Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Sociālo zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja : [rakstu krājums] / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 311 lpp. : kartes, sh., tab. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Kopsav angļu val.: Ad locum: place, identity and capability, 305.-309.lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Grāmata izdota ar valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” atbalstu.
 2. Broka, Anna. Sociālā cilvēkdrošība : bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā : rokasgrāmata sociālajā jomā strādājošiem / Anna Broka, Ligita Kūle, Evija Kūla ; [zin. red.: Feliciana Rajevska]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 – 107 lpp. : il., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 86.-94.lpp. – Rokasgrāmata sagatavota un publicēta Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” ietvaros.
 3. Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits 2005-2014 / zin. red. Juris Rozenvalds. – Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014. – 315 lpp. – Monogrāfija ir sagatavota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros. – URL: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf.
 4. Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [Daina Bāra … u.c. ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis]. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 446 lpp. : il., kart., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 379.-[420.]lpp. un rādītājs: 429.-446.lpp. – Raksti latviešu valodā, kopsavilkums, nosaukums un satura rādītājs arī angļu valodā. – Monogrāfija veltīta profesorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas “Nacionālā identitāte” īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē.
 5. Kazaka, Olga. Sociālo mediju lietošana korporatīvajā komunikācijā Latvijā (2009-2011) : promocijas darba kopsavilkums : doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē : apakšnozare komunikācijas teorija / Olga Kazaka ; zinātniskais vad. Ojārs Skudra ; rec.: J. Šķilters, J. Buholcs, V. Praude, T. Vihalemm (Tartu Universitāte, Igaunija) ; Latvijas Universitāte. – Rīga : b. i., 2014. – 35 lpp. : il. – Bibliogrāfija: 9.-14., 32.-35.lpp.
 6. Kazaka, Olga. Use of social media in corporate communication in Latvia (2009-2011) : summary of doctoral thesis : submitted for the degree of Doctor of communication : subfield: communication theory / Olga Kazaka ; scientific supervisor Ojārs Skudra ; rev.: J. Šķilters, J. Buholcs, V. Praude, T. Vihalemm (Tartu Universitāte, Igaunija) ; University of Latvia. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 35 lpp. : il. – Bibliogrāfija: 9.-14., 32.-35.lpp.
 7. Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības : Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” / [Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Olga Rajevska, Aivars Tabuns ; zinātniskie redaktori: Aivars Tabuns, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule ; literārā redaktore: Ausma Tabuna ; dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 162 lpp. : il., tab.
 8. Ločmele, Klinta. Lauku diskurss presē latviešu valodā Latvijā (1989-2012) = The rural discourse in Latvian press in Latvia (1989-2012) : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Klinta Ločmele ; darba zinātniskā vadītāja: Vita Zelče ; rec.: Baiba Bela, Daina Eglīte (Eglitis) (Džordža Vašingtona Universitāte, ASV), Deniss Hanovs ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunkācijas studiju nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 85 lpp. : il. – Bibliogrāfija: 10.-13., 50.-53., 82.-85.lp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu un angļu valodā, atsevišķas titullapas, vāka noformējums abās valodās.
 9. Lulle, Aija. Translokālā ģeogrāfiskā mobilitāte no Latvijas Gērnsijā : paplašināts promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegušanai ģeogrāfijas nozarē, apakšnozare: cilvēka ģeogrāfija / Aija Lulle ; zinātniskā vadītāja Zaiga Krišjāne ; rec.: Pārsla Eglīte, Žaneta Ozoliņa, Allan Williams (University of Surrey, Lielbritānija) ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 134 lpp. : il., kartes, shēmas, diagr., tab. – Bibliogrāfija: 8.-13., 130.-134.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 10. Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti : vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem / Māras Zirnītes un Ievas Gardas-Rozenbergas redakcijā ; [aut.: Māra Zirnīte, Ievas Gardas-Rozenberga, Baiba Bela, Maija Krūmiņa, Dace K. Bormane, Aigars Lielbārdis, Edmunds Šūpulis … [u.c.] ; rec. : Dace Bula, Agita Lūse] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvestāsts. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 163 lpp. – Bibliogrāfija: 136.-138., 148.-156.lpp. un rādītājs: 157.-163.lpp. – Valsts pētījumu programma nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra, cilvēkdrošība).
