Hausmanis_1VAKS

Hausmanis, Viktors. Jelgavas teātris / Viktors Hausmanis ; rec.: Līga Ulberte, Ingrīda Vilkārse ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – Rīga : Zinātne, 2014. – 462, [1] lpp. : il. – Bibliogrāfija: 428.-[430.] un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 431.-[445.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – “Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte”‘ projekta “Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli” ietvaros”–Titlp. 2. pusē.

Dr.philol. Dace Bula par publikāciju:

“Viktora Hausmaņa pētījums “Jelgavas teātris” pievēršas līdz šim maz pētītajai kultūras iestādei, kam vairākus gadu desmitus bija izcila loma Jelgavas kultūras dzīvē (1920-1953) un kas savulaik bija viens no vadošajiem, māksliniecisko meklējumu ziņā nozīmīgākajiem Latvijas teātriem. Grāmatā aplūkots teātra tradīciju veidošanās process, sākot ar Kurzemes hercogu laikiem, taču galvenā vērība veltīta Jelgavas teātra mākslinieciskajai darbībai neatkarīgās Latvijas un divu okupāciju varas laikā.”

Apgāds “Zinātne”. JELGAVAS teātris. Viktors Hausmanis.

 

Cita informācija

Zemgales ziņas. Viktors Hausmanis. Jelgavas teātris.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Apgāds “Zinātne” izdevis V. Hausmaņa grāmatu “Jelgavas teātris”.

DELFI. Klajā nācis vēsturnieka Hausmaņa pētījums par Jelgavas teātri.

Satori. Viktors Hausmanis: Jelgavas teātris.

 

Viedoklis par izdevumu

Latvijas Avīze. Viktors Hausmanis, “Jelgavas teātris”.

  • “Jelgavas teātris” palika guļam uz rakstāmgalda : [sakarā ar Jelgavas pilsētas Domes atteikumu atbalstīt Viktora Hausmaņa grām. “Jelgavas teātris” izdošanu] / tekstā fragm. no Jelgavas pilsētas Domes pārstāves Egitas Veinbergas V.Hausmanim sniegtās atbildes.  Zemgales Ziņas, Nr.20 (2014, 18.febr.), 2.lpp. ISSN 1407-3889.

 

Intervija ar autoru

Latvijas Sabiedriskie mediji. Hausmanis: Visu par Jelgavas teātri uzrakstīt nevar.

 

hausmanis

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, Dr.habil.philol. profesors Viktors Hausmanis lasa referātu “Arī Austrālijā latvieši spēlēja teātri”. Foto: Aldis Pūtelis