Siliņa-Piņķe, Renāte. Rigas spätmittelalterliche Personennamen / Renāte Siliņa-Piņķe. Hamburg : Baar-Verlag, 2014. 220 lpp. : tab. ; 23 cm. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, 7 . ISBN 9783935536073.

LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol.  Renāte Siliņa-Piņķe par publikāciju:

Renāte Siliņa-Piņķe. 2014. g. grāmatas atvēršanas svinībās LU Latviešu valodas institūtā

LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe grāmatas “Rigas spätmittelalterliche Personennamen” atvēršanas svētkos LU Latviešu valodas institūtā 2014. gada 23. aprīlī

“Monogrāfija “Rigas spätmittelalterliche Personennamen””(Personvārdi vēlo viduslaiku Rīgā) ir veltīta Latvijā maz pētītai jomai – vēsturiskajai antroponīmikai, konkrēti, vēsturisko personvārdu izpētei. Grāmatā atrodams valodnieciski apstrādāts 15. gadsimta Rīgas Ķemerejas reģistrā (pilsētas izdevumu pierakstu grāmatā) fiksēto personvārdu materiāls: 142 personvārdi (4485 personu pieminējumi). Centrālajā pētījumā ietilpst 111 rīdzinieku vārdu analīze. Visi šo vārdu īpašnieki pārstāv vēlo viduslaiku pilsētnieku augstāko un vidējo sociālo slāni, un visi, izņemot dažus pilsētas oficiāli uzņemtos viesus, ir vācieši.

Šī ir pirmā grāmata, kas veltīta vēsturiskajiem rīdzinieku personvārdiem. Iepriekš iznākušie divi pētījumi ir veltīti latviešu (E. Blese 1929) vai rīdzinieku un talliniešu (L. Feierābende (Feyerabend) 1985) uzvārdiem. Būdams unikāls pētījums Latvijas mērogā, tas iekļaujas Vācijā veikto vēsturisko personvārdu pētniecības apritē. Tieši Vācijā veiktie atbilstošā laika personvārdu pētījumi ir pamats salīdzinošajam darbam un rīdzinieku vārdu izplatības un pieraksta formu daudzveidības analīzei plašākā – Hanzas savienības kultūras telpas – kontekstā.

Darbā, paralēli personvārdu lingvistiskajai analīzei, pirmo reizi Latvijā ir veikta sociolingvistiska vēsturisko personvārdu analīze, ieskatoties vārdu došanas un lietošanas atšķirībās rīdzinieku augstākajā un vidējā sociālajā slānī, kā arī garīdzniecības personvārdos. Īpaša ir arī pievēršanās runātās valodas atspoguļojumam rakstītajā tekstā. Pētījums papildina Latvijas ģermānistu vācbaltu kultūras un valodas studijas.”

 

LU Latviešu valodas institūta direktora vietnieces Sandas Rapas monogrāfijas anotācija:

“Izdevniecība Baar-Verlag Hamburgā (Vācijā) laidusi klajā Latviešu valodas institūta pētnieces Renātes Siliņas-Piņķes monogrāfiju “Rigas spätmittelalterliche Personennamen” (“Personvārdi viduslaiku Rīgā”), kurā lingvistiskā un sociolingvistiskā aspektā aplūkoti senie vārdi ciešā saistībā ar lejasvācu personvārdu sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot vēsturisko priekšvārdu formveidei un cilmei un ieskicējot arī viduslaiku sabiedriskās norises un kultūras vēsturi. Darbs ir pirmais sociolingvistiskais vēsturisko priekšvārdu pētījums, kas balstīts uz avota oriģinālu (Latvijas Vēstures arhīva materiāliem) un būtiski papildina vācbaltu kultūras un valodas studijas.”

LU Latviešu valodas institūts. Rigas spätmittelalterliche Personennamen (Personvārdi viduslaiku Rīgā).

 

Izdevuma atvēršanas svētki

LU Latviešu valodas institūts. Rigas spätmittelalterliche Personennamen (Personvārdi viduslaiku Rīgā).

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem