Kalnača, Andra. A typological perspective on Latvian grammar / Andra Kalnača. – De Gruyter Open, 2014. – ISBN 9783110411317. – 198 p. – Pieejams: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/449849

Izdevuma e-versija

 

Prof. Andra Kalnača par izdevumu:

Andra Kalnača, referējot 48. Artura Ozola konferencē LU HZF 2012. gadā. Foto: Līga Ciematniece

“Apgādā “De Gruyter Open” izdota Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras profesores Andras Kalnačas grāmata “A Typological Perspective on Latvian Grammar”. Grāmatā tipoloģiskā skatījumā aplūkoti vairāki fundamentāli latviešu valodas gramatiskās un semantiskās sistēmas un gramatisko kategoriju aspekti: nomena deklināciju un locījumu sistēma, īpaši uzsverot locījumu polifunkcionalitāti, verba laiks, aspekts, modalitāte, persona, kārta, atgriezeniskums un evidencialitāte. Šo kategoriju būtība un formālā izpausme latviešu valodā ir starptautiskas intereses objekts mūsdienu tipoloģiskajā valodniecībā, tāpēc šāds detalizēts, plaša empīriskā materiāla un daudzpusīgu teorētisko uzskatu studijās balstīts profesionāla pētnieka – dzimtās valodas runātāja – pētījums ir nenovērtējams ieguldījums gan latviešu, gan tipoloģiskās valodniecības attīstībā. Grāmata sniedz jaunu skatījumu uz daudzām latviešu valodas gramatiskās sistēmas parādībām, tādēļ tā rosinās pētniecības garu valodniecības studentos, mudinās gan pieredzējušus pētniekus, gan valodu skolotājus, gan citus interesentus uz produktīvu viedokļu un ideju apmaiņu, lai nesagrozīti latviešu valodas fakti un sistēmiska šo faktu interpretācija ļautu latviešu valodai ieņemt stabilu vietu tipoloģisko pētījumu kopainā.”

LU Humanitāro zinātņu fakultāte. Izdota profesores Andras Kalnačas grāmata “A Typological Perspective on Latvian Grammar”.