Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Āboltiņa, Līga. 7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās 1. klasē skolā = Adjustment of 7-year-old children to the 1st grade of school : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija / Līga Āboltiņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Irēna Žogla ; rec.: Emīlija Černova, Alīda Samuseviča, Baiba Briede ; Universitas Latviensis. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 86 lpp. : sh., tab. – Bibliogrāfija: 11.-12., 42.-45., 56.-57.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 2. Avotiņa, Austra. Aleksejs Naumovs : iespaidu kolekcija / Austra Avotiņa, Aleksejs Naumovs. – [Rīga] : Jumava, [2014]. – 239 lpp. : il. – Teksts latviešu un angļu valodā.
 3. Melnbārde, Helga Ingeborga.Tuvošanās : porcelāna gleznojumi / Helga Ingeborga Melnbārde. – Rīga : Mansards, 2014. – 1 sēj. : il.
 4. Psiholoģija = Psychology / [atbildīgais redaktors: Ivars Austers ; redkol.: Solveiga Miezīte, Ivars Austers, Sandra Sebre, Malgožata Raščevska, Ģirts Dimdiņš … [u.c.]]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 158 lpp. : il. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia. ISSN 1407-2157 ; 801. sēj.). – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

  *******************

 5. Andersone, Rudīte. Curriculum development for quality teaching and learning / Rudīte Andersone. – Bibliogr.: p.105 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka, Irēna Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.98-105.
 6. Andersone, Rudīte. Curriculum as an instrument in developing teaching and learning / Rudīte Andersone. – (Ecology of education : ecological approach in education) – Bibliogr.: p.20-21 // Rural environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 7th International Scientific Conference. – ISBN 9789984481340. – Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2014. – N 7 (2014), p.15-21 : tab.
 7. Ābeļkalns, Ilvis. Augstas klases sportistu – studentu duālā karjera / Ilvis Ābeļkalns // Sports Teorijā Un Praksē. – N 3 (2014), 5-7.lpp. : tab.
 8. Āboltiņa, Līga. 7-gadīgu bērnu sociālās adaptēšanās raksturojums = Description on the 7-year-old children’s social adjustment / Līga Āboltiņa. – Bibliogr.: 29.-30.lpp. – Kopsav. angļu val.: 30.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. – (Latvijas Universitātes raksti ; 795.sēj.). – ISBN 9789984458090. – (2014), [18.]-30.lpp. : tab., diagr.
 9. Celmiņa-Ķeirāne, Austra. Mitoloģiskie tēli latviešu mākslā 20. gadsimta 20.-30. gados / Austra Celmiņa-Ķeirāne, Janīna Kursīte. – Avoti un literatūra: 79.-80.lpp. – Kopsav. angļu val.: 81.lpp. // Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru /sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. – ISBN 9789984458656. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 67.-81.lpp. : il.
 10. Čekse, Ireta. Pilsoniskuma un rīcībspējas veidošanās izglītības procesā / Čekse Ireta, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes / red.: J.Rozenvalds, A.Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458717. – 270.-283.lpp.
 11.  Daniela, Linda. Development of support systems for decreasing social exclusion / Linda Daniela, Dita Nīmante, Gunta Kraģe. – Bibliogr.: p.11-12 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka, Irēna Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.[1]-13 : fig.
 12. Early literacy skills in Latvian preschool children with specific language impairment / Andra Vabale, Madara Orlovska, Malgožata Rascevska, Aleksandrs Kolesovs. 10 – Ietver bibliogr. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 19.dec. // SHS Web of Conferences : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health, Welfare, 22–23 November, 2012, Riga, Latvia : proceedings / ed. P. L. Vilka. – ISBN 9782759816392. – EDP Sciences, 2014. – Vol.10, 00049-p.1-7, DOI: 10.1051/shsconf/20141000049. – Tiešsaistes grāmata – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/07/shsconf_shw2012_00049.pdf.
