LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktora Dr.paed. Ilgoņa Vilka ceļavārdi

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktors, Dr.paed. Ilgonis Vilks. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

“Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejā pārstāvētas dažādas dabaszinātņu un humanitāro zinātņu nozares – botānika, zooloģija, anatomija, ģeoloģija, astronomija, datorzinātne, vēsture un pedagoģija, līdz ar to arī publikāciju klāsts ir ļoti daudzveidīgs. 2014. gadā Zooloģijas muzeja fondu glabātāja Mudīte Rudzīte aizstāvēja doktora promocijas darbu par ziemeļu upespērleni, kas jau ilgus gadus bija viņas pētījumu objekts. Izceltā publikācija ir promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas vēstures muzeja vadītājas, emeritētās profesores Aīdas Krūzes raksts par pazīstamo vācu dzejnieku, kritiķi, teologu un filozofu J. G. Herderu publicēts Leipcigas universitātes rakstu krājumā. Ar šo universitāti LU pedagoģijas vēstures pētniekiem izveidojusies auglīga sadarbība daudzu gadu garumā. Muzeja direktora Ilgoņa Vilka Astronomijas vārdnīcā apkopoti 1502 astronomijas un kosmonautikas termini angļu, latviešu, krievu, vācu, franču un spāņu valodā. Šī publikācija ir vainagojums autora darbam pie latviešu astronomijas terminoloģijas vākšanas un pilnveidošanas vairāk nekā 15 gadu garumā.”

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Vilks Ilgonis.
Astronomijas vārdnīca.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theodor-Litt-Jahrbuch_1VAKS_apgrieztsKrūze Aīda, Sproģe Ieva.
Das Wirken J. G. Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands. 

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudzīte Mudīte.
Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крузе Аида.
Книги для чтения азбуки на латышском языке в XVII-XVIII вв.: от церковного содержания к светскому.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja 2014. gada publikācijas