Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Gailīte Dina. Mūsdienu Latvijas jurists: 151 personība.

Mūsdienu Latvijas jurists : 151 personība / [redaktore Dina Gailīte ; vāka dizaina autore Dita Pence]. Rīga : Latvijas Vēstnesis, c2014 319 lpp. : portr. ; 27 cm. ISBN 9789984840314.

Anotācijas

Dina Gailīte.  Mūsdienu Latvijas jurists: 151 personība.

K. Strazda-Rozenberga. Mūsdienu Latvijas jurists: 151 personība.

Jurista Vārds. Iznākusi grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.

 

Grāmatas “Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība” sastādītājas – žurnāla “Jurista Vārds” galvenās redaktores Dr.iur. Dinas Gailītes ievadvārdi izdevumam:

LATVIJAS TIESĪBNIEKU PANORĀMAS SKATS

Triju gadu garumā žurnālā “Jurista Vārds” tika veidota sadaļa “Nedēļas jurists”, kur savās domās par dzīves un darba pamatprincipiem, profesionālajiem sapņiem un sasniegumiem, vērtīgākajām grāmatām un interesantākajiem spriedumiem dalījās Latvijas juristi. Kopumā no 2009. līdz 2012. gadam žurnāla lasītāji tādējādi iepazina 151 Latvijas tiesībnieku.

Uz interviju šajā sadaļā “Jurista Vārda” redakcija juristus parasti aicināja saistībā ar kādu tieslietu sistēmas aktualitāti vai viņu personisku sasniegumu. Un iemesli bija visdažādākie – sākot no tik pamatīgiem kā nopelni Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, valsts apbalvojuma saņemšana vai stāšanās augstā tieslietu nozares amatā un beidzot ar tik aizraujošiem kā uzvara tiesību zinātņu studentu sacīkstēs, dalība televīzijas deju konkursā vai podniecība kā otra profesija līdzās jurisprudencei.

Tāpēc šajā žurnāla sadaļā nonāca tiesībnieki no gandrīz visiem juridiskajiem arodiem, turklāt ar visai dažādu dzīves un profesionālās pieredzes bagāžu – gan tieslietu sistēmas ilggadēji balsti un autoritātes, gan tādi, kam ceļš jurisprudencē vēl tikko sācies. Tāpat “Nedēļas jurista” sadaļā tika intervēti arī tiesībnieki, kas darbojas citās nozarēs – politikā, valsts pārvaldē, diplomātiskajā dienestā, finanšu jomā u.c. Pavisam droši – visi, kas intervēti “Jurista Vārda” sadaļā “Nedēļas jurists”, kādā noteiktā veidā tobrīd bija piesaistījuši sev uzmanību. Viņi visi ir arī interesantas personības, savukārt “Nedēļas juristu” katalogs kopumā – miniatūrs Latvijas juridiskās pasaules modelis.

Tieši šis pēdējais secinājums, kā arī “Jurista Vārda” lasītāju lielā interese par “Nedēļas juristiem” (ko pierādīja katra mūsu žurnāla lasītāju aptauja) mudināja redakciju domāt par šīs sadaļas izdošanu grāmatā. Liels bija mūsu gandarījums, kad, uzzinot par šādu ideju, ar entuziasmu tās īstenošanā iesaistījās Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, piedāvājot gan organizatorisku, gan finansiālu atbalstu.

Kad 2014. gada sākumā beidzot tika pieņemts lēmums ķerties pie krājuma veidošanas, sapratām, ka sadaļā “Nedēļas jurists” uzkrātais materiāls jāpapildina ar aktualizētu informāciju – gan tādēļ, ka daudzi no mūsu portretētajiem tiesībniekiem ir sasnieguši jaunas profesionālās un akadēmiskās virsotnes (bet daži pametuši jurisprudenci), gan tādēļ, ka daži no viņiem diemžēl vairs nav mūsu vidū.

Tādējādi katram šajā krājumā iekļautajam juristam veltīts atvērums – labajā pusē, norādot publikācijas datumu, ievietota intervija un portrets, kas savulaik publicēts žurnāla sadaļā “Nedēļas jurists”, savukārt atvēruma kreisajā pusē nofiksēta 2014. gada pirmās puses situācija – ziņas, ko šis jurists par savu šā brīža profesionālo darbību, akadēmiskajiem sasniegumiem, apbalvojumiem un citiem būtiskiem notikumiem sniedza krājuma tapšanas brīdī. Šī klātpievienotā personiskā informācija kopā ar “Nedēļas jurista” intervijās lasāmajām konceptuālajām pārdomām veido krāsainu un aizraujošu skatu uz Latvijas tiesībniekiem: sākot no viņu uzskatiem par dzīvi un jurisprudenci, par labo un ļauno, par ideāliem, vērtībām un principiem un beidzot ar ikdienas priekiem un rūpēm.

