Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Baltijas guberņas un Somija Krievijas impērijas sastāvā : vēstures avotu krājums / sastādījusi, tulkojusi un komentējusi Kristīne Ante. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 261, [2] lpp.
 2. Erasmus, Desiderius. Muļķības slavinājums [skaņu ieraksts] : grāmatu pārlapo un fragmentus lasa Juris Strenga / Roterdamas Erasms ; ideja un teksts Andris Levāns. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. – 1 CD.
 3. Freud, Sigmund. Seksuālā dzīve / Zigmunds Freids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. – 277, [1] lpp.
 4. Latvija. Latvia : toward 100 years / Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda. – Riga : Jumava, 2014. – 573 [34] lpp.
 5. Vēgners, Uldis. “Tagad” loma laikapziņā : fenomenoloģisks pētījums : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Uldis Vēgners ; [zinātniskā vadītāja: Maija Kūle]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 28 lpp.
 6. Vēgners, Uldis. The role of now in time-consciousness : a phenomenological investigation : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, subfield of history of philosophy / Uldis Vēgners ; [supervisor: Maija Kūle]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 30 lpp.
 7. Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sastādītājs un zinātniskais redaktors Raivis Bičevskis. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 400, [1] lpp.

  ***********************

 8. Bičevskis, Raivis. Filozofija, vērojums, daba: fenomenu valoda : dabas filozofijas skice ar pastāvīgu atsauci uz Bēmi, Hāmani, Šellingu un Heidegeru / Raivis Bičevskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis. – Rīga : FSI, 2014. – 346.lpp.
 9. Bičevskis, Raivis. Hāmaņa parabolas / Raivis Bičevskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red.: R. Bičevskis. – Rīga : FSI, 2014. – 15.-29.lpp.
 10. Bičevskis, Raivis. The Magus of the North. Johann Georg Hamann / Raivis Bičevskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast un zin. red. R.Bičevskis. – Rīga : FSI, 2014. – 395.-398.lpp.
 11. Bičevskis, Raivis. Pasaules hermeneitika : Hāmanis un filozofija / Raivis Bičevskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red.: R. Bičevskis. – Rīga : FSI, 2014. – 157.-179.lpp.
 12. Bičevskis, Raivis. “Sava laika gaišākais prāts”: Johans Georgs Hāmanis = The brightest mind of the time: Johann Georg Hamann / Raivis Bičevskis // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4-6. septembris. – [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2014. – 8.-9.lpp.
 13. Bičevskis, Raivis. Un atklāsies valodas noslēpums / Raivis Bičevskis. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.aug. // Punctum. (2014, jūnijs) : att. – Tiešsaistes žurnāls. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.punctummagazine.lv/2014/06/12/un-atklatos-valodas-noslepums/.
 14. Bičevskis, Raivis. Vilhelma ētika : attiecības starp ētisko un reliģisko Sērena Kirkegora “Vai nu – vai arī” II daļas B vēstulēs par laulību / Raivis Bičevskis. – (Filosofiskā antropoloģija un ētika). – Atsauces parindēs // Kirkegoriskie lasījumi / zin. red. V.Vēvere ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – Rīga : FSI, 2014. – ISBN 9789934506239. – 13.-32.lpp.
 15. Butulis, Ilgvars. Geschichte und Politik : Das autoritäre Regime von Kärlis Ulmanis 1934-1940. Forschungsprobleme und Lösungen / Ilgvars Butulis. – Bibliogr. in Fußnoten // Tradition und Neuanfang : Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert / Hrsg. Svetlana Bogojavlenska, Jan Kusber. – (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas ; Bd. 7). – ISBN 9783643127327. – Berlin : LIT, 2014. – S.171-183.
 16. Butulis, Ilgvars. Vācu briesmas un ienaidnieka tēls latviešu presē 1014.-1916. gadā / Ilgvars Butulis. – (Karš un sabiedrība) – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: “German dangers” and the image of enemy in the Latvian periodicals, 1914-1916, 183.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 176.-183.lpp.
 17. Cerūzis, Raimonds. Abās frontes pusēs : vācbaltieši Pirmajā pasaules karā / Raimonds Cerūzis. – (Karš un sabiedrība) – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: On the both sides of the frontline : Baltic German during the First World War, 206.-207.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 194.-207.lpp. : il.
 18. Feldmanis, Inesis. 1918.-1920.gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās : [rec. par grām.: 1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās / [grāmatas veidotāji: Barba Ekmane … [u.c.] ; Valsts kanceleja]. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2013. – 799 lpp. : il., faks., portr.] / Inesis Feldmanis. – Bibliogr. un koment.: 118.-119.lpp. // Latvijas Vēsture. – ISSN 1407-0022. – Nr.1/2 (2014), 114.-119.lpp.
