LU Latvijas vēstures institūta direktora Dr.hist. Gunta Zemīša ceļavārdi

zemitis

LU Latvijas vēstures institūta direktors Dr.hist. Guntis Zemītis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Latvijas vēstures institūts  izdod gan kolektīvus darbus, gan institūta darbinieku monogrāfijas, kas veltītas vienai konkrētai tēmai. Vairāki institūta izdevumi ir ar senām tradīcijām, un to izdošana turpinās jau vairākus gadu desmitus. 2014. gadā iznāca nu jau 27. un 28. „Arheoloģija un etnogrāfijas” laidiens [zin. redaktori Andrejs Vasks un Antonija Vilcāne]. 27. laidiens veltīts atsevišķu arheoloģiskajos izrakumos iegūto priekšmetu un to grupu analīzei, savukārt 28. laidienā starptautiskās zinātniskās konferences „No apmetnēm līdz mūra pilīm: dzīvesvietas cauri laikmetiem. Arheologam Adolfam Stubavam – 100” materiāli. Krājumā ietverti četrpadsmit latviešu, lietuviešu un baltkrievu arheologu raksti. 

2014. gadā Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros tapa kolektīvs akadēmisko rakstu izdevums četros sējumos „Latvieši un Latvija” [galvenais redaktors Jānis Stradiņš]. Krājumā apkopoti šī brīža vadošo Latvijas humanitāro zinātnieku raksti, kas veltīti latviešu valodai, Latvijas vēsturei, kultūrai. LU Latvijas vēstures institūta vēsturnieki devuši būtisku ieguldījumu šī izdevuma, īpaši pirmā sējuma „Latvieši” un otrā – „Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” tapšanā. 

 Arheoloģe Tatjana Berga  monogrāfijā „Piltenes depozīts : naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā” analizējusi nesen Piltenes apkārtnē  atrasto, bet diemžēl valsts īpašumā nenonākušo 13. gs. monētu depozītu.  

Nesenākas pagātnes liecības – 20. gs. otrās puses un 21. gadsimta rakstainos dūraiņus ekspedīcijās vākusi etnoloģe Aija Jansone. Viņas monogrāfijā „Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi : 20. gadsimta otrā puse -21. gadsimta sākums” apkopots Austrumvidzemē iegūtais materiāls. Grāmata sniedz ieskatu tradicionālās kultūras bagātībā un dzīvotspējā, bet bagātais ilustratīvais materiāls neapšaubāmi kalpos gan kā paraugs, gan iedvesmas avots daudziem rokdarbniekiem. 

Vēsturniece Ineta Lipša savā monogrāfijā  „Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939” aplūko cilvēku, sabiedrību, morāli Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara plosītajā Latvijā un starpkaru periodā. Līdz šim vēsturnieku darbos galvenā uzmanība bijusi pievērsta vēstures notikumiem, ekonomiskajiem apstākļiem, kaujām, politiskajām partijām, politiķiem, vadoņiem, karavadoņiem. Ineta Lipša sava pētījuma centrā izvirzījusi cilvēku un viņa intīmo pasauli, kas līdz šim palikusi neapzināta.  

  1. Berga, Tatjana. 1944- Piltenes depozīts : naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā = The Piltene hoard : coinage circulation in Courland in the 13th century / Tatjana Berga ; rec.: Ilgvars Misāns, Armands Vijups ; [tulk. Valdis Bērziņš]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 95 lpp. : il., karte, tab. – Bibliogrāfija: 90.-92. lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā ; vāka noformējums tikai latviešu valodā. 
  2. Lipša, Ineta. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939 / Ineta Lipša ; rec.: Vita Zelče, Aleksandrs Ivanovs, Kaspars Zellis ; LU Latvijas vēstures institūts. – Rīga : Zinātne, 2014. – 622 lpp. : il., diagr. – Bibliogrāfija: [581.]-602. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [603.]-613. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
  3. Jansone, Aija.  Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi : 20. gadsimta otrā puse -21. gadsimta sākums = Patterned mittens of eastern Vidzeme : 2nd half of the 20th century-early 21st century / Aija Jansone ; [recenzentes: Mila Santova, Emma Chen Hoefler ; Valda Bērziņa tulkojums angļu valodā ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa ; Aivara Plotkas dizains]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 215 lpp. : il. ; 23 cm. – ISBN 9789984879673.
  4. Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti / [galvenais redaktors Jānis Stradiņš] ; atbildīgie redaktori: Ilga Jansone, Andrejs Vasks. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, c2013 4 sēj. : il., diagr., kartes, tab. ; 25 cm. ISBN 9789934811494 (1).
  5. Arheoloģija un etnogrāfija. / red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. – Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 27. laid., 143 lpp.
  6. Arheoloģija un etnogrāfija. / red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. – Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2014., 28. laid., 207 lpp.”

LU Latvijas vēstures institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

???????????????????????????????Latvieši un Latvija.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Berga Tatjana.
1944- Piltenes depozīts : naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipša Ineta.
Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jansone Aija.  
Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi: 20. gadsimta otrā puse – 21. gadsimta sākums.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 

LU LVI _1VAKS_XXVIIArheoloģija un etnogrāfija.
27., 28. laidiens.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LU Latvijas vēstures institūta 2014. gada publikācijas