LU Teoloģijas fakultātes dekāna Dr.theol., asociētā profesora Ralfa Kokina ceļavārdi

r.kokins

LU Teoloģijas fakultātes dekāns Dr.theol., asoc.prof. Ralfs Kokins. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

“2014. gadā LU Teoloģijas fakultātē (LU TF) izstrādāta virkne izcilu publikāciju, taču kā nozīmīgākās izceļamas četras.

1) TF profesora Valda Tēraudkalna monogrāfija “Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas” (Rīga: Mansards) ir unikāla  ne vien savas neapšaubāmi augstās zinātniskās kvalitātes dēļ, bet arī kā  pirmais latviešu zinātnieka pētījums, kas sniedz visaptverošu un padziļinātu ieskatu reliģijpētniecībā, nodrošinot iespēju ar šīs zinātnes pamatnostādnēm iepazīties ikvienam interesantam. Tāpat šī grāmata izmantojama kā palīgmateriāls studijās. Monogrāfijā pirmo reizi latviešu valodā tiek sistemātiski aplūkota reliģijpētniecības disciplīnas vēsture, strukturēti izklāstot arī šīs zinātnes nozares metodes. Kā norāda grāmatas recenzenti, autors veiksmīgi ticis galā ar reliģijas problemātikas plašumu un daudzveidību. Lasītājs tiek iepazīstināts ar reliģijas jēdzienu un tās kategorijām, reliģijpētniecības izcelsmi un attīstību. Īpašu uzmanību V. Tēraudkalns pievērš reliģijas un sabiedrības transformācijai, akcentējot sekularizācijas, modernizācijas un globalizācijas nozīmi reliģijas attīstībā un tās mijiedarbībā ar sabiedrību.

2) TF docentes un vadošās pētnieces Elizabetes Taivānes monogrāfija “Reliģijas fenomenologam pa pēdām” (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds) veltīta reliģijas fenomenoloģijai un iedalāma trīs daļās: pirmajā ietverta teorētiska diskusija par reliģijas fenomenoloģiju un reliģiju, otrajā tiek skaidrota un analizēta salīdzinošā fenomenoloģija, savukārt trešā daļa veltīta ārkārtīgi aktuāliem jautājumiem – reliģiskajām pārmaiņām mūsdienu Rietumu pasaulē, ietverot šajā kontekstā arī divas īpaši Latvijai raksturīgas parādības – Likteņdārzu un Kristus Karaļa kalnu.

3) TF Bibliskās teoloģijas speciālisti, asoc. prof. Ralfs Kokins un asoc. prof. Dace Balode, kopā ar doktorantiem Guntaru Rēboku un Eniju Pohomovu veltīja vairākus gadus rūpīgām ārpuskanoniskā Toma evaņģēlija studijām un tulkojumam no senās koptu valodas. Šī darba rezultātā 2014. gadā gaismu ieraudzīja Toma evaņģēlija pirmpublicējums latviešu valodā (izdevējs: Latvijas Bībeles biedrība). Šis darbs jeb tā saucamais “piektais evaņģēlijs” ir sarakstīts ap 140. gadu m.ē., tā pilnais teksts koptu valodā atrasts 1945. gadā Nag-Hammadī, taču Jaunās Derības 27 grāmatu kanonā nav iekļauts zināmu teoloģisku un vēsturisku apsvērumu dēļ. Līdztekus kultūrvēsturiskajai vērtībai šis teksts kalpo kā kvalitatīvs ieskats pirmkristīgajā literatūrā, ārpuskanonisko (ezotērisko) evaņģēliju tradīcijā, papildinot zināšanas baznīcas un agrīnās kristietības  literatūras vēsturē (jo īpaši pateicoties četru tulkotāju-teologu sarakstītajam priekšvārdam un TF absolventa, Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla pēcvārdam).

4) Par ļoti nozīmīgu un unikālu uzskatāms profesores Laimas Geikinas pētījums par reliģisko izglītību Latvijas skolās – raksts “Religious Education at Schools in Latvia”, kas publicēts starptautiski recenzētā krājumā “Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europa” (eds. M. Rothgangel, Geir Skeie, M. Jäggle; Viena University Press, 2014). Šajā rakstā analizēta reliģiskās izglītības attīstība, nozīme un saturs Latvijas skolās, Eiropas kontekstā aplūkota Latvijas izglītības politika, kas saistāma ar jautājumiem par reliģisko izglītību, kā arī apkopoti līdzšinējie Latvijā izstrādātie pētījumi par reliģiskās izglītības teoriju un praksi. Būtiski, ka raksta noslēgumā prof. Geikina Eiropas kontekstā izvērtē arī reliģiskajai izglītībai Latvijā nepieciešamos uzlabojumus un izaicinājumus, ar kuriem tā sastopas un sastapsies nākotnē.”  

LU Teoloģijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Tēraudkalns Valdis.
Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taivāne Elizabete.
Reliģijas fenomenologam pa pēdām.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma evaņģēlijs.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geikina Laima. 
Religious education at schools in Latvia.

Skatīt vairāk.
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

LU Teoloģijas fakultātes 2014. gada publikācijas