 19. Feldmanis, Inesis. Ineša Feldmaņa referāts konferencē “Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā” / Inesis Feldmanis. – Koment. parindē: 11.lpp. // Latvijas Vēsture. – ISSN 1407-0022. – Nr.1/2 (2014), 11.-15.lpp. : ģīm.
 20. Feldmanis, Inesis. Par dažām aktuālām Latvijas 20. gadsimta politiskās vēstures pētnieciskām problēmām / Inesis Feldmanis // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 91.-102.lpp.
 21. Feldmanis, Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939-1941) / Inesis Feldmanis ; [recenzenti Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 106 lpp. – (Latvijas vēstures mazā bibliotēka) – Bibliogrāfija: 96.-[97.] lpp. un atsaucēs.
 22. Jēkabsons, Ēriks. Amerikāņi Rīgā: Amerikas Palīdzības administrācija 1919.gada jūnija beigās-jūlija vidū : darbības otrais posms / Ēriks Jēkabsons // Latvijas Arhīvi. – Nr. 1/2 (2014), 119.-147.lpp.
 23. Jēkabsons, Ēriks. Bialorusini na Lotwie w okresie okupacji hitlerowskiej (1941-1945) / Eriks Jekabsons // Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. – N 7 (2014), p.13-26.
 24. Jēkabsons, Ēriks. Cēsis, battle of 1914-1918 / Ēriks Jēkabsons // International Encyklopedia of the First World War (1914-1918) / ed.: Ute Daniel… [et al.]. – Berlin : Freie Universität Berlin, 2014. – 6 p.
 25. Jēkabsons, Ēriks. Latvian Riflemen / Ēriks Jēkabsons // International Encyklopedia of the First World War (1914-1918) / ed.: Ute Daniel… [et al.]. – Berlin : Freie Universität Berlin, 2014. – 6 p.
 26. Jēkabsons, Ēriks. Latvieši Amerikas Savienotajās Valstīs 1918.-1922.gadā : attieksme pret Latvijas valsti : [turpinājums] / Ēriks Jēkabsons //  Latvijas Vēsture. – Nr. 1/2 (2014), 29.-37.lpp.
 27. Jēkabsons, Ēriks. Latvijas sievietes un bērni militārajā dienestā Pirmajā pasaules karā / Ēriks Jēkabsons. – References: p.141-145. – Summary in English: Latvian Women and Children in Military Service during World War I, 146.-148.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.4 (2014), 111.-148.lpp.
 28. Jēkabsons, Ēriks. Latvijos ginkluotųjų pajėgų partizanų daliniai 1919 metais / Ēriks Jēkabsons. – Bibliogr. in footnotes. – Summary in English: p.69-71 //  Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918-1940: cases studies and comparisions. – (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; Vol.18). – ISSN 1392-4095. – (2014), p.57-71. – URL: http://journals.ku.lt/index.php/AHUK/article/view/922/1037.
 29. Jēkabsons, Ēriks. Pirmā pasaules kara galvenās problēmas : izpētes stāvoklis Latvijā / Ēriks Jēkabsons. – Atsauces parindēs //  Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 13.-26.lpp.
 30. Jēkabsons, Ēriks. Raporty Donassa / Ēriks Jēkabsons // Karta. – N 78 (2014), p.77-85.
 31. Jēkabsons, Ēriks. Stosunki lotewsko-polskie : tragiczny koniec jesienią 1939 roku / Ēriks Jēkabsons // Sen o potędze : Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość : Rzeczpospolita Polska, 1918-1939 / red. Ewa Maj … [et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skladowskiej, 2014. – P.537-551.
 32. Jēkabsons, Ēriks. Die Tätigkeit der amerikanischer Mission in Lettland unter der Leitung von Warwick Greene : Liepāja, April bis Mai 1919 / Ēriks Jēkabsons // Forshungen Zur Baltischen Geshichte. – Bd.9 (2014), s.152-176.
 33. Kļava, Valda. Livonija Svētajā Romas impērijā : problēmas izpēte un attiecību piemērs no 16. gadsimta vidus / Valda Kļava // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr.1 (2014), 126.-155.lpp.
 34. Kļava, Valda. Reformācija Livonijā : pētniecības tradīcijas un perspektīvas / Valda Kļava // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 214.-222.lpp.
