Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta 2014. gada publikācijas

 1. Borovikova, Diāna. Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā izmantošana : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija / Diāna Borovikova ; darba zinātniskais vadītājs: Aleksandrs Rapoports ; darba recenzenti: Uldis Kalnenieks, Andris Dišlers, Valērija Groma ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 39 lpp. : il., diagr., grafiki, tab. – Bibliogrāfija: 7.-9., 37.-39.lpp.
 2. Rutkis, Reinis. Zymomonas mobilis atjūgtā enerģētiskā metabolizma pētījumi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija / Reinis Rutkis ; zinātniskajs vadītājs Uldis Kalnenieks ; rec. Indriķis Muižnieks, Raivo Vilu (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, Igaunija), Tālis Juhna ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 82 lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: 35.-36. un 74.-82. lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās.

  ***************************************

 3. Anhydrobiosis in yeast : FT-IR spectroscopic studies of yeast grown under conditions of severe oxygen limitation / Mara Grube, Marita Gavare, Linda Rozenfelde, Alexander Rapoport // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 4 (2014), p.474-479, DOI: 10.1007/s10482-014-0182-8. – URL: http://www.pubfacts.com/detail/24923424/Anhydrobiosis-in-yeast:-FT-IR-spectroscopic-studies-of-yeast-grown-under-conditions-of-severe-oxygen.
 4. Bioogles pielietošanas perspektīvas lauksaimniecībā un augsnes īpašību uzlabošanā / Olga Mutere, Māra Grūbe, Jaak Truu, Uldis Kalnenieks – (Augsnes piesārņojums un tā novēršana). – Literatūra : 62.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 60.-62.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 5. Bioethanol and biomass production by Kluyveromyces marxianus during lactose fermentation at different salts and substrate concentrations / Jekaterīna Lukjaņenko, Kristiana Kovtuna, Armands Vīgants, Rita Ščerbaka // Journal of Biotechnology. – ISSN 0168-1656. – Vol.185, Suppl. (2014), p.122, DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.07.417. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165614007627
 6. Current evidence on physiological activity and expected health effects of kombucha fermented beverage / I. Vīna, P. Semjonovs, R. Linde, I. Deniņa // Journal of Medicinal Food. – ISSN 1096-620X. – Vol.17, N 2 (2014), p.179-188. -URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192111.
 7. Development of a fructan-supplemented synbiotic cabbage juice beverage fermented by Bifidobacterium lactis Bb12 / P. Semjonovs, L. Shakizova, I. Denina, E. Kozlinskis, D. Unite // Research Journal of Microbiology. – ISSN 1816-4935. – Vol.9, N 3 (2014), p.129-141, DOI: 10.3923/jm.2014.129.141. – URL: http://www.scialert.net/qredirect.php?doi=jm.2014.129.141&linkid=pdf.
 8. Development of birch (Betula pendula Roth.) sap based probiotic fermented beverage / P. Semjonovs, I. Denina, A. Fomina, A. Patetko, L. Auzina, D. Upite, D., A. Upitis, A. Danilevics. – Bibliogr.: p.1766-1767 // International Food Research Journal. – ISSN 1985-4668. – Vol.21, N 5 (2014), p.1763-1767 : tab. – URL: http://www.ifrj.upm.edu.my/21%20(05)%202014/9%20IFRJ%2021%20(05)%202014%20Semjonovs%20043.pdf.
 9. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine / E. Buraka, C. Yu-Chian Chen, M. Gavare, M. Grube, G. Makarenkova, V. Nikolajeva, I. Bisenieks, I. Bruvere, E. Bisenieks, G. Duburs, N. Sjakste. – Bibliogr.: p.206-207 // Chemico-Biological Interactions. – ISSN 0009-2797. – Vol.220 (2014), p.200-207 : il., DOI: 10.1016/j.cbi.2014.06.027. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279714002130#.
 10. The effects of woodchip- and straw-derived biochars on the persistence of the herbicide 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA) in soils / O. Muter, A. Berzins, S. Strikauska, I. Pugajeva, V. Bartkevics, G. Dobele .. [et al.]. – References: p.99-100 // Ecotoxicology and Environmental Safety. – ISSN 0147-6513 – Vol.109 (2014), p.93-100, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.08.012. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651314003881.
 11. Effects of yeast immobilization on bioethanol production / D. Borovikova, R. Scherbaka, A. Patmalnieks, A. Rapoport. – References: p.38-39 // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 1 (2014), p.33-39, DOI: 10.1002/bab.1158. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1158/pdf.
