Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Juridiskās fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova 3. daļa, (61.-86. nodaļa). – Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2014. – 1026 lpp. : tab. – Bibliogrāfija: [978.]-1026.lpp.
 2. Jurisprudence and culture: past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / redkolēģija, priekšsēdētājs: Kalvis Torgāns, Jānis Pleps, Jānis, Rozenfelds, Ilma Čepāne, Kristīne Strada-Rozenberga, Ārija Meikališa, Valentija Liholaja, Uldis Krastiņš, Daiga Rezevska, Sanita Osipova, Jānis Lazdiņš, Jautrīte Briede, Ringolds Balodis, Jānis Kārkliņš, Anita Rodiņa, Anija Kārklņa, Kaspars Balodis, Jānis Neimanis … u.c. ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 669 lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. – Teksts angļu un latviešu valodā.
 3. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 1919-2014 : fakti un cilvēki, vēstījumi un fotomirkļi / [sastādītājas: K. Strada-Rozenberga, A. Brakša ; atbildīgā redaktore K. Strada-Rozenberga ; LU Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte]. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 283 lpp. : il., faks., portr., tab. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
 4. Meļķisis, Edgars. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti : rakstu krājums / Edgars Meļķisis ; sast. Jānis Pleps ; zin. red. Jānis Pleps, Signe Terihova. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. – 333, [1] lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: [324.]-[334.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
 5. Neimanis, Jānis. Paziņošanas likuma komentāri / Jānis Neimanis ; rec. Aivars Endziņš, Jānis Teivāns-Treinovskis. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – 96 lpp. – Bibliogrāfija: 90.-95.lpp. un zemsvītras piezīmēs.

  *************************

 6. Apse, Diāna. Atbildība kā nerealizēts valstiskums = Responsibility as unrealized statehood / Diāna Apse. – (Tiesību teorijas un vēstures sekcija). – Atsauces parindēs. Bibliogr.: 85.-86.lpp. – Kopsav. latv. val.: 84.lpp.; angļu val.: 77.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 77.-86.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 7. Apse, Diāna. Tiesnešu atsevišķās domas – to paušanas vēsturiskie, normatīvie un citi aspekti = Individual dissenting of judges and historical, normative and other aspects of their expression / Diāna Apse. – (Tiesību zinātnes un juridiskās kultūras mijiedarbība = Interaction between legal science and legal culture). – Bibliogr.: 90.-91.lpp. – Kopsav. angļu val.: 80.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 80.-91.lpp.
 8. Āboltiņa, Solvita. Tiesību zinātnes loma likumdevēja darbā = The role of the legal science in the legislator’s work / Solvita Āboltiņa, Jānis Pleps. – (Plenārsēde=Plenary session). – Bibliogr.: 24.-26.lpp. – Kopsav. angļu val.: 15.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 15.-26.lpp.
 9. Balodis, Kaspars. Komercdarījumu regulējuma piemērošanas problēmas = Problems of applying the regulation on commercial transactions / Kaspars Balodis. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 500.-501.lpp. – Kopsav. angļu val.: 493.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 493.-501.lpp.
 10. Balodis, Ringolds. Konstitūcijas sastāvdaļa – preambula: tās loma un nozīme mūsdienu konstitucionālismā = The preamble to the constitution: its role and importance in modern constitutionalism / Ringolds Balodis. – (Valststiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 295.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 295.-310.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 11. Balodis, Ringolds. Latvijas Republikas Satversmes ievads / Ringolds Balodis. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Preamble to the Constitution, 344.-345.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 91.-135.lpp.
 12. Balodis, Ringolds. Satversmes ievada interpretēšanas (komentēšanas) pamatjautājumi / Ringolds Balodis, Egils Levits. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Fundamental issues in the understanding of the Constitution, 340.-341.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 33.-42.lpp.
 13. Balodis, Ringolds. Satversmes vēsturiskā attīstība / Ringolds Balodis, Jānis Lazdiņš. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The historical development of the Constitution, 342.-343.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 43.-78.lpp.
 14. Bičkovičs, Ivars. Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu praksē = The importance of the Latvian legal doctrine in case Law / Ivars Bičkovičs, Kristīne Strada-Rozenberga. – (Plenārsēde=Plenary session). – Bibliogr.: 45.lpp. – Kopsav. angļu val.: 27.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 27.-45.lpp.
 15. Briede, Jautrīte. Administratīvā līguma noslēgšanas problemātiskie aspekti = Problematic aspects of concluding an administrative contract / Jautrīte Briede. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Valststiesību zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of state law sub-section). – Bibliogr.: 219.-220.lpp. – Kopsav. angļu val.: 210.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 210.-220.lpp.
 16. Briede, Jautrīte. Publisko lietu sevišķā lietošana = Particular usage of things for public use / Jautrīte Briede. – (Valststiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 311.lpp. ; latv. val.: 318.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 311.-318.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 17. Broks, Edmunds. Evolution of the Public Law Paradigm in the Law of State Responsibility: from Origins to the 1930ties / Edmunds Broks // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 421.-428.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 18. Broks, Edmunds. Protection of international community interests in the law of state responsibility = Starptautiskās kopienas interešu aizsardzība valsts atbildības tiesībās/ Edmunds Broks. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Starptautisko tiesību apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : International law sub-section). – Bibliogr.: 357.-359.lpp. – Kopsav. latviešu val.: 343.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 343.-359.lpp.