 35. Kūle, Maija. Sērens Kirkegors. “Filosofiskās drumslas” – idejas, ritms, stils / Maija Kūle. – (Teksta intences). – Atsauces parindēs // Kirkegoriskie lasījumi / zin. red. V.Vēvere ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – Rīga : FSI, 2014. – ISBN 9789934506239. – 119.-132.lpp.
 36. Kūle, Maija. Strategien des Überlebens : Freiheit und Sprache / Maija Kūle // Fromm Forum. – N 18 (2014), S.17-22.
 37. Mintautrs, Mārtiņš. Arhitektūras mantojuma aizsardzība Latvijas Republikā pēc Pirmā pasaules kara (1919-1923) / Mārtiņš Mintaurs. – (Pirmā pasaules kara vēstures avoti) – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: Protection of architectural heritage in the Republic of Latvia after the First World War (1919-1923), 251.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 240.-251.lpp.
 38. Misāns, Ilgvars. Einleitung / Ilgvars Misāns, Klaus Neitmann // Leonid Arbusow (1882 – 1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland / hrsg.: I. Misāns, K. Neitmann Quellen und Studien zur baltischen Geschichte / Bd.24 Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 2014. S.7-13.
 39. Misāns, Ilgvars. Hanza-városok a Balti-tenger keleti részén : (Derzsi Júlia fordítása) / Ilgvars Misāns // Korunk. – Vol.25, N 4 (2014), p.28-35.
 40. Misāns, Ilgvars. Hierarhijas aspekti Livonijas pilsētu attiecībās viduslaikos / Ilgvars Misāns // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr.1 (2014), 109.-125.lpp.
 41. Misāns, Ilgvars. Historikerpartnerschaft zwischen Mainz und Riga und die Verwestlichung der lettischen Geschichtswissenschaft / Ilgvars Misāns. – Bibliogr. in Fußnoten // Tradition und Neuanfang : Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert / Hrsg. Svetlana Bogojavlenska, Jan Kusber. – (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas ; Bd. 7). – ISBN 9783643127327. – Berlin : LIT, 2014. – S.185-202.
 42. Misāns, Ilgvars. Leonid Arbusow und die lettische Geschichtsschreibung / Ilgvars Misāns // Leonid Arbusow (1882 – 1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland / hrsg. Ilgvars Misāns, Klaus Neitmann. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte ; Bd. 24 Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2014. S.79-108.
 43. Misāns, Ilgvars. Nacionālā un eiropeiskā tradīcija viduslaiku un jauno laiku vēstures izpētē Latvijā (1991-2013) / Ilgvars Misāns, Gvido Straube // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 75.-90.lpp.
 44. Misāns, Ilgvars. Riga – die Hansemetropole des Ostens / Ilgvars Misāns // Mitteilungen aus dem Baltischen Leben. – Vol.3 (2014), S.3.
 45. Misāns, Ilgvars. Wer hat Riga gegründet? / Ilgvars Misāns // Mitteilungen aus baltischem Leben. – N 1 (2014), S.4-5.
 46. Rubene, Māra. Cilvēka traģiskis tēls : Imanuels Kants un Larisa Čuhina / Māra Rubene. – (Klasiskās un mūsdienu filosofijas studijas Latvijā). – Bibliogr. parindēs // Intelektuālās identitātes un vērtības : filosofei Larisai Čuhinai – 100 / Svetlanas Kovaļčukas zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – ISBN 9789934506222. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 232.-264.lpp.
 47. Stranga, Aivars. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934. – 1940.gadā / Aivars Stranga. – Bibliogr. un koment.: 16., 24.-27.lpp. – Kopsav. angļu val. // Latvijas Vēsture. – ISSN 1407-0022. – Nr.1/2 (2014), 16.-28.lpp. : ģīm.
 48. Straube, Gvido. G.F. Stendera laiks – Baltija Eiropā un Eiropa Baltijā = G.F. Stender’s time – the Baltics in Europe and Europe in the Baltics / Gvido Straube // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4-6. septembris. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2014. – 56.-57.lpp.
 49. Šnē, Andris. Pirmā pasaules kara arheoloģija: pētniecības virzieni un perspektīvas / Andris Šnē. – (Pirmā pasaules kara vēstures avoti) – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: First World War archaeology: directions and perspectives of reasearch, 271.-272.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 261.-272.lpp. ; il.
 50. Šuvajevs, Igors. Karš un psihoanalīze (Freida risinājums) / Igors Šuvajevs. – Bibliogr. parindēs –    Kopsav. angļu val.: War and psychoanalysis – Freud’s case, 72.-73.lpp. // Reliģiski-filozofiski raksti / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – ISSN 1407-1908. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. -35.-73.lpp.