 13. Fernāte, Andra. Adults` as learners` perceptions of quality in adult education in Latvia [elektronisks resurss] / Andra Fernāte, Rita Birziņa, Ingrīda Muraškovska. – (External and internal evaluation of educational effectiveness : 11 SES 05 B). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 1.okt. // ECER 2014 : The Past, the Present and the Future of Educational Research, 1-5 September, 2014, Porto : 11. Educational Improvement and Quality Assurance : [elektronisks resurss]. – [European Educational Research Association, 2014]. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/32707/.
 14. Fernāte, Andra. Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamie termini / Andra Fernāte, Rita Birziņa // Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma : ziņojums / Andra Fernāte, Rita Bērziņa, Gunārs Kurlovičs. – Rīga, 2014. – 9.-34.lpp.
 15.  Irbīte, Andra. Latvijas dizaina attīstības aspekti / Andra Irbīte. – (Vizuālā māksla) // Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta 3. rudens zinātniskās konferences tēzes, 24.10.2014 / [Ēvalds Daugulis (programmas komitejas priekšsēdētājs) ; sastādītāja un rīcības komitejas priekšsēdētāja Zeltīte Barševska] ; Daugavpils Universitāte. Mūzikas un mākslu fakultāte. Mākslas zinātņu institūts. – ISBN 9789984146935. – Daugavpils : Saule, 2014. – 10.lpp.
 16. Geikina, Guna. Vecāku kompetences izjūta, vecāku stress un saņemtais sociālais atbalsts bērnu invalīdu mātēm = Parental sense of competence, parental stress and received social support by mothers of children with disabilities / Guna Geikina, Anika Miltuze. – Izmantotā literatūra: 123.-125.lpp. – Kopsav. angļu val.: 125.-126.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 801.sēj.). – ISBN 9789984457864. – (2014), [111.]-126.lpp.
 17. Irbīte, Andra. The importance of the paradigm shift in the development of design industry and design education [elektronisks resurss] / Andra Irbīte. – (Māksla un dizains = Art and design). – Bibliogr.: 419.-422.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 2.d., 411.-422.lpp. : tab. – CD-ROM.
 18. Ivanova, Tatjana. Podology education in Latvia and European Union : a comparative study/ Tatjana Ivanova, Mārīte Saulīte, Rudīte Andersone. – References: p.96-97 // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, N 2 (2014), p.79-97.
 19. Kalvāns, Rūdolfs. Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta programmas darbības izvērtējums / Rūdolfs Kalvāns, Maija Kokare, Anda Upmane. – Literatūra: 187.lpp. – Kopsav. angļu val.: Evaluation of the program for young people with risk of social exclusion, 188.lpp. // Atbalsts iekļaujošai izglītībai : zinātnisko rakstu krājums / [sast.: Dita Nīmante ; rec.: R. Andersone, I. Dedze, A. Fernāte, A. Grīnfelds, S. Sebre ; lit. red.: I. Stikāne]. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – 164.-188.lpp.
 20. Karlsone, Inguna. Dizaina studentu telpas uztveres veicināšana studiju procesā = The facilitation of design students’ spatial perception in study process [elektronisks resurss] / Inguna Karlsone. – (Māksla un dizains = Art and design). – Bibliogr.: 443.-444.lpp. – Kopsav. angļu val.: 442.-443.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 2.d., 434.-444.lpp. : diagr. – CD-ROM
 21. Kaļķe, Baiba. Changing school after the global recession : [elektronisks resurss] the case of Latvia / Baiba Kaļķe, Meldra Rudzīte. – (Pirmsskolas pedagoģija = Preschool Pedagogy). – Bibliogr.: 551.-552.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 1.d., 541.-552.lpp. : il. – CD-ROM
 22. Ķestere, Iveta. Milda Drīzule (1895-1992) – pedagoģijas vēsturniece un LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja (1948-1960) Milda Drīzule (1895-1992) – the historian of pedagogy and the head of Department of Pedagogy and Psychology at the Latvia State University 91948-1960) : [par Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes privātdocentu] / Iveta Ķestere, Gunta Marihina. – Vēres: 106.-109.lpp. – Kopsav. angļu val.: 109.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 800. sēj.). – ISBN 9789984459196. – (2014), 99.-109.lpp.
