1. Dzirkale, Zane. Dabas vielu ietekme uz peļu uzvedības reakcijām = Influence of natural substances on behavioral responses in mice : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai farmācijas nozarē, apakšnozare: farmaceitiskā farmakoloģija / Zane Dzirkale ; darba zinātniskā vadītāja: Vija Kluša ; rec.: Nikolajs Sjakste, Līga Zvejniece, Lembit Allikmets (Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 73 lpp. : il., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 8.-11., 70.-73.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 2. Ivanova, Patrīcija. Operācijas rezultātu korelācija ar miega artērijas revaskularizācijas metodēm = Correlation of operative results and methods of carotid artery revascularisation : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas un farmācijas nozare, apakšnozare: ķirurģija / Patrīcija Ivanova ; darba zinātniskais vadītājs Dainis Krieviņš ; rec.: Māris Mihelsons, Ināra Logina, Armando Mansilha (Porto Universitāte, Porto CUF hospitālis, Portugāle) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 71 lpp. : il., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 69.-71.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 3. Ruskule, Agnese. Biomarker method for the determination of gastric mucosal atrophy : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctoral of medicine, subfield: internal medicine, gastroenterology / Agnese Ruskule ; supervisor Marcis Leja ; rec.: Immanuels Taivans, Juris Pokrotnieks, Viktors Pasečņikovs ; University of Latvia. Faculty of Medicine. – Riga : University of Latvia, 2014. – 34 lpp. : il., tab. – Bibliogrāfija: 11.-14., 32.-34.lpp.
 4. Ruskule, Agnese. Biomarķieru metode kuņģa gļotādas atrofijas diagnostikā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai, apakšnozare – internā medicīna, gastroenteroloģija / Agnese Ruskule ; darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ; rec.: Immanuels Taivans, Juris Pokrotnieks, Viktors Pasečņikovs ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – 34 lpp. : tab. – Bibliogrāfija: 11.-15., 31.-33.lpp.
 5. Žilēvica, Aija. Medicīnas mikrobioloģija / Aija Žileviča, Ivars Mazjānis ; [literārā redaktore Dace Morica ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 1. Sēj. – 365.lpp. : il. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.

  *************************

 6. A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / Ilze Konrade, Lolita Neimane, Marina Makrecka, Ieva Strele, Edgars Liepinsh, Aivars Lejnieks, Parsla Vevere, Ugis Gruntmanis, Valdis Pīrāgs, Maija Dambrova. – Bibliogr.: p.128-129 // Medicina. – ISSN 1010-660X. – Vol.50, N 2 (2014), p.124-129 : fig., DOI: 10.1016/j.medici.2014.06.003. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X14000202.
 7. Analysis of exhaled breath with electronic nose and diagnosis of lung cancer by multifactorial logistic regression analysis using smoking status, smoking history and age as additional predictive facto / Gunta Strazda, Māris Bukovskis, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Ināra Kantāne, Madara Tirzīte, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 57.lpp.
 8. Ankilozējošā spondilīta pacientu raksturojums atkarībā no C-reaktīvā proteīna vērtības / Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Santa Kadiķe, Evita Sikora, Vladimirs Lavrentjevs, Ineta Astiča, Laila Zepa, Liene Ņikitina-Zaķe, Daina Andersone, Aivars Lejnieks. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 179.lpp.
 9. Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem / Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Vladimirs Lavrentjevs, Evita Sikora, Sarmīte Ābelīte, Liene Ņikitina-Zaķe … [u.c.]. – (Internā medicīna). – Literatūra: 58.-59.lpp. – Kopsav angļu val.: Association of ankylosing spondylitis disease activity with cardiovascular disease risk factors, 57.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa Universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISSN 1407-9453. – 52.-59.lpp. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 10. BRCA1 gene-related hereditary susceptibility to breast and ovarian cancer in Latvia / Laima Tihomirova, Iveta Vaivade, Oksana Fokina, Raitis Peculis, Ilona Mandrika, Olga Sinicka, Aivars Stengrevics, Anna Krilova, Guntars Keire, Janis Petrevics, Janis Eglitis, Mihails Timofejevs, Marcis Leja. – Bibliogr.: p.119 // Advances in Medical Sciences. – ISSN 1896-1126. – Vol.59, N 1 (2014), p.114-119, DOI: 10.1016/j.advms.2013.09.002. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112614000194.