 19. Buka, Arnis. Vienveidīgas tiesību piemērošanas nodrošināšana starptautiskajās, Eiropas Savienības un nacionālajās tiesību sistēmās = Struggle for the uniform application of law in international law, Europena Union law and national law systems / Arnis Buka. – (Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 349.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 349.-355.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 20. Čepāne, Ilma. Pašvaldības teritorijas plānošanas tiesiskā regulējuma aktuāli jautājumi / I. Čepāne. – Bibliogr.: 67.-68.lpp. – Kopsav. angļu val.: Actual issues of legal regulation of municipal territory planning summary, 68.-69.lpp. // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013, (2013. gada 10.12. oktobris) = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013, (10-12th October, 2013 / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146881. – 2.d.: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 62.-69.lpp.
 21. Danovskis, Edvīns. Atbilstīga atlīdzinājuma izpratne administratīvajās tiesībās = The understanding of effective remedy in administrative law / Edvīns Danovskis. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Valststiesību zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of state law sub-section). – Bibliogr.: 239.-240.lpp. – Kopsav. angļu val.: 230.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 230.-240.lpp.
 22. Danovskis, Edvīns. Establishment of the civil service in Latvia after the proclamation of the state (1918-1920) = Civildienesta izveidošana Latvijā pēc valsts proklamēšanas (1918-1920) / Edvīns Danovskis. – References and endnotes: 97.-98.lpp. – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [84.]-98.lpp.
 23. Danovskis, Edvīns. Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežas sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale / Edvīns Danovskis, Māris Lejnieks, Ineta Ziemele. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The territory of the state of Latvia, within the borders established by international agreements, consists of Vidzeme, Latgale, Kurzeme and Zemgale, 355.-357.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 264.-278.lpp.
 24. Danovskis, Edvīns. Nepamatota tiesību aizskāruma jēdziens Satversmes 92. pantā = Term “unjustified invasion in one’s rights” in article 92 of the constitution / Edvīns Danovskis. – (Valststiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 328.lpp. ; latv. val.: 335.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557 – 328.-335.lpp. – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 25. Dupate, Kristīne. Invaliditātes jēdziens starptautiskajās tiesībās un tā ietekme uz ES un Latvijas tiesībām nodarbinātības jomā = The concept of disability in international law and its impact on the EU and Latvian law in the field of employment / Kristīne Dupate. – (Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 356.lpp. ; latv. val.: 368.-371.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 356.-371.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 26. Grigore-Bāra, Elīna. Tiesību filozofija Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē (1920–1940) = Legal philosophy in the Department of Economy and Legal Science of the University of Latvia (1920–1940) / Elīna Grigore-Bāra. – (Personības un jurisprudence juridiskās kultūras laikmetā = Personalities and jurisprudence at the turn of epochs in legal culture). – Bibliogr.: 184.-186.lpp. – Kopsav. angļu val.: 167.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 167.-186.lpp.
 27. Grigore-Bāra, Elīna. Transformation of private property conception after the establishment of the Republic of Latvia = Privātīpašuma izpratnes transformācija pēc Latvijas Republikas nodibināšanas / Elīna Grigore-Bāra. – References and endnotes: 82.-83.lpp. – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [71.]-83.lpp.
 28. Hamkova, Diāna. Būtisks kaitējums amatnoziegumos: likums, teorija, prakse = Essential harm in malfeasance: law, theory, practice / Diāna Hamkova. – (Krimināltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 248.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 248.-256.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 29. Kačevska, Inga. Non-recognition of foreign arbitral awards pursuant to article V 1 d of the New York convention / Inga Kačevska. – Bibliogr.: 161.-164.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [152.]-164.lpp.
 30. Kačevska, Inga. Šķīrējtiesneša iecelšana no saraksta – juridiskās kultūras krustceles? = Appointment of arbitrator from the list – the crossroads of legal culture? / Inga Kačevska. – (Tiesību zinātnes un juridiskās kultūras mijiedarbība = Interaction between legal science and legal culture). – Bibliogr.: 109.-110.lpp. – Kopsav. angļu val.: 102.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 102.-110.lpp.
 31. Kārkliņa, Anija. Konkurences ierobežojuma pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās spēkā esamības priekšnoteikumi un atbildība par to pārkāpumu = Prerequisites for post-employment competition restrictions and liability for their violation / Anija Kārkliņa. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 530.-532.lpp. – Kopsav. angļu val.: 514.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 514.-532.lpp.
