Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 484 lpp. : att. – ISBN 9789984458106. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 2. Kļaviņš, Māris. Environment, pollution, development: the case of Uzbekistan / Māris Kļaviņš, Azamat Azizov, Jānis Zaļoksnis. – Riga : University of Latvia, 2014. – 303 p. : il. – ISBN 9789984458885.
 3. Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, august 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission) ; organizing committee: Maris Nartiss, Maris Krievans, Aivars Markots, Juris Soms, Evija Terauda, Vitalijs Zelcs ; editors: Vitalijs Zelcs and Maris Nartiss ; the English texts of the field guide were revised by Valdis Berzins. – Riga : University of Latvia, 2014. – 149 lpp. : il., grafiki, kartes. ISBN 0789934517600. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 4. Nartišs, Māris. 1981- Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļvidzemes un Vidusgaujas zemienēs Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā = Ice meltwater lakes of northern Vidzeme and middle Gauja lowlands during the late weichselian deglaciation : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegušanai ģeogrāfijas nozarē, apakšnozare: dabas ģeogrāfija / Māris Nartišs ; darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; rec.: Oļģerts Nikodemus, Algimantas Česnulevičius (Lietuva), Ilze Vircava (Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 103 lpp. : il., diagr., tab.
 5. Segliņš, Valdis. Gaidīšanas svētki : pasaules gala prognozes un rituāli / Valdis Segliņš ; rec.: Andris Šne, Vitālijs Zelčs, Jānis Klētnieks. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 133 lpp. : il., diagr. – ISBN 9789934105548.
 6. Vincēviča-Gaile, Zane. Impact of environmental conditions on micro- and macroelement content in selected food from Latvia: summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry in environmental science, subfield of environmental chemistry and ecotoxicology / Zane Vincēviča-Gaile ; supervisor Māris Kļaviņš ; rev.: Andris Zicmanis, Stanley Lutts (Lēvenas Katoļu universitāte, Zemes un dzīvās dabas institūts Beļģija), Vadims Bartkevičs ; University of Latvia. Faculty of geography and earth sciences. Department of environmental science. – Rīga : University of Latvia, 2014. – 34 lpp. : diagr., il., kartes, tab. – Bibliogrāfija: 7.-10., 31.-34.lpp.
 7. Vincēviča-Gaile, Zane. Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijā, vides zinātnes nozarē, apakšnozare: vides ķīmija un ekotoksikoloģija / Zane Vincēviča-Gaile ; zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; rec.: Andris Zicmanis, Stanley Lutts (Lēvenas Katoļu universitāte, Zemes un dzīvās dabas institūts Beļģija), Vadims Bartkevičs ; Latvijas Universitāte. Ģeografijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 32 lpp. : diagr., il., kartes, tab. – Bibliogrāfija: 7.-10 un 29.-32.lpp.

  ****************************

 8. Ansone, Linda. Arsena, antimona un telura sorbcija uz modificetiem biosorbentiem / Ansone Linda, Maruta Jankevica, Maris Klavins. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinatne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinatniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Riga : Latvijas Universitate, 2014. – 54.-55.lpp. Tiessaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 9. Ansone, Linda. Biomaterial based sorbents for arsenic removal / Linda Ansone, Maris Klavins // One Century of the discovery of arsenicosis in Latin America (1914-2014) : as 2014 : proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment, 11-16 May, 2014, Buenos Aires, Argentina / ed. Marta I. Litter …[et al.]. – ISBN 9781138001411. – Boca Raton, Fla : CRC Press, 2014. – P.727-729 : fig. URL: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b16767-270.
 10. Ansone, Linda. Biomaterial sorbents for antimony and Tellurium removal / Linda Ansone, Maris Klavins, Maruta, Jankevica // Proceedings of the 4 th International Conference on Environmental Pollution and Remediation : ICEPR’14, Prague, Czech Republic, August 11-13, 2014. 9781927877074 International ASET Inc, 2014. Paper N 103, 103-1-103-9: fig., tab. Tiessaistes resurss. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://avestia.com/ICEPR2014_Proceedings/papers/103.pdf.
 11. Application of the pulsed OSL in feldspar contaminated aeolian sediments : a case study of Eastern Latvia and Southern Estonia Edyta Kalińska-Nartiša, Māris Nartišs, Christine Thiel, Jan-Pieter Buylaert, Andrew Sean Murray // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.114-115. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 12. Apsīte, Elga. Daugavas ledus fenolioģisko novērojumu ilgtermiņa izmaiņas un hidroelektrostaciju ietekme / Elga Apsīte, Didzis Elferts, Inese Latkovska. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 91.-93.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 13. Ar smagajiem metāliem piesārņotu augšņu rekultivācija ar elektrokinētisko tehnoloģiju / Reinis Janovskis, Evija Taurene, Sandris Lācis, Juris Burlakovs. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 58.-60.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 14. Āboliņa, Kristīne. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. g. projektā piedāvāto rādītāju izvērtējums stratēģiskā kontekstā / Kristīne Āboliņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -157.-158.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 15. Āboliņa, Kristīne. Sudrabu Edžus ģimenes dārziņu (Rīga, Mežaparks) ainava un portreti / Kristīne Āboliņa, Andis Zīlāns. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte,2014.-159.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 16. Āra bērza “Betula pendula” un ievas “Padus racemosa” pavasara fenoloģisko fāzu modelēšana Baltijas reģionam / Andis Kalvāns, Daiga Cepīte-Frišfelde, Gunta Kalvāne, Māra Bitāne, Tija Sīle, Juris Seņņikovs. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014.-105.-107.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 17. Beitnere, Dagmāra. Vides un sociālās ekoloģijas apzināšanās Ventspilī : postpadomju telpas pārvērtības / Dagmāra Beitnere // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [satād. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 110.-123.lpp.
