Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Krūze Aīda, Sproģe Ieva. Das Wirken J. G. Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands.

Krūze, Aīda. Sproģe, Ieva. Das Wirken J. G. Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands / Aīda Krūze, Ieva Sproģe // Blecher, J., Gutjahr-Loeser, P., Schulz D. (Hrsg.). Theodor-Litt-Jahrbuch 2014/9, Leipziger Universitaetsverlag, 2014, S. 77-90.

Prof. Aīda Krūze par pētījumu:

Profesore, Dr. paed. Aīda Krūze Latvijas Universitātes 72. konferencē (Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija) 2014. gada 27. janvārī. Foto: Sarmīte Livdāne, Latvijas Universitātes muzejs

Profesore Aīda Krūze Latvijas Universitātes 72. konferencē (Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija) 2014. gada 27. janvārī. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

“18. gs. vācu apgaismotāja Johana Gotfrīda Herdera (1744–1803) darbības izpēti rosinājusi ilggadēja sadarbības partnera – Leipcigas Universitātes interese par J. F. Herdera Rīgas periodu (1764–1769), viņa skolotāja gaitām Rīgas Domskolā, kā arī pedagoģiskajiem rakstiem.

Raksti par J. G. Herdera pedagoģisko darbību un pedagoģiskajām atziņām latviešu valodā pirmo reizi publicēti rakstu krājumā “Laikmets un personība” (Lauziniece, Valentīna. Johans Gotfrīds Herders latviešu tautas kultūras un pedagoģiskās domas vēsturē (1744-1803). No: Laikmets un personība. Rīga : RaKa, 2000. [10.]-33. lpp. ISBN 9984152324.), vācu valodā – Leipcigas Universitātes zinātniskajā rakstu krājumā (Krūze, Aīda, Zigmunde, Alīda. Die Bedeutung Johann Gottfried Herders für die Entwicklung der Pädagogik Lettlands. In: Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung für Europa. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2005. S. 125-136. ISBN 3865830307.), Domskolas 800. jubilejai veltītajā zinātnisko rakstu krājumā (Krūze, Aīda, Zigmunde, Alīda. Domschullehrer Herder – Rigenser für immer. No: Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā. Rīga : RaKa, 2011, 141.-153.lpp. ISBN 9789984462004.).

Kopš 2006.gada prof. Aīda Krūze ir Teodora Lita (1880–1962) starptautiskās biedrības locekle. Piesaistot kolēģus, katru gadu Latvija ir pārstāvēta T. Lita simpozijā. 17. simpozijā nolasītais referāts iekļauts 2014. gada gadagrāmatā. Tas atklāj jaunu šķautni J. G. Herdera devumā Latvijas kultūrvēsturē.”

 

2013. gada  7. novembrī dalība simpozijā “Geschichte Verantwortung Vorbild”( 7.-8. novembris, 2013, Leipciga, Vācija) ar publikācijas tēmu “Das Wirken Johann Gottfried Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands”

Simpozija programma