 11. Ozoliņa, Žaneta. Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās [elektronisks resurss] / Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Līga Rudzīte. – Tiešsaistes grāmata. – [Rīga : Latvijas Platforma attīstības sadarbībai], 2014. – 47 lpp.: il., tab. – Atsauces parindēs. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.llf.partneribas.lv/resource/1415916447_Nodevums3_LV.pdf.
 12. Rostoks, Toms. Latvia’s foreign policy : 10 years of EU membership / Toms Rostoks, Veronika Šilkina. – Bibliogr. in footnotes // Pro Publico Bono : Public Administration. – ISSN 2063-9058. – N 3 (2014), p.100-111.
 13. Sustainable nation / LU ASPRI ; [editor: Baiba Bela ; translator: Ieva Lešinska ; rev. Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule] ; [Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”]. – Rīga : LU ASPRI, 2014. – 112 lpp. : il., diagr., karte, tab. – (Latvia : human development report (LU ASPRI) ; 2012/2013). – Bibliogrāfija: 104.-112.lpp. – URL: http://www.szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/TAP-makets2013_ar_vaaku.pdf.
 14. Uzule, Laura. Latviešu kapusvētki : identitātes rituāls / Laura Uzule, Vita Zelče ; rec.: Janīna Kursīte, Skaidrīte Lasmane, Pauls Daija. – Rīga : Mansards, 2014. – 285, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il., portr., tab. – (Imperfectum). – Bibliogrāfija: 267.-[275.] lpp. un zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 282.-[286.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
 15. Zanders, Viesturs. Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae : Rīga, Rundāle, 2014 / [tekstu autori Viesturs Zanders, Sirka Havu ; izdevumu sagatavoja Marta Dziļuma … u.c.]. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. – [56] lpp. : il. – Teksts paralēli latviešu, somu un angļu valodā.
 16. Zavackis, Anvars. Riska novērtējums kā noziedzīga nodarījuma recidīva prognoze : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare : lietišķā socioloģija = Risk assessment as a prediction of recidivism : summary of doctoral thesis submitted for the degree of Doctor of Sociology, subfield of applied sociology / Anvars Zavackis ; [darba zinātniskais vadītājs Aivars Tabuns ; darba recenzenti: Brigita Zepa … [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 66 lpp. : il.

  **********************

 17. Aylott, Nicholas. Ever more inclusive? Candidate selection in North European democracies / Nicholas Aylott, Jānis Ikstens, Emelie Lilliefeldt // Models of democracy in Nordic and Baltic Europe : political institutions and discourse / ed. Nicholas Aylott. – (The Nordic Experience ; Vol.5). – Farnham, Surrey : Ashgate, [2014]. – ISBN 9781472409409. – P.117-152.
 18. Beckmann-Dierkes, Norbert. Introduction / Norbert Beckmann-Dierkes, Andris Sprūds, Toms Rostoks // Perceptions and strategies of arcticness in sub-Arctic Europe / ed. Andris Sprūds, Toms Rostoks. – Rīga : Latvian Institute of International Affair, 2014. – ISBN 9789984583518. – P.9-16. – URL: http://liia.lv/site/docs/Paraugs_Artic_148x210.pdf.
 19. Bela, Baiba. Citādas vēstures pētniecība / Baiba Bela, Māra Zirnīte. – Bibliogr.: 349.-350.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 344.-350.lpp.
 20. Bela, Baiba. Starptautiskā migrācija un nacionālā identitāte – transnacionālās piederības veidošanās = International migration and national identity : formation of transnational belonging / Baiba Bela. – (Sociālās grupas un nacionālā identitāte = Social groups and national identity) – Izmantotā literatūra un avoti: 413.-414.lpp. – Kopsav. angļu val.: 375.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 296.-314.lpp.
 21. Brikše, Inta. Creating public value in a digital media environment / Inta Brikše. – Bibliogr.: p.73-74. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 6.maijā // ORF Public Value Report 2013/2014 [elektronisks resurss] : Texte. – ORF, 2014. – P.67-74 : tab. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://zukunft.orf.at/show_content.php?sid=117&pvi_id=1488&pvi_medientyp=t.
