Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Latvijas vēstures institūta 2014. gada publikācijas

 1. Berga, Tatjana. Piltenes depozīts : naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā = The Piltene hoard : coinage circulation in Courland in the 13th century / Tatjana Berga ; rec.: Ilgvars Misāns, Armands Vijups ; [tulk. Valdis Bērziņš]. – Rīga : Zinātne, 2014. – 95 lpp. : il., karte, tab. – Bibliogrāfija: 90.-92. lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā ; vāka noformējums tikai latviešu valodā.
 2. Lipša, Ineta. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939 / Ineta Lipša ; rec.: Vita Zelče, Aleksandrs Ivanovs, Kaspars Zellis ; LU Latvijas vēstures institūts. – Rīga : Zinātne, 2014. – 622 lpp. : il., diagr. – Bibliogrāfija: [581.]-602. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [603.]-613. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
 3. Starptautiska zinātniskā konference “Baltijas valstis PSRS sastāvā” (2012 : Rīga, Latvija) Baltijas valstis PSRS sastāvā : no poststaļinisma līdz pārbūvei : 1953-1990 : starptautiska zinātniskā konference, Rīga, 2012. gada 19. aprīlis : referātu krājums = The Baltic states in the Soviet Union : from post-stalinism to perestroika : 1953-1990 : international conference, Riga, April 19, 2012 : proceedings of the conference = Страны Балтии в составе СССР : от постсталинизма до перестройки : 1953-1990 : международная научная конференция, Рига, 19 апреля 2012 года : сборник докладов / rec.: Marjo Mela, Grigorijs Smirins ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts . – Rīga : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2014. – 251 lpp. : grafiki, tab. – Ietver bibliogrāfiju. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.

  ***************

 4. Bela, Baiba. Citādas vēstures pētniecība / Baiba Bela, Māra Zirnīte. – Bibliogr.: 349.-350.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 344.-350.lpp.
 5. Bērziņš, Jānis. Ieskats Latvijas sabiedrības uzskatos par pašvaldības reformu (1905–1907) / Jānis Bērziņš. – Bibliogr.: 134.-135.lpp. – Kopsav. angļu val.: A atudy of public opinion in Latvia on the local government reform of 1905–1907, 136.-138.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.2 (2014), [120.]-138.lpp.
 6. Bērziņš, Jānis. Latviešu deputātu darbība provinciālpadomēs zemstes pašvaldības reformas projekta sagatavošanā (1905–1907) : [par pašvaldības reformu ieviešanu Baltijā] / Jānis Bērziņš. – Bibliogr.: 86.-89.lpp. – Kopsav. angļu val.: The activities of the Latvian deputies in the provincial councils in drafting a reform of zemstvo local government (1905–1907), 90.-91.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.3 (2014), [57.]-92.lpp.
 7. Bleiere, Daina. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā Latvijā : [par kolaborāciju Latvijā 20.gs.] / Daina Bleiere. – Bibliogr.: 159.-162.lpp. – Kopsav. angļu val.: On collaboration: definitions, classification and application in research related to German and Soviet occupation regimes in Latvia, 163.-167.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.2 (2014), [139.]-167.lpp. : tab.
 8. Bleiere, Daina. “Tā ir ksendza, nevis Latvijas Kompartijas CK sekretāra valoda.” Par ko 1946. gadā tika atcelts no amata Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas sekretārs Jānis Jurgens? / Daina Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.3 (2014), [143.]-156.lpp.
 9. Boldāne, Ilze. Latviešu etniskie stereotipi : izveide, saturs un izplatīšanās = Latvian ethnic stereotypes : creation, content and dissemination / Ilze Boldāne. – (Sociālo un humanitāro zinātņu starpdisciplinārie pētījumi). – Literatūra: 163.-164.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. Liepāja : LiePA, 2014. – 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 157.-164.lpp.
 10. Čerpinska, Anita. Pārcēlāju Raņķu dzimta Ķemerejas tiesas materiālos : [18.gs.] / Anita Čerpinska. – Bibliogr. un koment.: 67.-69.lpp. – Kopsav. vācu val.: Übersetzerfamilie Raņķis im Spiegel archivischer Quellen des Rigaer Kämmereigerichts, 69.-71.lpp. // Latvijas Arhīvi. – ISSN 1407-2270. – Nr.1/2 (2014), [43.]-71.lpp.
