1. Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / redkol.: I. Daukste-Silasproģe, Z. Frīde, B. Kalnačs, I.E. Kalniņa, S. Lasmane, R. Treija, K. Vērdiņš ; Liepājas univeristātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras folkloras un mākslas institūts – Liepāja : LiePA, 2014. – 19.sēj – 399 lpp. – Bibliogr. rakstu beigās.
 2. Briedis, Raimonds. Latviešu romānu rādītājs, 1873-2013 / Raimonds Briedis, Anita Rožkalne ; [recenzenti Inguna Daukste-Silasproģe un Kārlis Vērdiņš ; redaktore Mārīte Āboltiņa ; sērijas dizaina un vāka autors Aivars Plotka]. – [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – 319 lpp. – (Personālijas, termini, avoti). – Latviešu romānistu un viņu romānu alfabētiskais rādītājs. – Latviešu romānu hronoloģiskais rādītājs: 1873-2013. – Latviešu romānu nosaukumu alfabētiskais rādītājs.
 3. Daukste-Silasproģe, Inguna. Tāla zeme, tuvi ļaudis : latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības / Inguna Daukste-Silasproģe ; [recenzenti: Juris Rozītis, Viesturs Vecgrāvis ; redaktore Sigita Kušnere, Anitas Rožkalnes vāka dizains]. – [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – 719 lpp., [40] lpp. iel. : il., faks. ; 24 cm. – Bibliogrāfija: [644.]-654. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji (personu un ģeogrāfisko vietu nosaukumu): [655.]-702. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
 4. Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās = History of folklore collection in photograps / sast. Aigars Lielbārdis. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – 224 lpp.
 5. Hausmanis, Viktors. Jelgavas teātris / Viktors Hausmanis ; rec.: Līga Ulberte, Ingrīda Vilkārse ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – Rīga : Zinātne, 2014. – 462, [1] lpp. : il. – Bibliogrāfija: 428.-[430.] un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 431.-[445.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – “Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte”‘ projekta “Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli” ietvaros”–Titlp. 2. pusē.
 6. Hausmanis, Viktors. Laimonis Siliņš un Sanfrancisko Mazais teātris / Viktors Hausmanis ; [recenzenti: Pāvels Štolls, Silvija Radzobe ; redaktore Ligita Bībere ; mākslinieks Aldis Aleks ; kosavilkumu angļu valodā tulkojusi Brigita Siliņa]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 254, [1] lpp. : il.
 7. Kalna, Baiba.Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940-1945) / Baiba Kalna ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; tulkotājs Valdis Bērziņš. – Tiešsaistes grāmata. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – 1 tiešsaistes resurss (268 lapas) : ilustrācijas. – Pieejas veids: tīmeklis URL: http://www.lfmi.lu.lv/?s=117&section=elektroniskas-gramatas. – Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF). – Resurss aprakstīts 2014.g. 12.dec.
 8. Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula ; [redkolēģija: Dace Bula, Rita Treija, Sandis Laime, Toms Ķencis, Sanita Reinsone ; recenzentes: Rūta Muktupāvela, Ieva Kalniņa ; Mārtiņa Plotkas dizains ; redaktore Ināra Stašulāne]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 606, [1] lpp. : il. – (Folkloristikas bibliotēka). – Bibliogrāfija: 532.-[568.] lpp. un personu rādītājs 569.-[590.] lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums “Latvian folkloristics in the interwar period” angļu valodā. – Virstitulā: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts Latviešu folkloras krātuve.

  ***************************

 9. Briedis, Raimonds. Books and ethnic communities in Latvia after 1914 / Raimonds Briedis // Publishing and book design in Latvia 1919-1940 : a Re-discovery / James Howard Fraser. – ISBN 9789934512186. – Rīga : Neputns, 2014. – P.301-306.
 10. Briedis, Raimonds. Books and ethnic communities in Latvia before 1914 / Raimonds Briedis // Publishing and book design in Latvia 1919-1940 : a Re-discovery / James Howard Fraser. – ISBN 9789934512186. – Rīga : Neputns, 2014. – P.17-28.
