Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Akadēmiskās bibliotēkas 2014. gada publikācijas

 1. Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis : biobibliogrāfija / [sastādītājas: Venta Kocere; bibliogrāfiskā sastādītāja Dagnija Ivbule] ; Letonikas bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga : Zinātne, 2014. – 221, [2] lpp. : il., portr. – (Latvijas zinātnieki). – ISBN 9789984879772.
 2. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija /  [sastādītājas: Jana Klebā, Lolita Lāce ; bibliogrāfiskā redaktore Dagnija Ivbule] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 199 lpp. : il., portr. – (Latvijas zinātnieki ).  – Pieejams elektroniskā formā:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2794.
 3. Kopā ar Rīgu : iepazīsim Rīgu! : [vēsture, ekskursija, muzeji, simboli, tradīcijas] = Together with Riga : let’s explore Riga! : [history, excursion, museums, symbols, traditions] / [grāmatas sastādītāja un līdzautore Helēna Grīnberga ; hronikas sastādītājs Arturs Heniņš ; tulkojums angļu valodā Edīte Muižniece, Maija Treilona ; redaktore Vita Girgisa. – [Rīga] : Rīgas Balvas biedrība, 2014. – 232, [8] lpp. : il., plāni. – ( Iepazīsim Rīgu! = Let’s explore Riga!). – ISBN 9789934141911.

  ***************************

 4. Belkova Lubova. Study of the paper used in Mollin’s typography (1589-1625): post abstract / Lubova Belkova, Rudīte Kalnina // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija: 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles stendu referātu krājums, Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, use, conservation: the 10th Baltic States triennial restorers’ posters Riga, 2014 / comp. Juris Pavlovs, Inta Rudzīte. – [Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība], 2014. – 88.-[89.]lpp.: il.
 5. Cesberga Ieva. Hieronymus Bock’s Kreuter Buch (The book of medical herbs): the life, preservation and restoration of a book: post abstract / Ieva Cesberga, Inta Rudzīte // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija: 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles stendu referātu krājums, Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, use, conservation: the 10th Baltic States triennial restorers’ posters Riga, 2014 / comp. Juris Pavlovs, Inta Rudzīte. – [Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība] , 2014 – 92.-[93.] lpp.: il.
 6. Kārļa Mīlenbaha bibliogrāfija: (1881-2011) / sast. Dagnija Ivbule // Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets / LU aģentūra “LU Latviešu valodas institūts”; [sast. Ina Druviete; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa]. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014. – 321.-[351.] lpp.
 7. Kocere Venta. Harkovas ievērojamais arhitekts Jūlijs Caune (1862-1930). – Bibliogr.: 210.-211. lpp. (35 nos.). – Kopsav. angļu val.: Jūlijs Caune from Alūksne – a prominent architector of Kharkov, 379.-380. lpp. / Venta Kocere // Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads / Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; sast., red. Dace Markus, Saulvedis Cimermanis. – 2.izd. – Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2014. – (Letonikas bibliotēka). – [198.]-211. lpp.: il.
 8. Kince, Velga. Latvijā pirms gadu simtiem un desmitiem / sast. V. Kince // Daba un vēsture, 2015 : [kalendārs] / atb. red. un sast. G. Kavacs. – Rīga: Zinātne, 2014. – (2015), 63.-75. lpp.
 9. Kince, Velga. Par dažām “Skroderdienu” dziesmām // Daba un vēsture, 2015 : [kalendārs] / atb. red. un sast. G. Kavacs. – Rīga: Zinātne, 2014. – (2015), 123.-126. lpp.: il., notis.
 10. Taimiņa, Aija. “Cienīgs mācītājs! Izredzēts mīļojams draugs!” Par Gothardu Frīdrihu Stenderu un diviem brāļiem Harderiem = “Honoured pastor! Dearly beloved friend!” Gotthard Friedrich Stender and two Harder brothers / Aija Taimiņa // Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : tēzes ; Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. gada 4-6. septembris / [angļu val. tekstu red.: Andra Damberga; vācu val.- Maija Levāne, latv. val.- Ruta Puriņa)] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2014. – ISBN 9789984458687. – 57.-59.lpp.
 11. Taimiņa, Aija. Kā strukturēt un izklāstīt zināšanas, kā mācīties un atcerēties : seno tekstu pieredze / Aija Taimiņa // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – ISBN 9789934106019. – 26.lpp.
 12. Taimiņa Aija. Rīgas Gutenbergs jeb Rīgas pirmajai tipogrāfijai – 425: [par pirmā Rīgas tipogrāfa un grāmattirgotāja Nikolausa Mollīna (ap 1550-1625) darbību un viņa tipogrāfijā iespiestajām grām.]. – Bibliogr. piez. parindēs: (13 nos.) / Aija Taimiņa // Iespiedgrafika. – ISSN 1407-3250. – Nr.1 (2014), 26.-33. lpp.: il.
 13. Коцере, Вента. Сотрудничество Академической библиотеки Латвийского Университета с университетами Украины = The cooperation of the Academic Library of the University of Latvia with the Ukrainian universities / Вента Коцере. – (Latvija un Ukraina : kultūru miniedarbība = Latvia and Ukraine : cultural interaction). – Список используемых источников информации: с.183-186 – Рез. на англ. яз.: с. 175. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – ISBN 9789934517259. – 175.-186.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 14. Мазулис, Валдис. Оцифровка и доступность фондов Академической библиотеки Латвийского университет = Digitisation of collections at the Academic Library of the University of Latvia / Валдис Мазулис. – (Bibliotēku speciālās kolekcijas = Library special collections). – Список используемых источников информации: с.173 – Рез. на англ. яз.: с. 168. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – ISBN 9789934517259. – 168.-173.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
 15. Урвачёв, Виктор. Роль Отдела украинской литературы Академической библиотеки Латвийского университета в процессе интеграции украинцев Латвии = The role of the Ukrainian Literature Department of the Academic Library of the University of Latvia in the process of the integration of Ukrainians in Latvia / Виктор Урвачёв. – (Latvija un Ukraina : kultūru miniedarbība = Latvia and Ukraine : cultural interaction). – Список используемых источников информации: с.194-196 – Рез. на англ. яз.: с. 187. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. – ISBN 9789934517259. – 187.-196.lpp. : il. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.