 32. Kārkliņš, Jānis. Akciju un kapitāla daļu atsavināšanas līgumiskie ierobežojumi = Contractual restrictions on transferability of stocs and shares / Jānis Kārkliņš. – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 31.-32.lpp.; angļu val.: 24.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 24.-32.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 33. Kārkliņš, Jānis. Nejaušs notikums, vainojamība un civiltiesiskā atbildība = Cas fortuit, culpability and civil liability / Jānis Kārkliņš. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 512.-513.lpp. – Kopsav. angļu val.: 502.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 502.-513.lpp.
 34. Kovaļevska, Anita. Satversmes 109. pantā garantēto tiesību uz sociālo nodrošinājumu minimālais apmērs / Anita Kovaļevska. – (Civiltiesības = Civil law) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 81.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 35. Krastiņš, Uldis. Dokumenta juridiskais spēks = Validity of document / Uldis Krastiņš. – (Krimināltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 237.-238.lpp.; angļu val.: 231.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 231.-239.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 36. Krastiņš, Uldis. Krimināltiesību teorijas nostādnes ideju līmenī = Approaches in criminal law theory on the level of ideas / Uldis Krastiņš. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Krimināltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of criminal law sub-section). – Bibliogr.: 441.lpp. – Kopsav. angļu val.: 428.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 428.-441.lpp.
 37. Krūmiņš, Mārcis. Atkārtota datubāzes izmantošana SUI Generis tiesību kontekstā / Mārcis Krūmiņš. – (Civiltiesības = Civil rights) // 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” tēzes = Abstracts of the 9th international scientific conference “Social sciences for regional development 2014” / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – 38.lpp.
 38. Krūmiņš, Mārcis. Patiesības teikšanas pienākums un Latvijas Civilprocesa likums = The obligation of the truth telling and Latvian Civil Procedure Law / Mārcis Krūmiņš. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 539.-540.lpp. – Kopsav. angļu val.: 533.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 533.-540.lpp.
 39. Krūmiņš, Mārcis. Piekritība datubāžu civiltiesiskai aizsardzībai tiesā / M. Krūmiņš. – Bibliogr.: 218.-219.lpp. – Kopsav. krievu val.: Подсудность гражданско правовой защиты баз данных, 220.lpp. // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013, (2013. gada 10.12. oktobris) = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013, (10-12th October, 2013 / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146881. – 2.d.: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 212.-220.lpp.
 40. Krūmiņš, Mārcis. Piekritības attīstības tendences civilprocesā = Jurisdiction evolution trends in civil procedure / Mārcis Krūmiņš. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 185.-186.; angļu val.: 181.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 181.-186.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 41. Kučs, Artūrs. Denial of genocide and crimes against humanity in the jurisprudence of human rights monitoring bodies / A. Kucs // Journal of Ethnic and Migration Studies. – ISSN 1369-183X. – Vol.40, N 2 (2014), p.301-319, DOI:10.1080/1369183X.2013.851477. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2013.851477#.U1jSEFV_uYI.
 42. Kučs, Arturs. Protection of fundamental rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the interwar period and after the Restoration of Independence / Arturs Kučs. – References and endnotes: 18.-62.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [54.]-62.lpp.
 43. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika / Elīna Grigore-Bāre, Anita Kovaļevska, Lauris Liepa, Egils Levits, Mārtiņš Mits, Daiga Rezevska, Juris Rozenvalds, Ginta Sniedzīte. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Latvia is an independent democratic republic, 346.-350.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 136.-232.lpp.
 44. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai / Ivars Ījabs, Egils Levits, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. angļu val.: The sovereign power of the state of Latvia is vested in the people of Latvia, 351.-354.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 233.-242.lpp.
 45. Lazdiņš, Jānis. Krievijas impērijas 1864.gada tiesu reforma un tās nozīme Baltijas guberņās un vēlāk Latvijā = The judical reform in the Russian Empire in 1984 and its importance in the Baltic provinces and later in Latvia / Jānis Lazdiņš. – (Tiesību teorijas un vēstures sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 68.lpp.; angļu val.: 57.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 57.-68.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 46. Lazdiņš, Jānis. Latvijas civiltiesību avoti un to apkopošanas problemātika : (no jauno laiku sākuma līdz Pirmajam pasaules karam) / Jānis Lazdiņš. – Bibliogr.: 229.-333.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 223.-333.lpp.
 47. Lazdiņš, Jānis. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner Verfassung = Latvijas valsts un Satversmes tepšanas tiesiski politiskās īpatnības / Jānis Lazdiņš. – Atsauces un piezīmes : 18.-20.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [9.]-20.lpp.
 48. Lazdiņš, Jānis. Tiesu varas pēctecība kā viens no valsts kontinuitātes pamatiem = Succession of the judicial system as a cornerstone of Latvia’s continuity/ Jānis Lazdiņš. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Valsts kontinutāte= Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : State continuity). – Bibliogr.: 649.-652.lpp. – Kopsav. angļu val.: 633.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 633.-652.lpp.
