Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Janpaule Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai Būvzinātnes nozarē, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU P-06).

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums "Orientçðanâs telpâ".

Latvijas Universitâtes 93. gadadienai veltîtais zinâtnes kafejnîcas pasâkums “Orientçðanâs telpâ”. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

Publikācijas e-versija

 

Publikācijas kopsavilkuma e-versija

 

Anotācija

Rīgas Tehniskā universitāte. Publikācija: Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes.

 

Tēmas aktualitāte

“Promocijas darba tēmas aktualitāti raksturo plašā GNSS tehnoloģijas izmantošana mūsdienās, kā arī precīzu augstumu noteikšanas prasības, izmantojot šo tehnoloģiju. To pieprasa augstās precizitātes prasības būvniecībā, ģeodēzijā, kadastrā un citās nozarēs. Augstas precizitātes ģeoīda modelis ir svarīga komponente, lai nodrošinātu precīzu augstumu noteikšanu ar GNSS tehnoloģiju. Šobrīd plaši tiek lietots Latvijas gravimetriskais ģeoīda modelis LV’98, kura precizitāte sasniedz 6-8 centimetrus, tāpēc ir izveidojusies vajadzība pēc precīzāka ģeoīda modeļa operatīvai normālā augstuma noteikšanai.” (No: Janpaule, Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darbs. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 2.lp.)

 

Tēmas novitāte

“Promocijas darba novitāti raksturo jauns Latvijas ģeoīda modelis ar 1.6 cm vidējo kvadrātisko kļūdu, kas ir nozīmīgi augstāka precizitāte nekā pašreiz lietošanā esošajam LV’98 ģeoīda modelim. Gravimetriskais ģeoīda modelis ar KTH metodi, izstrādāts gan visai Latvijas teritorijai, izmantojot PSRS laika digitizētus gravitācijas anomāliju datus, gan Rīgas reģionam, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras aktuālākos gravimetrisko mērījumu datus. Latvijas ģeoīda modeļa precizitātes uzlabošanai izstrādāta teorija, lai lietotu digitālā zenītteleskopa vertikāles noviržu mērījumu datus. Šīs jaunākās metodes agrākos Latvijas ģeoīda modeļa aprēķinos nav izmantotas.” (No: Janpaule, Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darbs. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 3.lp.)

 

Cita informācija

RTU Būvniecības fakutlāte. Inese Janpaule aizstāvēs promocijas darbu “Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes”.

Rīgas Tehniskā universitāte. Promocijas darbu 2014. gada 11. aprīlī aizstāvēs Inese Janpaule.

Latvijas Zinātņu akadēmija. Aizstāvēšana.

 

Prezentācijas par publikācijas tematu

LU 72. konferences tēzes. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. 

Ineses Janpaules un Jāņa Baloža stenda referāts “Latvijas ģeoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas” LU 72. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Lietišķā ģeoloģija” posteru sesijā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Latvijas Universitāte. LU 72. zinātniskās konferences ietvaros norisināsies Zemes un vides zinātņu sekcija.

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts. Paldies visiem konferences dalībniekiem par vērtīgajiem referātiem!

 

Foto no Zinātnes kafejnīcas pasākuma “Orientēšanās telpā”

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Janpaule, Inese. Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai Būvzinātnes nozarē, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU P-06) = Methods for the determination of high precision Latvian geoid model : summary of the doctoral thesis to obtain the degree of Dr.sc.ing. in Construction science, Geodesy and geoinformatics (RTU P-06) / Inese Janpaule ; zinātniskais vadītājs: Jānis Balodis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Transportbūvju institūts . – Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. –  61 lpp. : il., kartes. –  Bibliogrāfija: 12.-16., 34.-38. un 52.-60. lpp. –  Teksts latviešu un angļu valodā, titullapa paralēli abās valodās. –   URL: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,10498/ineses-jaunpaules-darba-kopsavilkums.pdf