LU Latviešu valodas institūta direktora vietnieces Dr.philol. Sandas Rapas ceļavārdi

“Latvijas Universitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” darbojas un publicē savus pētījumus dažādās valodniecības apakšnozarēs – dialektoloģijā, onomastikā, gramatikā, leksikoloģijā, sociolingvistikā, terminoloģijā, par šīm tēmām izdodot gan periodikas izdevumus, gan rakstu krājumus, gan monogrāfijas un vēsturiskos tekstus. 2014. gada ievērojamākās institūta grāmatas veltītas onomastikai jeb īpašvārdu pētīšanai un valodas vēsturei. “Onomastikas apcerējumos” publicēti desmit pasaules valstu īpašvārdu pētnieku raksti par aktuālām toponīmijas un antroponīmijas tēmām, ienesot zinātniskajā telpā dažu jaunu teorētisko domu un virzienu, turpretim Renātes Siliņas-Piņķes monogrāfijā “Rigas spätmittelalterliche Personennamen” pirmo reizi lingvistiskā un sociolingvistiskā aspektā plaši analizēti vēsturiskie rīdzinieku priekšvārdi viduslaiku Hanzas savienības kultūras telpas kontekstā. Savukārt valodas un valodniecības vēstures faktus, valodas attīstību izgaismo izcilā, caur “Latviešu valodas vārdnīcu” pasaules slavu iemantojušā latviešu valodnieka Kārļa Mīlenbaha publicistikas tekstu apkopojums krājumā “Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets”.”

LU Latviešu valodas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Onomastikas pētījumi.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siliņa-Piņķe Renāte.
Rigas spätmittelalterliche Personennamen.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milenbahs_1VAKSKārlis Mīlenbahs un viņa laikmets.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Latviešu valodas institūta 2014. gada publikācijas