Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Teoloģijas fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ; red. kol.: Valdis Tēraudkalns, Dace Balode, Ralfs Kokins, Elizabete Taivāne … [u.c.] ; sast. Ilze Jansone. – Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – Nr. 64. – 191 lpp.
 2. Petrova, Olga. Džihāds islāmā, tā izpratnes Eiropā un Latvijas musulmaņu kopienās XXI gs. : promocijas darba kopsavilkums / Olga Petrova ; darba zinātniskā vad. Laima Geikina ; rec.: Anita Stašulāne, Agita Lūse, Ilze Jansone ; Latvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 18 lpp. – Bibliogrāfija: 15.-18.lpp. un zemsvītras piezīmēs.
 3. Petrova, Olga. Jihad in islam, its perceptions in Europe and in muslim communities of Latvia in the 21st century : summary of promotion thesis / Olga Petrova ; supervisor: Laima Geikina ; rev.: Anita Stašulāne, Agita Lūse, Ilze Jansone ; University of Latvia. Faculty of theology. – Riga : University of Latvia, 2014. – 19 lpp. – Bibliogrāfija: 16.-19.lpp. un zemsvītras piezīmēs.
 4. Taivāne, Elizabete. Reliģijas fenomenologam pa pēdām : monogrāfija / Elizabete Taivāne ; [zinātniskais redaktors: Egils Grīslis ; rec.: Nadežda Pazuhina]. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 226, [4] lpp. : il. ; 24 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latv. val., kopsavilkums angļu val.
 5. Taivans, Leons Gabriels.Tuvo Austrumu civilizācija: arābi, islāms, halīfāts / Leons Taivans ; [redaktore Rita Cimdiņa ; dizains Baiba Lazdiņa]. – Rīga : RaKa, 2014. – 191 lpp. : il., kartes. – ISBN 9789984463094.
 6. Tēraudkalns, Valdis. Reliģijpētniecība : vēsture, metodes, teorijas / Valdis Tēraudkalns rec.: Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Vladislavs Malahovskis, Juris Rozenvalds, Jānis Nameisis Vējš. – Rīga : Mansards, 2014. – 327 lpp.
 7. Toma evaņģēlijs / [tulkotāji un ievada autori: Dace Balode, Ralfs Kokins, Enija Pohomova, Guntars Rēboks]. – Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2014. – 46 lpp. – Bibliogrāfija: 14.lpp.

  *********************

 8. Balode, Dace. Pazudis vai atrasts tulkojumā : Jaunā Derība latviski / Dace Balode // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III: bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse : starptautiska konference : [raksti]. – (Raksti / Valsts valodas komisija ; 6. sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – 9.-22.lpp.
 9. Balode, Dace. Teoloģijas fakultāte Pētera evaņģēlijs un Kungs : vai Kristus tikai šķietami bija cilvēks / Dace Balode. – Atsauces parindēs – Kopsav angļu val.: The Gospel of Peter: was Christ really a human?, 20.lpp. // Ceļš. – ISSN – 1407-7841. – Nr.63 (2014), 5.-20.lpp.
 10. Balode, Dace. Viņas runāja draudzes sapulcēs – Korintas draudzes pravietes / Dace Balode. – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: They spoke in the churches – women prophets in the Corinthian Church, 24.lpp. // Ceļš. ISSN 1407-7841. – Nr.64 (2014), 5.-24.lpp.
 11. Geikina, Laima. Religious education at schools in Latvia / Laima Geikina. – References: p.171-174 // Religious Education at Schools in Europe / eds.: M. Rothgangel, G. Skeie, M. Jäggle. – (Wiener Forum Fur Theologie Und Religionswissenschaft ; Vol.10). – Vienna : Vienna University Press, 2014. – ISBN 9783847102731. – Pt.3 : Northen Europe, p.151-174.
 12. Jansone, Ilze. Sievietes reliģiozitātes konstrukts Ingas Žoludes romānā Santa Biblia / Ilze Jansone // Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums. – Rīga : Avens un partneri, 2014. – ISBN 9789934831430. – 141.-157.lpp.
 13. Kokins, Ralfs. Reliģiozitātes īpatnības Kurzemē viena mācītāja skatījumā / Ralfs Kokins // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [sast. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 157.-169.lpp.
