1. Blinkena, Aina.“Caur vārdu birzi” : darbu izlase / Aina Blinkena ; [sast. Ina Druviete, Ilga Jansone] ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. – Rīga : [Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts], 2014. – 590, [1] lpp. : portr.
 2. Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets / [sast. Ina Druviete ; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – 350, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 321.-[351.] lpp. un rādītājs: 303.-[314.] lpp.
 3. Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / atbildīgie redaktori: Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – 390, [1] lpp. : il., karte, diagr., tab.
 4. Rapa, Sandra. Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, apakšnozarē : latviešu diahroniskās valodniecības / Rapa Sandra ; zinātniskais vadītājs Ojārs Bušs ; rec.: Zaiga Ikere, Igors Koškins, Dzintra Lele-Rozentāle ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 93, [1] lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: 88.-[94.] lpp. – Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
 5. Siliņa-Piņķe, Renāte. Rigas spätmittelalterliche Personennamen / Renāte Siliņa-Piņķe. – Hamburg : Baar-Verlag, 2014. – 220 lpp. : tab. – (Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, Bd.7).

  *********************************

 6. Balode, Laimute. Baltistika Helsinkio universitete : praeitis, dabartis, ateitis / Laimute Balode, Aurelija Kaškelevičienė // Baltistikos centrai ir Lietuva : Baltistika pasaulio kontekste: mokslo straipsnių rinkinys : proceedings / ed. Ona Petrėnienė, Jurga Trimonyte Bikelienė. – ISBN 9786094170904. – Vilnius : LEU, 2014. – P.16-23.
 7. Balode, Laimute. Baltų kalbos ir baltosios naktys Tartu universitete / Laimute Balode // Baltistica. – ISSN 0132-6503. – T.49, N 1 (2014), p.204-207.
 8. Balode, Laimute. Liepa (Tilia) in Latvian onomastic context / Laimute Balode. – Bibliogr.: p.58-60 – Summ. in Latvian: Liepa (Tilis) Latvijas onomastiskajā kontekstā, 61-62 p. // Onomastikas pētījumi =Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – P.41-62.
 9. Balode, Laimute. Naujų krypčių užuomazgos Latvijos onomastikoje / Laimute Balode // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzės = The Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuviu kalbos institutas. – [Lietuviu kalbos institutas, 2014]. – P.2.
 10. Balode, Laimute. Par somugru cilmes hidronīmu izplatību Latvijā un Lietuvā / Laimute Balode. – Saīsinājumi un literatūra: 17.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 15.-17.lpp.
 11. Balode, Laimute. On slang urbanonyms in Latvia, Lithuania and Finland / Laimute Balode // Baltistikos centrai ir Lietuva : Baltistika pasaulio kontekste: mokslo straipsnių rinkinys : proceedings/ ed. Ona Petrėnienė, Jurga Trimonyte Bikelienė. – ISBN 9786094170904. – Vilnius : LEU, 2014. – P.59-68.
 12. Balode, Laimute. Unofficial urbanonyms of Latvia : tendencies of derivation / Laimute Balode. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. // 25th International Congress of Onomastic Sciences, 25th–29th August, 2014, Glasgow : Abstracts = Les Abrégés = Zusammenfassungen. – University of Glasgow, [2014]. – P.15. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/ICOS-2014-List-of-Abstracts-v2.pdf.
 13. Balode, Laimute. Two sketches on Latvian names in the economy / Laimute Balode, Ojārs Bušs. – Bibliogr.: p.24-25 – Summ. in Italian: p.13 // Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie. – Vol.7, N 1/2 (2014), p.13.-25 : il.
 14. Balodis, Pauls. Abstraktas semantikas personvārdi latviešu valodā / Pauls Balodis. – Bibliogr.: 260.-261.lpp – Kopsav. angļu val.: Latvian personal names of abstract semantics, 261.-262.lpp. // Onomastikas pētījumi =Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 241.-262.lpp. : tab.
 15. Bušmane, Brigita. Leksēma pantāgs latviešu valodas izloksnēs / Brigita Bušmane. – Saīsinājumi un literatūra: 20.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 19.-20.lpp.
 16. Bušmane, Brigita. Olas un olu ēdienu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs / Brigita Bušmane. – (Raksti = Articles) – Avoti un literatūra: 48.-50.lpp. – Kopsav. nos. angļu val.: Names of the egg and egg dishes in regional subdialects of Latvian, 51.lpp. // Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. – ISSN 1691-0036. – 23.sēj., Nr.1 (2014), 29.-51.lpp.
