LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktora Dr.sc.pol., profesora Jāņa Ikstena ceļavārdi


LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Dr.sc.pol., prof. Jānis Ikstens. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“2014. gadā noslēdzās valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, kuras īstenošanā aktīvi piedalījās LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI). Ar programmas atbalstu tapušas trīs nozīmīgas, autoru kolektīvu veidotas publikācijas par Latvijas sabiedrībā aktuāliem jautājumu lokiem. Jura Rozenvalda un Aijas Zobenas rediģētā kopmonogrāfija atspoguļo nozīmīgākos valsts pētījumu programmas īstenošanā gūtos secinājumus par nacionālo identitāti, to veidojošiem faktoriem un tās ļoti daudzveidīgo ietekmi uz indivīda un sabiedrības funkcionēšanu. Papildinot starptautiski izstrādātu metodoloģiju ar politiskās kultūras komponentu, „Demokrātijas auditā” ir vērtēta Latvijas politiskā režīma evolūcija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Savukārt Aivara Tabuna un Feliciānas Rajevskas rediģētajā krājumā autori pievēršas vienai no SPPI jaunajām pētnieciskajām prioritātēm – vienlīdzības jautājumam, analizējot to no pašas sabiedrības vērtīborientāciju skatupunkta.”

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cik demokrātiska ir Latvija?: Demokrātijas audits, 2005-2014.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības.

Skatīt vairāk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta 2014. gada publikācijas