 11. Briedis, Raimonds. Moriss Māterlinks pie latviešu modernās literatūras šūpuļa / Raimonds Briedis – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. franču val.: Maurice Maeterlinck au berceau de la littérature lettone moderne, 78.lpp. // Morisa Māterlinka ideju transfērs : bilingvāls zinātnisko rakstu krājums = Transfert d’ideés de Maurice Maeterlinck : recueil bilingue d’articles scientifiques / sastādītāja Simona Sofija Valke ; redaktore (latviešu val.) Sigita Kušnere ; redaktore (franču val.) Sandra Baziz. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879710. – 77.-91.lpp.
 12. Bula, Dace. Disciplinary Past and shifting geographies of knowledge : addressing the interwar period of Latvian Folkloristics / Dace Bula // Mapping Disciplinary History : Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought, 20-24 October, 2014, Riga, Latvia : abstracts. – ISBN 9789984893129. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – P.11.
 13. Bula, Dace. Latviešu folkloristika starpkaru Eiropā / Dace Bula. – (Ceļā uz pilntiesīgu starptautisku zinātni). – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. angļu val.: On the way to becoming a full-fledged international scholarship, 601.-603.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 14.-66.lpp.
 14. Bula, Dace. Priekšvārds / Dace Bula // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 6.-12.lpp.
 15. Burima, Maija. Jēdziena ‘simbolisms’ izpratne latviešu literatūrkritikā 19.-20.gs. mijā = Understanding the term ‘symbolism’ in Latvian Literary Criticism at the turn of the 19th and 20th centuries / Maija Burima. – Atsauces: 16.-17.lpp. – Kopsav. angļu val.: 17.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes 71. konference. – Rīga : Jaunā Daugava, 2014. – ISBN 9984727211. – 5.[sēj.]: Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā, 7.-17.lpp.
 16. Daija, Pauls. Histērijas reprezentācijas aspekti 19. un 20. gs. mijas latviešu kultūrā / Daija Pauls, Eva Eglāja-Kristsone // Dzimtes konstruēšana II / sast. Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš ; rec.: Manfreds Kerners, Sandra Meškova. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Avens un partneri, 2014. – 98.-116.lpp.
 17. Daija, Pauls. Latviešu un vācbaltiešu vēsturisko attiecību reprezentācijas 19. gadsimta otrās puses literatūrā / Daija Pauls // Letonica. – ISSN 1407-3110. – Nr.28 (2014), 47.-78.lpp.
 18. Daija, Pauls. Morisa Māterlinka daiļrades recepcijas aspekti vācbaltiešu presē 20. gadsimta sākumā / Pauls Daija, Aiga Šemeta. – Bibliogr. parindēs. – Kopsav. franču val.: Aspects de la réception de l’œuvre de Maurice Maeterlinck dans la presse germano-balte au début du XX siécle, 94.lpp. // Morisa Māterlinka ideju transfērs : bilingvāls zinātnisko rakstu krājums = Transfert d’ideés de Maurice Maeterlinck : recueil bilingue d’articles scientifiques / sastādītāja Simona Sofija Valke ; redaktore (latviešu val.) Sigita Kušnere ; redaktore (franču val.) Sandra Baziz. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879710. – 93.-105.lpp.
 19. Daija, Pauls. Nedzirdamie pakļautie : Spivaka un postkoloniālisms/ Daija Pauls // Vai pakļautie spēj runāt? / Gajatri Čakravorti-Spivaka ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Meškova ; [zinātniskā redaktore Ieva Kolmane]. – ISBN 9789934120732. – Rīga : Mansards, 2014. – 97.-103.lpp.
 20. Daija, Pauls. Rahvuse avastamine ja ilmalik pööre Liivimaa läti kirjanduses 1760. aastatel / Daija Pauls // Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis / ed. Katre Kaju. – (Eesti Ajalooarhiivi toimetised ; Vol.21.). – ISSN 1406-0760. – (2014), p.68-79.
 21. Daukste-Silasproģe, Inguna. Literārās tikšanās. Imants Ziedonis Austrālijā = The literary presence. Imants Ziedonis in Australia / Inguna Daukste-Silasproģe. – (Imants Ziedonis tulkojumos un citās mākslās). – Literatūra: 348.-349.lpp. – Kopsav. angļu val.: 349.-350.lpp. ; latv. val.: 349.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 331.-350.lpp.
 22. Daukste-Silasproģe, Inguna. Šaubīties un tomēr ticēt : meklējot Dievu, sevi un Ziemassvētku noskaņu austrālijas vasarā = To doubt and yet to believe : in search for Good, identity and the Christmas feeling in australian summer / Inguna Daukste-Silasproģe. – Literatūra: 54.-55.lpp. – Kopsav. angļu val.: 55.-56.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krājuma sast. un zin. red.: Ieva Kalniņa. – ISBN 9789984459219. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 37.-56.lpp.