 18. Beitnere, Dagmāra. Kurzemnieku identitāte dzīvesstāstu un kultūras stāstu diskursā / Dagmāra Beitnere-Le Galla // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [satād. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 169.-188.lpp.
 19. Bērziņa, Dace. Medus bites “Apis mellifera” ganību noteikšana pēc putekšņu sastāva medū : aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” piemērs / Dace Bērziņa, Solvita Rūsiņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -178.-179.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 20. Bērziņš, Dāvis. Water content of sandy aeolian and glaciolacustrine sediments of Bērzi site, NE Latvia / Dāvids Bērziņš, Jānis Karušs, Māris Nartišs // VII GeoSymposium of young researchers “Silesia 2014”, 17-19th September, Żywiec : conference proceedings / ed. Dmitry Zastrozhnov … [et al.]. [Żywiec, 2014]. – P.20. URL: http://geosymp.wnoz.us.edu.pl/files/7thGeoSymposiumConferenceProceedings.pdf.
 21. Biomass sorbents for metalloid removal / Linda Ansone, Maris Klavins, Maruta Jankevica, Arturs Viksna // Adsorption. – ISSN 0929-5607. – Vol.20, N 2/3 (2014), p.275-286. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10450-013-9594-4.
 22. Blaus, Ansis. Putekšņu spektra izmaiņas Rīgas gaisā 10 gadu garumā (2003.-2012.) / Ansis Blaus, Olga Ritenberga. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 93.-94.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 23. Bunere, Sabīne. Kūdrainā sapropeļa ietekme uz redīsu (Raphanus Sativus l.) attīstību / Sabīne Bunere, Karina Stankeviča, Māris Kļaviņš. // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014.-38.-39.lpp. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 24. Burgmanis, Ģirts. Acquisition of spatial knowledge in different urban areas : evidence from a survey analysis of adolescents / Ģ. Burgmanis, Z. Krišjane, J. Šķilters // Cognitive Processing. – ISSN 1612-4790. – Vol.15, N 3 (2014), p.373-383, DOI: 10.1007/s10339-014-0607-3. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10339-014-0607-3.
 25. Burgmanis, Ģirts. Jauniešu mikroģeogrāfijas Latvijas lielajās pilsētās : Rīgas un Jelgavas piemēri / Ģirts Burgmanis, Iveta Sproģe. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 26.-28.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 26. Burlakovs, Juris. Indikatīvā modeļa izstrāde piesārņotu teritoriju rekultivācijas efektīvu risinājumu izstrādei / Juris Burlakovs, Andris Ločmelis, Māris Kļaviņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -127.-130.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 27. Burlakovs, Juris. Smago metālu augsnē atrašanās formas un to analītiskā izpēte / Juris Burlakovs, Māra Stapkēviča, Zane Vincēviča-Gaile. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 56.-58.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 28. Celiņš, Ivars. Kāpu morfoloģijas un iekšējās uzbūves pētījumi smilškalnu iekšzemes kāpu masīvā, Lejasciema apkārtnē / Ivars Celiņš, Jānis Karušs, Māris Nartišs. // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 39.lpp. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 29. Ceriņa, Aija. Augu makroatlieku pētījumi holocēna nogulumos Užavas upes krastā pie Sises / Aija Ceriņa, Sandra Muižniece. – Bibliogr.: 275.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 273.-275.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 30. Chemical characterization of Quaternary groundwaters in Latvia : a case study of trace element content Inga Retiķe, Jānis Bikše, Andis Kalvāns, Alise Babre, Gunta Kalvāne, Konrāds Popovs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.131-132. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 31. Comparison of Alnus, Corylus, Betula pollen seasons in Riga, Moscow and Vilnius / Ingrida Šaulienė, Laura Šukienė, Elena Severova, Laimdota Kalnina // Aerobiologia. – ISSN 0393-5965. – Vol.30, N 4 (2014), p.423-433, DOI: 10.1007/s10453-014-9341-7. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10453-014-9341-7.
 32. Conceptual model of the long-term socio-ecological research platform of Engure ecoregion, Latvia / Viesturs Melecis, Māris Kļaviņš, Māris Laiviņš, Solvita Rūsiņa, Gunta Spriņģe, Jānis Vīksne, Zaiga Krišjāne, Solvita Strāķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exact, and applied sciences. – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.1-19, DOI: 10.2478/prolas-2014-0001. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0001/prolas-2014-0001.xml?format=INT.
 33. Dabisko zālāju apsaimniekošanas sekmes lauku attīstības programmas ietvaros Latvijā / Solvita Rūsiņa, Pēteris Lakovskis, Anita Namatēva, Ieva Rove, Laura Liepiņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 199.-201.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 34. Dēliņa, Aija. Effect of buried valleys on groundwater flow : a case study in the vicinity of Ventspils, NW Latvia / Aija Dēliņa, Kristīne Dūdiņa, Konrāds Popovs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.103-105 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 35. Diennakts minimālo un maksimālo temperatūru variabilitāte un amplitūdas izmaiņas Baltijas valstīs / Jaak Jagus, Agrita Briede, Egidijus Rimkus, Kalle Remm. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 97.-98.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 36. Dynamic modeling for environmental processes : a case study of lake Engure / Mārcis Zariņš, Andra Blumberga, Māris Klaviņš, Viesturs Melecis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.20-30, DOI: 10.2478/prolas-2014-0002. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0002/prolas-2014-0002.xml?format=INT.
