Rudzīte, Mudīte. Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā : izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: zooloģija / Mudīte Rudzīte ; zinātniskā vad. T. Zorenko ; rec.: G. Sprinģe, A. Škute, S. Strāķe ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 41 lpp. : il., kartes, diagr., tab. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 8.-11., 36.-40. lpp.

Publikācijas e-versija

Promocijas darba kopsavilkums

 

“Pētīta ziemeļu upespērlenes izplatība un sastopamība Latvijā, konstatētas astoņas populācijas. Novērtēta pērļu resursu ekspluatācijas nozīme upespērleņu iznīkšanā iepriekšējos gadsimtos.

Laikā no 1999.gada līdz 2009.gadam 209 upēs apsekoti upju posmi, kuru kopējais garums ap 760 km. Pērleņu populācijas konstatētas 8 upēs, bet 7 upēs tikai čaulas vai to fragmenti.

Novērtēta populāciju vecumstruktūra un tās izmaiņas ilgākā laika periodā. Pētīts saimniekzivju populācijas stāvoklis un gliemeņu kāpuru attīstība, kā arī iespējas pielietot papildus invadēšanas metodi. Sagatavots upju ekosistēmu hidrobioloģisks un hidroķīmisks novērtējums. Apkopota arī informācija par pārējiem bentosa organismiem upespērleņu populāciju areāla teritorijās.

Divām no Latvijas upespērleņu populācijām ir labas izdzīvošanas iespējas, pārējām draud iznīkšana tuvāko gadu desmitu laikā.

Atslēgvārdi: Margaritifera, populāciju ekoloģija, aizsargājama suga, hidrobioloģija, population ecology, protected species” (Mudīte Rudzīte. Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums : promocijas darbs. Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 3.lp.)

SASKAŅĀ AR DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES 2008. G. 18. MARTA RĪKOJUMU NR. 26 „PAR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS STATUSA NOTEIKŠANU” ZIEMEĻU UPESPĒRLENES DZĪVOTŅU KOORDINĀTAS UN PRECĪZAS KARTES NAV PUBLISKOJAMAS.

Promocijas darba pielikumi

The DART-Europe E-theses. Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums.

 

Mudītes Rudzītes publikācijas par pētījuma tematu

 • Rudzīte, Mudīte. Bebri un straujteču upes : [par Latvijas Dabas fonda un Latvijas Malakologu biedrības īstenoto projektu „Upespērleņu biotopu aizsardzība”] / Mudīte Rudzīte // Medības. Makšķerēšana. Daba. – ISSN 1407-0537. – Nr.11 (2013, nov.), 24.-25.lpp. : tab.
 • Rudzīte, Mudīte. Latvijas pērļu liktenis : [par Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirto finansējumu Latvijas Malakologu biedrības sagatavotiem projektiem “Upespērleņu biotopu aizsardzība 2007”, “Gliemeņu upju aizsardzība” un “Mikroliegumi aizsargājamām gliemju sugām”] / Mudīte Rudzīte, Māris Rudzītis.  Vides Vēstis, Nr.[6] (2007, jūn./jūl.), 42.-45.lpp. ISSN 1407-2939.
 • Briede, Gunta. Vai Latvijas pērļupītes atkal mirdzēs? : [par Ziemeļu upespērleni Latvijā] / Gunta Briede ; tekstā stāsta bioloģe Mudīte Rudzīte // Mistērija. – ISSN 1407-4230.. – Nr.3 (2005, marts), 7.-[9.]lpp.
 • Rudzīte, Mudīte. Bebru un ziemeļu upespērleņu duelis : [par konfliktsituāciju un pērleņu aizsardz. plānu] / Mudīte Rudzīte // Vides Vēstis. – ISSN 1407-2939. – Nr.7/8 (2002, jūl./aug.), 18.-21.lpp. : tab.
 • Rudzīte, Mudīte. Cik ilgi vēl Latvijā dzīvos upespērlenes? : [par aizsardz.] / Mudīte Rudzīte // Terra. – ISSN 1407-7191. – Nr.3 (2002, marts), [44.-45.]lpp.
 • Tabore, Gunta. Pa pērļu inspektora pēdām : [par biol. zinātn. Mudītes Rudzītes pētīj. malakol. – ziemeļu upespērlenes pašatjaunošanās sekmēšanai] / Gunta Tabore ; tekstā stāsta M.Rudzīte // Neatkarīgā Rīta Avīze. – ISSN 1407-3463.. – Nr.72 (2002, 26.marts), 14.lpp.
 • Zemberga, Kaija. Lai mūsu mazbērni zvejotu pērles : [par upespērlenēm un to aizsardz.] / Kaija Zemberga ; tekstā stāsta Ziemeļu upespērleņu aizsardz. un saglabāšanas progr. vad. Mudīte Rudzīte.  Lauku Avīze, Nr.155 (2002, 4.okt.), 32.lpp. ISSN 1407-3331. ( Mājas viesis ).
 • Rudzīte, Mudīte. Simtgadnieces čaulā – ziemeļu upespērlenes : [par Latvijas Dabas muzeja 2001.g. dzīvnieku] / Mudīte Rudzīte, Digna Pilāte // Vides Vēstis. – ISSN 1407-2939. – Nr.4 (2001), 32.-33.lpp.
 • Rudzīte, Mudīte. Ziemeļu upespērlene Latvijā. Ļausim izmirt vai mēģināsim glābt? // Latvijas Daba. – ISSN 1407-0251.. – Nr.13 (2000), [56.]-61.lpp. ISSN 1407-0251.
 • Rudzīte, Mudīte. Assessment of the condition of freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) populations in Latvia : [par Ziemeļu upespērlenes „Margaritifera margaritifera” (Linnaeus 1758) stāvokļa novērtējumu Latvijā] / Mudīte Rudzīte.. – Bibliogr.: 127.lpp. – Kopsav. latviešu val. // Bioloģija, (2005), [121.]-128.lpp. : diagr., tab. ISSN 1407-2157. ISBN 9984-783-09-X. ( Latvijas Universitātes raksti ; 691.sēj. ).
 • Rudzīte, Mudīte. Distribution of the freshwater pearl mussel “Margaritifera margaritifera” (Linnaeus 1758) in Latvia in relation to water quality : [par ziemeļu upespērlenes “Margaritifera margaritifera” izplatību Latvijā] / Mudīte Rudzīte..    Bibliogr.: 84.-85.lpp. Kopsav. latviešu val. // Bioloģija, (2004), [79.]-85.lpp. : tab. ISSN 1407-2157. ISBN 9984-770-31-1. ( Latvijas Universitātes raksti ; 676.sēj. ).

 

Mudītes Rudzītes uzstāšanās LU 71. konferencē

LU 71. konferences programma

IMG_4863

LU Zooloģijas muzeja fondu glabātāja, Dr. biol. M. Rudzīte LU 71. konferences sekcijā “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 2013. gada 28. janvārī. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita informācija

Latvijas Universitāte. Promocijas darbu par Ziemeļu upespērleni Latvijā aizstāvēs Mudīte Rudzīte.

Apollo. Ziemeļu upespērlene Latvijai ir gandrīz zudusi.

Vides Vēstis. Simtgadnieces čaulā – ziemeļu upespērlenes.

Latvijas daba. Ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera (L.)).

Wikipedia. Freshwater pearl mussel.