 23. Daukste-Silasproģe, Inguna. Uz tālo zemi : dažas epizodes Austrālijas latviešu dzīvē / Inguna Daukste-Silasproģe. – (Klasiskā un modernā latviešu literatūra). – Atsauces: 84.-86.lpp. – Kopsav. angļu val.: To the faraway land. Some episodes from the life of Latvians in Australia, 86.-87.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19. sēj. (2014), 71.-87.lpp.
 24. Eglāja-Kristsone, Eva. Mēs satiksimies iekšupvīdamies. Ziedoņa Eross = We will meet twinning inwardly. Ziedonis and Eros / Eva Eglāja-Kristsone. – (Ieskats Imanta Ziedoņa dzejas pasaulē). – Literatūra: 74.-75.lpp. – Kopsav. angļu val.: 75.lpp. ; latv. val.: 60.lpp. // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879703. – 60.-75.lpp.
 25. Eglāja-Kristsone, Eva. “Sievišķais cilvēks” : sievišķības modelēšanas un tipoloģizācijas piemēri 19./20. gadsimta mijas latviešu literatūrā un presē / Eva Eglāja-Kristsone // Letonica. – ISSN 1407-3110. – Nr.28 (2014), 79.-104.lpp.
 26. Kalnačs, Benedikts. 20th-century Baltic drama : comparative paradigms / Benedikts Kalnačs. – Bibliogr.: p.52-53 // Interlitteraria. – Vol.19, N 1: National Literatures and Comparative Literary Research (2014), 33-53, DOI: http://dx.doi.org/10.12697/IL.2014.19.1.3.
 27. Kalnačs, Benedikts. Nacionālā identitāte, mākslinieciskā novitāte un koloniālā diference 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā / Benedikts Kalnačs // Letonica. – ISSN 1407-3110. – Nr.28 (2014), 25.-46.lpp.
 28. Kalnačs, Benedikts. Rūdolfs Blaumanis un 19. gadsimta Eiropas literatūra / Benedikts Kalnačs. – (Latviešu literatūra un Eiropas konteksti). – Atsauces: 166.lpp. – Kopsav. angļu val.: Rūdolfs Blaumanis and the 19th century European literature, 166.-167.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19. sēj. (2014), 162.-167.lpp.
 29. Klotiņš, Arnolds. Music in occupied Latvia / Arnolds Klotins // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. – Leipzig : Gudrun Schrőder, 2014. – Hft.14 (2014), S.177–230.
 30. Krogzeme-Mosgorda, Baiba. Literatūrzinātniskā pieeja folkloras izpētē : folkloras tekstu poētika / Baiba Krogzeme-Mosgorda. – (Pētījumu virzieni, pieejas). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Research directions and approaches, 603.-604.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 264.-301.lpp.
 31. Ķencis, Toms. Arveds Švābe (25.05.1888.-20.08.1959.)/ Toms Ķencis. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 462.-483.lpp. : il.
 32. Ķencis, Toms. Kārlis Straubergs (14.06.1890.-10.08.1962.)/ Toms Ķencis. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 354.-371.lpp. : il.
 33. Ķencis, Toms. Mitoloģijas pētniecība / Toms Ķencis. – (Pētījumu virzieni, pieejas). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Research directions and approaches, 603.-604.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 302.-326.lpp.
 34. Ķencis, Toms. Soviet Latvian folkloristics : censorship and mythography / Toms Ķencis // Mapping Disciplinary History : Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought, 20-24 October, 2014, Riga, Latvia : abstracts. – ISBN 9789984893129. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – P.27.
 35. Laime, Sandis. In the beginning, this was an empty place… Place-related narratives in Timofeyevka, Siberia / Sandis Laime. – Bibliogr.: p.75-76 // Folklore. – ISSN 0589-1485. – Vol.58: International conference on the Estonians and Latvians in Siberia, 10-11 December, 2008, Tartu, Estonia(2014), p.63-76 : il., doi:10.7592/FEJF2014.58.laime. – URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol58/laime.pdf.