 17. Bušs, Ojārs. Bėrzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija/ Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzės = Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of Professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuvių Kalbos institutas. – [Lietuvių Kalbos institutas, 2014]. – P.4.
 18. Bušs, Ojārs. Dundaga parish oronyms (hill names) of Livonian origin in Juris Plāķis’ Latvian toponym publication / Ojārs Bušs. – Bibliogr.: p.249 // Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. – Vol.5, N 1 (2014), p.243–250. – URL: http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2014.5.1.13.
 19. Bušs, Ojārs. Netriviālie veikalu un izklaides vietu nosaukumi / Ojārs Bušs. – Bibliogr.: 359.lpp – Kopsav. angļu val.: Non-trivial names for Latvian shops, restaurants and entertainment businesses, 261.-262.lpp. // Onomastikas pētījumi =Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 353.-361.lpp. : tab.
 20. Bušs, Ojārs. Two kinds of endonyms/exonyms – two kinds of interpretation problems / Ojārs Bušs // The quest for definitions : proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23-25 May, 2013 / ed.: Peter Jordan, Paul Woodman. – (Name & place ; Vol.3). – ISBN 9783830077473. – Hamburg : Kovač, 2014. – P.49-54.
 21. Butāne, Anita. Vārddarināšanas kalku paveidi un to norobežošanas kritēriji = Sub-types of loan-formations and criteria of their separation / Anita Butāne. – Bibliogr.: 11.-13.lpp. – Kopsav. angļu val.: 13.lpp. ; latv. val.: 7.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISBN 9789984458526. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 7.-13.lpp. : tab.
 22. Čeirane, Solveiga. Locus equations for the Latvian consonants/ Solveiga Čeirane, Inese Indričāne, Jana Taperte // Contemporary Reseach in Phonetics and Phonology : Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : international scientific conference, 6-7 February, 2014, Riga : abstracts / Latvian Language Institute of the University of Latvia. – ISBN 9789934838729. – [Riga : Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2014]. – P.7.
 23. Druviete, Ina. English in Latvia / Ina Druviete // Sociolinguistica : International Yearbook of European Sociolinguistics / ed.: Ulrich Ammon, Jeroen Darquennes, Sue Wright. – ISSN 1865-939X. – Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2014. – Vol.28, N 1 (2014), p.69–88, DOI: 10.1515/soci-2014-0008.
 24. Druviete, Ina. Priekšvārds / Ina Druviete // Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets / [sast. Ina Druviete]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – 7.-[11.]lpp.
 25. Fonēmas /s/ akustisko īpašību analīze pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm saistībā ar to funkcionālo vērtību / Kristīne Broka, Viktorija Artjomenko, Juris Grigorjevs, Aldis Vidžis, Jānis Sokolovs (sen.). – (Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : RSU, 2014. – ISBN 9789984793528. – 341.lpp.
 26. Frīdenberga, Anna. Vārds nabags latviešu valodas senajos tekstos (16.–17. gs.) un topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā” : morfoloģiskais un semantiskais aspekts / Anna Frīdenberga. – Literatūra: 24.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 22.-24.lpp.
 27. Grigorjevs, Juris. Apspriežas fonētiķis un fonologs (sarakste par diftongiskajiem savienojumiem un citiem valodas apraksta jautājumiem) / Juris Grigorjevs, Aleksejs Andronovs. – (Fonētika, fonoloģija). – Bibliogr.: 153.-154.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. – 9.[sēj.], 139.-154.lpp.
 28. Grigorjevs, Juris. Dynamics of the Latvian long vowels / Juris Grigorjevs // Contemporary Reseach in Phonetics and Phonology : Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : international scientific conference, 6-7 February, 2014, Riga : abstracts / Latvian Language Institute of the University of Latvia. – ISBN 9789934838729. – [Riga : Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2014]. – 4.lpp.
 29. Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo frikatīvo spraudzeņu intensitātes raksturojums / Inese Indričāne. – Bibliogr.: 118.-119.lpp. – Kopsav. angļu val.: Intensity characteristics of the Latvian voiceless fricatives, 117.-118.lpp. // Baltistica. – ISSN 0132-6503. – 101.-119.lpp. : fig.
 30. Indričāne, Inese. Locus equations and the place of articulation for the Latvian sonorants / Inese Indričāne. – Bibliogr.: 98.-99.lpp. – Kopsav. latviešu val.: Lokusa vienādojumi un latviešu valodas skaneņu artikulācijas vieta, 97.-98.lpp. // Baltistica. – ISSN 0132-6503. – 71.-99.lpp. : fig.