 22. Brikše, Inta. National and cultural identtity aspects in public service broadcasting regulations in CEE countries / Inta Brikse, Ieva Beitika. – (Part 5. Citizenship in and through media: off and online hopes for (re)animation of the public sphre in the Post-socialist world). – Bibliogr.: p.304-305 // Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012 : conference proceedings from the 5th Central and Eastern European Communication and Media Conference : Media, Power and Empowerment, Prague, Czech Republic, April 21-28, 2012 / edited by Tereza Pavlíčková and Irena Reifová. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – ISBN 9781443863964. – P.300-305.
 23. Burgmanis, Ģirts. Acquisition of spatial knowledge in different urban areas : evidence from a survey analysis of adolescents / Ģ. Burgmanis, Z. Krišjane, J. Šķilters // Cognitive Processing. – ISSN 1612-4790. – Vol.15, N 3 (2014), p.373-383, DOI: 10.1007/s10339-014-0607-3. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10339-014-0607-3.
 24. Cilvēkdrošības problēma Latvijā : valsts un sabiedrības attiecības = The problem of human security in Latvia : the relation between the state and the society / Daina Bāra, Dace Muceniece, Iveta Reinholde, Ivars Ījabs. – (Nacionālā identitāte komunikācijas procesā = National identity in communication processes) – Izmantotā literatūra un avoti: 407.-408.lpp. – Kopsav. angļu val.: 373.-374.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 243.-250.lpp.
 25. Grīviņš, Miķelis. “Nauda seko skolēnam” : sociālo pakalpojumu organizācija reģionā / Miķelis Grīviņš. – (Radot vietu tēlos un rīcībā). – Literatūra: 184.-185.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 164.-185.lpp.
 26. Grumolte, Inese. Rakstnieka intelektuāļa loma sociālajā procesā : teorētiskie aspekti / Inese Grumolte. – (Literatūras un citu mākslas veidu, citu zinātņu nozaru mijiedarbe, ietekmes). – Atsauces: 219.-220.lpp. – Kopsav. angļu val.: 220.lpp. // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 2255-9272. – 2.[sēj.], 212.-220.lpp.
 27. Ijabs, Ivars. Another Baltic Postcolonialism : young Latvians, Baltic Germans, and the emergence of Latvian National Movement / Ivars Ijabs // Nationalities Papers. – ISSN 0090-5992. – Vol.42, N 1 (2014), p.88-107, DOI: 10.1080/00905992.2013.823391. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905992.2013.823391#.UyhG6ah_uYI.
 28. Ijabs, Ivars. Pēcvārds / Ivars Ījabs. – Bibliogr. parindēs // Latvieši un viņu Latvija : kāda latvieša balss / Jānis Čakste ; [no vācu valodas tulkojis Ivars Orehovs ; Jura Putriņa vāka dizains]. – Mārupe : Drukātava, 2014. – ISBN 9789934530081. – [61.]-71.lpp.
 29. Ijabs, Ivars. Starp etnisko un pilsonisko : daži apsvērumi par nacionālās identitātes problēmu = Between the ethnic and civic : some considerations on the problem of “National identity” / Ivars Ījabs. – (Nacionālā identitāte un etniskās attiecības = National identity and ethnic relations) – Izmantotā literatūra un avoti: 379.-380.lpp. – Kopsav. angļu val.: 365.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 23.-33.lpp.
 30. Kļaviņš, Didzis. Foreign policy “On The Cheap” : Latvia’s foreign policy experience from the economic crisis / Didzis Kļaviņš, Toms Rostoks, Žaneta Ozoliņa // Journal of Baltic Studies. – ISSN 1751-7877. – Vol.45, N 4 (2014), p.435-456. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629778.2014.942675#.VAQflPl_sXs.
 31. Lasmane, Skaidrīte. Nācijas un nacionālās identitātes morālā dimensija = Moral dimension of the nation and national identity / Skaidrīte Lasmane. – (Nacionālā identitāte un sociālā atmiņa= National identity and collective memory) – Izmantotā literatūra un avoti: 403.-404.lpp. – Kopsav. angļu val.: 372.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 216.-228.lpp.