 11. BRCA1 pozitīvas piena dziedzera lobulāras karcinomas ar metastāzi labajā olnīcā kombinācija ar BRCA1 negatīvu endometriālo adenokarcinomu / Tatjana Zablocka, Sergejs Isajevs, Ludmila Osipova, Androniks Mitiļdžans. – (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 269.lpp.
 12. Breath testing as a method for detecting lung cancer / I. Taivans, M. Bukovskis, G. Strazda, N. Jurka // Expert Review of Anticancer Therapy. – ISSN 1473-7140. – Vol.14, N 2 (2014), p.121-123, DOI: 10.1586/14737140.2013.866044. – URL: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1586/14737140.2013.866044.
 13. Caudal epidural pulsed radiofrequency for invasive treatment of refractory chronic pain / Aleksejs Miscuks, Inta Cernavska, Daina Zvirgzdina, Iveta Golubovska, Kalvis Briuks. – (Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 347.lpp.
 14. Cognition-enhancing effect of the novel 1,4-dihydropiridine derivative in male C57BL/6J mice / Baiba Jansone, Inga Kadish, Thomas van Groen, Ulrika Beitnere, Aiva Plotniece, Doyle Ray Moore, Kārlis Pajuste, Vija Zaiga Kluša // 1st World Congress on NeuroTherapeutics : Dilemmas, Debates & Discussions (DDDN), Basel, Switzerland, September 4-7, 2014 : congress program. – (2014), p.37-38.
 15. Comparison of percutaneous coronary intervention (with drug-eluting stents) versus coronary artery bypass grafting in women with severe narrowing of the left main coronary artery (from the women-drug-eluting stent for left main coronary artery disease registry) / G.L. Buchanan, A. Chieffo, E. Meliga, R. Mehran, S.-J. Park, Y. Onuma, P. Capranzano, M. Valgimigli, I. Narbute, A. Erglis … [et al.] // American Journal of Cardiology. – ISSN 1879-1913. – Vol.113, N 8 (2014), p.348-1355, DOI: 10.1016/j.amjcard.2014.01.409. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002914914005487.
 16. Components of metabolic syndrome in Latvian patients with nonalcoholic fatty liver disease / Ieva Tolmane, Daiva Asta Apanaviciene, Jāzeps Keišs, Aleksandrs Černušenko. – Bibliogr.: p.8-9 // Gastroenetrologia Polska. – ISSN 1232-9886. – Vol.21, N 1 (2014), p.5-9.
 17. Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un nieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / Oskars Kalējs, Aldis Strēlnieks, Olga Lituņenko, Sandis Sakne, Maija Vikmane, Kaspars Kupics, Kristīne Jubele, Ginta Kamzola, Milāna Zabunova, Aivars Lejnieks. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 108.lpp.
 18. Decrease in annual incidence of acute coronary syndrome and restructuring of coronary care in Latvia / Andrejs Erglis, Inga Narbute, Sanda Jegere, Vilnis Dzerve, Iveta Bajare … [et al.]. – References: p.e331-e332 // Cor et Vasa. – ISSN 1803-7712. – Vol.56, N 4(2014), p.e325-e332, DOI: 10.1016/j.crvasa.2014.04.003. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000423.
 19. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine / E. Buraka, C. Yu-Chian Chen, M. Gavare, M. Grube, G. Makarenkova, V. Nikolajeva, I. Bisenieks, I. Bruvere, E. Bisenieks, G. Duburs, N. Sjakste. – Bibliogr.: p.206-207 // Chemico-Biological Interactions. – ISSN 0009-2797. – Vol.220 (2014), p.200-207 : il., DOI: 10.1016/j.cbi.2014.06.027. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279714002130#.
 20. Dzīvību apdraudošo kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīnisko iznākumu slimniekiem ar akūtu koronāro sindromu / Aija Mača, Oskars Kalējs, Elza Siliņa, Agnese Ūdre, Māris Zeps, Iļja Zakke, Iveta Mintāle, Aivars Lejnieks, Andrejs Ērglis. – (Internā medicīna). – Literatūra: 136.-137.lpp. – Kopsav. angļu val.: Incidence and risk factors of life threatening ventricular arrhythmias and their impact on clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome, 135.-136.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793566. – 128.-137.lpp. : tab. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 21. Effect of recurrent yohimbine on immediate and post-hoc behaviors, stress hormones, and energy homeostatic parameters / D.P. Figlewicz, S.R. Hill, J.L. Jay, C.H. West, A.S. Zavosh, A.J. Sipols // Physiology and Behavior. – ISSN 0031-9384. – Vol.129 (2014), p.186-193, DOI: 10.1016/j.physbeh.2014.02.019. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938414000778.
 22. Endokrīno analīžu pārbaude sarkoidozes pacientiem : retrospektīva datu izpēte Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers” 2005.-2013. gadā / Ieva Ruža, Dainis Kalnačs, Alvils Krams, Aivars Lejnieks. – (Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 358.lpp.
 23. Functional heterogeneity of astrocytes in rat brainstem and cortical regions / Vladimirs Piļipenko, Linda Klimavičiusa, Irina Dominova, Andrey Turkin, Egor Sotnikov, Vitaly Kasymov, Maxim Patrushev // Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 29.lpp.
 24. Gastric cancer : prevention, screening and early diagnosis / Victor Pasechnikov, Sergej Chukov, Evgeny Fedorov, Ilze Kikuste, Marcis Leja // World Journal of Gastroenterology. – ISSN 1007-9327. – Vol.20, N 38 (2014), p.13842-13862, DOI: 10.3748/wjg.v20.i38.13842. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194567/.
 25. Gastritis staging : interobserver agreement by applying OLGA and OLGIM systems / Sergejs Isajevs, Inta Liepniece-Karele, Dainius Jančiauskas, Georgijs Moisejevs, Konrāds Funka, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Mārcis Leja. // Virchows Archiv. – ISSN 0945-6317. – Vol.464, N 4 (2014), p.403-407, DOI: 10.1007/s00428-014-1544-3. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00428-014-1544-3.
 26. Gene polymorphisms of micrornas in helicobacter pylori-induced high risk atrophic gastritis and gastric cancer / Juozas Kupcinskas, Thomas Wex, Alexander Link, Marcis Leja, Indre Bruzaite, Ruta Steponaitiene, Simonas Juzenas, Ugne Gyvyte, Audrius Ivanauskas, Guntis Ancans, Vitalija Petrenkiene, Jurgita Skieceviciene, Limas Kupcinskas, Peter Malfertheiner. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 4.dec. // PLoS ONE. – ISSN 1932-6203. – Vol.9, N 1 (2014), DOI: 10.1371/journal.pone.0087467. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0087467.
 27. Genetic variants in the PSMA6, PSMC6 and PSMA3 genes associated with childhood asthma in Latvian and Taiwanese populations / N. Paramonova, Wu L. Shi-Shin, I. Rumba-Rozenfelde, J.-Y. Wang N. Sjakste, T. Sjakste. – Bibliogr.: p.386-387 // Biopolymers and Cell. – ISBN 02337657. – Vol.30, N 5 (2014), p.377-387, DOI: 10.7124/bc.0008B5. – URL: http://www.biopolymers.org.ua/content/30/5/377/.
 28. Genotipiskā profila analīze paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām gramnegatīvām nūjiņām / Una Caune, Inga Kempa, Linda Piekuse, Dace Rudzīte, Elvīra Lavrinoviča, Aija Žileviča, Angelika Krūmiņa. – (Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 208.lpp.
 29. Grūba, Katerina. Fascia lliaca block : its anaglesic efficacy after surgery for proximal femoral fracture / Katerina Gruba, Iveta Golubovska, Aleksejs Miscuks. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 76.lpp.
 30. Inter- and intra-laboratory comparison of a multibiodosimetric approach to triage in a simulated, large scale radiation emergency / Elizabeth A. Ainsbury, Jenna Al-Hafidh, Ainars Bajinskis, Stephen Barnard, Joan Francesc Barquinero, Christina Beinke, Virginie de Gelder, Eric Gregoire, Alicja Jaworska, Carita Lindholm … [et al.] // International Journal of Radiation Biology. – ISSN 0955-3002. – Vol.90, N 2 (2014), p.193-202. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24289146
 31. Isajeva, Darja. Papildu piena dziedzera karcinoma ar palašām zemādas metastāzēm pa “linea axillaris media” / Darja Isajeva, Sergejs Isajevs, Aleksandrs Grjunbergs. – (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 268.lpp.
 32. Izelpas gaisa analīze, izmantojot elektronisko degunu, un plaušu vēža un HOPS verificēšana, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi. / Gunta Strazda, Madara Tirzīte, Māris Bukovskis, Uldis Kopeika, Ainis Pirtnieks, Normunds Jurka, Līga Balode, Jevgeņija Aprinceva, Agnese Kislina, Viesturs Šiliņš, Immanuels Taivans // Latvijas Universitātes 72. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums / Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 59.lpp.
 33. Jansone, Baiba. Alzheimer’s disease: biomarker discovery and assay development : [report of the 2014 Alzheimer’s Disease Congress, London, UK, June 23-25, 2014] / Baiba Jansone // The Biomedical Scientist. – P.600-603. – URL: http://www.euroscicon.com/ALZBMSnov14.pdf.
 34. Jansone, Baiba. Assessment report on Ononis spinosa L., radix / Baiba Jansone ; European Medicines Agency. Committee on Herbal Medicinal Products. – London : European Medicine Agency, 2014. – 23 p. – URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2014/05/WC500167793.pdf.
 35. Jansone, Baiba. Community herbal monograph on Ononis spinosa L., radix / Baiba Jansone ; European Medicines Agency. Committee on Herbal Medicinal Products. – London : European Medicine Agency, 2014. – 5 p. – URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2014/05/WC500167795.pdf.
 36. Juvenile idiopathic arthritis subtype- and sex-specific associations with genetic variants in the PSMA6/PSMC6/PSMA3 gene cluster / Tatjana Sjakste, Natalia Paramonova, Ingrida Rumba-Rozenfelde, Ilva Trapina, Olga Sugoka, Nikolajs Sjakste. – Bibliogr.: p.402-403 // Pediatrics and Neonatology. – ISSN 1875-9572. – Vol.55, N 5 (2014), p.393-403 : tab., fig., DOI: 10.1016/j.pedneo.2014.01.007. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875957214000631.
 37. Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu kjoronāru sindromu / Aija Mača, Oskars Kalējs, Elza Siliņa, Iļja Zakke, Iveta Mintāle, Aivars Lejnieks, Andrejs Ērglis. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 109.lpp.
 38. Kupcinskas, Juozas. Management of Helicobacter pylori-related diseases in the Baltic States / J. Kupcinskas, M. Leja // Digestive Diseases. – ISSN 1421-9875. – Vol.32, N 3 (2014), p.295-301, DOI: 10.1159/000357862. – URL: http://www.karger.com/Article/FullText/357862.
 39. Kuzņecovs, Vladimirs. “Šī ļoti neveselīgā vājprātīgo novietošana… ” : Aleksandra Augstumi 19.gs. 60. gados = “This very unhealthy lunatics’placement… ” : Alexander’s Heights Asylm in 1860s / Vladimirs Kuzņecovs – Vēres: 132.-134.lpp. – Kopsav. angļu val.: 134.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 800. sēj.). – ISBN 9789984459196. – (2014), 122.-134.lpp. : tab.
 40. L1,4-DHP atvasinājumu antioksidatīvo īpašību un to mijiedarbības ar DNS analīze / Elīna Buraka, Evita Rostoka, Vitālijs Borisovs, Gunārs Duburs, Nikolajs Sjakste. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 =  Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 12.-13.lpp. URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 41. Lack of association between miR-27a, miR-146a, miR-196a-2, miR-492 and miR-608 gene polymorphisms and colorectal cancer / Juozas Kupcinskas, Marcis Leja, Henrikas Pauzas, Algimantas Tamelis, Dainius Pavalkis, Limas Kupcinskas … [et al.]. – Bibliogr. rakstu beigās. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 2.sept. // Scientific Reports. – ISSN 20452322. – Vol.4 (2014), article nr.5993, DOI: 10.1038/srep05993. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.nature.com/srep/2014/140808/srep05993/pdf/srep05993.pdf.
 42. Logviss, Konstantins. Rare diseases and orphan drugs : Latvian story / Konstantins Logviss, Dainis Krievins, Santa Purvina // Orphanet Journal of Rare Diseases. – ISSN 1750-1172. – Vol.9, N 1 (2014), DOI: 10.1186/s13023-014-0147-z. – URL: http://link.springer.com/article/10.1186%2Fs13023-014-0147-z.
 43. Loseviča, Marina. Magdalēnas patversme Rīgā = Riga Magdalene Asylum / Marina Loseviča, Vladimirs Kuzņecovs – Vēres: 156.-157.lpp. – Kopsav. angļu val.: 157.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 800. sēj.). – ISBN 9789984459196. – (2014), 135.-157.lpp. : il., tab.
 44. Micronucleus frequencies and clonogenic cell survival in TK6 cells exposed to changing dose rates under controlled temperature conditions / K. Brehwens, A. Bajinskis, S. Haghdoost, A. Wojcik // International Journal of Radiation Biology. – ISSN 0955-3002. – Vol.90, N 3 (2014), p.241-247, DOI: 10.3109/09553002.2014.873831. – URL: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09553002.2014.873831.
 45. Mildronate improves cognition and reduces amyloid-β pathology in transgenic Alzheimer’s disease mice / U.Beitnere, T. van Groen, A. Kumar, B. Jansone, V. Klusa, I. Kadish // Journal of Neuroscience Research. – ISSN 0360-4012 – Vol.92, N 3 (2014), p.338-346, DOI: 10.1002/jnr.23315. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jnr.23315/abstract.
 46. Molecular diagnostics in gastric cancer / J. Bornschein, M. Leja, J. Kupcinskas, A. Link, J. Weaver, M. Rugge, P. Malfertheiner // Frontiers in Bioscience-Landmark. – ISSN 1093-9946. – Vol.19 (Jan., 2014), p.312-338, DOI: 10.2741/4210. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24389187.
 47. Multidisciplinary biodosimetric tools for a large-scale radiological emergency : the MULTIBIODOSE project / A. Bajinskis, A. Wojcik, H. Romm, U. Oestreicher , H. Thierens, A. Vral … [et al.]. – References: p.23 // Radiation Emergency Medicine. – ISSN 2186-8026. – Vol.2, N 3 (2014), p.19-23.
 48. Oksidatīvā stresa un sistēmisko akūtas fāzes iekaisuma parametru dinamika pēc VATS un konvencionālas lobektomijas agrīnu stadiju plaušu vēža pacientiem / Ints Siliņš, Alvils Krams, Māris Apšvalks, Arta Sirgeda, Aigars Pētersons. – (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 262.lpp.
 49. Olsena, Solvita. Implementation of the patients’ rights in cross-border healthcare directive in Latvia / S. Olsena // European Journal of Health Law. – ISSN 0929-0273. – Vol.21, N 1 (2014), p.46-55, DOI: 10.1163/15718093-12341306. – URL: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718093-12341306.
 50. Onkoloģisko slimnieku antropometriskie mērījumi / Aija Geriņa-Bērziņa, Silvija Umbraško, Uldis Vikmanis, Gunta Purkalne. – (Medicīnas bāzes zinātnes). – Literatūra: 255.lpp. – Kopsav. angļu val.: Anthropometric measurements of oncological patients, 254.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793566. – 248.-255.lpp. : diagr., tab. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 51. Ozoliņš, Dzintars. The 2nd European Conference of National Strategies for Chlamydia trachomatis and Human papillomavirus in Berlin, 2013 showed new surveillance challenges. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 16.janv. / Dzintars Ozoliņš. – Bibliogr.: p.002 // Academia Journal of Microbiology Research. – ISSN 2315-7771. – Vol.2, N 1 (2014), p.001-002. – Tiešsaistes resurss. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://academiapublishing.org/ajmr/content/2014/Jan.htm.
 52. Ozoliņš, Dzintars. Activities of the Latvian society of laboratory specialists / Dzintars Ozoliņš // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 2256-0092. – Vol.1, N 1: [XII Baltic Congress in Laboratory Medicine : abstract book] (2014), p.28. – URL: http://www.iecclm.org/abstr_book.pdf.
 53. Ozoliņš, Dzintars. Pathology, immunity, epidemiology, control and treatment of genital tract disease due to Chlamydia trachomatis / Dzintars Ozoliņš. – References: p.61-66 // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 2256-0092. – Vol.1, N 2 (2014), p.53-66. – URL: http://www.iecclm.org/ozolins_article.pdf.
 54. Ozoliņš, Dzintars. Widely distributed infectious agents after implantation of joint endoprostheses in Hospital of Traumatology and Orthopaedics, Riga, Latvia / Dzintars Ozoliņš // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 2256-0092. – Vol.1, N 1: [XII Baltic Congress in Laboratory Medicine : abstract book] (2014), p.29. – URL: http://www.iecclm.org/abstr_book.pdf.
 55. Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju ierosinātās nozokomiālās infekcijas ķirurģiskā klīnikā / Una Caune, Ginta Vasiļjeva, Dzintars Ozoliņš, Tatjana Tračevska, Aija Žileviča, Angelika Krūmiņa. – (Medicīnas bāzes zinātnes). – Literatūra: 289.-290.lpp. – Kopsav. angļu val.: Nosocomial infections caused by extended spectrum Beta-Lactamases producing Enterobacteriacea microorganisms in surgical clinic, 288.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793566. – 282.-290.lpp. : tab., diagr. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 56. Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / Jubele Kristīne, Aivars Lejnieks, Oskars Kalējs, Agnese Knipše, Olga Šešunačeva, Armands Buļs. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 107.lpp.
 57. Piļipenko, Vladimirs. Neopioīdo pretsāpju un pretiekaisuma medikamentu lietošana un ar to saistītais blakusparādību risks geriatrijas pacientiem / Vladimirs Piļipenko, Diāna Kuzmicka, Baiba Jansone // BaltPharm Forum : tēžu grāmata = abstracts, Rezekne, Latvia, 26.-27.04.2014 / Latvijas Farmaceitu biedrība. – 6.lpp.
 58. Plaque and blood vulnerability in ST segment elevation myocardial infarction patients : association between lesion morphology using intravascular ultrasound radiofrequency analysis and circulating biomarkers / K. Trusinskis, D. Juhnevica, K. Strenge, A. Erglis // Coronary Artery Disease. – ISSN 0954-6928. – Vol.25, N 2 (2014), p.104-110, DOI: 10.1097/MCA.0000000000000059. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24256701.
 59. Primary culture of avian embryonic heart forming region cells to study the regulation of vertebrate early heart morphogenesis by vitamin A. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 24. aprīlī / I. Cakstina, U. Riekstina, M. Boroduskis, I. Nakurte, J. Ancans, M.H. Zile, I. Muiznieks // BMC Developmental Biology. – ISSN 1471-213X. – Vol.14, N 1 (2014), DOI: 10.1186/1471-213X-14-10. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://link.springer.com/article/10.1186%2F1471-213X-14-10.
 60. PSMA6 (rs2277460, rs1048990), PSMC6 (rs2295826, rs2295827) and PSMA3 (rs2348071) genetic diversity in Latvians, Lithuanians and Taiwanese / Tatjana Sjakste, Natalia Paramonova, Lawrence Shi-Shin Wu, Zivile Zemeckiene, Brigita Sitkauskiene, Raimundas Sakalauskas, Jiu-Yao Wang, Nikolajs Sjakste. – Bibliogr.: p.296-298 // Meta Gene. – Vol.2, N 1 (2014), p.283-294 : tab., fig., DOI: 10.1016/j.mgene.2014.03.002. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214540014000140.
 61. Radiation-induced changes in levels of selected proteins in peripheral blood serum of breast cancer patients as a potential triage biodosimeter for large-scale radiological emergencies / A. Bajinskis, M. Deperas-Kaminska, M. Marczyk, J. Polanska, E. Ainsbury … [et al.] // Health Physics. – ISSN 0017-9078. – Vol.107, N 6 (2014), p.555-563, DOI: 10.1097/HP.0000000000000158. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25353241.
 62. Radiofrekvences kateterablācijas efektivitāte Latvijas kardioloģijas centrā 2013. gadā / Kaspars Kupics, Kristīne Jubele, Pāvels Šipačovs, Irina Pupkeviča, Ksenija Šahurova, Ilze Vīnkalna, Rems Zikovs, Oskars Kalējs, Andrejs Ērglis. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 152.lpp.
 63. Ražuka-Ebela, Danute. Gerhards Feders – ārsts docētājs, sabiedriskais darbinieks = Gerchard Feder – medical doctor, lecturer, community worker : [par LU Medicīnas fakultātes privātdocentu] / Danute Ražuka-Ebela, Inguna Ebela, Romualdas Ražuks. – Vēres: 180.lpp. – Kopsav. angļu val.: 180.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 800. sēj.). – ISBN 9789984459196. – (2014), 175.-180.lpp. : il.
 64. Role of genetic factors on the effect of additional loading doses and two maintenance doses used to overcome clopidogrel hyporesponsiveness / Gustavs Latkovskis, Inga Urtane, Agnese Knipse, Raitis Peculis, Inese Cakstina, Janis Klovins, Andrejs Erglis. – Bibliogr.: p.26-27 // Medicina. – ISSN 1010-660X. – Vol.50 N 1 (2014), p.19-27 : fig., tab., DOI: 10.1016/j.medici.2014.05.004. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X14000056.
 65. Saldūdens ezera dūņu īstermiņa efektivitātes izvērtējums pacientiem ar ceļa locītavas osteoartrītu / Anita Bergmane, Jānis Zaltāns, Līna Bultāne, Ivita Pole, Ilze Hāznere, Aija Vancāne, Inese Kokare. – (Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 50.lpp.
 66. Semjonova, Jeļena. Sēnīšu rinosinusīta epidemioloģiskie, klīniskie, diagnostikads un ārstēšanas aspekti : piecu gadu retrospektīva analīze / Jeļena Semjonova, Kaspars Peksis. – (Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 180.lpp.
 67. Skrabule, Ilze. Evaluation of vitamins and glycoalkaloids in potato genotypes grown under organic and conventional farming systems / I. Skarbule, R. Muceniece, I. Kirhnere // Potato Research. – ISSN 0014-3065. – Vol.56, N 4(2014), p.259-276, DOI: 10.1007/s11540-013-9242-0. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-013-9242-0.
 68. Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija sirds mazspējas slimniekiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas / Maija Vikmane, Oskars Kalējs, Olga Semjonova, Aivars Lejnieks, Ginta Kamzola, Milāna Zabunova. – (Internā medicīna). – Literatūra: 127.lpp. – Kopsav. angļu val.: Subjective and objective diagnostic parameters correlation in patients 12 months after cardiac resynchronization therapy, 126.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793566. – 116.-127.lpp. : diagr. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 69. Synthesis and studies of calcium channel blocking and antioxidant activities of novel 4-pyridinium and/or N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridine derivatives / Martins Rucins, Dainis Kaldre, Karlis Pajuste, Maria A.S. Fernandes, Joaquim A.F. Vicente, Linda Klimaviciusa, Elina Jaschenko, Iveta Kanepe-Lapsa, Irina Shestakova, Mara Plotniece, Marina Gosteva, Arkadij Sobolev, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Vija Klusa, Aiva Plotniece. – Bibliogr.: p.79-80 // Comptes Rendus Chimie. – ISSN 1631-0748. – Vol.17, N 1 (2014), p.69-80 : fig., tab., DOI: 10.1016/j.crci.2013.07.003. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074813002294.
 70. Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirde resinhronizācijas iekārtas / Maija Vikmane, Ieva Ansaberga, Oskars Kalējs, Ginta Kamzola, Aivars Lejnieks. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 106.lpp.
 71. The accuracy of flexible spectral imaging colour enhancement for the diagnosis of gastric intestinal metaplasia : do we still need histology to select individuals at risk for adenocarcinoma? / Ilze Kikuste, Dans Stirna, Inta Liepniece-Karele, Mārcis Leja, Mário Dinis-Ribeiro // European Journal of Gastroenterology and Hepatology. – ISSN 1473-5687. – Vol.26, N 7 (2014), p.704-709, DOI: 10.1097/MEG.0000000000000108. – URL: http://journals.lww.com/eurojgh/pages/articleviewer.aspx?year=2014&issue=07000&article=00003&type=abstract.
 72. The association of basal insulin glargine and/or n-3 fatty acids with incident cancers in patients with dysglycemia / L. Bordeleau, N. Yakubovich, G.R. Dagenais, J. Rosenstock, J. Probstfield, P.C. Yu, L.E. Ryden, V. Pirags … [et al.] // Diabetes Care. – ISSN 1935-5548. – Vol.37, N 5 (2014), p.1360-1366, DOI: 10.2337/dc13-1468. – URL: http://care.diabetesjournals.org/content/37/5/1360.