 23. Kincāns, Vladimirs. Analogy as an important pedagogical method = Analoģija kā aktuāla pedagoģiskā metode / Vladimirs Kincāns. – Bibliogr.: 75.-76.lpp. – Kopsav. latv. val.: 76.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. – (Latvijas Universitātes raksti ; 795.sēj.). – (2014), [68.]-76.lpp.
 24. Kincāns, Vladimirs. Analogy. Possibility of analogy in pedagogical activity / Vladimirs Kincans. – References: p.52. – Summary in English: Аналогия. Возможности использования аналогиив педагогической деятельност, p.53 ; Summary in Ukrainian: Аналогιя. Можливостι використання аналогιї педагогιчнιй дιяльностι, p.52-53 // Мова І Культура : наукове видання / Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вып.17, T.3 (2014), p.346-353.
 25. Kincāns, Vladimirs. Formation of creative personality and art education / V. Kincāns. – Bibliogr.: p.20 // Педагогика и психология, культура и искусство : проблемы общего и специального гуманитарного образования : материалы VII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология, культура и искусство : проблемы общего и специального гуманитарного образования», 3 декабря 2013 г., г. Климовск / отв. ред.-сост. Ф.Ш.Салитова ; Российский новый университет. Климовский филиал, Белорусский гос. университет культуры и искусств. – Казань : Отечество, 2014. – Вып.17 (2014), с.15-20.
 26. Koļesovs, Aleksandrs. Anticipated future of Latvia and Russia during a global economic crisis : a mixed methods perspective / Aleksandrs Kolesovs, Dmitry V. Kashirsky // Psihologija. – ISSN 0048-5705. – Vol.47, N 2 (2014), p.153-167.
 27. Krūze, Aīda. Das Wirken Johann Gottfried Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands (Riga: 1764-1769) / Aīda Krūze, Ieva Sproģe. – (Geschichte Verantwortung Vorbild) – Bibliogr.: S.89-90 // Theodor-Litt-Jahrbuch / ed. Jens Blecher … [et al.]. – ISBN 9783865839046. – Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2014. – Geschichte Verantwortung Vorbild (2014), S.77-90 : ill.
 28. Ķestere, Iveta. History of education and the struggle for intellectual liberation in post-Soviet Baltic space after the fall of the Berlin Wall / Iveta Ķestere // Paedagogica Historica. – ISSN 0030-9230. – Vol.50, N 6 (2014), p.844-851, DOI: 10.1080/00309230.2014.948010
 29. Ķestere, Iveta. Jānis Cimze Eiropas pedagoģiskajā kontekstā / Iveta Ķestere // Skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi. – Valka, 2014. – 6.-7.lpp.
 30. Martinsone, Baiba. Sociāli emocionālā audzināšana skolās / Baiba Martinsone, Rita Niedre. – Literatūra: 225.-226.lpp. – Kopsav. angļu val.: Social emotional learning in schools, 226.-227.lpp. // Atbalsts iekļaujošai izglītībai : zinātnisko rakstu krājums / [sast.: Dita Nīmante ; rec.: R. Andersone, I. Dedze, A. Fernāte, A. Grīnfelds, S. Sebre ; lit. red.: I. Stikāne]. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – 216.-227.lpp.
 31. Maslo, Irina. E- learning and quality of education: practical experiences of inter-university master studies on educational treatment to diversity / Irina Maslo. – References: p.8 – Summary in Spanish: p.125. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Liderazgo y Calidad de la Educatión : I jornadas internacionales 10 y 11 de Mayo de 2013. – P.7-8. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.leadquaed.com/docs/PUBLICACION%20CONGRESO%20LIDERADGO%20EDUCATIVO.pdf.
