1. Baltgalve, Agita. Mūsdienu ķīniešu valodas pamati / Agita Baltgalve. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. – 134, xxii lpp. : il., tab., piel. (1 CD). – Bibliogrāfija: xvii lpp.
 2. Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / red. Pēteris Vanags ; red. vietn. Lidija Leikuma, Edmunds Trumpa ; red. kol.: Laimute Balode, Dace Markus, Jānis Valdmanis … [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 22.sēj., Nr.2. – 149 lpp. — 23.sēj., Nr.1. – 143 lpp.
 3. Čakste, Jānis. Latvieši un viņu Latvija: kāda latvieša balss / Jānis Čakste ; [no vācu valodas tulkojis Ivars Orehovs ; Jura Putriņa vāka dizains]. – Mārupe : Drukātava, 2014. – 71 lpp. : tab. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
 4. Kalnača, Andra. A typological perspective on Latvian grammar / Andra Kalnača. – De Gruyter Open, 2014. – ISBN 9783110411317. – 198 p. – URL: http://www.degruyter.com/view/books/9783110411317/9783110411317.c/9783110411317.c.xml?format=EBOK
 5. Kalviša, Liene. Evidencialitātes izteikšanas līdzekļi latviešu valodā = Linguistic manifestation of evidentiality in Latvian : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Liene Kalviša ; zinātniskā vadītāja Andra Kalnača ; rec.: Ilga Jansone, Linda Lauze, Anna Vulāne ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 78 lpp. : sh. – Bibliogrāfija: 72.-78.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 6. Kuzmina, Jana. Žanru kontekstualizācijas un retoriskās organizācijas aspekti angļu valodas rakstveida saziņā informācijas tehnoloģiju jomā = Genre contextualisation and rhetorical organisation aspects in english written communication for information technologies : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filoloģijā, apakšnozare: lietišķā valodniecība / Jana Kuzmina ; zinātniskā vad.: Indra Karapetjana ; rec.: Jānis Sīlis, Anita Načiščione, Dzintra Lele-Rozentāle ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 71 lpp. : il., tab. – Bibliogrāfija: 67.-71.lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. – Aprakstīts pēc vāka.
 7. Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru / sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe ; [ recenzenti: Ieva E. Kalniņa … [u.c.] ; redakcijas kolēģija: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe, Ludmila Sproģe … [u.c.] ; redaktore Sigita Kušnere]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 235 lpp. : il. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
 8. Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red. Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Māra Grudule, Ojārs Lāms, Ieva E. Kalniņa, Gita Bērziņa … [u.c.]. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 174 lpp. – Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). – Kopsavilkums rakstu beigās angļu val.
 9. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : «Literatūra un likums» : Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā : raksti no Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas (IASS) 29. zinātniskās konferences Rīgā un Daugavpilī 2012 = Literature, folklore, arts : «Literature and Law» : Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective : articles from the International Association for Scandinavian Studies (IASS) 29th conference in Riga and daugavpils 2012 = «Litteratur och Lag» : Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv / [galvenā redaktore Ausma Cimdiņa ; redkolēģija: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs … [u.c.] ; krājuma sastādītājs Ivars Orehovs]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISSN 1407-2157. – 239 lpp. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 799. sēj.) – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Teksts krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu val.
 10. Turaida 13. -16. gadsimta dokumentos / sastādīja Vija Stikāne ; [zin. red. Ilgvars Misāns ; no latīņu val. tulk. Brigita Cīrule] ; Turaidas muzejrezervāts. – [Rīga] : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879666. – 383 lpp. : il. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju 335.-359.lpp. – Teksts latviešu, latīņu un vācu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
 11. Vedela, Anastasija. Mīts par Tristanu un Izoldi 20. gadsimta pirmās puses krievu literatūras kontekstā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: salīdzināmā literatūrzinātne / Anastasija Vedela ; zinātniskā vadītāja Ludmila Sproģe ; rec.: Sigma Ankrava, Anna Stankeviča, Marco Caratozzolo (Itālija) ; Latvijas Universitāte ; Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 51 lpp. – Bibliogrāfija: 10.-13., 32.-36. un 49.-51.lpp. un zemsvītras piezīmes.

  *************************

 12. Ančevska, Ieva. Pirts latviešu dziedināšanas tradīcijās / Ieva Ančevska, Janīna Kursīte. – Literatūra: 50.lpp. – Kopsav. angļu val.: 51.lpp. // Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru /sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. ISBN 9789984458656. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 36.-51.lpp.
 13. Apse, Vineta. Common errors in the use of English verb forms / Vineta Apse, Monta Farneste. – References: p.15-16 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 1691-9971 Vol.4 (2014), p.4-17 : diag. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735
 14. Balode, Ineta. Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu alfabetizācijā = Contribution of Gotthard Friedrich Stender to Latvian literacy / Ineta Balode // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4-6. septembris / [angļu val. tekstu red.: Andra Damberga; vācu val.- Maija Levāne, latv. val.- Ruta Puriņa)] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 7.-8.lpp.
 15. Barišņikova, Tatjana. Tulkojums vai dialogs : Marinas Cvetajevas cikls “Dzejnieki” un Imanta Ziedoņa “Dzejnieks” = Translation or a dialogue : “The Poets” cycle by Marina Tsvetaeva and “The Poet” by Imants Ziedonis / Tatjana Barišņikova, Ilze Brēmere. – (Imants Ziedonis tulkojumos un citās mākslās). – Bibliogr.: 285.lpp. – Kopsav. angļu val.: 286.lpp. ; latv. val.: 279.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 279.-286.lpp.
 16. Barovskis, Ingus. Htoniskā telpa kosmogoniskajos mītos / Ingus Barovskis, Janīna Kursīte. – Literatūra: 64.-65.lpp. – Kopsav. angļu val.: 66.lpp. // Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru /sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. ISBN 9789984458656. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 52.-66.lpp. : il.