 12. Grovere, Katrīna. Organisko un neorganisko nesēju salīdzinošā testēšana baktēriju konsorcija MDK.EKO-7 imobilizācijai / Katrīna Grovere, Olga Muter. – Literatūra : 116.-119.lpp. – Kopsav. angļu val.: Comparative study on the organic and inorganic carriers for immobilization of bacteria consortium MDK.EKO-7, 118.lpp. // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti : zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš]. – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 111.-118.lpp. : il., diagr.
 13. Hydrogen-producing Escherichia coli strains overexpressing lactose permease : FT-IR analysis of the lactose-induced stress / Mara Grube, Ilze Dimanta, Marita Gavare, Inese Strazdina, Janis Liepins, Talis Juhna, Uldis Kalnenieks // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 2 (2014), p.111-117, DOI: 10.1002/bab.1128.
 14. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1128/abstract.
 15. Immobilisation increases yeast cells’ resistance to dehydration-rehydration treatment / Diana Borovikova, Linda Rozenfelde, Ilona Pavlovska, Alexander Rapoport. – Bibliogr.: p.171 // Journal of Biotechnology. – ISSN 0168-1656. – Vol.184 (2014), p.169–171 : il. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165614002569#.
 16. The inefficient aerobic energetics of Zymomonas mobilis : identifying the bottleneck / Reinis Rutkis, N. Galinina, I. Strazdina, U. Kalnenieks. – Ietver bibliogr. // Journal of Basic Microbiology. – ISSN 0233-111X. – Vol.54, N 10 (2014), p.1090-1097, DOI: 10.1002/jobm.201300859. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.201300859/abstract.
 17. Influence of bacteria Pseudomonas Fluorescens on the properties of Latvian clay / M. Rundans, I. Sperberga, G. Sedmale, D. Vecstaudza, O. Muter // Key Engineering Materials. – ISSN 1013-9826. – Vol.604 (2014), p.208-211, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.208. – URL: http://www.scientific.net/KEM.604.208.
 18. The influence of fermentation conditions on biomass composition during ethanol biosynthesis from cheese whey lactose concentrate by Kluyveromyces marxianus / Armands Vigants, Jekaterina Lukjanenko, Mara Grube, Janis Liepins // Journal of Biotechnology. – ISSN 0168-1656. – Vol.185, suppl. (2014), p.122, DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.07.418. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165614007639.
 19. The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains / I. Deniņa, P. Semjonovs, A. Fomina, R. Treimane, R. Linde // Letters in Applied Microbiology. – ISSN 0266-8254. – Vol.58 N 3 (2014), p.278-284, DOI: 10.1111/lam.12187. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24251876.
 20. Kaļva, Santa. Augsnei pievienotās bioogles ietekme uz lapu redīsu (Raphanus Sativus L.) un sierāboliņa (Trigonella foenum-graecum L.) augšanu / Santa Kaļva, Velta Zelča, Olga Muter. – Literatūra : 125.lpp. – Kopsav. angļu val.: Effect of biochar on the growth of radish Raphanus Sativus L. and fenugreek Trigonella foenum-graecum L., 126.lpp. // Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti :zinātnisko rakstu krājums / [atb. red. Valdis Segliņš] – Rīga : RTU izdevniecība, 2014. – 119.-126.lpp. : il., diagr.
 21. Kokina, Agnese. Adenine auxotrophy – be aware : some effects of adenine auxotrophy in Saccharomyces cerevisiae strain W303-1A / A. Kokina, J. Kibilds, J. Liepins // FEMS Yeast Research. – ISSN 15671364. – Vol.14, N 5 (2014), p.697-707, DOI: 10.1111/1567-1364.12154. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1567-1364.12154/abstract;jsessionid=3A897F62491AA18092D8030C59458236.f04t01.
 22. Komašilovs, Vitālijs. Genetic algorithm used for initial evaluation of specification of multi-robot system / V. Komasilovs, E. Stalidzans // Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC), 28-31 May, 2012, High Tatras, Slovakia. 9781457718670 IEEE, 2012. P.313-317, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2012.6228660.
 23. Mildronate, the inhibitor of L-carnitine transport, induces brain mitochondrial uncoupling and protects against anoxia-reoxygenation / M. Makrecka, B. Svalbe, K. Volska, E. Sevostjanovs, J. Liepins, S. Grinberga, O. Pugovics, E. Liepinsh, M. Dambrova // European Journal of Pharmacology. – ISSN 0014-2999. – Vol.723 (Jan., 2014), p.55-61, DOI: 10.1016/j.ejphar.2013.12.006. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299913009230.