 49. Lejnieks, Māris. Krievijas iebrukums Ukrainā: starptautisko tiesību aspekti : [par Krievijas pārkāptajām starptautiskajām tiesību normām un iespējamiem starptautiskās sabiedrības pretpasākumiem : sakarā ar Krievijas militāro darbību Ukrainā] / Māris Lejnieks, Ilze Tralmaka, Edmunds Broks // Jurista Vārds. – ISSN 1691-2462. – Nr.10 (2014), 8.-11.lpp. : ģīm.
 50. Liholaja, Valentija. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas kvalifikācijas problēmjautājumi: nozieguma objektīvā un subjektīvā puse = Problematic questions regarding qualification of tax and other compulsory payment evasion: actus reus and mens rea of the crime / Valentija Liholaja. – (Krimināltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 247.lpp.; angļu val.: 240.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 240.-247.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 51. Liholaja, Valentija. Krimināltiesību normu tālākveidošana : pamats, problēmas, risinājumi = Evolvement of criminal law provisions : grounds, problems, solutions / Valentija Liholaja. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Krimināltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of criminal law sub-section). – Bibliogr.: 450.-452.lpp. – Kopsav. angļu val.: 442.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 442.-452.lpp.
 52. Lībiņa-Egnere, Inese. Nākotnes pilnvarojums – jauna iespēja un izaicinājums = Continuing powers of attorney – new opportunity and challenge / Inese Lībiņa-Egnere. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 137.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557.- 137.-146.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 53. Lošmanis, Aivars. Komercreģistra saturs un trešo personu labticīgums: atsevišķi problēmjautājumi = Several issues regarding rights of a third party to rely on the entries in commercial register / Aivars Lošmanis. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 153.lpp.; angļu val.: 147.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 147.-153.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 54. Lošmanis, Aivars. SIA kapitāla daļu atsavinājums : atsevišķi problēmjautājumi saistībā ar 2013. gada grozījumiem Komerclikumā = Several issues regarding the alienation of private company shares according to the 2013 amendments to commercial law / Aivars Lošmanis. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 558.-559.lpp. – Kopsav. angļu val.: 551.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 551.-559.lpp.
 55. Maizītis, Jānis. Kriminālprocess : zinātne, kultūra = Criminal procedure : science, culture / Jānis Maizītis. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Krimināltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of criminal law sub-section). – Bibliogr.: 461.lpp. – Kopsav. angļu val.: 453.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 453.-461.lpp.
 56. Maizītis, Jānis. Sodu politika un vienkāršotie procesi = Penal policy and simplified criminal proceedings / Jānis Maizītis. – (Krimināltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 266.lpp.; angļu val.: 262.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 262.-266.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 57. Mantrovs, Vadims. Case comment : C-82/10 European Commission v Ireland-judgement of the Court of Justice of the European Union, September 29, 2011 (VHI case) / Vadim Mantrov // European Journal of Law and Economics. – ISSN 0929-1261. – Vol.38, N 1 (2014), p.1-5, DOI: 10.1007/s10657-012-9308-5. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-012-9308-5.
 58. Mantrovs, Vadims. EST tiesu prakse nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai OCTA ietvaros : Latvijas problēmjautājumi = CJEU Case Law on Non-pecuniary Damage within Motor Insurance OCTA : Latvian problem questions / Vadims Mantrovs. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 567.-568.lpp. – Kopsav. angļu val.: 560.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 560.-568.lpp.
 59. Mantrovs, Vadims. EU law on indications of geographical origin : theory and practice / Vadim Mantrov. – Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer, 2014. – 367 p. – URL: http://www.springer.com/law/international/book/978-3-319-05689-0.
 60. Mantrovs, Vadims. IP licensing and insolvency : Latvian National Group report / Vadims Mantrovs ; International Association for the Protection of Intellectual Property. Committee No. Q241. – Zurich : International Association for the Protection of Intellectual Property, 2014. – 7 p. – URL: https://www.aippi.org/download/commitees/241/GR241latvia.pdf.
 61. Mantrovs, Vadims. Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of “Personal Injury” and “Injured Party” in EU Motor Insurance Law / Vadims Mantrovs // European Journal of Risk Regulation. – ISSN 1867-299X. – N 3 (2014), p.399-406. – URL: http://www.lexxion.de/en/verlagsprogramm-shop/details/4925/385/ejrr/ejrr-3/2014/is-142-euro-equal-to-350-000-euro-the-cjeu-interpretation-of-“personal-injury”-and-“injured-party”-in-eu-motor-insurance.
 62. Mantrovs, Vadims. Necessity for the improvement of the regulation of standard contractual terms in Latvia = Tipveida līgumu regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība Latvijā / Vadim Mantrov. – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 33.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 33.-44.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 63. Mantrovs, Vadims. A victim of a road traffic accident not fastened by a seat belt and contributory negligence in the EU Motor insurance law / Vadims Mantrovs // European Journal of Risk Regulation. – ISSN 1867-299X. – Vol.1 (2014), p.115-123. – URL: http://www.lexxion.de/en/zeitschriften/fachzeitschriften-englisch/ejrr/current-issue.html.