 36. Laime, Sandis. Kārlis Straubergs and his research on Latvian witchcraft / Sandis Laime // Mapping Disciplinary History : Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought, 20-24 October, 2014, Riga, Latvia : abstracts. – ISBN 9789984893129. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – P.28.
 37. Laime, Sandis. Raganas in Latvian folk belief : witches, nature spirits or restless souls? / Sandis Laime // Conference of Belief Narrative Network of ISFNR Nature Spirits : Continuity and Change, 1-4 October, 2014 : abstracts / ed. Bela Mosia ; Ministry of Education and Science of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi. – Tbilisi, 2014. – P.28.
 38. Laime, Sandis. Vēsturiski etnogrāfiskie pētījumi / Sandis Laime, Gatis Ozoliņš. – (Pētījumu virzieni, pieejas). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Research directions and approaches, 603.-604.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 238.-262.lpp.
 39. Lielbārdis, Aigars. Calendar customs in the Latvian village of Timefeyevka in Siberia / Aigars Lielbardis // The yearbook of the SIEF working group on The Ritual Year : igrations. – ISSN 2228-1347. – Sofia: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, 2014. – Vol.8, p.216–227.
 40. Lielbārdis, Aigars. The interrelationship of religion and magic in the experience of Latvians in Timofeyevka, Siberia / A. Lielbardis. – Bibliogr.: p.123-126 // Folklore. – ISSN 1406-0957. – Vol.58 (2014), p.105-126, doi:10.7592/FEJF2014.58.lielbardis. – URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol58/lielbardis.pdf.
 41. Ozoliņš, Jānis. Teksts, seksualitāte un bauda : Riharda Bargā piemērs / Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš // Dzimtes konstruēšana II / sast. Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš ; rec.: Manfreds Kerners, Sandra Meškova. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Avens un partneri, 2014. – 117.–140.lpp.
 42. Pakalns, Guntis. Kā Pēteris Šmits rediģējis „Latviešu pasaku un teiku” tekstus / Guntis Pakalns. – Bibliogr.: 302.lpp. – Kopsav. angļu val.: How Pēteris Šmits edited the texts of “Latviešu pasaku un teikas” (Latvian Folk-Tales and Legends), 303.lpp. // Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes 23. starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli = Proceedings of the 23th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities / Daugavpils Universitāte. – ISSN 1691-9297. – Daugavpils : Saule, 2014. – 17.[sēj.], 295.–303.lpp. : att.
 43. Pakalns, Guntis. Pēteris Birkerts (15.01.1881.-18.02.1956.) / Guntis Pakalns. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 484.-509.lpp. : il.
 44. Pakalns, Guntis. Pēteris Šmits (25.12.1869.-05.06.1938.) / Guntis Pakalns. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 372.-406.lpp. : il.
 45. Pūtelis, Aldis. Document in its own right or just a means of documentation : Phonography cylinders in the collection of the Archives of Latvian Folklore / Aldis Pūtelis // Safe and reusable : ideals versus real life : BAAC Conference, 17-19 September 2014, Riga : programme / BAAC, Baltic Audiovisual Archival Council. – Riga : [b.i.], 2014. – P.7-8.
 46. Pūtelis, Aldis. Mācītie ļaudis un vienkāršā tauta. Divas tradīcijas latviešu mitoloģijā = The learned and the common people. Two traditions in the Latvian Mythology / Aldis Pūtelis. – Literatūra un avoti : 72.lpp. – Kopsav. angļu val.: 71.-72.lpp. // Māksla un mūzika kultūras diskursā : 3. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Art and music in cultural discorse : proceedings of the 3rd international scientific and practical conference / Rēzeknes Augstskola, Tallinas Universitāte, Maskavas Pilsētas pedagoģiskā universitāte, P.M.Mašerova vārdā nosauktā Vitebskas Valsts universitāte. – Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. – ISBN 9789984441474. – 57.-72.lpp.
 47. Pūtelis, Aldis. Who Needs Folklore? / Aldis Pūtelis // Mapping Disciplinary History : Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought, 20-24 October, 2014, Riga, Latvia : abstracts. – ISBN 9789984893129. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – P.35.
 48. Reinsone, Sanita. Facing the enemy : the image of a chekist in narratives of Latvian national partisan women after World War II : power and democracy / Sanita Reinsone // 18th International Congress of Oral History : The Many Voices of Oral History. Communications, 9-12 July, 2014, Barcelona : poroceedings. Barcelona, 2014. – P.1178-1185.