 17. Bērziņa, Gita. Klasiskās filoloģijas studiju programmas LU 21. gadsimta otrajā desmitgadē / Gita Bērziņa, Līva Bodniece. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 145.-152.lpp.
 18. Bērziņa, Gita. Simposijs kā izglītošanās institūcija Senajā Grieķijā / Gita Bērziņa. – Bibliogr.: 49.lpp. – Kopsav. angļu val.: Symposium as an institution of education in Ancient Greece, 50.lpp.; latv. val.: 41.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 41.-50.lpp.
 19. Bicjutko, Tatjana. Modelling literary communication : contemporary childhood memoir / Tatjana Bicjutko. – (Papers in English). – Bibliogr.: p.37-38 // Language for International Communication : Linking Interdisciplinary Perspectives : [2nd International symposium, 23-24 May, 2013, University of Latvia ] / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. – Rīga : University of Latvia press, 2014. – ISBN 9789984457987. – P.28-38 : fig.
 20. Bišofa, Linda. Einige Überlegungen zu den Lehrwerken DaF, ihrer Geschichte und Auswahl im Fremdspracheniunterricht / Linda Bišofa. – (Paper in German). – Bibliogr.: p.309-310 // Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives : [2nd International symposium, 23-24 May, 2013, Riga, Latvia] / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984457987. – P.301-310.
 21. Bodniece, Līva. Katulla lirikas atdzejojumi latviešu valodā : tulkojumu poētika / Līva Bodniece. – (Cittautu literatūra, kultūrpētniecība un filozofija) – Atsauces: 251.lpp. – Kopsav. angļu val.: Poetics of Catullus poetry’s translations into Latvian, 251.-253.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19.sēj. (2014), 243.-253.lpp.
 22. Bodniece, Līva. Termini έλλείψίς, παραβολή, υπερβολή senākajos rētorikai un ģeometrijai veltītajos tekstos / Līva Bodniece. – Bibliogr.: 73.-74.lpp. – Kopsav. angļu val.: The terms έλλείψίς, παραβολή, υπερβολή in the oldest texts of rhetoric and geometry, 74.lpp.; latv. val.: 67.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 67.-74.lpp.
 23. Brēde, Maija. Contrastive research in Latvian – English phonetics and phonology / Maija Brēde // Contemporary Reseach in Phonetics and Phonology : Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : international scientific conference, 6-7 February, 2014, Riga : abstracts / Latvian Language Institute of the University of Latvia. – [Riga : Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2014]. – P.18. – URL: http://lulavi.lv/media/upload/tiny/files/ISC_Contemporary_Research_in_Phonetics_and_Phonology_Abstracts_2014.pdf.
 24. Brēde, Maija. Linguistic iconicity in translation / Maija Brēde. – Bibliogr.: p.29 // Translation, quality, costs : proceedings of the 6th Riga symposium on pragmatic aspects of translation = Tulkojums, kvalitāte, cena : 6. starptautiskā Rīgas simpozija raksti. – Riga : The University of Latvia Press, 2014. – ISBN 9789984458632. – P.19-29.
 25. Brēde, Maija. Phonostylistic features of discussion as a type of informational style of intonation in English / Maija Brēde. – References: p.29 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 1691-9971 – Vol.4 (2014), p.18-29 : tab. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735.
 26. Bušs, Ojārs. Jāņa Endzelīna ieteikumi un mūsdienu atipreskriptīvisms : līdzsvaru meklējot jeb valodniecības klasiķis preskriptīvisma un antipreskriptīvisma krustcelēs / Ojārs Bušs. – (Vispārīgi jautājumi). – Bibliogr.: 18.-19.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014.- ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 14.-19.lpp.
 27. Ciematniece, Līga. Teikuma struktūra un pārejamība = The sentence structure and transitivity / Līga Ciematniece. – Bibliogr.: 20.-21.lpp. – Kopsav. angļu val.: 21.lpp. ; latv. val.: 14.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 14.-21.lpp. : tab.
 28. Cimdiņa, Agnese. Unnoticed entrepreneurship and innovation in Latvia’s rural economy / A. Cimdina // Journal of Baltic Studies. – ISSN 0162-9778. – Vol.45, N 1 (2014), p.79-104.
 29. Cimdiņa, Ausma. Imanta Ziedoņa mūžības temperaments un tagadnes poētiskās stratēģijas = Imants Ziedonis’ temperament of eternity and poetic strategies of the present / Ausma Cimdiņa. – (Ieskats Imanta Ziedoņa dzejas pasaulē). – Bibliogr.: 41.-42.lpp. – Kopsav. angļu val.: 42.lpp. ; latv. val.: 23.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 23.-42.lpp.
 30. Cīrule, Brigita. Augustīns Eicēdijs – dzejnieks humānists / Brigita Cīrule // Daugavas paklājs / Augustīns Eicēdijs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984457994. – 7.-18.lpp.
 31. Cīrule, Brigita. Augustīns Eicēdijs un viņa poēma Daugavas paklājs : Paideia diskurss / Brigita Cīrule. – Bibliogr.: 134.-135.lpp. – Kopsav. angļu val.: Augustinus Eucedius and his poem The Daugava carpet: Paideia discourse, 135.lpp; latv. val.: 127.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 127.-135.lpp.
 32. Cīrule, Brigita. Romai – 2765 / Brigita Cīrule. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 174.-177.lpp. : att.
 33. Druviete, Ina. Kārlis Mīlenbahs, tik monumentālais un cilvēciskais… / Ina Druviete. – (Vispārīgi jautājumi). – Bibliogr.: 12.-13.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 5.-13.lpp.