 64. Meiere, Silvija. Sabiedrības tiesības daudzpakāpju lēmumu pieņemšanā = Environmental procedural rights in multilayer decision-making / Silvija Meiere. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. Bibliogr.: 166.-168.lpp. – Kopsav. latv. val.: 165.-166.lpp.; angļu val.: 154.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 154.-168.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 65. Meikališa, Ārija. Tiesiskās kultūras ietekme uz kriminālprocesa termiņu saprātīgumu = The impact of legal culture upon the reasonable length of criminal proceedings / Ārija Meikališa. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Krimināltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of criminal law sub-section). – Bibliogr.: 485.-486.lpp. – Kopsav. angļu val.: 472.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 472.-486.lpp.
 66. Meikališa, Ārija. Victims in criminal procedure: a review of Latvian criminal procedure norms through the prism of minimal EU standards / Ārija Meikališa. – Bibliogr.: 17.-19.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [4.]-19.lpp.
 67. Neimanis, Jānis. Konkurences likuma pārkāpuma pierādīšana zaudējumu atlīdzības prasījumā : [par Rīgas brīvostas Pārvaldes dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pret velkoņu pakalpojumu sniedzēju a/s “PKL Flote”] / Jānis Neimanis. – Bibliogr. un koment.: 11.lpp. // Jurista Vārds. – ISSN 1691-2462. – Nr.9 (2014, 4.marts), 8.-11.lpp. : ģīm.
 68. Neimanis, Jānis. Krimināllikuma 175. panta trešās daļas jēdziena “zādzība no transportlīdzekļa” skaidrojums / Jānis Neimanis // Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai : starptautiskā zinātniskā konference, 23. aprīlī, 2014, Rīga : tēzes = Legal Policy for Development of Society : international scientific conference, 23 April, 2014, Riga : abstracts / Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, Drošības un politikas attīstības institūts, Mykolas Romeris Universitāte, … [et al.]. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793559. – 75.-76.lpp. URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/programmas/tiesiska_politika_sabiedribas_attistibai_konf_tezes.pdf.
 69. Neimanis, Jānis. Likumdošanas tehnika EURO ieviešanā / J. Neimnanis. – Bibliogr.: 203.lpp. – Kopsav. krievu val.: Техника законотворчества при введении EURO, 203.lpp. // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013, (2013. gada 10.12. oktobris) = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013, (10-12th October, 2013 / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146881. – 2.d.: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 199.-203.lpp.
 70. Neimanis, Jānis. Rīcība neefektīva tiesiskā regulējuma gadījumā : dokumenta paziņošanas adreses piemērs = An action in the case of inefficient legal framework : example of the address for notification of a document / Jānis Neimanis. – Bibliogr.: 115.lpp. // Jurisprudence and culture: past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 111.-115.lpp.
 71. Neimanis, Jānis. Tiesību filozofijas ietekme uz tiesību piemērošanu : tiesību tālākveidošanas piemērs / Jānis Neimanis. – (Civiltiesības = Civil law) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 =Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 82.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 72. Neimanis, Jānis. Tiesību normas tiesiskā sastāva nerakstītās pazīmes / Jānis Neimanis. – (Civiltiesības = Civil rights) // 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” tēzes = Abstracts of the 9th international scientific conference “Social sciences for regional development 2014” / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – 40.lpp.
 73. Neimanis, Jānis. Tiesiskās atbildības neizbēgamība konkurences tiesībās / Jānis Neimanis // Izaicinājumu un iespēju laiks : problēmas, risinājumi, perspektīvas : IV starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference, 15.-15.maijs, 2014.g., Rīga = Time of challenges and possibilities : problems, development and perspectives : IV International young researchersand students’ scientific and practical conference / Baltic International Academy, Latvia Baltic Higher School of Psychology and Management, Ukraine National Academy of Management, … [et al.]. – Rīga, 2014. – ISBN 9789984470917. – 71.-75.lpp.
 74. Nīmande, Elita. Kriminālistiskās metodikas būtība = The essence of methodology in criminalistics / Elita Nīmande, Vladimirs Terehovičs. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Krimināltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of criminal law sub-section). – Bibliogr.: 492.lpp. – Kopsav. angļu val.: 487.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 487.-492.lpp.
 75. Nīmande, Elita. Tiesu ekspertīzes definēšanas un attīstības problēmas = Problematic aspects of the concept and development of forensic examination (expertise) / Elita Nīmande, Vladimirs Terehovičs. – (Krimināltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 260.-261.lpp.; angļu val.: 257.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 257.-261.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 76. Ose, Daina. Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšanas procesuālās īpatnības rakstveida pierādījumiem / D. Ose. – Bibliogr.: 87.lpp. – Kopsav. angļu un krievu val.: 88.lpp. // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013, (2013. gada 10.12. oktobris) = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013, (10-12th October, 2013 / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146881. – 2.d.: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 82.-89.lpp.
 77. Ose, Daina. Patiesības princips un patiesība civilprocesā = The principle of truth and truth in civil procedure / Daina Ose. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 174.lpp.; angļu val.: 169.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 169.-174.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 78. Ose, Daina. Prasības nodrošināšanas piemērošanas īpatnības un attīstības tendences / Daina Ose. – (Civiltiesības = Civil rights) // 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” tēzes = Abstracts of the 9th international scientific conference “Social sciences for regional development 2014” / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – 40.lpp.