 32. Lasmane, Skaidrīte. Pakļaušanās paradums un pretošanās / Skaidrīte Lasmane, Didzis Bērziņš. – Literatūras saraksts : 301.-303.lpp. // Ceļojums uz Norieta pilsētu : mazliet fantastisks dēku stāsts / Vilis Lācis. 6. izd. – Rīga : Divpadsmit, 2014. – ISBN 9789984884059. – 291.-303.lpp.
 33. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai / Ivars Ījabs, Egils Levits, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The sovereign power of the state of Latvia is vested in the people of Latvia, 351.-354.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 233.-232.lpp.
 34. Ločmele, Klinta. (Un)told memories : communicating the (Soviet) past in Latvian families / Klinta Ločmele. – Bibliogr. in footnotes // Historical memory versus communist identity : proceedings of the conference „The Shaping of Identity and Personality under Communist Rule : History in the Service of Totalitarian Regimes in Eastern Europe,” Tallinn, 9–10 June, 2011 / ed. Meelis Saueauk. – ISBN 9789949326174. – Tartu : University of Tartu Press, [2014]. – P.129-146 : diagr.
 35. Ločmele, Klinta. Diskursa vēsturiskā analīze : zemnieka reprezentācijas “Lauku Avīzē”/”Latvijas Avīzē” piemēri / Klinta Ločmele. – (Vēsture = History). – Bibliogr.: 1039.-1040.lpp. – Kopsav. angļu val.: Discourse historical analysis: Examples of farmer’s representation in the newspaper “Lauku Avīze”/”Latvijas Avīze” , 1034.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146652. – 1034.-1040.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 36. Ločmele, Klinta. Representation of the countryside and agriculture in the Latvian press / Klinta Ločmele. – (Part 6. Mediated identities: making and taking of meanings, representations and identities). – Bibliogr.: p.374-375 // Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012 : conference proceedings from the 5th Central and Eastern European Communication and Media Conference : Media, Power and Empowerment, Prague, Czech Republic, April 21-28, 2012 / edited by Tereza Pavlíčková and Irena Reifová. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – ISBN 9781443863964. – P.370-375.
 37. Millere, Jolanta. Quality of life of families with children with disability in the area of physical wellbeing in Latvia / J. Millere, S. Seņkāne. – Bibliogr. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21. nov. // SHS Web of conferences : 4th international interdisciplinary scientific conference : society, health, welfare, 22-23 November, 2012, Riga, Latvia [elektronisks resurss] / ed.P. L. Vilka. – ISBN 9782759816392. – Vol.10 (2014), DOI: 10.1051/shsconf/20141000026. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2014/07/shsconf_shw2012_00026/shsconf_shw2012_00026.html.
 38. Misāne, Agita. Latvijas iedzīvotāju reliģiskās identitātes un reliģiozitātes dinamika pēc neatkarības atjaunošanas = Dynamics of religious identity and religiousness in Latvia after the restoration of independence / Agita Misāne. – (Sociālās grupas un nacionālā identitāte = Social groups and national identity) – Izmantotā literatūra un avoti: 411.-413.lpp. – Kopsav. angļu val.: 374.-375.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 284.-295.lpp.
 39. Ņikišins, Jurijs. Politiskā rīcībspēja un līdzdalība : teorētiskie un metodoloģiskie aspekti / Jurijs Ņikišins. – (Konceptualizēt vietu mērogos un darbībā). – Literatūra: 108.-110.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 89.-110.lpp.
 40. Ņikišins, Jurijs. Protekcionisms kā nacionālās identitātes dimensija un imigrantu izslēgšana Latvijā = Protectionism as a dimension of national identity and exclusion of immigrants in Latvia / Jurijs Ņikišins. – Bibliogr.: 111.-112.lpp. // Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības / zin. red.: A. Tabuns, F. Rajevska. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458809. – 87.-112.lpp. : att.
 41. Ozoliņa, Žaneta. Sociālās inovācijas – nepieciešamība vai izklaide? / Žaneta Ozoliņa. – (Eiropas savienības politikas II). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Latvijas Intereses Eiropas Savienībā. – ISSN 2243-6049. – Nr.1 (2014), 13.-21.lpp.