 34. Fernández, Alberto Torres. Las Vanguardias históricas de siglo XX (de la poesía fonética a la poesía sonora) / Alberto Torres Fernández. – (Spāņu un franču filoloģija : pētījumi, aktualitātes un diskurss = Spanish and French philology : researches, topicalities and discourse) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 152.lpp.
 35. Gaigala, Austra. Visam, kam ir iekšiņa / apkārt tam ir āriņa : ieskats Ineses Zanderes dzejā bērniem / Austra Gaigala. – (Literatūra bērniem un jauniešiem). – Bibliogr.: 240.-241.lpp. – Kopsav. angļu val.: Insight of Inese Zandere poetry for kids, 241.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19.sēj. (2014), 232.-241.lpp.
 36. Gizeleza, Helēna. Latviešu medicīnas terminoloģijas fonoloģiskais aspekts / Helēna Gizeleza // Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs : 2. starptautiskā konference, 2014. gada 9. maijs : tēžu krājums. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. 3.lpp.
 37. Gorelkina, Ludmila. Text and context : pragmatic aspects of the advertising discourse / Ludmila Gorelkina // Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs : 2. starptautiskā konference, 2014. gada 9. maijs : tēžu krājums. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 5.lpp.
 38. Gorņeva, Ilona. Bēru runu cikls antīkajā daiļrunas teorijā / Ilona Gorņeva. – (Literatūras un kultūras teorija). – Atsauces: 53.-54.lpp. – Kopsav. angļu val.: The cycle of funeral speeches in the ancient oration theory, 54.-55.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19.sēj. (2014), 45.-55.lpp.
 39. Gorņeva, Ilona. Homērs, Alesandro Bariko un Mārgareta Atvuda : divas Īliadas un atbilde Odisejai. Ilona Gorņeva. – (Literatūra un nacionālie kodi). – Bibliogr.: 149.-150.lpp. – Kopsav. angļu val.: 150.-151.lpp. // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 2255-9272. – 2.[sēj.], 140.-151.lpp.
 40. Gorņeva, Ilona. Kāzu runu cikls Menandra “Retorikā” / Ilona Gorņeva. – (Latviešu filoloģija un komparatīvistika : pētījumi, aktualitātes un diskurss = Latvian philology and comparative studies : researches, topicalities and discourse) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. – 139.-140.lpp.
 41. Gorņeva, Ilona. Lietderīgākasi runas veids : Menandra Rētora traktātu liecības / Ilona Gorņeva. – Bibliogr.: 82.lpp. – Kopsav. angļu val. The most applicable kind of speech: testimonia of treatises by Menander Rhetor, 82.-83.lpp.; latv. val.: 75.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 75.-83.lpp.
 42. Grudule, Māra. G. F. Stenders un Kurzemes latviešu dziesmu grāmata (1754) = G. F. Stender and Kurland’s Latvian Hymnal / Māra Grudule. – Literatūra: 76.-78.lpp. – Kopsav. angļu val.: 78.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red.: Ieva Kalniņa. – ISBN 9789984459219. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 68.-78.lpp.
 43. Grudule, Māra. Par K. Fīrekera (17. gs.) tulkoto dziesmu valodisko vērtību. Deminutīvi, reduplikācija, sinonīmija / Māra Grudule. – (Vispārīgi jautājumi). – Bibliogr.: 18.-19.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 20.-34.lpp.
 44. Hamilton, Gareth Euan. Selling, yet still social : consociational personhood among the self-employed in Eastern Germany / Gareth E. Hamilton // Neoliberalism, personhood, and postsocialism : enterprising selves in changing economies / ed. Nicolette Makovicky. – Farnham : Ashgate, 2014. – ISBN 9781409467885. – P.17-35.
 45. Ivulāne, Baiba. Darbības vārda morfoloģiskās un sintaktiskās palīgnozīmes robežas = Borders of verb functions as morphologic or syntactic auxilaries / Baiba Ivulāne. – Bibliogr.: 39.-40.lpp. – Kopsav. angļu val.: 40.lpp. ; latv. val.: 33.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 33.-40.lpp. : tab.
 46. Kalnača, Andra. Darbības vārda veids un modalitāte = Verbal aspect and modality / Andra Kalnača. – Bibliogr.: 46.-47.lpp. – Kopsav. angļu val.: 48.lpp. ; latv. val.: 41.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 41.-48.lpp. : tab.
 47. Kalnača, Andra. Passive forms of the Latvian debitive and their distribution / Andra Kalnača, Ilze Lokmane. – References: p.8 // Neue Forschungen zur Syntax und Morphologie der Baltischen Sprachen, 4. Baltistisches Arbeitstreffen, Greifswald, Lubmin, Germany, Mai 29-30, 2014 : abstracts. – Greifswald : Ernst Moritz Arntd Universitaet Greifswald, 2014. – P.7-8.
 48. Kalnača, Andra. Reflexive markers in Latvian from typological perspective / Andra Kalnača. – . – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2015.g. 5. janv. // Mapping Methods : Approaches to Language Studies (MaMe-2014), Tartu, Estonia, May 8-10, 2014 : [abstracts]. 3 p. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://mappingmethods.eki.ee/images/docs/Kalnaca%20Andra_abstract_MaMe_2014.pdf.
 49. Kalnača, Andra. Syntactic properties of indeclinable participles in Latvian / Andra Kalnača, Ilze Lokmane // 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Poznań, Poland, September 11-14, 2014 : book of abstracts. – Poznań : Adam Mickiewicz University, 2014. – P.61-62. – URL: http://www.sle2014.eu/downloads/SLE2014BookofAbstracts_FINAL_2.pdf.
 50. Kalniņa, Ieva. G.F. Stendera literāro darbu recepcija Padomju laika latviešu literatūras vēsturēs = Reception of G.F. Stender’s literary works in Soviet literary histories / Ieva Kalniņa // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4-6. septembris / [angļu val. tekstu red.: Andra Damberga; vācu val.- Maija Levāne, latv. val.- Ruta Puriņa)] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458526. – 24.-25.lpp.