 14. Petrova, Olga. Musulmaņi Latvijā 21. gadsimtā : Latvijas islāmticīgo priekšstati par Džihāda fenomenu = Muslim communities in Latvia in the 21st century : islamic believers and their notions of Jihad phenomenon / Olga Petrova. – (Sociālo un humanitāro zinātņu starpdisciplinārie pētījumi). – Literatūra: 185.-186.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – 16.[sēj.] (2014), 179.-186.lpp. : tab.
 15. Piektais evaņģēlijs : [ievads] / Dace Balode, Ralfs Kokins, Enija Pohomova, Guntars Rēboks. – Literatūra : 14.lpp. // Toma evaņģēlijs / [tulkotāji : Dace Balode, Ralfs Kokins, Enija Pohomova, Guntars Rēboks]. – Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2014. – 5.-14.lpp.
 16. Rudzītis-Neimanis, Jānis. Jeruzālemes tempļa kults Vecās Derības 2012. gada tulkojumā latviski / Jānis Rudzītis-Neimanis. – Atsauces: 123.-126.lpp. – Kopsav. angļu val.: The Jerusalem temple cult in the new (2012) Old Testament translation into Latvian, 127.lpp. // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. – (Raksti / Valsts Valodas komisija ; 6. sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879604. – 115.-127.lpp.
 17. Tēraudkalns, Valdis. Dzimtes identitāšu loma Anglijas baznīcas krīzē mūsdienās / Valdis Tēraudkalns // Dzimtes konstruēšana II / sast. Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš ; rec.: Manfreds Kerners, Sandra Meškova. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Avens un partneri, 2014. – 41.-78.lpp.
 18. Tēraudkalns, Valdis. Krievu Pareizticīgā baznīca Krievijas publiskajā diplomātijā / Valdis Tēraudkalns. – Bibliogr. parindēs // Krievijas publiskā diplomātija Latvijā : mediji un nevalstiskais sektors : [rakstu krājums] / redaktors: Andis Kudors ; [Austrumeiropas politikas pētījumu centrs ; Latvijas Universitāte].  – Rīga : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs ; LU Akadēmiskais apgāds, 2014. -187.-214.lpp.
 19. Tēraudkalns, Valdis. Mormonisms un sekularizācija / Valdis Tēraudkalns. – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: Mormons and secularization, 154.-155.lpp. // Ceļš. – ISSN 1407-7841. – Nr.64 (2014), 127.-155.lpp.
 20. Tēraudkalns, Valdis. Trīssimt gadu seni domu tēli : [recenzija par grāmatu: Džons Banjans. Svētceļnieka taka : izteikta sapņa līdzībā. Rīga, 2014, 205 lpp.] / Valdis Tēraudkalns. – ( Recenzijas un anotācijas) // Latvju Teksti. – Nr.7 (2014), 57.-58.lpp.
 21. Titāns, Normunds. Astroteoloģiski prātojumibioloģiskā universa hipotēzes un ārpuszemes dzīvības meklējumu perspektīvā/ Normunds Titāns. – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: Astrotheological musings in the light of the hypothesis of a biological Universe and the search for extraterrestrial life, 174.-175.lpp. // Ceļš. 1407-7841 Nr.64 (2014), 156.-175.lpp.
 22. Veisbergs, Andrejs. Ievadījums / Andrejs Veisbergs, Valdis Tēraudkalns // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. – (Raksti / Valsts Valodas komisija ; 6. sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879604. – 7.-8.lpp.
 23. Гаврилин, Александр. Две земные жизни Петериса Курземниекса / Александр Гаврилин. – (Научные статьи). – Примечания: с.108-109 – Рез. на англ. яз.: с.197-198 // Православие в Латвии : научно-аналитический журнал. – N 2 (11) (2014), c.95-109 : ил.
 24. Гаврилин, Александр. Православные приходы на территории Курляндской губерниии / Александр Гаврилин. – (Научные статьи). – Примечания: с.53-55 – Рез. на англ. яз.: с.197 // Православие в Латвии : научно-аналитический журнал. N 2 (11) (2014), c.39-55.