 42. Radzobe, Zane. Destrukcijas estētika / Zane Radzobe // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – ISBN 9789934106019. – 25.-26.lpp.
 43. Rasnača, Līga. Darba tirgus reģionos / Līga Rasnača. – (Konceptualizēt vietu mērogos un darbībā). – Literatūra: 158.-161.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 132.-161.lpp.
 44. Reinholde, Iveta. Administration of local services for older people in Latvia / Iveta Reinholde. – Bibliogr.: p.59-60 // Challenges from an ageing population : legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania and Norway / edited by Monica Kjørstad and Geir C. Tufte. – Rīga : Zinātne, [2014]. – ISBN 9789984879574. – P.[41]-60.
 45. Reinholde, Iveta. Efektīva un atbildīga pārvalde / Iveta Reinholde. – (Reprezentatīva un atbildīga pārvalde : II daļa). – Literatūra : 138.-140.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 21.nov. // Cik demokrātiska ir Latvija? : Demokrātijas audits, 2005–2014 : [elektronisks resurss] / zin. red. Juris Rozenvalds. – Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014. – ISSN 9789934848704. – 127.-140.lpp. – Tiešssaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf.
 46. Rostoks, Toms. Conclusion : what role is there for sub-Arctic states in the Arctic’s future? / Toms Rostoks. – Bibliogr. in footnotes // Perceptions and strategies of arcticness in sub-Arctic Europe / ed. Andris Sprūds, Toms Rostoks. – Rīga : Latvian Institute of International Affair, 2014. – ISBN 9789984583518. – P.217-235. – URL: http://liia.lv/site/docs/Paraugs_Artic_148x210.pdf.
 47. Rostoks, Toms. Latvia’s participation in international operations : legal framework and decision-making realities / Toms Rostoks, Nora Vanaga // Strategic decision-making : four Baltic approaches / ed. Tomas Ries. – Stockholm : Santérus Academic Press Sweden, 2014. – ISBN 9789173350402. – P.77-115.
 48. Rostoks, Toms. Latvijas ārpolitikas identitāte / Toms Rostoks, Žaneta Ozoliņa // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes / red.: J.Rozenvalds, A.Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458717. – 110.-123.lpp.
 49. Skudra, Ojārs. Nacionālās identitātes deficīta problēma partiju politiskajā komunikācijā 2013.gada pašvaldību vēlēšanu kontekstā / Ojārs Skudra // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes / red.: J.Rozenvalds, A.Zobena. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458717. – 123.-136.lpp.
 50. Stašāne, Lolita. Svētku svinēšana un patērēšana. Reklāma un patērētāju identitātes = Celebration and consumption. Advertising and consumers’ identities / Lolita Stašāne, Marita Zitmane. – (Nacionālā identitāte komunikācijas procesā = National identity in communication processes). – Izmantotā literatūra un avoti: 404.-407.lpp. – Kopsav. angļu val.: 373.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 229.-242.lpp.
 51. Stepčenko, Anna. Nacionālās, reģionālās identitātes un telpas strukturācijas interference / Anna Stepčenko. – (Konceptualizēt vietu mērogos un darbībā). – Literatūra: 63.-64.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 41.-64.lpp.
 52. Šķilters, Jurģis. Handbuch kognitionswissenschaft : book review / Jurģis Šķilters // Philosophical Psychology. – ISSN 0951-5089. – Vol.27 (2014), 5 p., DOI: DOI:10.1080/09515089.2014.927844. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515089.2014.927844#.VJQyysgA.
 53. Tabuns, Aivars. Nacionālās identitātes un pilsoniskuma transformācijas Latvijā (1991-2013) / Aivars Tabuns. – Bibliogr.: 75-86.lpp. // Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības / zin. red.: A. Tabuns, F. Rajevska. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458809. – 11.-86.lpp. : tab.
 54. Tīsenkopfs, Tālis. Learning as issue framing in agricultural innovation networks / Talis Tisenkopfs, Ilona Kunda, Sandra Šūmane // The Journal of Agricultural Education and Extension. – ISSN 1389-224X. – Vol.20, N 3 : Facilitating change and innovation (2014), p.309-326 : fig., tabl., DOI:10.1080/1389224X.2014.887759. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1389224X.2014.887759#.Uz0zKqh_uLA.