 51. Kalniņa, Ieva. Mācītāju tēli Zeiboltu Jēkaba romānā “Liktenis” = Characters of priests in novel “Liktenis” by Zeiboltu Jēkabs / Ieva Kalniņa. – Literatūra: 84.lpp. – Kopsav. angļu val.: 84.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red.: Ieva Kalniņa. – ISBN 9789984459219. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 79.-84.lpp.
 52. Kande, Anna. Freiheit in der determinierten Weltanschauung. Möglichkeit der Freiheit in der stoischen Philosophie / Anna Kande. – (Internationale Tagung Riga 2013 : Freiheit und Freiheiten – Möglichkeiten und Gefahren). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 2.janv. // Fromm Forum. – ISSN 1437-0956. – N 18 (2014), S.60-62. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.fromm-gesellschaft.eu/images/pdf-Dateien/Kule_M_2014.pdf.
 53. Karapetjana, Indra. Academic identity and engagement construction in research articles / Indra Karapetjana. – (Глобализация и идентичность. Взаимоотношение языка и культур) – References: p.15-16 // Мировые языки. Язык и культурная идентичность в современном мире : материалы III международной научно-практической конференции 18–20 декабря 2013 г. – Псков : Псковский государственный университет, 2014. – ISBN 9785911162733. – C.8-16.
 54. Karapetjana, Indra. Current research tendencies in applied linguistics / Indra Karapetjana, Gunta Roziņa. – References: p.54-55 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 16919971. – Vol.4 (2014), p.44-55. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735.
 55. Karapetjana, Indra. Language of troubled times : creativity of orderer VS disorder / Indra Karapetjana, Alla Placinska // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : RTU Press, 2014. – ISBN 9789934106019. – P.14.
 56. Kārkla, Zita. Mātes un meitas latviešu rakstnieču prozā : mīti par māti un sievietes subjektivitāte / Zita Kārkla. – (Valodniecība, literatūrzinātne = Linguistics, literary studies). – Bibliogr.: 864.lpp. – Kopsav. angļu val.: Mothers and daughters in prose by Latvian women writers: myths about mother and female subjectivity, 859.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISBN 9789984146652. – 859.-864.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf.
 57. Kārkliņa, Rasma. Informal and formal civil society : Latvia’s countryside / R. Karklina // Journal of Baltic Studies. – ISSN 0162-9778. – Vol.45, N 1 (2014), p.17-37, DOI: 10.1080/01629778.2013.836828. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01629778.2013.836828#.U2ozgYF_uYI.
 58. Karpinska, Laura. User’s guides in general English-Latvian dictionaries / Laura Karpinska. – References: p.67-68 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 1691-9971 Vol.4 (2014), p.56-68. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735.
 59. Kononova, Nataļja. Baznīca un ar to saistītie tēli I. Saburovas romānā “Vecpilsētas kuģi” = Church and adjacent images in I. Saburova’s novel “Ships on the Old City” / Nataļja Kononova. – Literatūra: 98.-99.lpp. – Kopsav. angļu val.: 99.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red.: Ieva Kalniņa. – ISBN 9789984459219. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 94.-99.lpp.
 60. Kononova, Nataļja. Ludmilas Azarovas un Dāvida Samoilova tulkotie Ojāra Vācieša dzejoļi (“Zeme”, 1979) = Poemc by Ojārs Vācietis translated by Ludmila Azarova and Dāvids Samoilovs/ Nataļja Kononova. – (Jaunākie pētījumio literatūras vēsturē un jaunākā metodoloģija teksta analīzē) // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 2255-9272. – 2.[sēj.], 53.-59.lpp.
 61. Koškins, Igors. Fonētiskā substitūcija latviešu valodas slāvismos un latviešu valodas vēsturiskās fonētikas jautājumi / Igors Koškins. – Saīsinājumi un literatūra: 32.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – ISBN 9789934838729. – 30.-32.lpp.
 62. Kukjalko, Brigita. Platona akadēmija : ceļā uz zināšanām / Brigita Kukjalko. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 162.-167.lpp. : att.
 63. Kuplā, Ieva. Kompleksa pieeja daudznozīmīga verba semantiskās struktūras analīzē = Complex approach to semantic structure analysis of polysemous verb / Ieva Kuplā. – Bibliogr.: 90.-91.lpp. – Kopsav. angļu val.: 91.-92.lpp. ; latv. val.: 77.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 77.-92.lpp. : tab.
 64. Kursīte, Janīna. Paradoksālais Ziedonis ortodoksālajā laikmetā un ortodoksālais Ziedonis paradoksālajā laikmetā = Paradoxical Ziedonis in the orthodox era and orthodox Ziedonis in the paradoxical era / Janīna Kursīte. – (Ieskats Imanta Ziedoņa dzejas pasaulē). – Bibliogr.: 57.-58.lpp. – Kopsav. angļu val.: 59.lpp. ; latv. val.: 43.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 43.-59.lpp.
 65. Kušnere, Sigita. Edvarts Virza un krievu simbolisms : dažas paralēles un saskares = Edvarts Virza and Russian symbolism : some parallels and contiguity / Sigita Kušnere. – Atsauces: 58.-60.lpp. – Kopsav. angļu val.: 60.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes 71. konference. – Rīga : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 1691-9905. – 5.[sēj.]: Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā, 53.-60.lpp.
 66. Kuzņecovs, Vladimirs. Collecting, hoarding and squalor syndrome : order as a prerequisite of chaos / Vladimirs Kuzņecovs // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – ISBN 9789934106019. – P.18.