 32. Maslo, Irina. E-Learning for widening participation in higher education / Irina Maslo, Svetlana Surikova, Manuel Joaquín Fernández González // E-Learning as a Socio-Cultural System : A Multidimensional Analysis / eds.: V. Zuzevičiūtė, E. Butrimė, D. Vitkutė-Adžgauskienė, V.V. Fomin, K. Kikis-Papadakis. – ISBN 9781466661547. – P.21-42, DOI: 10.4018/978-1-4666-6154-7.ch002. – URL: http://www.igi-global.com/chapter/e-learning-for-widening-participation-in-higher-education/111633.
 33. Maslo, Irina. Good practice in the area of flexible deliivery of higher education progrmmes and learning provisions for adults / Irina Maslo. – (Educational Improvement and Quality Assurance). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2024.g. 22.sept. // ECER 2014 : The Past, the Present and the Future of Educational Research. – 4 p. Tiešsaistes raksts. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/31971/.
 34. Miltuze, Anika. Adolescent problematic internet use and video game playing in context of their mothers’ anger and parenting practices / Anika Miltuze, Ieva Bite, Sandra Beatrice Sebre // 16th European Conference on Developmental Psychology, September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland : [proceedings]. – Bologna : Medimond, 2014. – ISBN 9788875877064. – P.155-158.
 35. Nīmante, Dita. Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) aprobācija Latvijas skolās / Dita Nīmante, Linda Daniela. – Literatūra: 212.-214.lpp – Kopsav. angļu val.: Piloting results of the program “Positive behaviour support” (PBS) in Latvia, 214.-215.lpp. // Atbalsts iekļaujošai izglītībai : zinātnisko rakstu krājums / [sast.: Dita Nīmante ; rec.: R. Andersone, I. Dedze, A. Fernāte, A. Grīnfelds, S. Sebre ; lit. red.: I. Stikāne]. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – 189.-215.lpp.
 36.  Nīmante, Dita. Sistēmiskas pieejas izveide un ieviešana sociālās atstumtības mazināšanai Latvijas pašvaldībās un skolās / Dita Nīmante, Linda Daniela, Gunta Kraģe. – Literatūra: 38.-39.lpp. – Kopsav. angļu val.: Establishment and implementation of systemic approach for reducing social exclusion in municipalities and schools of Latvia, 40.lpp. // Atbalsts iekļaujošai izglītībai : zinātnisko rakstu krājums / [sast.: Dita Nīmante ; rec.: R. Andersone, I. Dedze, A. Fernāte, A. Grīnfelds, S. Sebre ; lit. red.: I. Stikāne]. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – 20.-40.lpp.
 37. Odiņa, Indra. Internacionalizācija mājās. Starptautiskās dimensijas veicināšanai skolotāju izglītības programmās studentiem un personālam = Internationalization at home. Enhancing the international dimension in teacher education programmes for everyone among students and staff / Indra Odiņa. – References: p.113-114, p.134 – Teksts latviešu un angļu val. // Interculturality / ed.: Pia-Maria Rabensteiner, Gerhard Rabensteine. – (Internationalization in Teacher Education ; vol.2). – ISBN 9783834013910. – Baltmannsweiler Schneider Hohengehren, 2014. – P.94-134.
 38. Odiņa, Indra. Starptautiskas mācību telpas izveides iniciatīvas Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas kontekstā = Initiatives towards the development of an international learning space in the context of internationalization of higher education in Latvia / Indra Odiņa, Anna Stavicka. – References: p.121, p.135-136 – Teksts latviešu un angļu val. // Initiatives / ed.: Pia-Maria Rabensteiner, Gerhard Rabensteine. – (Internationalization in Teacher Education ; vol.1). – ISBN 9783834013903. – Baltmannsweiler Schneider Hohengehren, 2014. – P.108-136.