 37. Ernšteins, Raimonds. Integratīvās izziņas un pārvaldes metodoloģiskās pieejas: ilgtspējīgas vides pārvaldības pamatnostādnes un prakse pašvaldībās = Integrative inquiry and management methodological approaches: sustainable environmental governance background and practice in municipalities / Raimonds Ernšteins, Ilga Zīlniece, Anita Lontone // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), -378.-393.lpp.
 38. Ernšteins, Raimonds. Municipālā attīstības plānošana un vides pārvaldība Latvijā: integrētās pieejas metodoloģija un instrumentu komplementāra attīstība = Municipal development planning and environmental governance in Latvia: methodology for itegrated approach and complementary development of instruments / Raimonds Ernšteins, Jānis Kauliņš, Ilga Zīlniece // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014),321.-338.lpp. : tab., att.
 39. Ernšteins, Raimonds. Piekrastes pašvaldību plūdu risku pārvaldības un komunikācijas vadlīnijas: Salacgrīvas pilsēta = Flood risk governance and communication guidelines for coastal municipalities: Salacgrīva / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Zane Šteinberga // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 349.-367.lpp.
 40. Evaluation of flint properties and composition / Līga Zariņa, Juris Kostjukovs, Valdis Segliņš, Juris Burlakovs // 19th International scientific conference “EcoBalt 2014” : 8-10 October, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. – ISBN 9789984458793. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – P.65 : fig.
 41. Exploring amenity migration towards coastal areas of Latvia : a case study of the Engure coastal area / Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte-Beriņa, Maija Rozīte, Guido Sechi // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.38-45, DOI: 10.2478/prolas-2014-0004 URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0004/prolas-2014-0004.xml?format=INT.
 42. Flint x-ray fluorescence analysis for geoarchaeological application / L. Zarina, J. Kostjukovs, V. Seglins, J. Burlakovs // 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO : SGEM 2014, 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria : proceedings. – ISBN 9786197105070. – [International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2014]. – Vol.1, p.79-86, DOI: 10.5593/SGEM2014/B11/S1.010. URL: http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article3638.
 43. Grava, Mārtiņš. Karsta veidojumi Pļaviņu HES apkārtnē / Mārtiņš Grava, Ģirts Stinkulis. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -215.-217.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 44. Greiškalns, Edgars. Application of pebble shape and orientation analysis to reconstruct clast transport paths and sedimentations in the uppermost part of the river Daugava valley in vicinity of Krāslava / Edgars Greiškalns, Juris Soms, Vitālijs Zelčs // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. -40.lpp. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 45. Grīne, Ineta. Apdzīvojuma izmaiņas Taurenes pagastā pēc 2000. gada / Ineta Grīne, Undīne Grigorjeva, Elīna Apsīte-Beriņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 30.-32.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 46. Groundwater flow peculiarities induced by post-glacial and modern karst, Skaistkalne vicinity, Central Latvian plains / Jānis Bikše, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa, Alise Babre // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.98-99. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 47. Gudakovska, Māra. Ūdeņraža tehnoloģiju ieviešana transportā Rīgas piemērā – vides ieguvumu analīze = Environmental benefit analysis from implementation of hydrogen technologies in Riga’s public trafic / M. Gudakovska, A. Priede, J. Kleperis // 30. Zinātniskās konferences tēzes, 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference, 19-21 February, 2014, Riga / Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. – Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2014. – 3.lpp. – URL: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf.
 48. Gustiņa, Lauma. Agroainavas struktūra un dabisko zālāju indikatorsugu sastopamība ceļu nomalēs / Lauma Gustiņa, Solvita Rūsiņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -183.-186.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 49. Hodireva, Vija. Vecrīgas kultūrvēsturisko objektu dabīgo akmens materiālu pirmsrestaurācijas mineraloģiskās un petrografiskās izpētes rezultāti / Vija Hodireva. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -217.-218.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 50. Ilgtspējīgas pārtikas pārvaldības attīstība vietējo pašvaldību līmenī: pamatnosacījumi un instrumenti = Sustainable food governance development at the local municipality level: preconditions and instruments / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Jānis Kauliņš, Līga Zvirbule // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 339.-348.lpp.
 51. Inland dune field near Daugavpils, East-Latvian Lowland : STOP 13 / Edyta Kalińska-Nartiša, Juris Soms, Santa Strode, Māris Nartišs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.77-80 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 52. Kalińska, Edyta. Pleistocene and Holocene aeolian sediments of different location and geological history : a new insight from rounding and frosting of quartz grains / Edyta Kalińska, Māris Nartišs // Quaternary International. – Vol.328/329 (2014), p.311–322 : il., fig. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213006587.
 53. Kalniņa, Laimdota. Evidence of pollen and plant macroremains from the Gulf of Riga and costal area sediments / L. Kalnina, A. Cerina, A. Pujate. – (Poster Session A: Baltic Sea paleoenvironments) // Baltic 2014 : the 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, September 8-12, 2014 : abstract volume / Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde. – [Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, 2014]. – P.61.
 54. Kalniņa, Laimdota. Putekšņi un sporas atmosfēras procesos / Laimdota Kalniņa, Olga Ritenberga. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 103.-105.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 55. Kalvāns, Andis. Forecasting plant phenology : evaluating the phenological models for Betula pendula and Padus racemosa spring phases, Latvia / Andis Kalvāns, Bitāne Māra, Kalvāne Gunta // International Journal of Biometeorology. – ISSN 1432-1254. – (2014, May), p.1-15, DOI: 10.1007/s00484-014-0833-5 Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-014-0833-5#.
