Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Janpaule Inese. Improvement of Latvian geoid model.

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ".

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums “Orientçðanâs telpâ”. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

Publikācijas e-versija

 

Informācija par konferenci “72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project “FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912″”

Konferences programma

Konfereces tēzes

 

Lekcija par publikācijas tematu konferences “72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project “FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912″” ietvaros

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts. Paldies visiem konferences dalībniekiem par vērtīgajiem referātiem!

Stenda referāts “Improvement of Latvian geoid model”

Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences sekcija : projekts „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912”

 

Uztāšanās Eiropas Ģeozinātņu savienības Ģenerālās asamblejas  konferencē “EGU2013” par pētījuma tematu

European Geosciences Union General Assembly 2013. Steps towards improvement of Latvian geoid model.

 

Foto no Zinātnes kafejnīcas pasākuma “Orientēšanās telpā”

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Janpaule, Inese. Improvement of Latvian geoid model / Inese Janpaule // 72nd Annual scientific conference of University of Latvia. Section : the project „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912” – the second year scientific outcomes,  7th of February, 2014, Riga Photonics Center,  Skunu str. 4, Riga, Latvia : book of abstracts : / confernce section chairs: Arnolds Ūbelis, Aigars Ekers, Jānis Alnis, Ojārs Balcers ; editor in chief: Natālija Lesiņa.  – Riga : University of Latvia, 2014. – P.31.