 67. Laizāns, Mārtiņš. Aristoteļa Runas mākslas (Rētorikas) latviskošanas pieredze – sengrieķu substantivējumu tulkošana = Translating Aristotle’s “Rhetoric” into Latvian – rendition of Ancient Greek substantivations / Mārtiņš Laizāns, Ojārs Lāms. – Bibliogr.: 100.-101.lpp. – Kopsav. angļu val.: 101.lpp. ; latv. val.: 93.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 93.-101.lpp. : tab.
 68. Lāms, Ojārs. Aristotelis “Rētorika” : 21. gadsimta Latvija / Ojārs Lāms, Laizāns Mārtiņš. – (Literatūras un citu mākslas veidu, citu zinātņu nozaru mijiedarbe, ietekmes). – Atsauces: 178.lpp. – Kopsav. angļu val.: 178.lpp. // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 2255-9272. – 2.[sēj.], 173.-178.lpp.
 69. Lāms, Ojārs. Izglītots Ρομαίος (romejs jeb bizantietis) un antīkā literatūra : atsevišķa gadījuma izpēte: Leona Diakona teksti / Ojārs Lāms. – Bibliogr.: 125.lpp. – Kopsav. angļu val. An educated Ρομαίος and ancient literature. A case study: texts by Leo Diakonos, 126.lpp.; latv. val.: 119.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 119.-126.lpp.
 70. Lāms, Ojārs. Pār kalniem aizdipa kā stirnas : Hellēnistikas centra 10 gadi / Ojārs Lāms. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 158.-162.lpp. : att.
 71. Lazdiņa, Sanita. Latgalistikas konferenču turpinājums (2010-2013) / Sanita Lazdiņa, Lidija Leikuma, Nicole Nau. – (Hronika = Chronicle) // Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. – ISSN 1691-0036. – 22.sēj., Nr.2 (2014), 126.-141.lpp.
 72. Ločmele, Gunta. The sociolinguistic situation of advertising in Latvia as a cause of its quality issues / Gunta Ločmele. – Bibliogr.: p.68-70 // Translation, quality, costs : proceedings of the 6th Riga symposium on pragmatic aspects of translation = Tulkojums, kvalitāte, cena : 6. starptautiskā Rīgas simpozija raksti. – Riga : The University of Latvia Press, 2014. – ISBN 9789984458632. – P.56-70 : il.
 73. Lokmane, Ilze. Datīva lietojums latviešu valodas teikuma sintaktiskās struktūras un valodas kultūras aspektā / Ilze Lokmane. – (Stils). – Bibliogr.: 164.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 155.-164.lpp
 74. Lokmane, Ilze. Modal semantics and morphosyntax of the Latvian DEBITIVE / Ilze Lokmane, Andra Kalnača // Modes of Modality : modality, typology, and universal grammar ed. Elisabeth Leiss, Werner Abraham. – Studies in Language Companion ; Vol.149. – Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2014. – 9789027270795. – P.167-192. – URL: https://benjamins.com/#catalog/books/slcs.149.06lok/details.
 75. Lokmane, Ilze. Verbāls sastata izteicējs latviešu valodā = Verbal compound predicate in Latvian / Ilze Lokmane. – Bibliogr.: 118.lpp. – Kopsav. angļu val.: 118.lpp. ; latv. val.: 111.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 111.-118.lpp. : tab.
 76. Medne, Antra. Tekstilijas un to loma Čadaraiņu ģimenē un Aleksandra Čaka prozā / Antra Medne, Māra Grudule. – Avoti un literatūra: 99.-100.lpp. – Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru /sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. – ISBN 9789984458656. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 82.-101.lpp. : il.
 77. Moroza, Nadežda. Jazykové prostředky sloužící k vytváření obrazu českého a lotyšského politického lídra / Nadežda Moroza. References: p.259 // Slavica Iuvenum : Mezinárodní setkání mladých slavistů / Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. -ISBN 9788074646805. – N 15 (2014), p.255-259.
 78. Moroza, Nadežda. Latvijas Universitātes studentu attieksme pret čehu valodas apguvi (anketēšanas rezultāti) / Nadežda Moroza // Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs : 2. starptautiskā konference, 2014. gada 9. maijs : tēžu krājums. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 9789984457109. – 9.-10.lpp.
 79. Muižniece, Līva. The meaning of to genos tou eidous meros and to eidos tou genous meros in Aristotle’s metaphysics Δ 25 / Līva Muižniece. – Atsauces: 64.-65.lpp., bibliogr.: 65.-66.lpp. – Kopsav. latv. val.: To genos tou eidous meros un to eidos tou genous meros nozīme Aristoteļa metafizikā Δ 25, 66.lpp.; angļu val.: 58.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 58.-66.lpp.
 80. Muktupāvels, Valdis. Baltu baltu dvēselīte. Kāda kultūras vēstures mirkļa refleksijas = Reflections of a special moment in cultural history / Valdis Muktupāvels. – (Imants Ziedonis tulkojumos un citās mākslās). – Bibliogr.: 359.-360.lpp. – Kopsav. angļu val.: 360.lpp. ; latv. val.: 351.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 351.-360.lpp.
 81. Muktupāvels, Valdis. Musical irrationality – a threat to establishment? On some alternative musical expressions in the 20th century / Valdis Muktupāvels // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – 9789934106019. – P.21-22.
 82. Narodovska, Iveta. Imanta Ziedoņa “Epifāniju” tulkojums krievu valodā = Epiphanies of Imants Ziedonis in the translation of Jury Levitanskiy / Iveta Narodovska. – (Imants Ziedonis tulkojumos un citās mākslās). – Bibliogr.: 277.lpp. – Kopsav. angļu val.: 278.lpp. ; latv. val.: 270.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 270.-278.lpp.
 83. Nikolic, Marko. Carte heuristique comme stratégie de brouillonnage : quel impact sur la cohérence textuelle? / Marko Nikolic. – References: p.328-329 // European Scientific Journal. – ISSN 1857-7431. – Vol.10, N 8 (2014), p.316-331. – URL: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3025/2851.
 84. Orehovs, Ivars. Gränsöverskridande : “lagligt” och “olagligt” i Henning Mankells “Hundarna i Riga” (roman och film) = Robežu šķērsošana : “legāli” un “nelegāli” Henninga Mankella darbā “Suņi Rīgā” (romāns un filma) / Ivars Orehovs. – (Svensk kriminallitteratur och receptionen i Lettland = Zviedrijas literārais detektīvs un tā recepcijas Latvijā) – Bibliogr.: p.239 – Summ. in Latvian and English: p.239 // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla :«Literatūra un likums» : Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā : raksti no Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas (IASS) 29. zinātniskās konferences Rīgā un Daugavpilī 2012. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 799. sēj.). – ISSN 1407-2157. – (2014), 237.-239.lpp.
 85. Paparinska, Vita. Coloquia Baltica (2010-2012)/ Vita Paparinska. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 152.-154.lpp. : att.
 86. Paparinska, Vita. Pragmatisms izglītībā – mūsdienu novitāte vai antīkās pasaules mantojums? / Vita Paparinska. – Bibliogr.: 20.-21.lpp. – Kopsav. angļu val.: Pragmatism in education – modern novelty or legacy of the antiquity?, 21.lpp.; latv. val.: 13.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 13.-21.lpp.
 87. Pavasars, Ivars. Environmentalism in Latvia : two realities / I. Pavasars // Journal of Baltic Studies. – ISSN 0162-9778. – Vol.45, N 1 (2014), p.39-55, DOI: 10.1080/01629778.2013.836829. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629778.2013.836829#.VLjQU9KsWYI.
 88. Placinska, Alla. Woman, language and gender issue in Spain / Alla Placinska. – (Spāņu un franču filoloģija : pētījumi, aktualitātes un diskurss = Spanish and French philology : researches, topicalities and discourse) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – ISBN 9789984146676. -151.lpp.
 89. Priede, Jānis. Daži (ne)tradicionāli Bībeles grāmatu nosaukumu atveidi latviešu valodā / Jānis Priede // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III : bībeles tulkojumi : teorija, vēsture, mūsdienu prakse / red.: V. Tēraudkalns, A. Veisbergs. – (Raksti / Valsts valodas komisija ; 6.sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879604. – 6.sēj., 86.-103.lpp.
 90. Priedīte, Klāra. Análisis contrastivo de la semántica de las unidades fraseológicas emotivas en español, ruso y letón / Klara Priedīte. – (Papers in Spanish) – Bibliogr.: p.372 – Summ. in English: p.373 // Language for International Communication : Linking Interdisciplinary Perspectives : [2nd International symposium, 23-24 May, 2013, University of Latvia ] / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. – [Rīga] : University of Latvia press, 2014. – ISBN 9789984457987. – P.364-373. – URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Language-for-international-2014.pdf.
 91. Radzobe, Silvija. Imants Ziedonis un teātris = Imants Ziedonis and theatre / Silvija Radzobe. – (Imants Ziedonis tulkojumos un citās mākslās) – Bibliogr.: 317.lpp. – Kopsav. angļu val.: 317.-318.lpp. ; latv. val.: 303.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 303.-318.lpp.
 92. Roziņa, Gunta. The language of pop culture : linguo-pragmatic perspective / Gunta Rozina. – (Глобализация и идентичность. Взаимоотношение языка и культур). – References: p.25 // Мировые языки. Язык и культурная идентичность в современном мире : материалы III международной научно-практической конференции 18–20 декабря 2013 г. – Псков : Псковский государственный университет, 2014. – ISBN 9785911162733. – P.16-25
 93. Rūmniece, Ilze. Dialogi atgriežas Atēnās / Ilze Rūmniece. – (Annāles) // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 167.-168.lpp.
 94. Rūmniece, Ilze. Retorika Ziedoņa tekstos : parentēze “Epifānijās” = Rhetoric in “Epiphanies” by Imants Ziedonis / Ilze Rūmniece. – (Imanta Ziedoņa dzejproza un liroepika). – Bibliogr.: 144.lpp. – Kopsav. angļu val.: 144.-145.lpp. ; latv. val.: 133.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 133.-145.lpp.
 95. Semjonova, Marija. Jaunā simbolisma meklējumu iezīmes Annas Sakses romānā “Pret kalnu” : daži novērojumi = In search of the new symbolism in Annas Sakse’s novel “To the Mountain” (“Pret kalnu”, 1948) : several notions / Marija Semjonova. – Atsauces: 99.lpp. – Kopsav. angļu val.: 99.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes 71. konference. – Rīga : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 1691-9905. – 5.[sēj.]: Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā, 95.-99.lpp.
 96. Semjonova, Marija. Sieviešu atmiņas kā robežu transformācijas Gundegas Repšes romānā “Sarkans” (1998) / Marija Semjonova. – Literatūra: 121.lpp. – Kopsav. angļu val.: 122.lpp. // Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru / sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. ISBN 9789984458656. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 110.-122.lpp.
 97. Semjonova, Marija. Vizmas Belševicas triloģija “Bille” : jaunās sievietības un padomju “reliģijas” cīņa = Vizmas Belševica’s trilogy “Bille” : struggle of the new womanhood and Soviet religion / Nataļja Kononova. – Literatūra: 150.lpp. – Kopsav. angļu val.: 150.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red.: Ieva Kalniņa. – ISBN 9789984459219. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 142.-150.lpp.
 98. Sokolova, Irina. Communicative competence development in educational setting / Irina Sokolova. – (Papers in English). – Bibliogr.: p.175-176 // Language for International Communication : Linking Interdisciplinary Perspectives : [2nd International symposium, 23-24 May, 2013, University of Latvia ] / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. – [Rīga] : University of Latvia press, 2014. – ISBN 9789984457987. – P.169-176 : fig.