 39. Orlovska, Madara. The relationship between children‘s reading bility, verbal and fluid intelligence and measurements of eye movements during reading / M. Orlovska, K. Bluss, M. Rascevska. – Ietver bibliogr. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 19.dec. // SHS Web of Conferences : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health, Welfare, 22–23 November, 2012, Riga, Latvia : proceedings / ed. P.L.Vilka. – ISBN 9782759816392. – EDP Sciences, 2014. – Vol.10, 00030-p.1-7, DOI: 10.1051/shsconf/20141000030. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/07/shsconf_shw2012_00030.pdf.
 40. Ozola, Antra. Where does the difference between PIRLS 2006 and PISA 2009 results come from?/ Antra Ozola, Andrejs Geske. – Bibliogr.: p.80-81 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka, Irēna Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.71-82 : fig.
 41. Rauhvargers, Andrejs. Where are the global rankings leading us? : an analysis of recent methodological changes and new developments / A. Rauhvargers // European Journal of Education. – ISSN 0141-8211. – Vol.49, N 1 (2014), p.29-44, DOI: 10.1111/ejed.12066
 42. Rubene, Zanda. Padomju pedagoģijas mantojums mūsdienu audzināšanā ģimenē Latvijā = Heritage of the Soviet Ideology in parenting nowadays [elektronisks resurss] : the case of Latvia / Zanda Rubene, Nora Jansone-Ratinika, Ilze Dinka. – (Sociālā pedagoģija = Social pedagogy) – Bibliogr.: 313.-314.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 3.d., 304.-314.lpp. – CD-ROM.
 43. Rubene, Zanda. Soziales Gedächtnis, Bildung Verantwortung. Die Vorstellungen der heutigen Jugendlichen vom Leben in der lettischen Sowjetrepublik / Zanda Rubene. – (Geschichte Verantwortung Vorbild). – Bibliogr.: S.76 // Theodor-Litt-Jahrbuch / ed. Jens Blecher … [et al.] – ISBN 9783865839046. – Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2014. – Geschichte Verantwortung Vorbild (2014), S.65-76.
 44. Sebre, Sandra Beatrice. Resilience in relation to self-direction values and anxious/depressed symptoms across the life span / Sandra Beatrice Sebre, Anika Miltuze, Ieva Bite // 16th European Conference on Developmental Psychology, September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland : [proceedings]. – Bologna : Medimond, 2014. – ISBN 9788875877064. – P.205-208.
 45. Sovere, Līga. Dzīvesspēks un tā novērtēšanas metodes = Resilience and resilience assessment methods / Līga Sovere, Ieva Bite. – Izmantotā literatūra: 106.-110.lpp. – Kopsav. angļu val.: 110.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 801.sēj.). – ISBN 9789984457864. – (2014), [96.]-110.lpp. : att.
 46. Stikāne, Ilze. Sociālā dažādība un saprašanās jaunākajā latviešu bērnu un pusaudžu literatūrā / Ilze Stikāne. – (Literatūra bērniem un jauniešiem). – Atsauces: 220.-221.lpp. – Kopsav. angļu val.: Social diversity and mutual understanding in the latest Latvian children’s and youth literature, 221.-222.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19. sēj. (2014), 214.-222.lpp.
 47. Stramkale, Ligita. Jāņa Cimzes (1814-1881) devums mūzikas pedagoģijas attīstībā / Ligita Stramkale // Skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi. – Valka, 2014. – 10.-11.lpp.
 48. Stramkale, Ligita. Skaņas un trokšņi skolas mācību vidē = Sounds and noises in school’s learning environment / Ligita Stramkale. – Bibliogr.: 101.lpp. – Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. – (Latvijas Universitātes raksti ; 795.sēj.). – ISBN 9789984458090. – (2014), [94.]-101.lpp. : tab.
 49. Surikova, Svetlana. Facilitating the adult leatrning processes in second chance education [elektronisks resurss] : what do the Latvian adult learners and their educators think about? / Svetlana Surikova. – (Mūžizglītība = Lifelong learning) – Bibliogr.: 235.-236.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 2.d., 227.-236.lpp. : tab. – CD-ROM.
