LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktora Dr.sc.ing. Gunāra Silabrieža ceļavārdi

silabriedis

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktora Dr.sc.ing. Gunārs Silabriedis. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

“Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts darbojas ar kosmiskajiem pētījumiem saistītā jomā, tikai šie pētījumi ir vērsti uz Zemi, uz mūsu Latvijas vidi. Trīs jauno pētnieču un viņu kolēģu darbi attiecas uz Globālās navigācijas satelitu sistēmu (GNSS) pielietošanu precīzo koordinātu noteikšanai, lietojot GNSS metodes. Ineses Janpaules disertācija veltīta Zemes gravitācijas lauka aproksimājai Latvijas teritorijas robežās. Vienkāršoti varētu teikt, ka vidējā jūras līmeņa ūdens virsma tiek turpināta zem Latvijas teritorijas, ņemot vērā smaguma spēku sadalījumu apakšzemē. Zinot šīs sarežģītās virsmas (to sauc par ģeoīdu)  parametrus, iespējams pārvērst ar GNSS metodēm noteikto ģeocentrisko trīsdimensiālo koordinātu  kopu plaknes divdimensionālās koordinātās un iegūt arī augstuma komponenti virs jūras līmeņa (normālos augstumus), kas reāli ataino ūdens tecēšanas virzienus uz zemes. Ja iepriekš lietotā LV98 ģeoīda precizitāti jebkurā Latvijas vietā var raksturot ar ±8 cm, tad Ineses ģeoīda aprēķinu rezultātā šī precizitāte sasniedz ± 1,6 cm. Tam ir ļoti liela nozīme daudzos prakstiskos pielietojumos tautas  saimniecībā.

Dianas Haritonovas un viņas kolēģu darbs saistīts ar GNSS koordinātu ilglaicīgiem novērojumiem. Veicot automatizētus mērījumus ik sekundi 7 gadu laikā un nosakot šo vietu koordinātas attiecībā pret tālu no Latvijas izvietotiem (līdz 700 km) starptautisko ģeodēzisko atbalsta tīkla punktiem, un lietojot visaugstākās precizitātes starptautisko  Zemes mērījumu datu kopas, Diana pētījusi plūdmaiņu ietekmi uz Zemes fizisko vrsmu. Viņa konstatējusi, ka Zemes rotācijas, Mēness un Saules izraisītās Zemes fiziskās virsmas svārstības Latvijā sasniedz amplitūdu līdz 30 cm. Konstatētas vietas, kur sistemātisko plūmaiņu rezultātā zemes virsmas deformācijas sasniedz pat līdz 3 cm, izraisot būvju un  ģeodēzisko atbalsta tīklu nozīmīgas  deformācijas.”

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ".Janpaule Inese.
Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai Būvzinātnes nozarē, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU P-06).

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ".Janpaule Inese.
Improvement of Latvian geoid model.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

D.Haritonova_Orientesanas_telpa_2Earth’s Surface Movements in Latvia.

Skatīt vairāk.

 
 

 

 

 

 
 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta 2014. gada publikācijas