 11. Čerpinska, Anita. Romas katoļticīgie Rīgā 18. gadsimta pirmajā pusē / Anita Čerpinska. – Bibliogr.: 173.-176.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.2 (2014), [168.]-176.lpp. : tab.
 12. Dating late Paleolithic harpoons from lake Lubāns, Latvia / John Meadows, Berit V. Eriksen, Ilga Zagorska, Alexander Dreves, Joanna Simpson. – References : p.588-589 // Radiocarbon. – ISSN 0301-9322. – Vol.56, Nr 2 (2014), p.581–589 : il., DOI: 10.2458/56.16957
 13. Evarts, Edvīns. Melnais tirgus Otrā pasaules kara laikā Latvijas ģenerālapgabalā : pētniecības problēmas / Edvīns Evarts. – Bibliogr.: 260.-261.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 255.-261.lpp.
 14. Guščika, Elīna. Kapu uzkalniņu ar akmeņu riņķi austrumu un rietumu grupa : kolektīvās identitātes jautājumi agrajā dzelzs laikmetā / Elīna Guščika. – Bibliogr.: 167.-171.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 154.-171.lpp.
 15. Jakovļeva, Mārīte. Bauskas pils kā Kurzemes un Zemgales hercogistes administratīvais un militārais centrs 16.-17. gadsimtā / Mārīte Jakovļeva. – (Vēsturnieku pētījumi) – Atsauces un piezīmes: 211.-215.lpp. – Kopsav. vācu val.: Schloss Bauske als administratives und militärisches zentrum des herzogtums Kurland und Semgallen, 215.-216.lpp. // Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sast. Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. – ISBN 9789984824338. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. – 8.sēj.: Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā, 189.-216. : att.
 16. Jakovļeva, Mārīte. Dažas pārdomas par Kurzemes hercogu floti un kuģubūvi / Mārīte Jakovļeva // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [sast. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 91.-99.lpp.
 17. Jansone, Aija. “Tā kā līdz…” : [rec. par grām.: Danglova, Olga. Izšuvumi Slovākijā / Olga Danglova. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výraby, 2009. – 267 lpp.] / Aija Jansone. – (Recenzijas) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.3 (2014), [185.]-189.lpp.
 18. Jansons, Leo. gada 17. jūnijs – 5. augusts Latvijas tiesiskā statusa maiņas kontekstā : interpretācijas ietvaru definēšanas problēma / Leo Jansons, Arturs Žvinklis, Dzintars Ērglis. – (Vēsture = History). – Bibliogr.: 1033.lpp. – Kopsav. angļu val.: June 17 – August 5, 1940 in the context of transformation of Latvia’s legal status: the problem of definition of interpretation frameworks, 1025.lpp. // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, [10.-12. aprīlis, 2013, Daugavpils] = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / sast. Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. – ISBN 9789984146652. – Daugavpils : Saule, 2014. – 1025.-1033.lpp.
 19. Legzdiņa, Dardega. Stabilo izotopu pētniecības iespējas Latvijas akmens un bronzas laikmeta arheoloģiskajā materiālā = Stable isotope facilities research on stone and bronze age archaeological material in Latvia / Dardega Legzdiņa. – (Vēsture). – Literatūra: 26.-27.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast., red. A. Medveckis ; Liepājas Universitāte. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Socioloģisko pētījumu centrs. – Liepāja : LiePA, 2014. – ISSN 1407-6918. – 16.[sēj.] (2014), 20.-27.lpp.
 20. Lerhis, Ainārs. Latvijas 20. gadsimta vēstures politizācijas pamattendences : ieskats Krievijā sastopamajās nostādnēs postpadomju telpas integrācijas centienu kontekstā / Ainārs Lerhis. – Bibliogr.: 115-117.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 103.-117.lpp.
 21. Meadows, John. A lake fortress, a floating chronology, and an atmospheric anomaly : the surprising results of a radiocarbon wiggle-match from Araiši, Latvia / J. Meadows, M. Zunde // Geochronometria. – ISSN 1897-1695. – Vol.41, N 3 (2014), p.223-233, DOI: 10.2478/s13386-013-0153-2.
