Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Botāniskā dārza 2014. gada publikācijas

  1. Sparinska, Anta. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība = Biological diversity in Hybrid Rugosa roses : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare – augu fizioloģija / Anta Sparinska ; darba vad.: Nils Rostoks ; rec.: Ģederts Ieviņš, Gunta Jakobsone, Ina Alsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 64 lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: 8.-9., 36.-37., 57.-63. lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

    ****************************

  2. Does shoot anatomical heterogeneity influence Ex Vitro adventitious root formation in rhododendron microcutting? / Kristine Dokane, Dace Megre, Madara Lazdane, Uldis Kondratovics. – Ietver bibliogr. // Propagation of ornamental plants. – ISSN 1311-9109. – Vol 14, N 4 (2014), p.171-176.