1. Journal of Economics and Management Research / editorial board: Elena Dubra, Signe Bāliņa, Inta Brūna, Inta Ciemiņa, Džineta Dimante, Tatjana Muravska, Biruta Sloka, Baiba Šavriņa, Ērika Šumilo, Elvīra Zelgalve … [et al.] ; University of Latvia. Faculty of Economics and Management. – Riga : University of Latvia, 2014. – Vol. 3 (2014) – 151 lpp. : diagr., tab. – Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 2. Kaļķis, Henrijs. Biznesa ergonomikas vadība : monogrāfija / Henrijs Kaļķis. – Rīga : SIA “Gutenbergs Druka”, 2014. – [4], 155 lpp. : il. – Bibliogrāfija: 147.-155.lpp.
 3. Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā / Silvija Kristapsone. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2014. – 350 lpp.: diagr., sh., tab.
 4. Pūķis, Māris. Rekomendācijas pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai / Māris Pūķis, Andris Jaunsleinis. – Rīga : Latvijas Pašvaldību savienība, 2014. – 24 lpp. – URL: http://www.lps.lv/images/resources/file/Iepirkums/10iep_2_3_IeteikumiNovadiemFinal.pdf.
 5. Pūķis, Māris. Rokasgrāmata Latvijas novadu pagastu un novadu pilsētu pārvalžu darbības organizēšanai / Māris Pūķis, Andris Jaunsleinis. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga : Latvijas Pašvaldību savienība, 2014. – 67 lpp. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lps.lv/Projekti/LSG_Development/?task=view&article_id=3963.
 6. Vaidere, Inese. Misija Latvijai / Inese Vaidere. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 – 134 lpp. : il.

  *************************

 7. Alternative investment fund managers directive and its impact on Malta’s financial service industry / Simon Grima, Inna Romānova, Frank Bezzina, Frank Chetcuti Dimech. – Bibliogr.: p.181-182 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.171-182 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 8. Analysis of entrepreneur’s motivation to start business : (comparative studies in Latvia in comparison with Canada, USA, Mexico) / Biruta Sloka, Inara Kantane, Valdis Avotins, Elita Jermolajeva. – (Managerial Aspects of European Integration). – References: p.157-158 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.152-158, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.6839. – URL: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/6839/3828.
 9. Barānova, Daira. Youth unemployment problems in European Union and Latvia / Daira Barānova. – Bibliogr.: p.24-25 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.17-25 : tab., fig. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 10. Batraga, Anda. Comparative analysis of innovation process approaches / Anda Batraga, Līga Brasliņa, Kaspars Vīksne. – Bibliogr.: p.20 // New Challenges of Economic and Business Development – 2014 : abstracts of reports. – Rīga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458359. – P.19-20. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-154_Abstracts_of_Reports_A4.pdf.
 11. Batraga, Anda. Identification of innovation ideas in its development process / Anda Batraga, Līga Brasliņa, Kaspars Vīksne. – Summary in Lithuanian: Inovacijos idėjų identifikavimas ir inovacijos vystymo procesas, p.40 // Management of Organizations: Systematic Research. – ISSN 1392-1142. – N 70 (2014), p.23-40, DOI: 10.7220/MOSR.1392-1142.2014.70.2. – URL: http://web.a.ebscohost.com/bsi/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=0169bbe1-1900-4a2a-b7d5-f2e78bb004d6%40sessionmgr4002&hid=4214.
 12. Baumane-Vītoliņa, Ilona. Conceptualising the resource based view for innovation research and measurment in amall and medium enterprises / Ilona Baumane-Vitolina. – Bibliogr.: 17.-19.lpp. // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, Nr.1 (2014), 4.-19.lpp. : tab. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2840.
 13. Bāliņa, Signe. Public libraries – facilitators of information society and e-inclusion in Latvia : [2nd World Conference On Business, Economics And Management – WCBEM 2013] / Signe Balina. – Bibliogr.: p.416 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.109 (2014), p.412-416 : tab., DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.482. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051148.
 14. Bērzkalne, Irina. Intellectual capital and company value / Irina Bērzkalne, Elvīra Zelgalve. – References: p.894-896 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol. 110 : The 2nd international scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“ (2014), p.887-896, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.934. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055742#.
 15. Bērzkalne, Irina. Return on equity and company characteristics : an empirical study of industries in Latvia / Irina Berzkalne, Elvira Zelgalve. – Bibliogr.: p.102-103 // The 8th International days of statistics and economics, 11-13 September, 2014, Prague, Czech Republic : conference proceedings / ed.: Tomáš Löster, Tomás Pavelka ; Department of Statistics and Probability, Department of Microeconomics of University of Economics, Prague The University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice ESC Rennes International School of Business. – Melandrium, Libuše Macáková, 2014. – ISBN 9788087990025. – P.94-103 : fig., tabl. – URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/toc.html.
 16. Bērzkalne, Irina. Trade-off theory vs. Pecking order theory-empirical evidence from the Baltic Countries / Irina Berzkalne, Elvira Zelgalve. – Bibliogr.: p.31-32 // Journal of Economic and Social Development. – ISSN 1849-3327. – Vol.1, N 1 : Selected Papers from 2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Paris, France, April 5, 2013 (2014), p.22-32 : fig., tab. – URL: http://www.esd-conference.com/JESD_2014_01_01.pdf.
 17. Brasliņa, Līga. Comparative analysis of innovation process approaches / Līga Brasliņa, Kaspars Vīksne, Anda Batraga. – Bibliogr.: p.50-51 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.37-51 : tab. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 18. Brēķis, Edgars. Meta-analysis of advantages and concerns of cloud computing in small companies / Edgars Brekis, Kristine Rozite, Rita Zuka. – References: p.178-179 // The 8th International Days of Statistics and Economics, 11-13 September, 2014, Prague : conference proceedings / ed.: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – ISBN 9788087990025. – Libuše Macáková : Melandrium, 2014. – P.171-179 : fig., tab.
 19. Brūna, Inta. The impact of the new accounting directive (2013/34/EU) on the Normative Regulations of the Republic of Latvia / Inta Brūna, Inta Millere. – Bibliogr.: p.63-64 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.52-64 : tab. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 20. Brūna, Inta. Performance of the public sector`s Internal Audit in the Baltic States / Inta Bruna. – Bibliogr.: p.209 // The 8th International Days of Statistics and Economics, 11-13 September, 2014, Prague : conference proceedings / ed.: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. – ISBN 9788087990025. – Libuše Macáková : Melandrium, 2014. – P.199-209 : tab.
 21. Brūna, Inta. Review and evaluation of the research methodology in the accounting discipline in Latvia from 2003 until 2013 / Inta Bruna, Iveta Mietule // Accounting, Auditing and Taxation : International conference ICAAT 2014, 11-12 December, 2014, Tallin : proceeding : [elektronisks resurss] / Tallinn University of Technology, Department of Accounting ; [ed.: Jaan Alver]. – ISBN 978160595204. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse instituut, 2014. – P.1-10. – CD-ROM. – Aprakstīts pēc diska satura.
 22. Buligina, Ilze. Coherence of work based learning and regional development in Latvia / Ilze Buligina, Romans Putans, Biruta Sloka. – Bibliogr.: p.24-26 – Kopsav latviešu un krievu val.: Darba vidē balstītas mācības saistībā ar reģionālās attīstības jautājumiem ; Связь образования, базирирующегося на рабочей среде, с вопросами регионального развития, p.26 // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific proceedings of Riga Technical University – ([3. sērija], Economics and business=Ekonomika un uzņēmējdarbība). – ISSN 1407-7337. – Vol.25 (2014), p.19-26 : fig. – URL: https://eb-journals.rtu.lv/article/view/eb.2014.003/502.
 23. Buligina, Ilze. Investing in skills and innovation : new strategic tasks for public administrations / Ilze Buligina, Biruta Sloka. – (Managerial Aspects of European Integration). – References: p.122-123 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.115-123, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.5241. – URL: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/5241/3824.
 24. Bulis, Aldis. Development of “New Silk Road” Northern branch through Seaport of Riga in Latvia / Aldis Bulis, Roberts Škapars. – Bibliogr.: p.1229 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.150 : 10th International Strategic Management Conference 2014 (2014), p.1222-1229 : fig., DOI:10.1016/j.sbspro.2014.09.138. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051878.
 25. Changing the management paradigm of education and training for improved competitiveness / Ilze Buligina, Biruta Sloka, Juris Dzelme, Ginta Tora, Ināra Kantāne.- References: p.706-708 // Business and Management 2014: 8th International Scientific Conference, Vilnius, Lithuania, May 15-16, 2014 : selected papers / eds.: J.Stankevičienė, R.Ginevičius, A.V.Rutkauskas. – Vilnius : VGTU Press “Technika”, 2014. – ISSN 2029-4441. – P.700-708, DOI: 10.3846/bm.2014.085. – URL: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/375.