Visbeidzot – īpašu uzmanību, lasot šo krājumu, aicinu vērst uz atbildēm, ko grāmatas varoņi snieguši uz “Nedēļas jurista” intervijas tradicionālo pēdējo jautājumu: “Ja jūs uzrunātu visus Latvijas juristus, ko jūs viņiem teiktu?” Uzticība tiesiskas valsts pamatprincipiem, jurisprudence kā labā un taisnīgā māksla, profesionālā ētika un cilvēcīgums kā juridiskā darba vadlīnijas un sirdsapziņa kā atskaites punkts. Šīs atziņas un vēlējumi kolēģiem raisa cieņu pret Latvijas juristiem un, pārtopot no vārdiem par darbiem, ļauj cerīgi raudzīties uz jurisprudences un jurista profesijas lomu un tālāko ieguldījumu tiesiskas un demokrātiskas Latvijas valsts stiprināšanā.”

 

Grāmatas „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”  atbalstītājas – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes – dekānes Dr.iur. Kristīnes Stradas-Rozenbergas ievadvārdi:

BEZ JURISTA NAV JURISPRUDENCES

“Jurista Vārds” ir kļuvis par ikviena jurista dzīves neatņemamu sastāvdaļu, jo sniedz to informatīvi profesionālo atbalstu, kas ir tik svarīgs. Nenoliedzama ir “Jurista Vārda” nozīme profesionālo zināšanu papildināšanas, atsvaidzināšanas, tiesību zinātnes attīstību veicinošu diskusiju jomā.

Tajā pašā laikā nenovērtēta nevar palikt arī cita šī izdevuma nozīme – juristu profesijas nozīmīguma apzināšanās, profesionālās kopības sajūtas radīšana, juristu – cilvēku, juristu – personību apvienošana.

Šai ziņā svarīga ir arī laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam žurnālā publicētā rubrika “Nedēļas jurists”. Neslēpšu, ka bieži vien gan es, gan mani apkārtējie kolēģi tieši ar šo sadaļu sāka šī nedēļas žurnāla lasīšanu. Un ne jau tāpēc, ka profesionāli visnepieciešamāk vai izglītojošāk, bet gan tāpēc, ka… tik cilvēciski. Ik nedēļu šeit varējām satikties ar kādu esošu vai – retāk – topošu juristu, kuru kā nedēļas juristu bija izvēlējusies žurnāla redakcija, vadoties no tā brīža aktualitātēm un nozīmīgiem notikumiem. Tomēr laiks rit un viss mainās, šobrīd vairs netiek veidota arī rubrika “Nedēļas jurists”, kurai pateicoties kaut nedaudz tuvāk iepazinām 151 kolēģi – Latvijas juristu.

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar prieku iesaistījās projektā, kura mērķis bija grāmatas veidošana, kurā būtu apkopoti visi rubrikā “Nedēļas jurists” publicētie materiāli, papildinot tos ar aktualizētu informāciju par šajā sadaļā atspoguļoto juristu šā brīža gaitām.

Mūsu atsaucība, pirmkārt, saistīta ar faktu, ka lielākā daļa “Nedēļas juristu” ir Latvijas Universitātes absolventi, pašreizējie vai bijušie mācībspēki, un mēs ar to lepojamies. Tomēr ne mazāk svarīga bija vēlme atbalstīt tāda izdevuma tapšanu, kura centrālā vērtība ir “jurisprudences cilvēki”.

Sabiedrībā tik bieži un daudz tiek runāts par juridiskām problēmām, vienlaikus bieži vien aizmirstot par juristu – cilvēku. Kāds varbūt teiks, kā tā arī ir pareizi, ka tā tam jābūt. Tomēr atļaušos paust personisko viedokli – ka uzmanības vērti ir arī paši juristi, kuri diendienā pilda nebūt ne vieglos pienākumus, saskaras ar negācijām, nenovērtēta darba sajūtu, bet turpina darīt lielo un nozīmīgo darbu, sasniedzot arvien jaunas virsotnes. Un it īpaši atzinība pienākas tiem, kuri, darot šo darbu, nezaudē citas kvalitātes, citas intereses – kuri nepārstāj būt cilvēki. Kuriem ir aizraušanās un talanti, kuri kāpj kalnos un stāv uz galvas, kuri risina krustvārdu mīklas un gatavo veselīgas maltītes, rušinās dārzos un glezno, kuru galvenā vērtība ir ģimene, bērni un cilvēki blakus… tik cilvēciski…

Skatoties uz šī projekta iznākumu, varu atzīt, ka nav nožēlas nedz par sniegto organizatorisko, nedz finansiālo atbalstu.

Izmantojot izdevību, vēlos pateikt lielu paldies visiem “Nedēļas juristiem”, kas izrādīja atsaucību un kuru labestību un atbalstu varējām sajust šī projekta realizācijā. Paldies visiem par to, ka nebaidījāties atklāt ne tikai profesionālās, bet arī cilvēciskās dzīves nianses, par to, ka nenoliedzat cilvēcisko sevī un ļaujat ar to kaut nedaudz iepazīties arī citiem.

Cerot, ka izdevums raisīs lasītāju interesi un plašāks sabiedrības loks iepazīsies gan ar juristu profesionālajiem sasniegumiem, gan spēs šīs grāmatas varoņos ieraudzīt ne tikai Juristu, bet arī Cilvēku.”

 

Recenzija

Latvijas Universitāte. Iznākusi grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Jurista Vārds. Aizvadīts juristu pirmā realitātes šova izlaidums.