 24. Modeling of Zymomonas mobilis central metabolism for novel metabolic engineering strategies [elektronisks resurss] / U. Kalnenieks, A. Pentjuss, R. Rutkis, E. Stalidzans, D.A. Fell. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.aprīlī // Frontiers in Microbiology. – ISSN 1664-302X. – Vol.5 (Feb., 2014), article nr.42, DOI: 10.3389/fmicb.2014.00042. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fmicb.2014.00042/abstract.
 25. Monitoring of bioremediation efficiency in soil using microbial biomass and respiration activity = Mikroorganismu biomasas un elpošanas aktivitātes noteikšana augsnes attīrīšanas efektivitātes kontrolei / Jaak Truu, Olga Mutere, Māra Grūbe, Uldis Kalnenieks. – (Augsnes piesārņojums un tā novēršana). – Literatūra : 67.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 65.-67.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 26. Mutere, Olga. Assessment of bioremediation strategies for explosives-contaminated sites / Olga Muter // Biological remediation of explosive residues / ed. Shree Nath Singh. – (Environmental science and engineering). – Heidelberg … [etc.] : Springer, 2014. – ISBN 9783319010823 – P.113-148. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01083-0. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-01083-0_6.
 27. Mutere, Olga. Evaluation of the changes induced by gasification biochar in a peat-sand substrate / Olga Muter, Galina Lebedeva, Galina Telysheva. – Bibliogr.: p.477-478 // International Agrophysics. – ISSN 0236-8722. – N 28 (2014), p.471-478 : fig., il. – URL: http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/28%20%284%29%20Muter%20Olga.pdf.
 28. Optimization of nitrification process by a bacterial consortium in the submerged biofiltration system with ceramic bead carrier / Olga Muter, Alina Mihailova, Andrejs Berzins, Karlis Shvirksts, Aloizijs Patmalnieks, Silvija Strikauska, Mara Grube // Journal of Microbial and Biochemical Technology. – ISSN 1948-5948. – Vol.6, N 3 (2014), p.148-153. – URL: http://omicsonline.org/open-access/optimization-of-nitrification-process-by-a-bacterial-consortium-in-the-submerged-biofiltration-system-with-ceramic-bead-carrier-1948-59172/1948-5948.1000136.
 29. Potassium uptake system Trk2 is crucial for yeast cell viability during anhydrobiosis / D. Borovikova, P. Herynkova, A. Rapoport, H. Sychrova // FEMS Microbiology Letters. – ISSN 0378-1097. – Vol.350 N 1 (2014) p.28-33, DOI:10.1111/1574-6968.12344. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1574-6968.12344/abstract;jsessionid=E9E002A94DEFE550DE956C0EA6BBE037.f02t01.
 30. Potato pulp as a composting substrate = Bulviu{ogonek} išspaudos kaip kompostavimo substrato komponentas / O. Muter, A. Pogulis, M. Grube, M. Gavare, A. Berzins, S. Strikauska, U. Hansons, A. Hansons // Žemdirbystė=Agriculture. – ISSN 1392-3196. – Vol.101, N1 (2014), p.57-66. – URL: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/03/101_1_str8.pdf.
 31. Rapoports, Aleksandrs. Biotechnological and environmental microbiological research in the Baltic region / A. Rapoport, H.J. Heipieper // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 1 (2014), p.1-2, DOI: 10.1002/bab.1210.
 32. Rozenfelde, Linda. Anhydrobiosis in yeast: is it possible to reach anhydrobiosis for yeast grown in conditions with severe oxygen limitation? / L. Rozenfelde, A. Rapoport // Antonie van Leeuwenhoek. – ISSN 1572-9699. – Vol.106, N 2 (2014), p.211-217, DOI: 10.1007/s10482-014-0182-8. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10482-014-0182-8.
 33. Rubina, Tatjana. Agreement assessment of biochemical pathway models by structural analysis of their intersection / T. Rubina, M. Mednis, E. Stalidzāns // Computational Intelligence and Informatics (CINTI) : 14th IEEE International Symposium, 19-21 Nov., 2013 : proceedings / ed. Anikó Szakál. – ISBN 9781479901944. – Budapest : IEEE, 2013. P.453-457, DOI: 10.1109/CINTI.2013.6705232.