 99. Sproģe, Ieva. Ieskats latviešu personvārdu atveides attīstībā publicistiskajos tekstos vācu valodā (20.–21. gs.) / Ieva Sproģe. – Bibliogr.: 348.-350.lpp. – Kopsav. angļu val.: Insight of reproduction development of Latvian proper nouns in journalistic texts in GFerman (20th-21st Centuries), 350.-352.lpp. // Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 338.-352.lpp.
 100. Sproģe, Ieva. “Scenes and Frames” – theorie als Förderndes Instrument bei der Übersetzung und dem Fremdsprachenerwerb / Ieva Sproģe. – (Paper in German). – Bibliogr.: S.319-320 – Zusammenfassung in engl.: S.320-321 // Language for International Communication : Linking Interdisciplinary Perspectives : [2nd International symposium, 23-24 May, 2013, University of Latvia ] / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. [Rīga] : University of Latvia press, 2014. – ISBN 9789984457987. – P.311-321 : il. – URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Language-for-international-2014.pdf.
 101. Taterka, Thomas. Volksaufklärung als sprachaufklärung. Sprachideologien und literaturprogramme bei Gotthard Friedrich Stender und Friedrich Gustav Arvelius und die symbolischen ordnungen der Baltischen volksaufklärung = Tautas apgaismība kā valodas apgaismība. gotharda Frīdriha Stendera un Frīdriha Gustava Arvēliusa valodas ideoloģija un literatūras programma, un Baltijas tautas apgaismības simboliskās sistēmas = People’s enlightenment as language enlightenment. Language ideology and literary program of Gotthard Friedrich Stender and Friedrich Gustav Arvelius, and symbolic systems of popular enlightenment in the Baltics / Thomas Taterka // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4.-6. septembris / [angļu val. tekstu red.: Andra Damberga; vācu val.- Maija Levāne, latv. val.- Ruta Puriņa)] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458687. – 59-63.lpp.
 102. Trumpa, Edmunds. Valodiskās identitātes novērojumi Rietumlatgalē un Austrumvidzemē / Edmunds Trumpa. – (Valoda un vide). – Bibliogr.: 63.-65.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 50.-65.lpp
 103. Urbanoviča, Inta. Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas = Derivation of deminutives and nouns declensions / Inta Urbanoviča. – Bibliogr.: 157.-158.lpp. – Kopsav. angļu val.: 159.lpp. ; latv. val.: 146.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 146.-159.lpp. : tab.
 104. Vanags, Pēteris. Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas projekts / Pēteris Vanags. – (Leksika). – Bibliogr.: 108.-109.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – ISSN 1691-273X. – 9.[sēj.], 97.-109.lpp
 105. Vecgrāvis, Viesturs. Daži Jāņa Poruka literatūrkritisko rakstu vektori : E. Zolā darbi kā ārstniecība, rakstnieki kā sapieri un traģikas likumsakarība mākslā / Viesturs Vecgrāvis. – (Jaunākie pētījumi literatūras vēsturē un jaunākā metodoloģija teksta analīzē). – Kopsav. angļu val.: 19.lpp. // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISSN 2255-9272. – 2.[sēj.], 14.-19.lpp.
 106. Veisbergs, Andrejs. Ievadījums / Andrejs Veisbergs, Valdis Tēraudkalns // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. – (Raksti / Valsts Valodas komisija ; 6. sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879604. – 7.-8.lpp.
 107. Veisbergs, Andrejs. The nation born in translation : (Latvian translation scene) / Andrejs Veisbergs. – References: p.118-121 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 1691-9971. – Vol.4 (2014), p.102-121. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735.
 108. Veisbergs, Andrejs. Parateksti un Bībeles tulkojums : (iespējas un realitāte) / Andrejs Veisbergs. – Bibliogr.: 154.-157.lpp. – Kopsav. angļu val.: Paratexts and Bible translation (possinilities and the real situation), 157.-158.lpp. // Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. – (Raksti / Valsts Valodas komisija ; 6.sēj.). – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879604. – 144.-158.lpp.
 109. Veisbergs, Andrejs. Translation quality, translator visibility, paratexts / Andrejs Veisbergs. – Bibliogr.: p.114-117 // Translation, quality, costs : proceedings of the 6th Riga symposium on pragmatic aspects of translation = Tulkojums, kvalitāte, cena : 6. starptautiskā Rīgas simpozija raksti. – Riga : The University of Latvia Press, 2014. – ISBN 9789984458632. – P.97-117 : il.
 110. Vinčela, Zigrīda. English complex sentence punctuation in Latvian student-composed texts / Zigrida Vincela // Language Studies for the 21st Century: From Sound to Text : 2nd International Scientific Conference, September 24-26, 2014 = XXI Amžiaus Kalbos Tyrimai: Nuo Garsko iki Teksto : II tarptautinė mokslinė konferencija : tezės / Lithuanian University of Educational Sciences. Vilnius : Lithuanian University of Educational Sciences, 2014. – P.26-27. – URL: http://www3.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/TEZES-KONFERENCIJA-2014-09-24-26.Pdf.
 111. Vinčela, Zigrīda. Tagging errors in non-native English language student-composed texts of different registers / Zigrīda Vinčela. – Bibliogr.: p.128 – Summary in English: p.122 // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – ISSN 1691-9971. – Vol.4 (2014), p.122-129. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2735.
 112. Vinčela, Zigrīda. Trešās personas vietniekvārdi zinātniskajos rakstos latviešu un angļu valodā / Zigrīda Vinčela // 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences “Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums” referātu tēzes. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2014. – ISBN 9789984438212. – 61.-62.lpp.