 79. Ose, Daina. Tiesas pieejamība un pārstāvība civilprocesā = Access to justice and representation in a Civil Court/ Daina Ose. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 575.-576.lpp. – Kopsav. angļu val.: 569.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 569.-576.lpp.
 80. Osipova, Sanita. Die Entstehung der Gerichtsverfassung nach der Gründung der Republik Lettland = Latvijas tiesību sistēmas ģenēze pēc Latvijas Republikas dibināšanas / Sanita Osipova. – Atsauces un piezīmes : 42.-44.lpp. – Teksts paralēli vācu un latviešu val. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [32.]-44.lpp.
 81. Osipova, Sanita. Influence on Latvia’s notarial system by occupying powers during the World War II / Sanita Osipova. – Bibliogr.: 31.-38.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [20.]-38.lpp.
 82. Osipova, Sanita. Juridiskā izglītība latviešu valodā un Latvijas tiesību vēsture 20. gs. starpkaru posmā / Sanita Osipova. – Bibliogr.: 396.-400.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 387.-400.lpp.
 83. Osipova, Sanita. Juridiskā kultūra Latvijā : vēsturiskās saknes un mūsdienu iezīmes = Legal culture in Latvia : historical roots and contemporary features / Sanita Osipova. – (Plenārsēde=Plenary session). – Bibliogr.: 57.-60.lpp. – Kopsav. angļu val.: 46.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 46.-60.lpp.
 84. Osis, Martins. Rakstveida procesa pielietojuma paplašināšana kā prasības tiesvedības modernizācijas virziens = Increased use of written form as a way to modernize court proceedings by way of action / Martins Osis. – Atsauces parindēs. Bibliogr.: 192.lpp. – Kopsav. latv. val.: 191.lpp.; angļu val.: 187.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 187.-192.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 85. Osis, Martins. Tiesvedības kultūra Latvijas civilprocesā = Culture of judicial proceedings in Latvia’s civil procedure / Martins Osis. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 584.-585.lpp. – Kopsav. angļu val.: 577.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 577.-585.lpp.
 86. Pleps, Jānis. Autoritāras valsts izpratne un pamatprincipi: Kārļa Ulmaņa režīms = The concept and the fundamental principles of the authoritarian state: Kārlis Ulmanis’ regime / Jānis Pleps. – (Tiesību teorijas un vēstures sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 69.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557 – 69.-76.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 87. Pleps, Jānis. Komentāru loma Latvijas Republikas Satversmes piemērošanā / Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The role of commentaries in the application of the Constitution of the Republic of Latvia, 338.-339.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 9.-17.lpp.
 88. Pleps Jānis. Latvijas Republikas Satversmes piemērošana (1934–1990) = Satversme as the symbol of national statehood (1934–1990) / Jānis Pleps. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Valsts kontinutāte= Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : State continuity). – Bibliogr.: 661.-662.lpp. – Kopsav. angļu val.: 653.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 653.-662.lpp.
 89. Pleps, Jānis. Protection of the Constitutional Order after World War 1 / Jānis Pleps. – References and endnotes: 69.-70.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.7: Starptautiska zinātniska konference “Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija” (2014), [63.]-70.lpp.
 90. Pleps, Jānis. Tiesiskās iekārtas rašanās : fakta vai tiesību jautājums / Jānis Pleps // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa, … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – ISBN 9789934106019. – P.25.
 91. Rasnačs, Lauris. Daži sabiedrības dalībnieku un akcionāru sapulču lēmumu apstrīdēšanas procesuālie aspekti = Some procedural aspects of disputing the decisions of the company shareholders’ or stockholders’ general meetings / Lauris Rasnačs. – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 53.lpp.; angļu val.: 45.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 45.-53.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 92. Rezevska, Daiga. Vispārējie tiesību principi un juridiskās kultūras attīstība Latvijā = General principles of law and evolvement of legal culture in Latvia/ Daiga Rezevska. – (Tiesību zinātnes un juridiskās kultūras mijiedarbība = Interaction between legal science and legal culture). – Bibliogr.: 123.-124.lpp. – Kopsav. angļu val.: 116.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 116.-124.lpp.
 93. Rodiņa, Anita. Constitutional Court of the Republic of Latvia : constitutional regulation, competence and content of the petitions / Anita Rodiņa. – Bibliogr.: p.294-300 // Studia Politologiczne = Political Science Studies. – ISSN 1640-8888. – Vol.32 : Problems of constitutionalism and judical protection in Eastern Europe (2014), p. 273-300.
 94. Rodiņa, Anita. Constitutional law : Republic of Latvia / Anita Rodiņa, Dita Amoliņa. – Bibliogr. in footnotes. – Summ. in French : p.1898 // European Review of Public Law. – ISSN 1105-1590. – Vol.25, N 4, Winter 2013 (2014), p.1867-1898.