 26. Danusēvičs, Mārtiņš. Use of business imitation games in teaching innovation diffusion / Mārtiņš Danusēvičs. – References: p.52 – Summary in English: p.52 // Innovative approaches to business education : selected issues / eds.: M.Zięba, K.Zięba. – Horsens : VIA University College, 2014. – ISBN 9788799689729. – P.43-52. – URL: http://innocase.zie.pg.gda.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Innovative-approaches-to-business-education.pdf.
 27. Daņēviča, Dagnija. Audit quality aspects of cooperation between certified auditor and audited entity / Dagnija Daņēviča, Ieva Aizsila, Roberts Ikaunieks. – Bibliogr.: p.24-25. // Journal of Economics and Management Research. – ISSN 2255-9000. – Vol.3 (2014), p.[11]-25. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 28. Dimante, Džineta. Education and awareness rising : [elektronisks resurss] : learning – thinking – doing / Dzineta Dimante, Dzintra Atstaja, Tatjana Tambovceva. – Bibliogr.: p.9-10 // Systems Thinking for a Sustainable Economy : advancements in economic and managerial theory and practice : proceedings 2nd B.S.Lab international symposium, 23-24 January, 2014, Rome, Italy. – [Rome : Business Systems Laboratory, 2014]. – ISBN 9788890824203. – 10 p. : fig.
 29. Distance-based approaches to pattern recognition via embedding / Nicholas A. Nechval, Konstantin N. Nechval, Vadim Danovich, Gundars Berzins. – Bibliogr.: p.764 // World Congress on Engineering : WCE 2014 : 2-4 July, 2014, Imperial College London, London : proceedings / ed.: S. I. Ao, Len Gelman, David W. L. Hukins, Andrew Hunter, Alexander Korsunsky ; International Association of Engineers – (Lecture Notes in Computer Science). – London : International Association of Engineers, 2014. – ISBN 9789881925350. – Vol.2, p.759-764 : fig. – URL: http://www.iaeng.org/publication/WCE2014/WCE2014_pp759-764.pdf.
 30. Dubra, Elena. European convergence and its impact on the social strategy of Latvia / Elena Dubra. – (Social evolution of Europe). – References: p.63-65 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.56-65, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.6759. – URL: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/6759/3817.
 31. Dubra, Elena. The Impact of EU Policy on Social Development of Latvia / Elena Dubra, Kristaps Soms. – Bibliogr.: p.139-141 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.131-141 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 32. Ergonomic risks in theprinting company and workers’ wellbeing / Gundega Stradina, Janis Ievins, Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis. – References: p.45-46. // Safety of technogenic environment : Scientific journal of Riga Technical university. – N 5 (2014), p.43-46 : fig., tab.
 33. Ernšteins, Raimonds. Integratīvās izziņas un pārvaldes metodoloģiskās pieejas: ilgtspējīgas vides pārvaldības pamatnostādnes un prakse pašvaldībās = Integrative inquiry and management methodological approaches: sustainable environmental governance background and practice in municipalities / Raimonds Ernšteins, Ilga Zīlniece, Anita Lontone. – (Vides zinātne). – Literatūra: 393.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 378.-393.lpp.
 34. Ernšteins, Raimonds. Municipālā attīstības plānošana un vides pārvaldība Latvijā: integrētās pieejas metodoloģija un instrumentu komplementāra attīstība = Municipal development planning and environmental governance in Latvia: methodology for itegrated approach and complementary development of instruments / Raimonds Ernšteins, Jānis Kauliņš, Ilga Zīlniece. – (Vides zinātne). – Literatūra: 338.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014),321.-338.lpp. : tab., att.
 35. Ernšteins, Raimonds. Piekrastes pašvaldību plūdu risku pārvaldības un komunikācijas vadlīnijas: Salacgrīvas pilsēta = Flood risk governance and communication guidelines for coastal municipalities: Salacgrīva / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Zane Šteinberga. – (Vides zinātne). – Literatūra: 366.-367.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 349.-367.lpp.
 36. Evaluation of the conceptual model for corporate identity management in health care / Didzis Rutitis, Anda Batraga, Daina Skiltere, Kristofers Ritovs. – References: p.445-446 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.156 (2014), p.439-446, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.218. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814060388.
 37. Gulbe, Māra. Greenhouse gases emission in Latvia : modelling and forecasting / Māra Gulbe. – Bibliogr.: p.939 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.109 : 2nd World Conference on Business, Economics and Management (2014), p.935-939 : fig., DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.567. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052063.
 38. Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders / L. Kevere, S. Purvina, D. Bauze, M. Zeibarts, R. Andrezina, L. Piekuse, E. Brekis, I. Purvins // Nordic Journal of Psychiatry.. – ISSN 0803-9488. – Vol.68, N 2 (2014), p.129-136, DOI: 10.3109/08039488.2013.782066. – URL: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08039488.2013.782066.
 39. Ilgtspējīgas pārtikas pārvaldības attīstība vietējo pašvaldību līmenī: pamatnosacījumi un instrumenti = Sustainable food governance development at the local municipality level: preconditions and instruments / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Jānis Kauliņš, Līga Zvirbule. – (Vides zinātne). – Literatūra: 348.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 339.-348.lpp.
 40. Innovative competitive advantage determination model / Anda Batraga, Līga Brasliņa, Kaspars Vīksne, Andrejs Čumakovs. – Bibliogr.: p.42 // Economic science for rural development. – Jelgava : [Latvia University of Agriculture], 2014. – ISSN 16913078. – Vol. 35 (2014), p.34-42. – URL: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=820.
 41. International scientific conference “New challenges of economic and business development 2014” : conference proceedings, May 8-10, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [et al.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – 476 p. : il., diagr., tab. – Bibliogrāfija rakstu beigās. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 42. Janberga, Olita. The most common mistakes in European Union Funds projects in Latvıa / Olita Janbergs, Silvija Bruņa // Project management development – practice and perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, 10-11 April, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings / University of Latvia. Faculty of Economics and Management, – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984494708. – P.89-94.
 43. Jēkabsone, Inga. The methodology of measurement of objective Well-Being in municipalities : case of Latvia/ Inga Jēkabsone, Biruta Sloka. – Bibliogr.: p.217-219 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.208-219 : tab. URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 44. Jēkabsone, Inga. Objective evaluation of the well-being of the Municipalities in Latvia / Inga Jekabsone, Biruta Sloka. – Summ. in Russian: Оценка обьективного благосостояния в самоуправлениях Латвии, с.51. // Socialiniai Tyrimai = Social Research. – ISSN 1392-3110. – Nr.1 (2014), p.42-52.
 45. Jēkabsone, Inga. The role of municipalities in promoting Well-Being / Inga Jēkabsone, Biruta Sloka. – Bibliogr.: p.46-47 – Kopsav latviešu un krievu val.: Pašvaldību nozīme labklājības veicināšana ; Роль самоуправлений в повышении благосостояния, p.47 // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific proceedings of Riga Technical University – ([3. sērija], Economics and business=Ekonomika un uzņēmējdarbība). – ISSN 1407-7337. – Vol.25 (2014), p.40-47 : il. – URL: https://eb-journals.rtu.lv/issue/view/46.
 46. Jekabsone, Inga. Provision of principles of sustainability, collaboration and networking in communities : the approbation of methodology for the Assessment of well-being / Inga Jekabsone, Biruta Sloka. – References: p.59-62 // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, N 2 (2014), p.50-62.
 47. Jundzis, Tālavs. Pretballistisko raķešu aizsardzība un tās tiesiskie aspekti / Tālavs Jundzis. – (Akadēmiskā personāla raksti). – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. angļu val.: Legal aspects of antiballistic missile defence systems, 38.-39.lpp. // Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / zin. red. Tālavs Jundzis. – Rīga : Juridiskā koledža, 2014. – (2014), 27.-39.lpp.
 48. Kalniņa, Inese. The Council of Europe and the protection of national minorities / Inese Kalniņa. – Bibliogr.: 83.-85.lpp. // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, Nr.1 (2014), 72.-85.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2840.
 49. Kaļķis, Henrijs. Physical load analysis in hotel cleaning work / H. Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis. – Bibliogr.: p.849-850 // Agronomy Research. – ISSN 1406-894X. – Vol.12, N 3 (2014), p.843-850 : il. – URL: http://agronomy.emu.ee/vol123/2014_3_19_b5.pdf.
 50. Karnups, Viesturs Pauls. Latvian and Turkish economic relations 1918-1940 / Viesturs Pauls Karnups. – References: p.30 // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, N 1 (2014), p.20-30. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2840.
 51. Karnups, Viesturs Pauls. Latvijas lauksaimniecība no pagātnes uz nākotni : ieskats ekonomikas vēsturē / Viesturs Pauls Karnups // Akadēmiskā Dzīve. – Nr.50 (2014), 97-104.
 52. Knudsen, Laine Fogh. Alternative dispute resolution systems across the European Union, Iceland and Norway / Laine Fogh Knudsen, Signe Balina. – References: p.948-949 // Procedia Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1874-7655. – Vol 109 (2014), 944-948, DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2013.12.569. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052087
 53. Körnert, Jan. Entwicklungen im Bankensystem Lettlands seit 1991 / Jan Körnert, Inna Romānova // Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. – ISSN 1015-1516. – Jg.4 (2014), S.237-245. URL: http://www.lindeverlag.at/zeitschrift-78-78/bankarchiv_oeba-15/zeitschriften/inhaltsverzeichnis/bankarchiv_2014_04.pdf.
 54. Kristapsone, Silvija. Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā = Leading characteristics of micro, small and medium size enterprises trough crisis management / Silvija Kristapsone // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā : 7. starptautiskā zinātniskā konference = Theory for practice in the education of contemporary society : 7th International scientific conference / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. – Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2014. – ISBN 9789934503153. – 60.-65.lpp.
 55. Kristapsone, Silvija. Subjective assessment by teachers and other professionals of well-being in Latvia in years 2011/2012 / Silvija Kristapsone. – Bibliogr.: p.63-64. // Journal of Economics and Management Research. – ISSN 2255-9000. – Vol.3 (2014), p.[53]-64. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 56. Meta model of e-learning materials development / Signe Balina, Irina Arhipova, Inga Meirane, Edgars Salna. – Bibliogr.: p.155 // Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems, 27-30 April, 2014, Lisbon, Portugal : ICEIS 2014 / ed.: Slimane Hammoudi, Leszek Maciaszek, José Cordeiro. – [Lisbon : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2014]. – ISBN 9789897580291. – Vol.3, p.150-155 : fig. – URL: http://www.itkc.lv/wp-content/uploads/ICEIS-2014-Volume-3-paper-268.pdf.
 57. Mieriņa, Aiga. Kvalifikācijas problēmas starptautiskajās privāttiesībās = Classification issues on private international law / Aiga Mieriņa. – (Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija). – Atsauces parindēs. – Kopsav. angļu val.: 394.lpp. ; latv. val.: 403.lpp. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458557. – 394.-403.lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2803.
 58. Mieriņa, Aiga. Starptautisko privāttiesību modernizēšanas nepieciešamība un iespējas Latvijā = Modernization necessity and opportunities for international private law in Latvia / Aiga Mieriņa. – (Pagātnes mācības un mūsdienu izaicinājumi tiesību zinātnē : Starptautisko tiesību apakšsekcija = Lesson of the Past and contemporary challenges in legal science : International law sub-section). – Bibliogr.: 393.-394.lpp. – Kopsav. angļu val.: 383.lpp. // Jurisprudence and culture : past lessons and future challenges : the 5th International Scientific Conference of the University of Latvia dedicated to the 95th anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia, 10-11 November, 2014 : [papers] = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris : [raksti / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458922. – 383.-394.lpp.
 59. Nechval, Konstantin N. Adaptive CFAR tests for detection and recognition of target signals in radar clutter / K.N. Nechval, N.A. Nechval // Advances in Systems Science and Applications. – ISSN 10786236. – Vol.14, N 2 (2014), p.129-143.
 60. Nechval, Nicholas A. A new approach to constructing simultaneous prediction limits on future outcomes under parametric uncertainty of underlying models / N. A. Nechval, K. N. Nechval // IAENG Transactions on Engineering Sciences: Special Issue of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2013 and World Congress on Engineering 2013. – ISBN 9781138001367. – (2014), p. 1-13.
 61. Nechval, Nicholas A. Improved airline seat inventory control under incomplete information / N. A. Nechval, G. Berzins, K. N. Nechval // IAENG Transactions on Engineering Sciences: Special Issue of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2013 and World Congress on Engineering 2013. – ISBN 9781138001367. – (2014), p. 269-277.
 62. Nechval, Nicholas. New procedures of pattern classification for vibration-based diagnostics via neural network / N. Nechval, K. Nechval, I. Bausova // Communications in Computer and Information Science. – ISSN 1865-0929. – Vol.440 (2014), p.63-75, DOI: 10.1007/978-3-319-08201-1_7. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-08201-1_7.
 63. Neimane, Inna. Project managers competence in Latvia / Inna neimane, Žanete Ilmete // Project management development – practice and perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, 10-11 April, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings / University of Latvia. Faculty of Economics and Management. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984494708. – P.140-144.
 64. Oļevskis, Grigorijs. Functioning of Latvian manufacturing: up the stairs which lead down / Gregory Olevsky. – Bibliogr.: 44.-47.lpp. // Humanities and Social Sciences. Latvia. – ISSN 1022-4483. – Vol.22, Nr.1 (2014), 31.-47.lpp. : diagr., tab. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2840.
 65. Optimizing investment decisions for a set of projects under uncetainty of future returns / K. N. Nechval, N. A. Nechval // Advances in Systems Science and Applications. – ISSN 1078-6236. – Vol.14, N 1 (2014), p.22-36.
 66. Pauliņš, Nauris. E-Learning material presentation and visualization types and schemes / Nauris Paulins, Signe Balina, Irina Arhipova. – Bibliogr.: p.142-143 // Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems, 27-30 April, 2014, Lisbon, Portugal : ICEIS 2014 / ed.: Slimane Hammoudi, Leszek Maciaszek, José Cordeiro. – [Lisbon : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2014]. – ISBN 9789897580291. – Vol.3, p.138-143 : tab. – URL: http://www.itkc.lv/wp-content/uploads/ICEIS-2014-Volume-3-paper-268.pdf.
 67. Pauliņš, Nauris. Multilingual information delivery based on a domain ontology / N. Paulins, I. Arhipova, S. Balina // ACM International Conference Proceeding Series. – ISBN 9781450327534 – Vol.883 (2014), p.430-436, DOI: 10.1145/2659532.2659626. – URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2659532.2659626.
 68. Piekrastes pašvaldību vides pārvaldības vadlīnijas: sistēmpieeja un integrācijas princips = Environmental governance guidelines for coastal municipalities: system approach and integration principle complementary / Raimonds Ernšteins, Anita Lontone, Ilga Zīlniece, Līga Zvirbule. – (Vides zinātne). – Literatūra: 377.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 368.-377.lpp. : tab.
 69. Predictive inferences for future order statistics coming from an inverse Gaussian distribution / Nicholas A. Nechval, Konstantin N. Nechval, Vadim Danovich, Gundars Berzins. – Ietver bibliogr. // World Congress on Engineering : WCE 2014, 2-4 July, 2014, London, United Kingdom : proceedings. – (Lecture Notes in Engineering and Computer Science). – [International Association of Engineers, 2014]. – ISBN 9789881925350. – Vol.2, p.888-893. – URL: http://www.iaeng.org/publication/WCE2014/WCE2014_pp888-893.pdf.
 70. Pūķis, Māris. Vietējās pašvaldības darbības pamatprincipi : [elektronisks resurss] / Māris Pūķis, Andris Jaunsleinis. – Rīga : [Latvijas Pašvaldību savienība], 2014. – [90] lpp. – Literatūra: [89.-90.]lpp. – URL: http://www.lps.lv/images/resources/file/Iepirkums/10iep_2_1_Brosura%20KrIg%20proj-1.pdf.
 71. Pūlmanis, Emīls. Public sector project management application and sustainability problems : case of EU member state – Latvia / Emīls Pūlmanis. – References: p.31-34 // PM World Journal. – ISSN 2330-4480. – Vol.3, N 11 (2014), p.1-35 : fig. – URL: http://pmworldjournal.net/wp-content/uploads/2014/11/pmwj28-nov2014-Pulmanis-public-sector-project-management-Featured-Paper.pdf.
 72. Pūlmanis, Emīls. Public sector project management planning and efficiency problems / Emīls Pūlmanis // Project management development – practice and perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, 10-11 April, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings / University of Latvia. Faculty of Economics and Management. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984494708. – P.183-198.
 73. Pūlmanis, Emīls. Third international scientific conference on Project Management in the Baltic Countries : project management development – practice and perspectives / Emils Pulmanis // PM World Journal. – ISSN 2330-4480. – Vol.3, N 5 (2014), p.1-4.
 74. Rajevska, Olga. Latvian pension system : calibration by crisis / Olga Rajevska. – Bibliogr.: p.315 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.307-315.
