LU Bibliotēkas direktores vietnieces Mārītes Savičas ceļavārdi

LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča. Foto: Sarmīte Vaļka, LU Bibliotēka.

“Latvijas Universitātes Bibliotēka kā LU zinātniskā mantojuma glabātāja un popularizētāja jau vairākus gadu desmitus strādā pie tā, lai ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par LU zinātniski pētniecisko darbību. Šo gadu laikā viens no Bibliotēkas uzdevumiem ir bijis uzkrāt, sistematizēt, glabāt un darīt pieejamus LU zinātnes un intelektuālā īpašuma sasniegumus. Mūsdienu informācijas sabiedrības laikmetā, Bibliotēka šos rezultātus ir apkopojusi un popularizējusi gan tradicionālā, gan elektroniskā, gan digitālā formā.

Pirmssākumi šim darbam aizsākās 1945. gadā, kad Bibliotēka uzsāka veidot LU mācībspēku publikāciju kartotēku – sākumā kartīšu formātā, bet no 1995. gada šī informācija pieejama jau elektroniski datubāzē – “LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”.

Savukārt 1972. gadā iznāca pirmais Bibliotēkas veidotais biobibliogrāfiskais rādītājs. Šādi rādītāji parasti tiek sagatavoti par godu LU mācībspēku nozīmīgām dzīves jubilejām un izdoti Bibliotēkas izveidotā sērijā “Latvijas Universitātes zinātnieki”. Laika periodā no 1972. līdz 2014. gadam šajā sērijā izdoti 104 biobibliogrāfiskie rādītāji.

2004. gadā aizsākās jauns pētniecības darba virziens, kas vainagojās ar pirmo publikāciju sērijā “Latvijas Universitātes rektori”. Šo desmit gadu laikā minētajā sērijā kopumā ir iznākuši septiņi biobiblogrāfiskie rādītāji: “Profesors Dr.phil.h.c. Ernests Felsbergs: dzīve un darbs” (2004), “Profesors Dr.med. Jānis Ruberts: dzīve un darbs” (2007), “Profesors Dr.honoris causa Augusts Tentelis: dzīve un darbs” (2009), “Profesors Dr.chem. Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs” (2013). Visražīgākais darba periods, veidojot publikācijas sērijā “Latvijas Universitātes rektori”, bija 2014. gads, kad iznāca trīs biobibliogrāfiskie rādītāji.

Atcerēties, atskatīties pagātnē un izvērtēt LU zinātnieku atstāto mantojumu, ieskicēt šo zinātnieku portretus – tas ir mūsdienu uzdevums, jo arī mēs ar savu darbu visi kopā veidojam tagadni, kas ir balstīta uz pagātnes sasniegumiem, bet jau kāds cits nākotnē izvērtēs mūsu darbu. Tāpēc LU Bibliotēka kā nozīmīgākās 2014. gada publikācijas izvirza sekojošus izdevumus:

  1. Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Jana Klebā ; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska, bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka ; rakstus tulkojušas: angļu val. Rasma Mozere, krievu val.  Santa Atvare] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 221 lpp. : il., portr., faks. – (Latvijas Universitātes rektori) – Bibliogrāfija: 169.-212. lpp. un rādītājs: 213.-221. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952
  2. Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā  Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 223 lpp. : faks., il., portr., tab. – (Latvijas Universitātes rektori). – Bibliogrāfija: 168.-215. lpp. un rādītājs: 216.-223. lpp. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2951
  3. Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / sast.: Daina Gavare, Aija Putniņa ; zin. redaktors Māris Baltiņš ; bibliogr. red. Jana Klebā ; angļu val. tulk. Rasma Mozere, krievu val. tulk. Larisa Ponomarjova, latviešu val. tulk. Ieva Sproģe, vācu val. tulk. Felikss Lintners ; LU Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 – 256 lpp.: il. – (Latvijas Universitātes rektori). – Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. – “Latvijas Universitātei – 95”–Uz vāka. – Pieejams elektroniskā formā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954 “

 

LU rektora prof. Mārča Auziņa uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

 

LU zinātņu prorektora Indriķa Muižnieka uzruna grāmatu atvēršanas svētkos

LU Bibliotēkas 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Bimanis_1VAKSProfesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primanis_1VAKSProfesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zile_1VAKSProfesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Bibliotēkas 2014. gada publikācijas