Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Začs Dzintars, Bartkevičs Vadims. New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography-high resolution orbitrap mass spectrometry.

kf3

Pētījuma līdzautore Jekaterina Rjabova pie Orbitrap masspektrometra

Mag. chem. Dzintars Začs par pētījumu:

“LU ķīmijas fakultātes pētījums ir veltīts Orbitrap masspektrometriskās metodes izstrādei, lai noteiktu heksabromociklododekāna (HBCDD) atlikumdaudzumu zivīs. Paralēli ar Orbitrap masspektrometriskās metodes izstrādi, HBCDD noteikšanai tika adaptēta nolidošanas laika augstās izšķiršanas masspektrometrija un izstrādāto metožu efektivitātes tika salīdzinātas ar konvencionālās tandēma masspektrometrijas metodēm, apkopojot iegūto informāciju publikācijās. HBCDD pieder pie bromēto liesmas slāpētāju grupas. Šos savienojumus plaši lieto, pievienojot sadzīves tehnikai un elektronikai, lai novērstu pašaizdegšanos paaugstinātā temperatūrā vai kavētu uguns izplatīšanās ugunsgrēka gadījumā. Pēdējos gados zinātnieki novēroja, ka bromētie liesmas slāpētāji ražošanas procesā un no sadzīves izstrādājumiem nonāk apkārtējā vidē – ūdeņos, sedimentos un zivīs. Tādējādi, pastāv cilvēku ekspozīcijas risks ar šīm vielām, kas potenciāli var kaitēt iedzīvotāju veselībai, izraisot dažādus negatīvus veselības efektus.

Pēdējos gados analītiskās ķīmijas jomā ir uzsākti pētījumi par augstas izšķirtspējas Orbitrap masspektrometrijas izmantošanu ķīmisko vielu atlikumdaudzumu noteikšanai. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieki Dzintars Začs, Jekaterina Rjabova, Iveta Pugajeva, Ilva Nakurte, Arturs Vīksna un Vadims Bartkevičs 2014.gadā ir veikuši pētījumu par Orbitrap tipa masspektrometru pielietošanu un HBCDD analīzēm zivju paraugos. Izstrādātās metodes tika veiksmīgi pielietotas, pārbaudot HBCDD izplatību Baltijas jūras lašos un zušos no Latvijas ezeriem. Tika izvēlēti un optimizēti vairāki iekārtas parametri, izstrādātas un validētas paraugu sagatavošanas procedūras, lai metodi varētu efektīvi pielietot pētījuma mērķim. Pētījuma rezultāti rāda satraucošo ainu par Baltijas jūras reģiona zivju nekaitīgumu (iekļaujot gan jūras zivis, gan saldūdens zivis), jo pilnīgi visos paraugos tika konstatēta industriālā piesārņotāja HBCDD klātbūtne.

Pētījumam piemīt zinātniskā novitāte un nozīmīgums, jo pirmo reizi zinātniskajā literatūrā tika publicēta informācija par Orbitrap masspektrometrijas pielietošanu HBCDD izomēru noteikšanai. Šai metodei piemīt izcila jutība un pareizība un to darbības jomu ir iespējams paplašināt ar citām piesārņojošām vielām.

Pētījuma kvalitāti un nozīmīgumu apstiprina augstāk minēto publikāciju akceptēšana vienā no svarīgākajiem analītiskās ķīmijas jomas žurnāliem – Journal of Chromatography A. Šī informācija 2014.gadā tika prezentēta pasaules mērogā vadošajā konferencē noturīgo organisko piesārņotāju jomā “Dioxin-2014″ Spānijā un pasaules zinātnieki izteica lielu interesi par šo tēmu un sadarbību ar Latvijas Universitātes pētniekiem.”

Research Gate. New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography-high resolution orbitrap mass spectrometry.

 

Recenzija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR. Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos un zinātnisko publikāciju sagatavošanā.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

D. Zacs, J. Rjabova, I. Pugajeva, I. Nakurte, A. Viksna, V. Bartkevics. Ultra high performance liquid chromatography–time-of-flight high resolution mass spectrometry in the analysis of hexabromocyclododecane diastereomers: Method development and comparative evaluation versus ultra high performance liquidchromatography coupled to Orbitrap high resolution mass spectrometry and triple quadrupole tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2014, 1366, 73–83 (Impact factor – 4,61).