 95. Rodiņa, Anita. Individual access to constitutional justice in Latvia / A. Rodina. – (Компаративистика). – Bibliogr. in notes // Реформы и Право. – ISSN 2072-3504. – N 3 (2014), с.72-81.
 96. Rodiņa, Anita. Juridiskā zinātne un Satversmes tiesas process = Legal science and the procedure of the Constitutional Court/ Anita Rodiņa. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Valststiesību zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Science of state law sub-section). – Bibliogr.: 339.-342.lpp. – Kopsav. angļu val.: 326.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 326.-342.lpp.
 97. Rodiņa, Anita. The procedure of the constitutional court: issues to be decided at the stage of initiation of a case / Anita Rodiņa, Dita Amoliņa. – Bibliogr.: 142.-151.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [126.]-151.lpp.
 98. Rodiņa, Anita. Satversmes tiesas kompetence. Teorētiskais izvērtējums. Paplašināšanas iespējas = The jurisdiction of the constitutional court. Theoretical assessment. Possibilities of expansion / Anita Rodiņa. – Atsauces parindēs. // Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas : Satversmes tiesas 2013. gada starptautiskās konferences materiālu krājums. – Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2014. – ISBN 9789934840432. – 104.-139.lpp.
 99. Rodiņa, Anita. Termiņš pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā: aktuālākie jautājumi = Term of submitting an application to the constitutional court: recent actualities / Anita Rodiņa. – (Valststiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 319.lpp. ; latv. val.: 326.-327.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 319.-327.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 100. Rozenfelds, Jānis. Igaunijas Īpašuma likuma un Civillikuma atjaunošanas 20 gadi : [par Igaunijas Īpašuma likuma un Civillikuma raksturīgākām iezīmēm : sakarā ar likumu pieņemšanas 20.gadadienai velt. konf. Tartu Universitātē] / Jānis Rozenfelds. – Bibliogr.: 12.lpp. // Jurista Vārds. – ISSN 1691-2462. – Nr.2 (2014), 8.-12.lpp. : ģīm.
 101. Rozenfelds, Jānis. Legal framework of commerical pledge in Latvia = Komercķīlu tiesiskais regulējums Latvijā / Jānis Rozenfelds. – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 13.lpp.; angļu val.: 23.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 13.-23.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 102. Rozenfelds, Jānis. Ownership claim / Jānis Rozenfelds. – Bibliogr.: 100.-107.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [91.]-107.lpp.
 103. Rudevska, Baiba. Aizmugurisko spriedumu atzīšanas un izpildes problemātika Brisele I regulas sistēmā = A few problems of the recognition and enforcement of default judgments under the system of Brussels I regulation / Baiba Rudevska, Inga Kačevska. – (Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 372.lpp. ; latv. val.: 378.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 372.-378.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 104. Rusanovs, Egons. Arturs Liede un Lotārs Šulcs: vienaudži, personības, juristi Latvijai liktenīgajos gados (1940-1945) = Lotārs Šulcs and Arturs Liede : Peers, Personalities and Lawyers in the Years Fateful for Latvia (1940-1945) / Egons Rusanovs. – (Personības un jurisprudence juridiskās kultūras laikmetā = Personalities and jurisprudence at the turn of epochs in legal culture). – Bibliogr.: 196.-197.lpp. – Kopsav. angļu val.: 187.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 187.-197.lpp.
 105. Soviet period films in today’s copyright law : German and Baltic experience / Ramūnas Birštonas, Thomas Hoffmann, Aleksei Kelli, Vadim Mantrov. – References: p.217-219 // Trames. – ISSN 1736-7514. – Vol.18, N 3 (2014), p.199–220, DOI: 10.3176/tr.2014.3.01. – URL: http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2014/issue_3/Trames-2014-3-199-219.pdf.
 106. Strada-Rozenberga, Kristīne. Victims and their criminal procedure status in law enforcement practices in Latvia / Kristīne Strada-Rozenberga. – Bibliogr.: 88.-90.lpp. // Juridiskā Zinātne. – Nr.6 (2014), [51.]-90.lpp. : diagr., tab.
 107. Torgāns, Kalvis. Atbildības par morālo kaitējumu aktualitātes = Urgent issues of liability for moral damage / Kalvis Torgāns. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 135.-136.lpp.; angļu val.: 121.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 121.-136.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 108. Torgāns, Kalvis. Mierinājuma naudas noteikšanas pamats un apmērs : [referāts Latvijas Universitātes 72.zinātniskajā konferencē (12.febr.)] / Kalvis Torgāns. – Bibliogr. parindēs // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens. – ISSN 1691-810X. – Nr.8 (2014), 27.-33.lpp. : ģīm.
 109. Torgāns, Kalvis. Non-pecuniary (moral) damage in the theory of civil law and practice = Nemantiskais (morālais) kaitējums civiltiesību teorijā un tiesu praksē / Kalvis Torgāns. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 620.-621.lpp. – Kopsav. latviešu val.: 600.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 600.-621.lpp.