 50. Tūbele, Sarmīte. Autismus a komunikace = Autism and communication / Sarmīte Tūbele. – (Aktuální témata rozovoje oboru logopedie a jazykovědy). – References: p.14-17 // Komunikacea Handicap II : sborník textů mezinárodní vědecké konference, konané dne 19. 9. 2013, Hradec Králové, Czech Republic / Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. – Gaudeamus, 2014. – ISBN 9788074353864. – P.7-17
 51. Tūbele, Sarmīte. Diskalkulija – viens no mācīšanās traucējumu veidiem = Dyscalculia – one of the types of learning disabilities : [referāts starptautiskajā zinātniskajā konf. “Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzeknes Augstskolā (23.-24.maijs)] / Sarmīte Tūbele. – Bibliogr.: 135.-136.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014.gada 23.-24.maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientifical conference, May 23-24, 2014. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – ISBN 9789984441429. – 3.d., 128.-136.lpp.
 52. Tūbele, Sarmīte. Early risk factors of dyslexia / Sarmīte Tūbele – Bibliogr.: p.202 – Kopsav. poļu val.: p.202-203 // Special educational needs in the perspective of speech theraphy : selected issues / ed.: L.Neubauerova, K.B.Kochan, E.M.Skorek. – Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2014. – ISBN 9788378421412. – P.193-203.
 53. Tūbele, Sarmīte. Logorhythmics in speech theraphy / Sarmīte Tūbele – Bibliogr.: p.260 – Kopsav. poļu val.: p.260-261 // Special educational needs in the perspective of speech theraphy : selected issues / ed.: L.Neubauerova, K.B.Kochan, E.M.Skorek. – Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2014. – ISBN 9788378421412. – P.251-261.
 54. Tūbele, Sarmīte. Multilingvāla sabiedrība – riski un ieguvumi = Multilingual society – risks and profits / Sarmīte Tūbele // 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists : Multilingualism and multiculturalism: opportunities and challenges in a contemporary speech-language therapy : book of abstracts / Speech Therapists’ Association of Latvia, Lithuanian Logopedist Association. – Riga : Speech Therapists’ Association of Latvia, 2014. – ISBN 9789934140693. – 24.-25.lpp. – URL: http://sgnsf.su.lt/lla/download/BOOK_OF_ABSTRACTS_2014.pdf.
 55. Tūbele, Sarmīte. Speciālās pedagoģijas izaicinājumi 21.gadsimtā / Sarmīte Tūbele, Rasma Vīgante. – Bibliogr.: 52.-54.lpp. – Kopsav. angļu val.: Challenges of special pedagogy in the 21st century, 54.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). – ISSN 1407-0081. – 68.sēj., Nr.1/2 (2014), 44.-54.lpp. : diagr., tab.
 56. Tūbele, Sarmīte. Teacher education for inclusion : challenge for the 21st century teacher / Sarmīte Tūbele. – Bibliogr.: p.142-145 // The teacher of the 21st Century : quality education for quality teaching / ed.: L.Daniela, I.Lūka, L.Rutka, I.Žogla. – ISBN 9781443856126. – Cambridge Scholars, 2014. – P.132-145.
 57.  Urdziņa-Deruma, Māra. Rokdarbu kā mākslas jomas vēsturiskā attīstība = Historical development of manual training as a branch of art / Māra Urdziņa-Deruma, Ieva Mīlgrāve. – Bibliogr.: 125.-129.lpp. – Kopsav. angļu val.: 129.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. – (Latvijas Universitātes raksti ; 795.sēj.). – ISBN 9789984458090. – (2014), [114.]-.129.lpp. : tab.