 56. Karpovičs, Andris. Glacial lodgement till anisotropy of Geotehnical properties study in Western Latvia / Andris Karpovics, Valdis Segliņš // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti : zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. -147.-154.lpp. : il., tab.
 57. Karušs, Jānis. High precision calculation of move out correction in GPR measurements / Janis Karuss // 1st International scientific forum : ISF 2013, 12-14 December, 2013, Tirana, Albania : proceedings. – ISBN 9786084642152. – [Kocani : European Scientific Forum, 2014]. – Vol.3, p.205-209 : fig.
 58. Karušs, Jānis. Metodiskas norādes purvu nogulumu pētījumiem ar radiolokācijas metodi / Jānis Karušs, Valdis Segliņš // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – [127.]-137.lpp. : diagr.
 59. Karušs, Jānis. Morphology and arrangement of glaciokarst kettles at Vietalva village : STOP8 / Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.52-56 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 60. Karušs, Jānis. Radiolokācijas pētījumi kaļķakmens atradnē “Kūmas” / Jānis Karušs, Ivars Celiņš // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 56.-67.lpp. : il.
 61. Kasparinskis, Raimonds. Stipru un ļoti stipru nokrišņu temporālās mainības tendences un sinoptiskās situācijas Latvijā no 1967. līdz 2009. gadam / Raimonds Kasparinskis, Kristīne Brūne. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -108.-109.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 62. Kļaviņa, Laura. Polyssaccharides from lower plants : bryophytes / Laura Kļaviņa. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 18.dec. // Polysaccharides : bioactivity and biotechnology / ed. Kishan Gopal Ramawat, Jean-Michel Mérillon. – ISBN 9783319037516. – Springer International Publishing, 2014. 14 p., DOI 10.1007/978-3-319-03751-6_11-1. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-03751-6_11-1.
 63. Kļaviņš, Māris. Characterization of humic acids from raised bog peat / M. Kļaviņš, O. Purmalis. // Latvian Journal of Chemistry. – ISSN 0868-8249. – Vol.52, N 1/2 (2014), p.83-97, DOI: 10.2478/ljc-2013-0010. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/ljc.2014.52.issue-1-2/ljc-2013-0010/ljc-2013-0010.xml?format=INT.
 64. Kokorīte, Ilga. Jonselektīvie elektrodi un to izmantošanas iespējas limnoloģiskajos pētījumos / Ilga Kokorīte // Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference, Rīga, 2014.gada 31.janvāris : referātu tēžu krājums / Bioloģijas fakultāte, Hidrobioloģijas katedra. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2014. 24.-25.lpp. – URL: http://www.hidrobiologija.lu.lv/files/2014/02/72.konf_t%C4%93zes_internetam.pdf.
 65. Krievāns, Māris. Internal structure and genesis of the sediments underlying Terrace III of the River Gauja at Dukuļi farmhouse and Valmiera town : STOP 4 / Māris Krievāns, Agnis Rečs. // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.32-36 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 66. Krievāns, Māris. Late-glacial and early postglacial environmental processes and the history of the River Triečupīte valley and surroundings, in the foreland of the Vidzeme Upland : STOP 3/ Māris Krievāns, Laimdota Kalniņa // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.25-31 : fig. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799 .
 67. Krievāns, Māris. Lower Gauja spillway valley at Sigulda : STOP 1 / Māris Krievāns, Vitālijs Zelčs, Māris Nartišs. // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.17-20 : fig. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 68. Krievāns, Māris. The internal structure of the third terrace of the river Gauja and implications of its interpretation on paleohydrological reconstructions / M. Krievans // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM), Albena, Bulgaria, June 17-26, 2014. – [SGEM, 2014]. – ISBN 9786197105070. – Vol.1 (2014), p.325-332. – URL: http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article3669.
 69. Krišjāne, Zaiga. Intra-urban residential differentiation in the post-Soviet city : the case of Riga, Latvia/ Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš // Hungarian Geographical Bulletin. – ISSN 2064-5031. – Vol.63, N 3 (2014), -p.235-253 : tab. – URL: http://www.mtafki.hu/konyvtar/hungeobull_63_3_1.html.
 70. Krišjāne, Zaiga. Rīdzinieku mobilitāte pilsētā / Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Andris Bauls. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -34.-37.lpp. : tab. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 71. Krūmiņš, Jānis. Accumulation of metalic elements in peat : raised bogs VS fens / Janis Krumins, Inese Silamikele // 19th International scientific conference “EcoBalt 2014” : 8-10 October, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. – ISBN 9789984458793. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – P.36-37.
 72. Krūmiņš, Jānis. Ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes Rīgas aglomerācijas nomalē : Mālpils novada piemērs / Jānis Krūmiņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 37.-39.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 73. Krūmiņš, Jānis. Zema tipa kūdras īpašības un tās izmantošanas perspektīvas / Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 36.-43.lpp. : diagr.
 74. Lamsters, Kristaps. Drumlinu un Zemgales rievoto morēnu uzbūve Viduslatvijas zemienē / Kristaps Lamsters, Reinis Ošs, Vitālijs Zelčs // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 44.-55.lpp. : il.
