LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktores Dr.philol. Daces Bulas ceļavārdi

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dr.philol. Dace Bula. Foto: Aldis Pūtelis

““Latviešu folkloristika starpkaru periodā”  ir monogrāfisks pētījums, kas tiecas sniegt daudzpusīgu ieskatu nozares institucionalizācijas un profesionalizācijas gaitās 20. gs. pirmajā pusē. Grāmatā ietilpst, pirmkārt, pētniecības konteksta raksturojums – starptautiskā zinātnes virzība un vietējais kultūrpolitiskais un institucionālais konteksts. Otrkārt, aplūkoti galvenie virzieni 20. gs. sākuma latviešu folkloristikā. Treškārt, atsevišķa monogrāfijas daļa veltīta latviešu starpkaru folkloristikas redzamāko autoritāšu – Annas Bērzkalnes, Kārļa Strauberga, Pētera Šmita, Luža Bērziņa, Jāņa Alberta Jansona, Arveda Švābes, Pētera Birkerta, Emiļa Melngaiļa – dzīves un pētniecisko gaitu apcerei.

Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfija “Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības” atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem apvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par piekto kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam.

Viktora Hausmaņa pētījums “Jelgavas teātris” pievēršas līdz šim maz pētītajai kultūras iestādei, kam vairākus gadu desmitus bija izcila loma Jelgavas kultūras dzīvē (1920-1953) un kas savulaik bija viens no vadošajiem, māksliniecisko meklējumu ziņā nozīmīgākajiem Latvijas teātriem. Grāmatā aplūkots teātra tradīciju veidošanās process, sākot ar Kurzemes hercogu laikiem, taču galvenā vērība veltīta Jelgavas teātra mākslinieciskajai darbībai neatkarīgās Latvijas un divu okupāciju varas laikā.”

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Bula_1VAKSLatviešu folkloristika starpkaru periodā.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daukste-Silasproģe Inguna.
Tāla zeme, tuvi ļaudis.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausmanis Viktors. 
Jelgavas teātris.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 2014. gada publikācijas