 113. Гордин, Андрей. Киносценарий Д. Мережковского “Борис Годунов” и опера М. Мусоргского : модель реконструкции / Андрей Гордин. – Kopsav. angļu val.: 189.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISSN 1691-6026. – 6.sēj.: Mūzika literatūrā un kultūrā = Music in literature and culture (2014), 189.-198.lpp.
 114. Каратоццоло, Марко. «Вас я очень ценю…». Письма Петра М. Пильского к Дон-Аминадо / Марко Каратоццоло, Людмила Спроге. – (Materiali) // Russica Romana. – ISSN 1128-6377. – Vol.20 (2014), p.131-140.
 115. Кононова, Наталья. «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикта Ерофеева (к вопросу о постмодернистской эстетике трагедии) / Н. В. Кононова // От модернизма к постмодернизму Русская литература ХХ-ХХI веков : сборник статей в честь профессора Халины Вашкелевич / под ред. Анны Скотницкой, Януша Свежего ; Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. – (Rosja, myśli, słowo, obraz ; T.17.). – Krakov : Wydawnictwo, 2014. – ISBN 9788364028472. – С.399-413.
 116. Кононова, Наталья. «Выбранные места» из переписки Давида Самуиловича Самойлова и Лидии Корнеевны Чуковской / Н. В. Кононова. – (Русская и зарубежная литература). – Рез. на англ. яз.: “Selected passages” from correspondence of D. Samoilov and L. Chukovskaia, с.64 // Вестник Псковского государственного университета. Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. – ISSN 2219-6110. – Вып.4 (2014), с.64-74. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vybrannye-mesta-iz-perepiski-davida-samuilovicha-samoylova-i-lidii-korneevny-chukovskoy.
 117. Кононова, Наталья. «Евгений Онегин» в творчестве Вл. Клопотовского-Лери (по материалам рижских газет 1920-ых годов) / Н. В. Кононова // Болдинские чтения – 2014. – Нижний Новгород : РИ БегемотНН, 2014. С.18-31.
 118. Кононова, Наталья. Музыкальные инструменты в лирике Булата Окуджавы и Давида Самойлова / Наталья Кононова. – Литература: с.245 // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2014. – ISSN 1691-6026. – 6.sēj. : Mūzika literatūrā un kultūrā = Music in literature and culture (2014), 235.-245.lpp.
 119. Кононова, Наталья. Проза поэта как особое жанровое образование («Дневник поэта» Иманта Зиедониса) / Н. В. Кононова // Авторские миры в художественном тексте XIX-XX веков : материалы международной научной конференции (Курск, 28-30 июня 2013 г.) / под ред. Н. З. Коковиной, Г. Л. Ачкасовой, И. П. Михайловой ; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2014. – ISBN 9785883138316. – С.139-145.
 120. Кошкин, Игорь. Древнейшие славизмы в латышском языке : некоторые проблемы исторической реконструкции / Игорь Кошкин. – Библиогр.: с.13. – Рез. на англ. яз.: с.1 // Studia Slavica. – ISSN 1588-290X. – Vol.59, N 1 (2014), p.1-13. – URL: http://akademiai.com/content/0374853814x28ww2/?p=9154fdd9d09340b5be021ac661a61c0f&pi=0.
 121. Кошкин, Игорь. Изменение семантики слова в иноязычном окружении : деэтнонимизация / Игорь Кошкин. – Литература: с.333-334 – Рез. на англ. яз.: Transformation of word semantics in the foreign ambience : deethnonymization, с.325 // Функциональная семантика и семиотика знаковых систем : сборник научных статей : в 2 ч. / сост.: В.Н. Денисенко, Е.А. Красина, Н.В. Перфильева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский гуманитарный научный фонд, Российский университет дружбы народов. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2014. – ISBN 9785911161668. – Ч.2, с.324-334.
 122. Кошкин, Игорь. Этнонимизация в истории слов как отражение языковых контактов / Игорь Кошкин. – Литература: с.80-81. – Рез. на англ. яз.: Ethnonymization in the history of words as the reflection of language contacts, с.66 // Cilvēks valodā : etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in Language : Ethnolinguistics, Linguistic View of World = Человек в языке : этнолингвистика, лингвистическая картина мира / ed. J. Koroļova, O. Kovzele. – (Komparatīvistikas almanahs = Journal of Comparative studies = Альманах компаративистики ; Nr.4). – Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014. – ISBN 9789984146843. – 66.-81.lpp. – URL: http://www.du.lv/files/000/009/969/Cilveks_valodaa_TIRRAKSTS_2.pdf?1404895211.
 123. Погодина, Светлана. Шум времени Александра Чака : попытка новых переводов. О книге стихов А. Чака “Зеркала воображений” / Светлана Погодина. – (Рецензии, заметки о новых изданий) // Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика : [сборник] / сост. И. Цыгальская. – Рига : ЛОРК, 2014. – ISBN 9789934140594. -C.25-30.
 124. Сидяков, Юрий. Материалы о сносе православной часовни на Привокзальной площади в Риге : (из газет “Сегодня” и “Сегодня вечером”) / Юрий Сидяков // Русский мир и Латвия : альманах гуманитарного семинара. – ISSN 1691-2845. – Т.35: Город. Культурная столица… (2014), с.32-46 : ил.
 125. Спроге, Людмила. “Koņevskis viņas dzelmē gāja” : “В её прожорливой пучине навеки скрылся Коневской” (о поэме 1920 г. латышского писателя Антонса Аустриньша) / Людмила Спроге // Лотмановский сборник. – Москва : ОГИ, 2014. – ISBN 9785942827366. – Т.4 (2014), с.579.-586.
 126. Шром, Наталья. “Отдаляющиеся леса: вариация” Геннадия Айги. Литературоведческий этюд № 1 / Наталья Шром. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014. – ISSN 1691-6026. – 6.sēj. : Mūzika literatūrā un kultūrā = Music in literature and culture (2014), 278.-289.lpp.