Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Surikova Svetlana. Facilitating the adult learning processes in second chance education: what do the Latvian adult learners and their educators think about?

Publikācijas e-versija

 

Svetlana Surikova par publikāciju:

1.att._Svetlana_Surikova

Svetlana Surikova

“Raksta mērķis ir iepazīstināt ar ESF finansētā projekta “Atbalsts izglītības pētījumiem””(1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) pētījuma “Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā” (projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros veiktās izpētes rezultātiem par pieaugušo izglītotājiem nepieciešamām kompetencēm otrās iespējas izglītībā. Pieaugušo izglītotāji un viņu audzēkņi no 20 Latvijas skolām (t.sk. no 19 vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolām un vienas vispārizglītojošās vidusskolas,  kurā tiek īstenotas vakara un neklātienes vispārējās izglītības programmas) tika iesaistīti tiešsaistes aptaujā 2011./2012. mācību gadā, izmantojot Latvijas kontekstam adaptēto projekta “Qualified to Teach” – QF2TEACH (2009-2011) ietvaros izstrādāto pētniecības instrumentu. Pētījuma rezultāti tika analizēti, lai noteiktu galvenās pieaugušo izglītotāju kā pieaugušo mācīšanās veicinātāju kompetences un salīdzināt pieaugušo izglītotāju un viņu audzēkņu viedokļus par šīm kompetencēm, īpašu uzmanību pievēršot tādām aptaujas sadaļām kā “Starppersonu uzvedība un sazināšanās ar tiem, kas mācās”, “Audzēkņu pieejamība un attīstība” un “Mācīšanās procesu pārraudzīšana un vērtēšana”.

Raksta ievaddaļā tiek iezīmēta tēmas aktualitāte un atspoguļotas galvenās teorētiskā pamatojuma nostādnes. Raksta pirmajā daļā tiek sniegta informācija par Latvijā veiktā pētījuma kontekstu un izlasi. Raksta otrajā daļā galvenie pētījuma rezultāti tiek analizēti, lai no tagadnes un nākotnes perspektīvas novērtētu, cik svarīgas ir/būs otrās iespējas izglītības jomā strādājošo pieaugušo izglītotāju kompetences pieaugušo mācīšanās procesu veicināšanā. Raksta secinājumu daļā galvenie rezultāti tiek apkopoti un vispārīgie secinājumi tiek izdarīti. Jāuzsver, ka pieaugušo mudināšanai uzņemties atbildību par saviem mācīšanās procesiem un pieaugušo iesaistīšanai savu mācīšanās procesu veicināšanas aktivitātēs (piemēram, sevis motivēšanā, sevis iedvesmošanā, savu mācīšanās vajadzību diagnosticēšanā un novērtēšanā, savu mācīšanās procesu pārraudzīšanā, savu mācīšanās šķēršļu analizēšanā, savu mācīšanās rezultātu novērtēšanā u.c.) ir izšķiroša nozīme ne tikai otrās iespējas izglītības jomā, bet arī Latvijas pieaugušo izglītības sistēmā kopumā.”

 

Dr.habil.paed., prof. Irinas Maslo par publikāciju:

“Konferences raksts “Facilitating the adult learning processes in second chance education: what do the Latvian adult learners and their educators think about?” ir tapis ESF finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) pētījuma „Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā” (projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros, kas tika īstenots sadarbībā ar Āzijas un Eiropas foruma (ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning, ASEM LLL Hub) dalībniekiem. Šajā rakstā tiek analizēti empīriskā pētījuma rezultāti par Latvijas pieaugušo izglītotājiem nepieciešamām kompetencēm, lai no izglītotāja/audzēkņa un tagadnes/nākotnes perspektīvas novērtētu, cik svarīgas ir/būs otrās iespējas izglītības jomā strādājošo pieaugušo izglītotāju kompetences pieaugušo mācīšanās procesu veicināšanā.”

Rēzeknes augstskola. Sabiedrība, integrācija, izglītība.

 

Informācija par starptautisko zinātnisko konferenci “Sabiedrība, integrācija, izglītība”

Konferences programma

Konferences plakāts

Rēzeknes pilsētas dome. Konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”.

Foto no konferences

 

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Surikova, Svetlana. Facilitating the adult learning processes in second chance education : what do the Latvian adult learners and their educators think about? / Svetlana Surikova. – (Mūžizglītība = Lifelong learning) – Bibliogr.: 235.-236.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība [elektroniskais resurss] : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24.maijs, Rēzekne : II daļa. = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference, May 23th-24th, 2014, Rēzekne : Volume II : / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte … [u.c]. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. – 227.-236. lpp. : tab. – Pieejamība : CD-ROM ; tiešsaiste: URL: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/personas_socializacijas_petijumu_instituts/izdevumi/2014/Kr%C4%81jums%20II%20dala.pdf. – ISSN 1691-5887. –  ISBN 9789984441412.