 22. Mugurēvičs, Ēvalds. Dinaburgas pils un pilsapmetne pēc rakstīto avotu un arheoloģisko izrakumu liecībām / Ēvalds Mugurēvičs. – (Arheologu pētījumi). – Atsauces un piezīmes: 160.-162.lpp. – Kopsav vācu val.: Burg und burgflecken der alten Dünaburg nach den zeugnissen der schriftlichen quellen und archäologischen ausgrabungen, 163.-165.lpp. // Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sast. Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. – ISBN 9789984824338. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. – 8.sēj.: Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā, 145.-165.lpp. : att.
 23. Mugurēvičs, Ēvalds. Rakstītie vēstures avoti un osteoloģiskās liecībs par tauriem Baltijas reģionā / Ēvalds Mugurēvičs, Arnis Mugurēvičs. – (Starpdisciplinārie pētījumi). – Atsauces un piezīmes: 325.-329.lpp. – Kopsav vācu val.: Schriftliche geschichtsquellen und osteologische zeugnisse von den auerochsen im ostseegebiet, 329.-330.lpp. // Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sast. Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. – ISBN 9789984824338. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. – 8.sēj.: Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā, 313.-330.lpp. : att.
 24. New research at Rinnukalns, a Neolithic freshwater shell midden in northern Latvia / Valdis Bērziņš, Ute Brinker, Christina Klein, Harald Lübke, John Meadows, Mudīte Rudzīte, Ulrich Schmölcke, Harald Stümpel, Ilga Zagorska. // Antiquity. – ISSN 0003-598X. – Vol.88, N 341 (2014), p.715-732.
 25. Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku oiļu bojāeja 13.-16. gadsimtā : cēloņi un fakti / Ieva Ose. – (Apkopojoši pētījumi par pilīm). – Atsauces un piezīmes: 36.-42.lpp. – Kopsav vācu val.: Der untergang der mittelalterlichen burgen Lettlands im 13.-16. jahrhundert: ursachen und tatsachen, 42.-45.lpp. // Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sast. Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. – ISBN 9789984824338. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. – 8.sēj.: Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā, 11.-45.lpp. : att.
 26. Pavlovičs, Juris. Ikdienas dzīves faktora loma Latvijas “padomju cilvēka” identitātes veidošanā (1945-1985) / Juris Pavlovičs. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. krievu val.: Роль фактора повседневной жизни в формировании идентичности “советского человека” в Латвии, 1945-1985 гг., [170.-171.]lpp. // Baltijas valstis PSRS sastāvā : no poststaļinisma līdz pārbūvei : 1953-1990 : starptautiska zinātniskā konference, Rīga, 2012. gada 19. aprīlis : referātu krājums = The Baltic states in the Soviet Union : from post-stalinism to perestroika : 1953-1990 : international conference, Riga, April 19, 2012 : proceedings of the conference = Страны Балтии в составе СССР : от постсталинизма до перестройки : 1953-1990 : международная научная конференция, Рига, 19 апреля 2012 года : сборник докладов / rec.: Marjo Mela, Grigorijs Smirins ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. – ISBN 9789934140631. – Rīga : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2014. – 170.-179.lpp.
 27. Potential freshwater reservoir effects in a Neolithic shell Midden at Riņņukalns, Latvia / John Meadows, Harald Lübke, Ilga Zagorska, Valdis Bērziņš, Aija Ceriņa, Ilze Ozola. – Bibliogr.: p.831-832 // Radiocarbon. – ISSN 0033-8222. – Vol.56, N 2 (2014), p.823–832 : fig., tab.
 28. Zemītis, Guntis. Kultūru saskarsme un komunikācija Latvijas teritorijā 12./13. gadsimtā pēc Indriķa Livonijas hronikas ziņām / Guntis Zemītis. – Bibliogr.: 191.-194.lpp. // Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos : Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli / zin. red.: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458311. – 172.-194.lpp.
 29. Zemītis, Guntis. Valstiskuma attīstība Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz valsts dibināšanai 1918.gada 18.novembrī / Guntis Zemītis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.3 (2014), 170.-184.lpp.