 75. Lamsters, Kristaps. Glacial landforms in the forefield of Múlajökull surge-type glacier, Central Iceland / Kristaps Lamsters, Jānis Karušs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. -P.120-121 : il. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 76. Lamsters, Kristaps. Morphology and internal structure of a ribbed moraine and drumlin remnant in the environs of Baldone, Central Latvian Lowland : STOP 15 / Kristaps Lamsters, Vitālijs Zelčs. // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.86-89 : il. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 77. Lamsters, Kristaps. Morphology and internal structure of the Lāči drumlin at Tērvete village, Zemgale Drumlin Field : STOP 14 / Kristaps Lamsters, Vitālijs Zelčs. // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014.- P.81-85 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 78. Lizuma, Lita. Augsnes temperatūras ilgtermiņa izmaiņas Latvijā / Lita Lizuma, Agrita Briede. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -112.-113.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 79. Local and regional Holocene vegetation dynamics at two sites in eastern Latvia / N. Stivrins, L. Kalnina, S.Veski, S. Zeimule // Boreal Environment Research. – ISSN 1239-6095. – Vol.19, N 4 (2014), p.310-322. – URL: http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber19/ber19-310.pdf.
 80. Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia / Elga Apsīte, Didzis Elferts, Andrejs Zubaničs, Inese Latkovska // Hydrology Research. – Vol.45, N 3 (2014), p.308-321. – URL: http://www.iwaponline.com/nh/045/nh0450308.htm.
 81. Long-term changes in the frequency of thunder days in the Baltic countries / Sven-Erik Enno, Piia Post, Agrita Briede, Inga Stankunaite // Boreal Environment Research. – ISSN 1239-6095. – Vol.19, N 5/6 (2014), p.452-466.
 82. Lukševičs, Ervīns. 90 years since foundation of the chair of geology and paleontology at the University of Latvia and contribution of Ernst Kraus and Nikolajs Delle / Ervīns Lukševičs, Māris Rudzītis // Geologija. – ISSN 1392-110X. – Vol.56, N 1: The 9th Baltic Stratigraphical Conference : abstracts, p.23. URL: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija/issue/view/295.
 83. Lukševičs, Ervīns. Jaunas pieejas instrumentālo metožu pielietojumam mugurkaulinieku paleontoloģijā / Ervīns Lukševičs. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 221.-222.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 84. Lukševičs, Ervīns. Sedimentology and taphonomy of the Frasnian-Famennian boundary beds in the Kalnamuiža vertebrate fossil site / Ervīns Lukševičs, Ieva Bukovska, Ģirts Stinkulis // Geologija. -1392-110X Vol.56, N 1: The 9th Baltic Stratigraphical Conference : abstracts, p.10. – URL: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija/issue/view/295.
 85. Lukševičs, Ervīns. Vertebrate and miospore assemblages from the Famennian of North Timan (Upper Devonian, Russia) / Ervīns Lukševičs, Pavel Beznosov, Valentina Mantsurova // At the Cutting Edge of Stratigraphy : 1st International Congress on Stratigraphy (STRATI 2013). – Springer Geology Berlin : Springer, 2014. – ISBN 3319043633. – P.469-473, DOI 10.1007/978-3-319-04364-7_90. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-04364-7_90.
 86. Lukševičs, Ervīns. Ихтиофауна и миоспоры покаямской свиты (верхний девон, фамен) Северного Тимана / П.А. Безносов, В.Н. Манцурова, Э.В. Лукшевич // Диверсификация и этапность эволюции органического мира в свете палеонто- логической летописи : материалы LX сессии Палеонтологического общества, Санкт-Петербург, (7-11 апреля 2014 г. / отв. ред. Т.Н. Богданова. – Санкт-Петербург, 2014. – ISBN 9785904247843. – C.38-40. – URL: http://paleontologi.ru/session/session60/file_60_session.pdf.
 87. Lulle, Aija. Cirkulārā migrācija : telpas un laika dimensijas ģeogrāfiskā izpēte / aija Lulle. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 41.-42.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 88. Lulle, Aija. Spaces of encounter-displacement : contemporary labour migrants’ return visits to Latvia / Aija Lulle // Geografiska Annaler, Series B: Human Geography. – ISSN 1468-0467. – Vol.96, N 2 (2014), p.127-140, DOI: 10.1111/geob.12041. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geob.12041/abstract.
 89. Maļinovskis, Edgars. Pēdu fosiliju saglabātība Daugavas svītas dolomītos un daļēji dolomitizētos kaļķakmeņos / Edgars Maļinovskis, Sandijs Mešķis, Ģirts Stinkulis. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -223.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 90. Markots, Aivars. Latvijas dzelzceļi kartēs un realitātē / Aivars Markots, Bruno Lielkāja. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -77.-79.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 91. Metalloid removal using FE-modified biomaterials / Linda Ansone-Beitina, Maruta Jankevica, Maris Klavins, Andris Actins // 19th International scientific conference “EcoBalt 2014” : 8-10 October, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. – ISBN 9789984458793. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – P.13.
 92. Middle Devonian vertebrates from the Lemovzha River, NW Russia / Ervīns Lukševičs, Ivanov Alexander, Pavel Skutschas, Vadim Glinsky // Geologija. – ISSN 1392-110X. – Vol.56, N 1: The 9th Baltic Stratigraphical Conference : abstracts, p.17. – URL: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija/issue/view/295.
 93. Modelling of the spring phenological phases of the Silver birch Betula pendula and Bird cherry Padus racemosa in Baltic region / Andis Kalvāns, Gunta Kalvāne, Māra Bitāne, Daiga Cepīte-Frišfelde, Tija Sīle, Juris Seņņikovs // Geophysical research abstracts : an open access publication for abstracts of the earth, planetary and space sciences : 11th EGU general assembly. – Vienna : Copernicus Publications, 2014. – Vol.16 (2014), EGU2014-9130. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/sessionprogramme/GDB.