 58. Urdziņa-Deruma, Māra. Skolēnu radošā darbība tekstilmākslā atklātajā olimpiādē = Pupils creative activity in textile art at competition / Māra Urdziņa-Deruma, Mārīte Kokina-Lilo. – Literatūra un avoti : 252.lpp. – Kopsav. angļu val.: 251.-252.lpp. // Māksla un mūzika kultūras diskursā : 3. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Art and music in cultural discorse : proceedings of the 3rd international scientific and practical conference / Rēzeknes Augstskola, Tallinas Universitāte, Maskavas Pilsētas pedagoģiskā universitāte, P.M.Mašerova vārdā nosauktā Vitebskas Valsts universitāte. – ISBN 9789984441474. – Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. – 245.-252.lpp. : il.
 59. Vulāne, Anna. Modern didactic terms in the content of Latvian language and literature studies [elektronisks resurss] / Anna Vulāne, Elita Stikute. – (Augstskolu pedagoģija = Higher education institutions pedagogy). – Bibliogr.: 333.-335.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 1.d., 324.-335.lpp. – CD-ROM.
 60. Vulāne, Anna. The role of the concept language in Latvian World-view / Anna Vulane // Language Studies for the 21st Century: From Sound to Text : 2nd International Scientific Conference, September 24-26, 2014 = XXI Amžiaus Kalbos Tyrimai: Nuo Garsko iki Teksto : II tarptautinė mokslinė konferencija : tezės / Lithuanian University of Educational Sciences. – Vilnius : Lithuanian University of Educational Sciences, 2014. – P.27.
 61. Zande, Diāna. Zīdaiņa temperaments mūsdienu teorijās un pētījumos = Contemporary theories and research on infant temperament / Diāna Zande, Sandra Sebre. – Izmantotā literatūra: 93.-95.lpp. – Kopsav. angļu val.: 95.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 801.sēj.). – ISBN 9789984457864. – (2014), [83.]-95.lpp. : tab., att.
 62. Žogla, Irēna. Changing school after the global recession : [elektronisks resurss] the case of Latvia / Irēna Žogla. – (Skolas pedagoģija = School Pedagogy). – Bibliogr.: 527.-528.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. – gada 23.-24.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – ISSN 1691-5887. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 1.d., 519.-528.lpp. – CD-ROM.
 63. Žogla, Irēna. Global recession : current processes, challenges and perspectives of teacher education in the Baltic countries / Irēna Žogla. – (Continental Europe : Pt.2) // Challenges to teacher education in difficult economic times : international perspectives / Joan Stephenson, Lorraine Ling. – ISBN 9780415661980. – Routledge, 2014. – P.63-76.
 64. Кальке, Байба. Современные учебные комплекты по литературе в Латвии = Modern literature study aid sets in Latvia / Б. Кальке, Э. Стикуте. – Список литературы: с.79-80 – Рез. на англ. яз.: с.66. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 22.okt. // Проблемы современного образования [elektronisks resurss]. – ISSN 2218-8711. – N 4 (2014), с.66-80 : ил. – Tiešsaistes žurnāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.pmedu.ru/downloads/full-text/2014_4.pdf.
 65. Крузе, Аида. Книги для чтения азбуки на латышском языке в XVII-XVIII вв. : от церковного содержания к светскому = Reading books and primers in Latvian 17th-18th Centuries : from religious to secular content / А. Крузе, Э. Вугуле. – Список литературы: с.64-65 – Рез. на англ. яз.: с.52-53. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 22.okt. // Проблемы современного образования [elektronisks resurss] 2218-8711 N 4 (2014), с.52-65 : ил. – Tiešsaistes žurnāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.pmedu.ru/downloads/full-text/2014_4.pdf.
 66.  Жогла, Ирена. Источник познаний ребенка : есть ли среди них учебник? = The sources of a child’s knowledge : is the textbook among them? / И. Жогла, А. Туна. – Список литературы: с.95-97 – Рез. на англ. яз.: с.81-82. – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 22.okt. // Проблемы современного образования . – ISSN 2218-8711. – N 4 (2014), с.81-97. – Tiešsaistes žurnāls. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.pmedu.ru/downloads/full-text/2014_4.pdf.