 73. The effect of incisura angularis biopsy sampling on the assessment of gastritis stage / Sergejs Isajevs, Inta Liepniece-Karele, Dainius Jančiauskas, Georgijs Moisejevs, Konrads Funka, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Mārcis Leja // European Journal Gastroenterology and Hepatology. – ISSN 0951-691X. – Vol.26, N 5 (2014), p.510-513, DOI: 10.1097/MEG.0000000000000082. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625520.
 74. The point prevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia / E. Rancans, J. Vrublevska, S. Snikere, I. Koroleva, M. Trapencieris // Journal of Affective Disorders. – ISSN 0165-0327. – Vol.156 (March, 2014), p.104-110, DOI: 10.1016/j.jad.2013.11.022. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388684.
 75. The role of common and rare MC4R variants and FTO polymorphisms in extreme form of obesity / V. Rovite, R. Petrovska, I. Vaivade, I. Kalnina, D. Fridmanis, L. Zaharenko, R. Peculis, V. Pirags, H.B. Schioth, J. Klovins // Molecular Biology Reports. – ISSN 0301-4851. – Vol.41, N 3 (2014), p.1491-1500, DOI: 10.1007/s11033-013-2994-4. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-013-2994-4.
 76. Tomele, Gundega. Bērnu runas un valodas traucējumu korekcija pirmsskolas vecumā / Gundega Tomele. – (I. Valodu apguve pirmskolā). – Literatūra: 56.-57.lpp. – Kopsav. latv. val.: 44.-45.lpp. ; angļu val.: Correction of children’s speech and language disorders at preschool age, 57.-58.lpp // Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / red. kol.: Diāna Laiveniece, Anna Vulāne, … [u.c.] ; Liepājas Universitāte. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-9739. – [10.sēj.] (2014), 44.-58.lpp. : tab., diag.
 77. Up to 92 % increase of cancer-preventing lunasin in organic spring barley / Linda Legzdina, Ilva Nakurte, Inga Kirhnere, Jana Namniece, Liga Krigere, Kristine Saleniece, Indra Beinarovica, Ruta Muceniece // Agronomy for Sustainable Development. – ISSN 1773-0155. – Vol.34, N 4 (2014), p.783-791, DOI: 10.1007/s13593-013-0203-4. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s13593-013-0203-4.
 78. Vai BNP līmenis serumā ir pietiekami jutīgs diagnostisks marķieris pacientiem ar kardiālu hidrotoraksu? / Dace Žentiņa, Romans Bočins, Inga Stuķēna, Alvils Krams, Aivars Lejnieks. – (Internā medicīna). – Literatūra: 80.-81.lpp. – Kopsav. angļu val.: Is the BNP serum level a sufficiently sensitive diagnostic marker for pleural effusion due to heart failure?, 80.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793566. – 75.-81.lpp. : diagr. – URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf.
 79. Vai pēc seruma iekaisuma marķieriem – laktātdehidrogenāzes un C-reaktīvā olbaltuma – var spriest par pleiras šķidruma etioloģiju? / Dace Žentiņa, Inga Stuķēna, Alvils Krams, Aivars Lejnieks. – (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 273.lpp.
 80. Web-based scoring of the dicentric assay, a collaborative biodosimetric scoring strategy for population triage in large scale radiation accidents / A. Bajinskis, H. Romm, E. Ainsbury, S. Barnard, J.F. Barquinero, L. Barrios … [et al.] // Radiation and Environmental Biophysics. – ISSN 0301-634X. – Vol.53, N 2 (2014), p.241-254, DOI: 10.1007/s00411-014-0519-8. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00411-014-0519-8.
 81. Zīle, Irisa. The relationship of intrapartum and antepartum stillbirth rates in Latvia : a retrospective cohort study / I. Zīle, Inguna Ebela, I. Rumba-Rozenfelde // The 2014 International Conference on Stillbirth, SIDS and Baby Survival, Amsterdam, September 18-21, 2014 : program and abstracts / Royal Tropical Institute. – P.143. – URL: http://www.babysurvival2014.nl/wp-content/uploads/2014/09/Abstractboek-congres-babysurvival.pdf.
 82. Zvaigzne, Ligita. MSCT koronārās angiogrāfijas frakcionētās plūsmas rezerves (FFRct) nozīmes noskaidrošana / Ligita Zvaigzne, Andrejs Ērglis. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 91.lpp.