 94. Morphology, internal structure and texture of inland dunes at the Smilškalni site, Middle Gauja Lowland : STOP6 / Ivars Celiņš, Jānis Karušs, Edyta Kalińska-Nartiš, Māris Nartišs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. -P.42-46 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 95. Nartišs, Māris. Jaunākais brīvajā ĢIS : atskaņas no FOSS4G 2013 / Māris Nartišs, Pēteris Brūns. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -79.-80.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 96. Nartišs, Māris. On the origin of the lowest levels of Silakti kame terrace, NE Latvia / Māris Nartišs, Edyta Kalińska-Nartiša. // VII GeoSymposium of young researchers “Silesia 2014”, 17-19th September, Żywiec : conference proceedings / ed. Dmitry Zastrozhnov … [et al.]. – [Żywiec, 2014]. – P.41. – URL: http://geosymp.wnoz.us.edu.pl/files/7thGeoSymposiumConferenceProceedings.pdf.
 97. Nikodemus, Oļģerts. Soils of Quercus robur L. stands on parent material with different genesis in the boreo-nemoral zone / Oļģerts Nikodemus, Raimonds Kasparinskis, Vita Amatniece. – References: p.22 // Soil Sequences : atlas / eds.: M.Świtoniak, P.Charzyński. – Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2014. – ISBN 9788323132820. – P.11-22.
 98. Nutrient turnover at the hypoxic boundary : flux measurements and model representation for the bottom water environment of the Gulf of Riga, Baltic Sea / Ingrida Šaulienė, Laura Šukienė, Elena Severova, Laimdota Kalnina. – Bibliogr.: p.728-732 // Oceanologia. – ISSN 0393-5965. – Vol.56, N 4 (2014), p.711–735 : fig., doi:10.5697/oc.56-4.711.
 99. Oil pollution in waters of Latvia / Juris Aigars, Evija Šmite, Juris Skrube, Ojārs Gerke // Oil Pollution in the Baltic Sea : ed. Andrey G. Kostianoy, Olga Yu Lavrova. – (The Handbook of Environmental Chemistry ; Vol.27). – ISBN 9783642384752. – Heidelberg : Springer, 2014. – P.85-99.
 100. Paiders, Jānis. Zemāka līmeņa statistikas teritoriju sistēmas izveidošanas principi Latvijā / Jānis Paiders, Juris Paiders. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -50.-51.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 101. Pakalna, Līga. Biofītu sekundārie metabolīti kā vides stresa marķieri / Līga Pakalna, Laura Kļaviņa, Viktorija Maksimova // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – ISBN 9789984146652. – Daugavpils : Saule, 2014. – 156.-163.lpp. : il., tab. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 102. Palaeovegetation changes recorded by macroscopic fossil investigation data from Lake Ummis and Lake Mazais Ungurs sediments, Latvia / Anda Staškova, Aija Ceriņa, Agnese Pujāte, Laimdota Kalniņa // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. -P.139-140. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 103. Past human impact and pollutant loading reconstruction in Lake Engure as a tool for lake basin management / Ilga Kokorīte, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinovs, Maruta Jankēvica // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.31-37, DOI: 10.2478/prolas-2014-0003. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0003/prolas-2014-0003.xml.
 104. Penēze, Zanda. Politisko faktoru ietekme uz ES platību maksājumu pieteikšanu lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai / Zanda Penēze, Krūze Imants. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes / Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 9789984458106 -472.-473.lpp. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/A5_LU_72_konference_tezes_kopa_2014_crop_vers3.pdf.pdf.
 105. Piekrastes pašvaldību vides pārvaldības vadlīnijas : sistēmpieeja un integrācijas princips = Environmental governance guidelines for coastal municipalities: system approach and integration principle complementary / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Ilga Zīlniece, Līga Zvirbule // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 368.-377.lpp. : tab.
 106. Pipira, Daiga. Dolocretes in the middle to upper devonian boundary beds in Latvia / Ģirts Stinkulis, Daiga Pipira // Geologija. – Vol.56, N 1: The 9th Baltic Stratigraphical Conference, 8-9 September, 2014 : abstracts (2014), p. 30-31. – URL: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija/issue/view/295.
 107. Pipira, Daiga. Dolokrētu paveidi Latvijas devona slāņkopā / Daiga Pipira, Ģirts Stinkulis. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes /Latvijas Universitātes 71. zinātniskā konference. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 224.-226.lpp. Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 108. Purmalis, Oskars. Characterization of humic acids isolated from ombrotrophic bogs and fens by fluorescence spectroscopy / Oskars Purmalis, Maris Klavins // 19th International scientific conference “EcoBalt 2014” : 8-10 October, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. – ISBN 9789984458793. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – P.48.
 109. Recessional moraine ridge at Veresovka, Rāzna glacial depressiona : STOP 11 / Vitālijs Zelčs, Juris Soms, Aivars Markots, Ivars Strautnieks // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.67-71 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 110. Records of natural and human-induced environmental changes in Latvian lake sediments / Agnese Pujāte, Karina Stankeviča, Anda Dručka, Anda Staškova, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Elīza Kušķe // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.127-129. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 111. Regional climate model simulations for Europe at 6 and 0.2 k BP : sensitivity to changes in anthropogenic deforestation / G. Strandberg, E. Kjellström, A. Poska, S. Wagner, M.-J. Gaillard, A.-K. Trondman, A. Mauri, B.A.S. Davis, J.O. Kaplan, H.J.B. Birks, A.E. Bjune, R. Fyfe, T. Giesecke, L. Kalnina … [et al.] // Climate of the Past. – ISSN 1814-9332. – Vol.10, N 2 (2014), p.661-680, DOI: 10.5194/cp-10-661-2014 URL: http://www.clim-past.net/10/661/2014/cp-10-661-2014.pdf.
