LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāna, Dr.geogr., profesora Oļģerta Nikodemus ceļavārdi

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns, Dr.geogr., prof. Oļģerts Nikodemus. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“No Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētāju un pētnieku 2014. gadā publicētajām publikācijām 2014. gadā izvelējāmies publikācijas, kas parāda fakultātes ļoti dažādos pētniecības virzienu un vienlaikus publikāciju veidus. Mūsdienās aizvien lielāku nozīmi pētniecībā iegūst sadarbība starp dažādiem zinātniekiem ne tikai vienas pētniecības iestādes ietvaros, bet arī sadarbība ar citu valstu zinātniekiem. Visbiežāk šāda sadarbība noslēdzas ar augsta līmeņa publikācijām starptautiskos zinātniskos izdevumos. Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātē 2014. gadā šāds piemērs ir prof. Agritas Briedes raksts žurnālā „Theoretical and Applied Climatology” , kas tapis sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem: Jaagus Jaaku, Rimkus Egidijus un  Remmu Kalli par klimata mainību un to ietekmējošiem faktoriem Baltijas valstīs. 

2014. gadā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē tika aizstāvētas ļoti daudzas doktora disertācijas. Viena no spilgtākajām disertācijām vides zinātnē bija Zanes Vincēvičas – Gailes disertācija par vides apstākļu ietekmi uz mikroelementu un makroelementu saturu dažādos pārtikas produktos. Šāds pētījums Latvijā ir ticis veikts pirmo reizi. Pētījuma rezultāti tika atspoguļoti monogrāfiskā izdevumā. 

Mūsdienu zinātnes viens no uzdevumiem ir zināšanu pārnese. Sevišķi aktuāls minētais jautājums ir vides zinātnē, kas daudzās pasaules valstīs atrodas tikai savas attīstības sākuma stadijā un vienlaikus šajās valstīs pastāv daudzas vides problēmas. Šajā aspektā noteikti atzīmējams ir prof. Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa monogrāfiskais izdevums, kas vienlaikus ir mācību grāmata. Šajā grāmatā, kas ir tapusi sadarbībā ar Uzbekijas kolēģiem, tiek apskatītas nozīmīgākās vides problēmas pasaulē un Uzbekistānā un iespējamie to risinājumi. Grāmatu noteikti izmantos Uzbekistānas augstskolu studenti mācību procesā, bet vienlaikus tā sniedz ļoti izsmeļošu informāciju par Uzbekistānas vides problēmām citu valstu vides speciālistiem un studentiem. 

Zinātne nav iedomājama bez daudzu sarežģītu jautājumu vienkāršu izskaidrošanu sabiedrībai. Sevišķi svarīgi tas ir mūsdienās, kad, pateicoties sociālo tīklu pieejamībai, ļoti strauji izplatās nepamatota zinātniskā informācija, kas atsevišķos gadījumos rada sabiedrībā nedrošību un bailes. Tā 2013. gadā un 2014. gadā saistībā ar vairākām lielām dabas katastrofām pasaulē izplatījās dažādas teorijas par civilizācijas drīzu bojā eju. Tāpēc ļoti pozitīvi vērtējams, ka profesors Valdis Segliņš savā monogrāfijā populārzinātniskā veidā gan no vēsturiskā, gan no dabas procesa viedokļa atspēko šīs teorijas. 

 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas


Briede Agrita.
Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010.  

Skatīt vairāk.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


Vincēviča-Gaile, Zane.

Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kļaviņš Māris, Azizov Azamat, Zaļoksnis Jānis.
Environment, pollution, development : the case of Uzbekistan.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segliņš Valdis.
Gaidīšanas svētki.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas