Nikolajeva, Vizma. Pārtikas mikrobioloģija / Vizma Nikolajeva ; zin. red. Indriķis Muižnieks. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 142 lpp. : diagr., il., tab. ISBN 9789984458083.

Intervija ar LU Bioloģijas fakultātes doc., Dr.biol. Vizmu Nikolajevu:

Doc. Vizma Nikolajeva

– Pastāstiet nedaudz par publikāciju!
Grāmata pirmoreiz iznāca jau 2007. gadā, un šis ir trešais izdevums. Šī mācību materiāla pirmais variants izstrādāts ESF līdzfinansēta projekta “Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē” ietvaros. Tā kā šīs programmas studentiem ir dažāda iepriekšējā izglītība un daļai no viņiem nav priekšzināšanu mikrobioloģijā, tad studiju programmā tika ietverts izvēles kurss Pārtikas mikrobioloģijā. Programmas direktore, asociētā profesore Ida Jākobsone, ierosināja man izstrādāt šo kursu un sagatavot mācību grāmatu.
Grāmatai ir divas nodaļas, pirmā – vispārīgā mikrobioloģija, otrā – pārtikas mikrobioloģija, tādēļ šī grāmata ir noderīga arī bioloģijas bakalaura studentiem vispārīgās mikrobioloģijas apguvei un bioloģijas maģistrantiem pārtikas mikrobioloģijas pamatu apguvei.

– Vai ir daudz tādu studentu, kuriem ir interese par pārtikas mikrobioloģiju, kas mūsdienās ir tik aktuāla tematika?
Jā, daudzi studenti interesējas par pārtikas mikrobioloģiju, gan par pārtikas produktu mikrobioloģisko sastāvu un tā noteikšanu, gan arī par mikroorganismu izmantošanu pārtikas tehnoloģijās.

– Vai savu pētniecisko darbu studenti bieži saista ar šo jomu?
Daudzi studenti vēlas izstrādāt savus pētnieciskos darbus saistībā ar pārtikas mikrobioloģiju. Vairāki to dara LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā, citi – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”. Dažreiz interese ir tik liela, ka nespējam nodrošināt visiem interesentiem iespējas strādāt šajā virzienā.

– Vai ir gandarījums par kārtējo publikāciju un apņemšanās uzsākt atkal jaunu?
Jā, ir gandarījums par pabeigtu darbu, jo jūtu, ka daudziem tas ir vajadzīgs. Manas jaunās ieceres saistītas ar kārtējām zinātniskajām publikācijām.

 

Studiju kursa “Pārtikas mikrobioloģija” slaidi 1, 2