 112. Rendenieks, Zigmārs. Spatial patterns of forest harvesting in the northern Latvia – policy context and management implications / Zigmārs Rendenieks, Oļģerts Nikodemus // VII GeoSymposium of young researchers “Silesia 2014”, 17-19th September, Żywiec : conference proceedings / ed. Dmitry Zastrozhnov … [et al.]. – [Żywiec, 2014]. – P.48. – URL: http://geosymp.wnoz.us.edu.pl/files/7thGeoSymposiumConferenceProceedings.pdf.
 113. Rendenieks, Zigmārs. The implications of stand composition, age and spatial patterns of forest regions with different ownership type for management optimisation in northern Latvia / Zigmārs Rendenieks, Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis. // Forest Ecology and Management. – Vol.335 (2015), p.216 -224 : il., doi:10.1016/j.foreco.2014.10.001. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112714005805.
 114. Rigerte, Linda. Graudzāļu putekšņu pētījumi Rīgas gaisā / Linda Rigerte, Olga Ritenberga. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -114.-115.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 115. Ritenberga, Olga. Bioloģiskā piesārņojuma nestacionāro procesu modelēšana atmosfēras piezemes slānī / Olga Ritenberga, Mihail Sofiev, Eugene Genikhovich. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 115.-116.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 116. Rūtiņa, Līga. Sapropeļa humusvielas / Līga, Rūtiņa, Karina Stankeviča, Māris Kļaviņš // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš] Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 25.-35.lpp. : diagr., tab.
 117. Segliņš, Valdis. Geospatial model for visual reconstruction of userkaf’s pyramid at Saqqara, Egypt/ Valdis Seglins, Agnese Kukela, Maris Kalinka // 14th Geoconference on Informatics, greoinformatics and remote sensing, 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria : 14th International multidisciplinary scientific conference SGEM2014 : conference proceedings. – ISBN 9786197105124. – [Sofia : SGEM2014, 2014]. – Vol.3 : Photogrammetry and remote sensing. Cartography and GIS, p.611-618.
 118. Segliņš, Valdis. Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība / Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -332.-333.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 119. Segliņš, Valdis. Krama īpašību pētījumi ultravioletā gaismā akmens laikmeta rīku izejmateriāla avotu noteikšanai nākotnē / Valdis Segliņš, Līga Zariņa // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 14.-24.lpp. : il.
 120. Segliņš, Valdis. Less known stone signs in Latvia / Valdis Segliņš. – (Visual art). – References: p.67 // Art Tempus. – ISSN 2255-9396. – Vol.2 (2014), p.60-67 : il.
 121. Segliņš, Valdis. Plaisainības diagnostika un novērtēšana lauztā piramīdā Dašurā, Ēģiptē / Valdis Segliņš, Agnese Kukela. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -333.-335.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 122. Segliņš, Valdis. Profesora M. Bīmaņa, J. Eiduka un U. Sedmaļa jubileju atcerei / Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -329.-331.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 123. Segliņš, Valdis. Reflection of the ancient life rhythm in decorations of the distaffs / Valdis Segliņš, Līga Zariņa – (Visual art). – References: p.78-79 // Art Tempus. ISSN 2255-9396. – Vol.2 (2014), p.68-79 : il.
 124. Segliņš, Valdis. Unknown signs and symbols on Egyptian prehistoric Naqada stone palettes / Valdis Seglins // Journal of Earth Science and Engineering. – ISSN 2159-581X. – Vol.4, N 1 (2014), p.94-100 : il.
 125. Segliņš, Valdis. Valsts pētījumu programmas projekta “Zemes dzīles” (2009-2013) nozīmīgākie rezultāti / Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 328.-329.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 126. Soms, Juris. Upper Daugava spillway valley and associated gully network at Vasargelišķi : STOP9 / Juris Soms, Vitālijs Zelčs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. -P.57-60 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 127. Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment area / Māris Laiviņš, Gunta Čekstere, Anda Medene, Jānis Donis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.80-92, DOI: 10.2478/prolas-2014-0007. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0007/prolas-2014-0007.xml?format=INT.
 128. Šķiņķis, Pēteris. Piepilsētu dārzkopības teritorijas un ciemu attīstība Latvijā / Pēteris Šķiņķis, Jevgeņijs Duboks. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -168.-171.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 129. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia / Solvita Rūsiņa, Ģertrūde Gavrilova, Ieva Roze, Viesturs Šulcs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.68-79, DOI: 10.2478/prolas-2014-0006. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0006/prolas-2014-0006.xml?format=INT.
 130. The Devonian stratigraphic succession and evolution of the Baltic sedimentary basin / Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, Tomas Saks, Konrāds Popovs, Jātnieks Jānis // At the Cutting Edge of Stratigraphy : 1st International Congress on Stratigraphy (STRATI 2013). – Springer Geology Berlin : Springer, 2014. – ISBN 3319043633. – P.539-541, DOI 10.1007/978-3-319-04364-7_103. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04364-7_103.