 34. Rubina, Tatjana. BINESA — a software tool for evolution modelling of biochemical networks’ structure / Tatjana Rubina, Egils Stalidzans // Computational Intelligence and Informatics (CINTI) : 14th IEEE International Symposium, 19-21 Nov., 2013 : proceedings / ed. Anikó Szakál. – ISBN 9781479901944. – Budapest : IEEE, 2013. P.345-350, DOI: 10.1109/CINTI.2013.6705218.
 35. Semjonovs, Pāvels. Evaluation of physiological effects of acetic acid bacteria and yeast fermented non-alchocolic beverage consumption in rat model / P. Semjonovs, I. Deniņa, R. Linde // Journal of Medical Sciences (Faisalabad). – ISSN 1682-4474. – Vol.14, N 3 (2014), p.147-152.
 36. Structure of the Zymomonas mobilis respiratory chain / E. Balodite, I. Strazdina, N. Galinina, S. McLean, R. Rutkis, R. Poole, U. Kalnenieks // Microbiology. – ISSN 1350-0872. – Vol.160, N Pt.9 (2014), p.2045-2052, DOI: 10.1099/mic.0.081612-0. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24980645.
 37. Sulins, Jurijs. Corunner : multiple optimization run manager for Copasi software / Jurijs Sulins, Egils Stalidzans. – References: p.316 // Applied Information and Communication Technologies : proceedings of 5th international scientific conference, 26-27 April, 2012, Jelgava / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information technologies. 978-9984-48-065-7 Jelgava, 2012. P.312-316 : fig.
 38. Suppression of intestinal microbiota-dependent production of pro-atherogenic trimethylamine N-oxide by shifting L-carnitine microbial degradation / Janis Kuka, Edgars Liepinsh, Marina Makrecka-Kuka, Janis Liepins, Helena Cirule, Daina Gustina, Einars Loza, Olga Zharkova-Malkova, Solveiga Grinberga, Osvalds Pugovics, Maija Dambrova. – Bibliogr.: p.91-92 // Life Sciences. – ISSN 0024-3205. – Vol.117, N 2 (2014), p.84-92 : fig., il., doi:10.1016/j.lfs.2014.09.028. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320514008029.
 39. Survival kit of Saccharomyces cerevisiae for anhydrobiosis / Sebastien Dupont, Alexander Rapoport, Patrick Gervais, Laurent Beney // Applied Microbiology and Biotechnology. 0175-7598 Vol.98, N 21 (2014), p.8821-8834, DOI: 10.1007/s00253-014-6028-5.
 40. Švirksts, Kārlis. Herbicīda 2-METIL-4-Hlorfenoksietiķskābes (MCPA) izskalošanās no dažāda tipa augsnēm kontroles iespējas, izmantojot furjē transformācijas infrasarkano (FT-IS) spektroskopiju / Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Olga Mutere. – (Augsnes piesārņojums un tā novēršana). – Literatūra : 64.lpp. – Tiešsaistes rakstu krājums. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.maijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458106. – 62.-64.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 41. Thermotolerance in Saccharomyces cerevisiae is linked to resistance to anhydrobiosis / Alexander Rapoport, Anna Rusakova, Galina Khroustalyova, Graeme Walker // Process Biochemistry. – Vol.49, N 11 (2014), p.1889-1892, DOI: 10.1016/j.procbio.2014.07.006.
 42. Vitalijs, Komašilovs. Procedure of specification optimization of heterogeneous robotic system / Komasilovs Vitalijs, Egils Stalidzāns. – references: p.262-263 // Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI) : 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium, 26-28 January, 2012 / IEEE. 9781457701962 Herlany : IEEE, 2012. P.259-263, DOI: 10.1109/SAMI.2012.6208969.
 43. Waste-less bioethanol and other valuable substances production from hardwood / A. Rapoport, N. Vedernikov, I. Kruma, M. Puke, D. Borovikova, L. Rozenfelde, G. Khroustalyova, N. Matyuskova // WIT Transactions on Engineering Sciences : 2013 International Conference on Future Energy, Environment, and Materials (FEEM 2013), Hong Kong, China, December 24-25, 2013. – ISSN 1743-3533. – Vol.88 (2014), p.311-318, DOI: 10.2495/FEEM20130371.
 44. Zikmanis, Pēteris. Relationship between metabolic fluxes and sequence-derived properties of enzymes / Peteris Zikmanis, Inara Kampenusa. – References: p.8-9 // International Scholarly Research Notices. – ISSN 2356-7872. – Vol.2014 (2014), article ID: 817102, 9 p., DOI: 10.1155/2014/817102. – URL: http://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/817102/.