LU Bioloģijas institūta direktora Dr.biol., profesora Viestura Meleča ceļavārdi

LU Bioloģijas institūta direktors Dr.biol. Viesturs Melecis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

LU Bioloģijas institūta direktors Dr.biol., prof. Viesturs Melecis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Bioloģijas institūts veic pētījumus dažādās bioloģijas un vides zinātnes apakšnozarēs. Tādēļ no 2014. gadā publicēto darbu kopuma bija visai grūti izvēlēties nozīmīgākās publikācijas. Pirmā no izvēlētajām publikācijām ir veltīta LZP finansēta sadarbības projekta pētījumu rezultātiem par ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas konceptuālā modeļa izveidi Engures ekoreģionam, kas pārstāv Latvijas LT(S)ER (Long-term Socioecological Research platformu) platformu starptautiskajā ILTER tīklā. Tas ir komplekss pētījums, kurā piedalījās LU Bioloģijas institūts, Latvijas Hidroekoloģijas institūts un divas LU fakultātes – Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Rakstā apskatīta sociāli ekonomisko faktoru mijiedarbība  ar reģiona ekosistēmām, sugu un biotopu daudzveidību vēsturiskā griezumā un mūsdienu apstākļos, ņemot vērā reģiona ģeoloģisko un ģeogrāfisko struktūru. Apskatīti reģiona kā socioekoloģiskās sistēmas attīstības iespējamie varianti un nosprausts optimālais attīstības modelis biodaudzveidības saglabāšanai. Otrā publikācija veltīta vienas ļoti smagas slimības – multiplās sklerozes – molekulāro marķieru meklējumiem cilvēka genoma struktūrā, kas dotu iespēju veikt agrīnu diagnostiku un, līdz ar to, izstrādāt šīs slimības savlaicīgus ārstēšanas pasākumus. Trešais izvēlētais darbs ir Institūta Botānikas laboratorijas publicētā 12. monogrāfija par Latvijas graudzāļu (Gramineae) dzimtu sērijā „Latvijas vaskulāro augu flora”, kurā jau izdotas 11 monogrāfijas par dažādām augu dzimtām. Tas ir unikāls  ilggadīgu pētījumu rezultāts, kuru veikusi tā pētniece Biruta Cepurīte. Monogrāfijā apkopotas ziņas par 192 sugām – sugu apraksti un noteikšanas tabulas ar oriģināliem zīmējumiem, ziņas par izplatību Latvijā un pasaulē. Šis darbs ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas floras sagatavošanā nākotnē un kalpos kā noteicējs un informācijas avots par šo nozīmīgo un sugām bagāto augstāko augu dzimtu.”

LU Bioloģijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Cepurīte Biruta.
Latvijas vaskulāro augu flora 12: Graudzāļu  dzimta (Gramineae) I.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academy_of_Sciences_1VAKSConceptual model of the long-term socio-ecological research platform of Engure ecoregion, Latvia.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biopolymers_and_Cell _1VAKSStudy of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Bioloģijas institūta 2014. gada publikācijas