 75. Rajevska, Olga. Pension statistics in Latvia : resources and weaknesses / Olga Rajevska. – Bibliogr.: p.74 // The Journal of Economics and Management Research. – ISSN 2255-9000. – Vol.3 (2014), p.[65]-74. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 76. Regional differences on eterpreneurs’ motivation to start business / Valdis Avotins, Biruta Sloka, Inara Kantane, Natalja Jarohnovica, Anastasija Vilcina, Anete Brauca. – Bibliogr.: p.78-79 // Economic science for rural development. – Jelgava : [Latvia University of Agriculture], 2014. – ISSN 1691-3078. – Vol. 35 (2014), p.71-79. – URL: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=820.
 77. Rupeika-Apoga, Ramona. Access to finance : Baltic financial markets / Ramona Rupeika-Apoga. – References: p.190-191 // Procedia Economics and Finance. – ISSN 2212-5671. – Vol.9 : The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013) (2014), p.181-192 : fig., DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00019-7. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114000197.
 78. Rupeika-Apoga, Ramona. Alternative financing of SMEs in the Baltic states: myth or reality? / Ramona Rupeika-Apoga // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.156 (2014), p.513-517, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.231. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814060510.
 79. Rupeika-Apoga, Ramona. Financing in SMEs : case of the Baltic States / Ramona Rupeika-Apoga. – References: p.124-125 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.150 (2014), p.116-125, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.013. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050629.
 80. Rupeika-Apoga, Ramona. Foreign exchange risk management in non-financial companies : case of the Baltic States / Ramona Rupeika-Apoga, Roberts Nedovis. – Bibliogr.: p.323-324 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.316-324 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 81. Saksonova, Svetlana. Analyzing secondary professional education systems in Kurzeme and Zemgale regions : institutions and labor market demand / Svetlana Saksonova. – Bibliogr.: p.345 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.337-345 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 82. Seimuškāne, Lilita. Evaluation of citizen participation in local governments of Latvia / Lilita Seimuškāne, Inga Vilka, Biruta Sloka. – Bibliogr.: p.100-101 // Journal of Economics and Management Research. – ISSN 2255-9000. – Vol.3 (2014), p.[87]-101. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 83. Skribāne, Irina. Structural weaknesses and challenges of economics growth of Latvia / Irina Skribane, Sandra Jekabsone. // Socialiniai Tyrimai = Social Research. – ISSN 1392-3110. – Nr.1 (2014), p.74-85.
 84. Skulme, Ronalds. Online marketing tools usefulness in managing customer purchase decision process / Ronalds Skulme, Valerijs Praude. – Bibliogr.: p.366 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.359-366 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 85. Sproģe, Ilze. Development of foreign trade in mineral resources in Latvia / Ilze Sproge, Sandra Jekabsone, Irina Curkina. // Marketing and sustainable consumption ; Rural development and entrepreneurship ; Home economics : [proceedings of the international scientific conference “Economic Science for Rural Development”]. – (Economic science for rural development ; N 35). – Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte], 2014. – ISSN 1691-3078. – P.226-236.
 86. Sproģe-Rimša, Santa. Export potential determination of higher education of three Universities of Baltic States in the aspect of “New Competitiveness” / Santa Sproģe-Rimša. – Bibliogr.: p.377-378 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.367-378 : tab., fig. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 87. Statistical techniques for validation of simulation and analytic stochastic models / N. Nechval, K. Nechval, V. Danovich, N. Ribakova // Lecture Notes in Computer Science. 21st International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications (ASMTA 2014), Budapest, Hungary, June 30 – July 2, 2014. – ISSN 1611-3349. – Vol.8499 (2014), p.155-169, DOI: 10.1007/978-3-319-08219-6_11. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-08219-6_11.
 88. Šalkovska, Jeļena. Actual problems of enterprises’ marketing management / Jeļena Šalkovska, Anda Batraga, Elīna Ogsta. – Bibliogr.: p.187-188 – Summ. in Lithuanian: Aktualios organizacijų rinkodaros valdymo problemos, p.188 // Regional Formation and Development Studies. – ISSN 2351-6542. – Vol.14, N 3 (2014), p.178-188 : fig. – URL: http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/874/pdf.
 89. Šalkovska, Jeļena. Marketing and logistics cooperation problems in Latvian companies / Jeļena Šalkovska, Natalija Ribakova, Vadims Danovičs. – References: p.397. – Summary in English: p.390 // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – ISSN 1877-0428. – Vol.110 (2014), p.90-97 : fig., DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.883. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055237.