 110. Torgāns, Kalvis. Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. – 590 lpp. – ISBN 9789934508134. – Bibliogrāfija: [530.]-561.lpp. un rādītājs: [562.]-590.lpp.
 111. Torgāns, Kalvis.Trieciens samākslotām tiesiskās aizsardzības shēmām : [par maksātnespējas procesā pieļautajiem pārkāpumiem, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu regulējumiem] / Kalvis Torgāns. – Bibliogr.: [21.]lpp. // Jurista Vārds. – ISSN 1691-2462. – Nr.49 (2014), 14.-[21.]lpp. : ģīm.
 112. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru / Ina Druviete, Annija Kārkliņa, Gunārs Kusiņš, Edgars Pastars, Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The Latvian language is the language in the Republic of Latvia. The national flag of Latvia shall be red with a band of white, 358.-361.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 295.-330.lpp.
 113. Vucāne, Modrīte. Bolshevik Pyotr Stuchka’s concept of law = Tiesības boļševika Pētera Stučkas izpratnē / Modrīte Vucāne. – (Personības un jurisprudence juridiskās kultūras laikmetā = Personalities and jurisprudence at the turn of epochs in legal culture). – Bibliogr.: 207.-208.lpp. – Kopsav. angļu val.: 198.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 198.-208.lpp.
 114. Vucāne, Modrīte. Pirmais pasaules karš kā tiesisko vērtību atspoguļotājs = The First World War as a mirror of legal values / Modrīte Vucāne. – (Tiesību teorijas un vēstures sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 95.lpp. : angļu val. : 87.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 87.-95.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 115. Zīle, Kristīne. Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas. Strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats / Kristīne Zīle, Ģirts Lejiņš // Bilances Juridiskie Padomi. – ISSN 2255-9507. – Nr.9 (2014), 28.- 29.lpp. – URL: http://www.rln.lv/public/publications_2014/Girta_Kristine_Z_raksts_Bilance_Septembris_2014.pdf.
 116. Zīle, Kristīne. Mantojuma pieņemšanas sekas = Consequences of acceptance of inheritance / Kristīne Zīle. – (Civiltiesisko zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. latv. val.: 180.; angļu val.: 175.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 175.-180.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 117. Zīle, Kristīne. Mantojuma procesa regulējums un kreditoru prasību apmierināšana : [par mantojuma tiesību grozījumiem normatīvajos aktos : zvērinātu advokātu biroja “Raidla, Lejiņš & Norcous” zvērinātas advokātes viedoklis] / Kristīne Zīle // Dienas Bizness – (Piel. “Saldo” ; Nr.40). – ISSN 1407-2041. – Nr.6 (2014, 9.janv.), [1].-2.lpp. : ģīm. – URL: http://www.rln.lv/public/publications_2014/Saldo_1-2_KZ.pdf.
 118. Zīle, Kristīne. Neatņemamās daļas tiesīgā jēdziens, tiesību un pienākumu saturs Civillikumā = The concept of a person entitled to preferential share, the content of rights and obligations in the Civil Law / Kristīne Zīle. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Civiltiesisko zinātņu apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : Civil law science sub-section). – Bibliogr.: 631.-632.lpp. – Kopsav. angļu val.: 622.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 622.-632.lpp.
 119. Zīle, Kristīne. Par grozījumiem ģimenes un mantojuma tiesībās / Kristīne Zīle // Bilances Juridiskie Padomi. – ISSN 2255-9507. – Nr.7 (2014), 10.-12.lpp. – URL: http://www.rln.lv/public/publications_2014/Kristine_Z_raksts_Bilance_Julijs_2014.pdf.
 120. Мантров, Вадим. Основания ответственности за нарушения лицензионного договора: опыт России и ЕС / В. Е. Мантров – (Гражданское право. Семейное право) // Научные труды. Российская академия юридических наук / Российская академия юридических наук. – Москва : Юрист, 2014. – Вып.14, т. 2., с.126-130.
 121. Мантров, Вадим. Специализированные суды для рассмотрения споров на объекты интеллектуальной собственности : позиция права ЕС / В. Е. Мантров // Правовая защита интеллектуальной собственности : проблемы теории и практики : сборник материалов Международного юридического форума, 14-15 февраля 2014 г / рец. Е. А. Моргунова ; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Суд по интеллектуальным правам. – Москва, 2014. – С.25-31.
 122. Осипова, Санита. Генезис судебной системы в Латвийской Республике после основания государства (1918-1940) / Санита Айваровна Осипова. – Библиогр.: с.8-9 – Рез. на англ. яз.: The genesis of the judicial system in the Republic of Latvia after the establishment of the state (1918–1940), с.2 // Мировой Судья. – ISSN 2072-4152. – N 1 (2014), с.2-9.
 123. Плепс, Янис. Восстановление действия конституций в Восточной Европе / Янис Плепс. – Библиогр.: с.52-54 – Рез. на англ. яз.: с.52 // Studia Politologiczne = Political Science Studies. – ISSN 1640-8888. – Vol.32 : Problems of constitutionalism and judical protection in Eastern Europe (2014), p.40-54.