 55. Uzule, Laura. Reģionālās žurnālistikas iespējas un draudi : žurnālistu paaudžu pieredze Kurzemē / Laura Uzule. – (Vēsture = History). – Bibliogr.: 1075.-10760.lpp. – Kopsav. angļu val.: Discourse historical analysis: Examples of farmer’s representation in the newspaper “Lauku Avīze”/”Latvijas Avīze” , 1068.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146652. – 1068.-1076.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 56. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru / Ina Druviete, Annija Kārkliņa, Gunārs Kusiņš, Edgars Pastars, Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The Latvian language is the language in the Republic of Latvia. The national flag of Latvia shall be red with a band of white, 358.-361.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 295.-330.lpp.
 57. Zača, Evija. Skats uz vietu : urbānā pieredze / Evija Zača. – (Radot vietu tēlos un rīcībā). – Literatūra: 240.-241.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 223.-241.lpp. : att.
 58. Zanders, Viesturs. Anšlava Eglīša sadarbība ar Helmaru Rudzīti : ieskats rakstnieka un izdevēja sarakstē / Viesturs Zanders // Letonica. – ISSN 1407-3110. – Nr.27 (2014), 61.-69.lpp.
 59. Zelče, Vita. Latvijas iedzīvotāju sociālās atmiņas kopienas un identitāte = “Communities of memory” and identity of the population of Latvia / Vita Zelče. – (Nacionālā identitāte un sociālā atmiņa = National identity and collective memory). – Izmantotā literatūra un avoti: 398.-398.lpp. – Kopsav. angļu val.: 371.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 195.-205.lpp.
 60. Zelče, Vita. Latvijas sociālās atmiņas politika, Eiropas Savienības un Krievijas ietekme uz to = Latvia’s collective memory policy, and the impact of Russia and the European Union on it/ Vita Zelče. – (Nacionālā identitāte un sociālā atmiņa = National identity and collective memory). – Izmantotā literatūra un avoti: 401.-403.lpp. – Kopsav. angļu val.: 372.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 206.-215.lpp.
 61. Zelče, Vita. Nacionālā atvadu rituāla tradīcija latvijā un mediji = The national farewell ritual tradition and media Latvia / Vita Zelče. – (Atvadu komunikācija). – Literatūra: 378.lpp. – Kopsav. angļu val.: 379.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 365-379.lpp.
 62. Zepa, Brigita. Nacionālās identitātes veidošanas diskursi Latvijā = The discursive construction of National identity in Latvia / Brigita Zepa, Evija Kļave, Inese Šūpule. – (Nacionālā identitāte un etniskās attiecības = National identity and ethnic relations) – Izmantotā literatūra un avoti: 381.-382.lpp. – Kopsav. angļu val.: 366.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 53.-78.lpp.
 63. Zitmane, Marita. Gender portrayal in Latvian print adertisements, 1996-2004 / Marita Zitmane. – (Part 6. Mediated identities: making and taking of meanings, representations and identities). – Bibliogr.: p.389 // Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012 : conference proceedings from the 5th Central and Eastern European Communication and Media Conference : Media, Power and Empowerment, Prague, Czech Republic, April 21-28, 2012 / edited by Tereza Pavlíčková and Irena Reifová. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – ISBN 9781443863964. – P.382-389 : ill.
 64. Zobena, Aija. Nacionālā un vietas identitāte : lauku kopienu rīcībspējas faktori = national and location-specific identity : capability factors of rural communities / Aija Zobena, Līga Paula. – (Nacionālās identitātes telpiskās dimensijas = Spatial dimensions of national identity). – Izmantotā literatūra un avoti: 417.-418.lpp. – Kopsav. angļu val.: 375.-376.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 327.-336.lpp. : fig.
 65. Zobena, Aija. Vieta, identitāte un rīcībspēja : [ievads] / Aija Zobena, Miķelis Grīviņš, Jurijs Ņikišins. – Literatūra: 17.-18.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458175. – 6.-18.lpp.