 49. Reinsone, Sanita. Folkloras studijas un pētniecība Latvijas Universitātē / Sanita Reinsone. – (Ceļā uz pilntiesīgu starptautisku zinātni). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: On the way to becoming a full-fledged international scholarship, 601.-603.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 151.-186.lpp.
 50. Reinsone, Sanita. Latgalian emigrants in Siberia : contradicting images / Sanita Reinsone. – Bibliogr.: 59-62 // Folklore. – ISSN 0589-1485 – Vol.58: International conference on the Estonians and Latvians in Siberia, 10-11 December, 2008, Tartu, Estonia(2014), p.37-62 : fig., DOI: 10.1109/CPEM.2014.6898496. – URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol58/reinsone.pdf.
 51. Rižijs, Marians. Nozīmīgākās dzejas grāmatas 2012. gadā / Marians Rižijs. – (2012. gada latviešu literatūras apskats un analīze). – Atsauces: 77.-78.lpp. – Kopsav. angļu val.: 78.lpp. // Autors. Teksts. Laikmets : 2. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / sast. Sandra Ratniece ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. – Rēzekne : Jaunā Daugava, 2014. – ISBN 9984727203. – 2.[sēj.], 70.-78.lpp.
 52. Sindi, Inga. Stāstīšanas beigas un sākums / Inga Sindi // The order in destruction and the chaos of order. Freedom : International Research Conference “MetaMind ‘2014”, Riga, Latvia, September 25-28, 2014 : book of abstracts / editors Dace Dalbiņa … [et al.]. – Riga : [RTU Press], 2014. – ISBN 9789934106019. – 26.lpp.
 53. Treija, Rita. Anna Bērzkalne (15.01.1891.-01.03.1956.) / Rita Treija. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 328.-353.lpp. : il.
 54. Treija, Rita. Latviešu folkloristi starptautiskajos sakaros / Rita Treija. – (Ceļā uz pilntiesīgu starptautisku zinātni). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: On the way to becoming a full-fledged international scholarship, 601.-603.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 187.-209.lpp.
 55. Treija, Rita. Towards international scholarship : international years of the Archives of Latvian Folklore / Rita Treija // Mapping Disciplinary History : Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought, 20-24 October, 2014, Riga, Latvia : abstracts. – ISBN 9789984893129. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. – P.41.
 56. Treija, Rita. Vēsturiski ģeogrāfiskā metode / Rita Treija. – (Pētījumu virzieni, pieejas). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Research directions and approaches, 603.-604.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 212.-237.lpp.
 57. Vērdiņš, Kārlis. Is Ilze Jansone’s “insomnia” the Latvian “well of loneliness”? / Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš. – Bibliogr.: p.210 // Interlitteraria. – Vol.19, N 1: National Literatures and Comparative Literary Research (2014), p.202-210, DOI: http://dx.doi.org/10.12697/IL.2014.19.1.15.
 58. Vērdiņš, Kārlis. “Mēs nevarējām ciest viņa muti” : Roberts Tautmīlis-Bērziņš un vīriešu sievišķības diskurss 20. gs. sākumā / Kārlis Vērdiņš // Letonica. – ISSN 1407-3110. – Nr.28 (2014), 105.-122.lpp. 
 59. Vīksna, Māra. Ceļvedis albumam / Māra Vīksna // Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās = History of folklore collection in photograps / sast. Aigars Lielbārdis. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. –– 25.lpp.
 60. Vīksna, Māra. Latviešu folkloras krātuves izveide un darbība / Māra Vīksna. – (Ceļā uz pilntiesīgu starptautisku zinātni). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: On the way to becoming a full-fledged international scholarship, 601.-603.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758 – 101.-150.lpp.
 61. Vīksna, Māra. Latvių tautosakos archyvas laikams keičiantis / Māra Vīksna. – (Latvių Folkloro archyvui – 90). – Bibliogr.: p.179-180 // Tautosakos darbai : Folklore studies. – Vol.47 (2014), p.166-180 : il.
 62. Vīksna, Māra. Ludis Bērziņš (14.09.1870.-24.05.1965.) / Māra Vīksna. – (Personības). – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: Personalities, 605.-607.lpp. // Latviešu folkloristika starpkaru periodā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. – Rīga : Zinātne, 2014. – ISBN 9789984879758. – 408.-435.lpp. : il.