LU Juridiskās fakultātes dekānes Dr.iur., profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas ceļavārdi

jf dekane

LU Juridiskās fakultātes dekāne Dr.iur., prof. Kristīne Strada-Rozenberga. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“1) Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.-86.nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2014

2014.gadā klajā nāca apjomīgo Civilprocesa likuma komentāru sēriju noslēdzošā – 3.grāmata. Līdz ar šīs grāmatas izdošanu ir pabeigts 2010.gadā iesāktais Civilprocesa likuma komentāru projekts, kuru var uzskatīt par Latvijā visapjomīgākajiem tiesību normu komentāriem civilprocesuālajās tiesībās. Jau abas iepriekš izdotās Civilprocesa likumu komentāru grāmatas ir atzinīgi novērtētas un atzītas par lielisku palīgu gan studējošajiem Civilprocesa studiju kursa ietvaros, gan jebkuram praktiķim, kurš saskaras ar civilprocesa jautājumiem. Tāpat Civilprocesa komentāru nozīmi novērtējušas arī Latvijas tiesas, atsaucoties uz tiem savos nolēmumos.

Šo komentāru galvenā panākumu atslēga slēpjas apstāklī, ka Civilprocesa likuma normas ir skaidrojuši gan augstas raudzes tiesību zinātnieki, gan praktiķi, kuri savā ikdienas darbā ir tieši saistīti ar komentējamo normu piemērošanu praksē.

Jaunākajā – 2014.gadā izdotajā komentāru grāmatā analizētas Civilprocesa likuma 3 daļas (61.-86.nodaļa). Pirmkārt, D daļas “Šķīrējtiesa” normas, kas regulē šķīrējtiesu veidošanu, darbību un šķīrējtiesu procesu, to nolēmumu izpildi. Otrkārt, E daļas “Tiesas spriedumu izpilde” normas par tiesas spriedumu izpildi, piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanu, kuras komentējuši profesionāļi, kuri ikdienā veic spriedumu izpildi – pieredzējuši zvērināti tiesu izpildītāji. Treškārt – likuma F daļas “Starptautiskais civilprocess” tiesību normas, kuras regulē Latvijas tiesu un citu iestāžu sadarbību ar citu valstu tiesām un iestādēm jautājumos, kas skar bērnu prettiesisku pārvietošanu pāri robežai, sadarbību pierādījumu iegūšanā un dokumentu izsniegšanā, ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanā un izpildē, ārvalstu likumu piemērošanu civillietās, jautājumus, kas saistīti ar ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi un Eiropas Savienības regulu piemērošanu.

Minētie komentāri ir visai apjomīgi un, domājams, ikviens interesents komentāru 1026 lapaspusēs atradīs noderīgas atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.
 
2) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 1.nodaļa Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof.R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga,Latvijas Vēstnesis, 2014.

2014.gada novembrī nākusi klajā trešā Latvijas Republikas Satversmes zinātnisko komentāru grāmata – Satversmes preambulas un 1.nodaļas komentāri, tādējādi piepulcējoties jau divām iepriekš izdotajām Satversmes komentāru grāmatām, kurās bija analizēts Satversmes 6.,7., un 8.nodaļas pantu saturs.

Kā zināms, Latvijas Republikas Satversme ir lakoniska konstitūcija un arī Satversmes 1. nodaļa sastāv tikai no 4 īsi formulētiem pantiem, taču tie ir ar ļoti dziļu saturu, kuri attīstoties tiesību zinātnei un judikatūrai, laika gaitā ieguvuši aizvien jaunas aprises. Minēto Satversmes pantu saturu pētījuši un grāmatā atspoguļojuši labākie Latvijas valststiesību eksperti – profesori, akadēmiķi, tiesneši, advokāti, kā arī politologi un valodnieki.

Satversmes 1.nodaļas komentāri  satur bagātīgu faktogrāfisko materiālu. Grāmatas ievaddaļā ietverti raksti par komentāru nozīmi Satversmes piemērošanā un Satversmes ievada interpretēšanas pamatjautājumiem. Grāmatas autoriem arī izdevies ļoti veiksmīgi vienkopus sniegt ieskatu Satversmes vēsturiskās attīstības līkločos – līdz šim vienā literatūras avotā vienkopus nav bijis izlasāms būtiskākais par Latvijas pagaidu konstitūcijām, Satversmes izstrādi un tās darbības atjaunošanu pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas.

Grāmatu papildina plašs vēsturisko ilustrāciju un fotogrāfiju klāsts. Tas ir fundamentāls pētījums konstitucionālajās tiesībās, kurā vērtīgas atziņas varēs rast ne vien juristi, bet tā būs interesanta lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par Latvijas valsts rašanos, valsts pamatiem, demokrātiskas valsts principiem, valsts valodas un simbolikas jautājumiem.
 
3) Mūsdienu Latvijas jurists :151 personība / [redaktore Dina Gailīte ; vāka dizaina autore Dita Pence]. Rīga : Latvijas Vēstnesis, c2014 (Jelgavas tipogrāfija) 319 lpp. : portr. ; 27 cm.

Šis krājums iznācis sadarbojoties LU Juridiskai fakultātei un nedēļas žurnālam “Jurista Vārds”, un tajā apkopotas nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” sadaļā “Nedēļas jurists” triju gadu laikā (2009-2012) publicētās Latvijas tiesību zinātnieku, praktiķu un topošo juristu intervijas un viņu fotoportreti.

Minētajā grāmatā 151 jurists sniedzis interviju saistībā ar kādu tieslietu nozarei būtisku notikumu vai jurista personīgu vai profesionālu sasniegumu konkrētajā laika periodā. Līdz ar to laika gaitā šī grāmata kalpos arī kā tiesību vēstures izziņas avots.

Atšķirībā no žurnālā “Jurista Vārds” ievietotajām publikācijām, šajā krājumā klāt nākuši papildinājumi ar informāciju par šo personību gaitām 2014.gadā un viņu jaunākajām atziņām.

Grāmata dod iespēju tuvāk iepazīt 151 kolēģi – Latvijas juristu. Līdzās dažādām atziņām par ikdienas profesionālo jomu un pieredzi grāmatas varoņi atklāj savu personisko būtību –savus uzskatus par dzīvi, par profesionālajiem sapņiem, vērtībām un principiem.

LU Juridiskā fakultāte ir gandarīta, ka pārliecinošs vairums no grāmatas varoņiem ir tās absolventi, pašreizējie vai bijušie mācībspēki un studenti, un tā dod iespēju neklātienes veidā redzēt sen neredzētos studiju biedrus un kolēģus.”

LU Juridiskās fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Torgāns Kalvis.
Civilprocesa likuma komentāri – trešā daļa.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balodis Ringolds.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gailīte Dina. 
Mūsdienu Latvijas jurists: 151 personība.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Juridiskās fakultātes 2014. gada publikācijas