 51. Šuvajevs, Igors. Lettland und die Flucht vor der Freiheit / Igors Šuvajevs // Fromm Forum. – N 18 (2014), S.11-16.
 52. Taurēns, Jānis. Rietumu virziens Latvijas ārpolitikā pēc neatkarības atjaunošanas : pētniecības problēmas / Jānis Taurēns // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 292.-302.lpp.
 53. Tumans, Harijs. Hellēņu diskusijas par Paideiju / Harijs Tumans // Antiquitas viva. Studia classica. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 4.[sēj.] (2014), 22.-40.lpp.
 54. Vasks, Andrejs. Ķivutkalna pilskalns un kapulauks : jauni dati un jaunas problēmas / Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. – Bibliogr.: 30.-36.lpp. – Kopsav. angļu val.: Ķivutkalns hill-fort and cemetery: new data and new problems, 33.-36.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.3 (2014), [5.]-36.lpp. : diagr., tab.
 55. Vasks, Andrejs. Societies of the Past : approaches to landscape, burial customs and grave goods : [Archaeologia Baltica, 19. Hrsg. von Vladas Žulkus. Klaipeda, 2013] / Andrejs Vasks // Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2014. – Bd.9 (2014), p.299-304.
 56. Zemīte, Lilita. Ieskats dažās Pirmā pasaules kara pētniecības attīstības tendencēs un problēmās Eiropas historiogrāfijā / Lilita Zemīte. – (Karš un sabiedrība) – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: Survey on some current directions and peoblems of the research of the First World War in the European historiography, 238.-239.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian War Museum. – Rīga, 2014. – ISBN 9789934827068. – Nr.15 (2014), 233.-239.lpp.
 57. Zemīte, Lilita. Lielvalstu moderno laiku ārpolitikas vēsture kolektīvajā vēstures apziņā / Lilita Zemīte // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 287.-291.lpp.
 58. Zunda, Antonijs. Baltijas valstis Padomju Savienības sastāvā un Rietumi (1970-1990) / Antonijs Zunda. – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. krievu val.: Балтийские страны в составе Советского Союза и Запад, 1970-1991 гг., [43.]lpp. // Baltijas valstis PSRS sastāvā : no poststaļinisma līdz pārbūvei : 1953-1990 : starptautiska zinātniskā konference, Rīga, 2012. gada 19. aprīlis : referātu krājums = The Baltic states in the Soviet Union : from post-stalinism to perestroika : 1953-1990 : international conference, Riga, April 19, 2012 : proceedings of the conference = Страны Балтии в составе СССР : от постсталинизма до перестройки : 1953-1990 : международная научная конференция, Рига, 19 апреля 2012 года : сборник докладов / rec.: Marjo Mela, Grigorijs Smirins ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. – ISBN 9789934140631. – Rīga : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2014. –  43.-55.lpp.
 59. Zunda, Antonijs. Baltijas valstu jautājums un Lielbritānija Otrā pasaules kara sākumā (1940-1941) : [par Lielbritānijas valdības attieksmi pret Padomju Savienības rīcību Baltijas valstu okupācijā 1940.g. jūn.] / Antonijs Zunda. – Bibliogr. un koment.: 112.lpp. – Kopsav. angļu val. // Latvijas Vēsture. – ISSN 1407-0022. – Nr.1/2 (2014), 102.-113.lpp. : ģīm.
 60. Zunda, Antonijs. Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas : rezultāti un problēmjautājumi / Antonijs Zunda // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 118.-124.lpp
 61. Гаврилин, Александр. Две земные жизни Петериса Курземниекса / Александр Гаврилин // Православие в Латвии : научно-аналитический журнал. – N 2 (11) (2014), c.95-109.
 62. Гаврилин, Александр. Православные приходы на территории Курляндской губерниии / Александр Гаврилин // Православие в Латвии : научно-аналитический журнал. – N 2 (11) (2014), c.39-55.
 63. Екабсон, Эрик. Польско-советские мирные переговоры в Риге. Взгляд из Латвии / Эрик Eкабсон // Забытий мир : Рижский договор 1921 года : интерпретации и споры / ред. С. Дембский, А. В. Мальгин.  – Москва : Аспект Пресс, 2014. – С.268-285.
 64. Туманс, Харий. Мильтиад Старший как зеркало греческой колонизации / Х. Туманс. – Лит.: c.90-94 // Мнемон : исследования и публикации по истории античного мира: cб. статей / под ред. Э.Д. Фролова. – Санкт-Петербург, 2014. – ISSN 1813-193X. – Вып.14 (2014), c.59-94. – URL: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2014/05.pdf