 131. Tone, Alise. Alternaria sporu koncentrācijas diennakts dinamika / Alise Tone, Olga Ritenberga. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -119.-120.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 132. Ustupe, Liene. Alternaria sēnīšu sporu izplatība Rīgā / Liene Ustupe, Olga Ritenberga, Laimdota Kalniņa // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 54.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 133. Ustupe, Liene. Alternaria sēnīšu sporu pētījumi Rīgas gaisā / Liene Ustupe, Olga Ritenberga, Laimdota Kalniņa. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -120.-121.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 134. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951-2010 / Jaagus Jaak, Briede Agrita, Rimkus Egidijus, Remm Kalle // Theoretical and Applied Climatology. – ISSN 0177-798X Vol.118, N 1/2 (2014), p.57-68, DOI: 10.1007/s00704-013-1041-7. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00704-013-1041-7.
 135. Variability of particulate matter constituents in urban street canyon in Riga, Latvia / Janis Bikshe, Iveta Steinberga, Karlis Kundzins, Janis Kleperis // 19th International scientific conference “EcoBalt 2014” : 8-10 October, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. -ISBN 9789984458793. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – P.17.
 136. Veidemane, Kristīna. Coherence between marine and land use planning : public attitudes to landscapes in the context of siting a wind park along the Latvian coast of the Baltic Sea / Kristina Veidemane, Olgerts Nikodemus // Journal of Environmental Planning and Management. – ISSN 0964-0568 (2015), p.216-224, DOI: 10.1080/09640568.2014.903167. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2014.903167#.VIVNVtKsWYI
 137. Vides ietekme uz mikroelementu sastāvu pārtikā : graudaugu produktu analīze / Zane Vincēviča-Gaile, Kristīne Gāga, Vita Rudoviča, Māris Kļaviņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -67.-69.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 138. Zariņa, Līga. Flint research procedure for comparative studies of the stone age tools / Liga Zarina, Valdis Seglins // 14th GEO conference on science and technologies in geology, exploration and mining, 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : conference proceedings. – ISBN 9786197105070. – [Albena, 2014]. – Vol.1 : Geology. Applied and environmental geophysics.Oil and gas exploration, p.71-77.
 139. Zariņa, Līga. Flint studies in ultraviolet light / Liga Zarina, Valdis Seglins. // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 46.lpp. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 140. Zariņa, Līga. Flint tool as the stone age pieces of art and the indicators of the development / Liga Zarina, Valdis Seglins // Scientific articles of 8th International conference “Person. Color. Nature. Music” : May 8-12, 2013 / Art Teacher Union in co-operation with Department of Art and Design of Daugavpils University and Daugavpils Mark Rothko Art Centre. – ISBN 9789934839320. – Daugavpils : Daugavpils University, 2014. – P.58-66.
 141. Zariņa, Līga. Krama rīku krama luminiscences īpašības – vienkāršots novērtējums / Līga Zariņa, Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -348.-349.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 142. Zariņa, Līga. Krama rīku morfoloģijas un simetrijas pētījumu rezultāti / Līga Zariņa, Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 349.-351.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 143. Zariņa, Līga. Krama sastopamība dabā Baltijas valstīs/ Līga Zariņa, Valdis Segliņš. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. -346.-347.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 144. Zariņa, Līga. Non-destructive solutions for flint sources localization / Liga Zarina, Valdis Seglins // VII GeoSymposium of young researchers “Silesia 2014”, 17-19th September, Żywiec : conference proceedings / ed. Dmitry Zastrozhnov … [et al.]. – [Żywiec, 2014]. – P.48. – URL: http://geosymp.wnoz.us.edu.pl/files/7thGeoSymposiumConferenceProceedings.pdf.
 145. Zariņa, Līga. Stone tools symmetry evaluation towards sensitive indicator of processing skills = Akmens rīku simetrijas novērtējums kā jūtīgs to apstrādes prasmju indikators / Līga Zariņa, Valdis Segliņš // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 52.-60.lpp. : tab., att.
 146. Zariņa, Līga. The development of the methods for comparison and analysis of the stone tools / Līga Zariņa, Valdis Segliņš // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – ISBN 9789984146652. – Daugavpils : Saule, 2014. -1084.-1090.lpp. : il., tab. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 147. Zariņa, Līga. The evaluation methods of the pebbles shapes and their informativity/ Līga Zariņa, Valdis Segliņš // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – ISBN 9789984146652. – Daugavpils : Saule, 2014. -178.-185.lpp. : diagr., tab. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 148. Zeimule, Sandra. Late-glacial and Holocene development of Lake Rāzna as recorded by biostratigraphy : STOP 12 / Sandra Zeimule, Laimdota Kalniņa, Ieva Grudzinska // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.72-76 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 149. Zelčs, Vitālijs. Kame terrace in the Upper Daugava depression at Rakuti, near Krāslava : STOP 10 / Vitālijs Zelčs, Juris Soms, Edgars Greiškalns // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. -P.61-66 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 150. Zelčs, Vitālijs. Madona-Trepe ice-marginal ridge at Smeceres sils, East-Latvian Lowland : STOP 7 / Vitālijs Zelčs, Māris Krievāns, Māris Nartišs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.47-51 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 151. Zelčs, Vitālijs. Outlines of the quarterrnary geology of Latvia / Vitālijs Zelčs, Māris Nartišs // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, august 17-22, 2014 : [symposium] : : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.9-15 : maps. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.
 152. Zelčs, Vitālijs. Veselava end moraine, north-western Vidzeme Upland : STOP 5 / Vitālijs Zelčs, Māris Krievāns, Ivars Strautnieks // Late quaternary terrestrial processes, sediments and history : from glacial to postglacial environments : Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014 : [symposium] : excursion guide and abstracts / [organized by: University of Latvia, Daugavpils University, Latvian Association for Quaternary Research, INQUA Peribaltic Working Group (INQUA TERPRO Commission). – ISBN 0789934517600. – Riga : University of Latvia, 2014. – P.37-41 : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2799.