Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta 2014. gada publikācijas

 1. Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja : [rakstu krājums] / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 311 lpp. : kartes, sh., tab. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Kopsav angļu val.: Ad locum: place, identity and capability, 305.-309.lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Grāmata izdota ar valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” atbalstu.
 2. Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits 2005-2014 / zin. red. Juris Rozenvalds. – Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014. – 315 lpp. – Monogrāfija ir sagatavota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros. – URL: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Demokratijas_audits_2014_kopaa.pdf.
 3. Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [Daina Bāra … u.c. ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis]. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 446 lpp. : il., kart., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 379.-[420.]lpp. un rādītājs: 429.-446. lpp. – Raksti latviešu valodā, kopsavilkums, nosaukums un satura rādītājs arī angļu valodā. – Monogrāfija veltīta profesorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas “Nacionālā identitāte” īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē.
 4. Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības : Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” / [Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Olga Rajevska, Aivars Tabuns ; zinātniskie redaktori: Aivars Tabuns, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule ; literārā redaktore: Ausma Tabuna ; dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 162 lpp. : il., tab.
 5. Uzule, Laura. Latviešu kapusvētki : identitātes rituāls / Laura Uzule, Vita Zelče ; rec.: Janīna Kursīte, Skaidrīte Lasmane, Pauls Daija. – Rīga : Mansards, 2014. – 285, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il., portr., tab. – (Imperfectum). – Bibliogrāfija: 267.-[275.] lpp. un zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 282.-[286.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

  ********************

 6. Lāce, Ilze. Cilvēks un vieta : tēmas nozīmīgums Latvijas socioloģijā / Ilze Lāce. – (Konceptualizēt vietu mērogos un darbībā). – Literatūra: 37.-40.lpp. // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014… – ISBN 9789984458175 – 20.-40.lpp.
 7. Lāce, Ilze. Telpas sociālā izpratne un vietas piederība = Social comprehension of space and affiliation to a place / Ilze Lāce. – (Nacionālās identitātes telpiskās dimensijas = Spatial dimensions of national identity) – Izmantotā literatūra un avoti: 415.-417.lpp – Kopsav. angļu val.: 375.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – -326.lpp.
 8. Niklass, Mareks. Ekonomiskā rīcībspēja = Economic capability / Mareks Niklass, Līga Rasnača. – (Nacionālā identitāte sociālās drošības kontekstā = National identity in the context of social security) – Izmantotā literatūra un avoti: 395.-398.lpp – Kopsav. angļu val.: 370.-371.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – -194.lpp. : tab., diagr.
 9. Niklass, Mareks. Sociālās palīdzības riski : labklājības slazds / Mareks Niklass. – (Radot vietu tēlos un rīcībā). – Literatūra: 203.-204.lpp // Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja / zin. red.: Aija Zobena. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014… – ISBN 9789984458175 – 186.-204.lpp.
 10. Zelče, Vita. Nacionālā atvadu rituāla tradīcija latvijā un mediji = The national farewell ritual tradition and media Latvia / Vita Zelče. – (Atvadu komunikācija). – Literatūra: 378.lpp. – Kopsav. angļu val.: 379.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 365-379.lpp.