 90. Šalkovska, Jeļena. Quantitative and qualitative measurement methods of companies’ marketing efficiency/ Jeļena Šalkovska, Elīna Ogsta. – Bibliogr.: p.401-402 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.389-402 : tab. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 91. Šķiltere, Daina. Data quality evaluation in statistical data processing / Daina Šķiltere, Jesiļevska Svetlana // Statistical Journal of the IAOS : Journal of the International Association for Official Statistics Vol.30, N 4 (2014), p.425-430, DOI 10.3233/SJI-140806.
 92. Šķiltere, Daina. Examining dimensions of data validity / Daina Šķiltere, Svetlana Jesiļevska // International Journal of Statistics and Economics. – ISSN 0975-556X. – Vol.15, N 3 (2014), p.18-24.
 93. Šneidere, Ruta. Importance of social and sustainability reporting in ensuring transparency and disclosure / Ruta Šneidere, Inese Vīgante. – (Economics and Management of Enterprises). – References: p.64 // Economic Annals-XXI = Економιчний Часопис-XXI. – ISSN 1728-6220. – N 9/10 (2014), p.61-64. – URL: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Sneidere,Vigante.pdf.
 94. Šneidere, Ruta. Legislative basis for corporate social responsibility reporting / R. Sneidere, I. Vigante // Economic Annals-XXI. – ISSN 1728-6239. – Vol. 3/4, N 1 (2014), p.58-62. – URL: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=60fd30257d144b799ed56fd6ff10eb3a.
 95. Ūdeņraža kā enerģijas nesēja iespēju izpēte bezizmešu transportā un enerģētikā Latvijā = Studying the Latvia’s challenges for hydrogen as an energy carrier in zero-emission transport and energetics / A. Starikovs, J. Fricsons, B. Sloka, J. Kleperis. – (Ūdeņraža materiāli un enerģētika). – Teksts paral. latviešu, angļu val. // 30. Zinātniskās konferences tēzes, 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference, 19-21 February, 2014, Riga / Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. – Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2014. – 22.lpp. – URL: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf.
 96. Vaidere, Inese. Benefits and risks of the Eurozone : Latvian case of euro adoption / Inese Vaidere. – Bibliogr.: p.131-134 // Journal of Economics and Management Research. – ISSN 2255-9000. – Vol.3 (2014), p.[116]-134. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2841.
 97. Vilka, Inga. Decentralizācija / Inga Vilka. – (Pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība). – Bibliogr.: 234.-236.lpp. // Cik demokrātiska ir Latvija? : demokrātijas audits 2005-2014 / zin. red. Juris Rozenvalds. – Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014. – ISBN 9789934848704. – 223.-236.lpp. : tab. – URL: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf.
 98. Vorončuka, Inesa. Human resource recruitment and selection approaches in public sector : case of Latvia / Inesa Voronсhuk, Olga Starineca. – Bibliogr.: p.429-430 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.417-430 : fig. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.
 99. Vorončuka, Inesa. Knowledge management and possibilities of proffesional development in public sector / Inesa Voronchuk, Olga Starineca. – (Managerial Aspects of European Integration). – References: p.178-179 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.168-179, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.6844. – URL: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/6844/3830.
 100. Vorslava, Maija. Public trust and participation depending on ethnicity in Latvia / Maija Vorslava, Lilita Seimuskane, Maris Pukis. – (Social evolution of Europe). – References: p.46-47 // European Integration Studies. – ISSN 1822-8402. – Vol.8 (2014), p.39-47, DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.6870. – URL: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/6870/3815.
 101. Zelgalve, Elvīra. Competition-related factor analysis in Baltic states / Elvira Zelgalve, Vita Zarina // Global Business Conference 2014 Proceedings : Qustioning the Widely-held Dogmas, Dubrovnik, Croatia, October 1-4, 2014. – ISSN 1848-2252. – P.501-509.
 102. Žigalova, Anna. Market dynamics in consumer segmentation : modelling framework / Anna Zhigalova. – Bibliogr.: p.463-464 // International scientific conference “New challenges of economic and business development” : conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association … [u.c.]. – Riga : University of Latvia, 2014. – ISBN 9789984458366. – P.455-464 : fig. – URL: http://www.evf.lu.lv/uploads/media/001-476_Conference_Proceeding_A4.pdf.