 31. Jansone, Ilga. Consolidation of surnames in Vidzeme (Latvia) during the First Half of the 19th Century : origin, semantics / Ilga Jansone – Ietver bibliogr. // Els noms en la vida quotidiana : Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques = Names in daily life : proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences / Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 11. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. – Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 2014. – P.1589-1600.
 32. Jansone, Ilga. Faunas semantikas mājvārdi Vidzemē : 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiāli / Ilga Jansone. – Literatūra: 26.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 25.-26.lpp.
 33. Jansone, Ilga. Latviešu valoda 18. gadsimta Ērģemes evaņģēliski luteriskās draudzes metriku grāmatās / Ilga Jansone. – (Raksti = Articles) – Literatūra: 77.-79.lpp. – Kopsav. nos. angļu val.: Latvian language in the 18th Century Ērģeme parish Metrics books, 79.lpp. // Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. – ISSN 1691-0036. – 23.sēj., Nr.1 (2014), 53.-80.lpp.
 34. Jansone, Ilga. Latviešu personvārdi G. F. Stendera vārdnīcā un dzīvē = Latvian personal Names in G. F. Stender’s Dictionary and Life / Ilga Jansone, Renāte Siliņa-Piņķe – Teksts latviešu un angļu valodā // Starptautiska zinātniska konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” : Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 2014. – gada 4.–6. septembris : tēzes = International workshop “Gothard Friedrich Stender (1714–1796) and the enlightenment in the Baltic in European context” : Rīga-Jelgava-Viesīte-Sunākste, 4-6 September, 2014 : abstract / Aina Blinkena ; [sast. Ina Druviete, Ilga Jansone] ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. – ISBN 9789984458687. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 22.-23.lpp.
 35. Jansone, Ilga. Par faunas (putnu nosaukumu) semantikas mājvārdiem Vidzemē : 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiāli / Ilga Jansone // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzė s= Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of Professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuvių Kalbos institutas. – [Lietuvių Kalbos institutas, 2014]. – P.8-9.
 36. Jērāne, Santa. Metalingvistiniai komentarai „Latvijos vietovardžių žodyne” / Santa Jērāne // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzės = Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of Professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuvių Kalbos institutas. – [Lietuvių Kalbos institutas, 2014]. – P.9-10.
 37. Kuplā, Ieva. Kompleksa pieeja daudznozīmīga verba semantiskās struktūras analīzē = Complex approach to semantic structure analysis of polysemous verb / Ieva Kuplā. – Bibliogr.: 90.-91.lpp. – Kopsav. angļu val.: 91.-92.lpp. ; latv. val.: 77.lpp. // Valoda : nozīme un forma = Language : meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar, 77.-92.lpp. : tab.
 38. Markus-Narvila, Liene. Bārtas izloksnes adverbi / Liene Markus-Narvil. – Literatūra: 39.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 36.-39.lpp.
 39. Jansone, Ilga. Latviešu valoda 18. gadsimta Ērģemes evaņģēliski luteriskās draudzes metriku grāmatās / Ilga Jansone. – (Raksti = Articles) – Literatūra: 77.-79.lpp. – Kopsav. nos. angļu val.: Latvian language in the 18th Century Ērģeme parish Metrics books, 79.lpp. // Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. – ISSN 1691-0036. – 23.sēj., Nr.1 (2014), 53.-80.lpp.
 40. Rapa, Sanda. Toponimizēšanās latviešu valodā / Sanda Rapa // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzės=Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of Professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuvių Kalbos institutas. – [Lietuvių Kalbos institutas, 2014]. – P.14-15.
 41. Rapa, Sandra. Vides apelatīvi latviešu toponīmijā / Sandra Rapa. – Bibliogr.: 119.-120.lpp. – Kopsav. angļu val.: Appellatives of land features in Latvian toponymy, 120.-121.lpp. // Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 108.-121.lpp. : diagr.
 42. Siliņa-Piņķe, Renāte. Das Historische Wörterbuch der Lettischen Sprache (16.–18. Jahrhundert) : Vorstellung und eine Fallstudie / Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa. // Weiland Wörter-Welten – Akten der 6. Internationalen Konferenz zur Historischen Lexikographie und Lexikologie (Jena, 25. – 27. Juli 2012) = Whilom Worlds of Words – Proceedings of the 6th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Jena, 25 – 27 July 2012) / ed. Bettina Bock, Maria Kozianka. – (Philologia. Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse ; Bd.192). – ISBN 9783830077749. – Hamburg : Verlag Gr. Kovač, 2014. – P.261–272.
 43. Siliņa-Piņķe, Renāte. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē / Renāte, Siliņa-Piņķe. – Bibliogr.: 194.-196.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Beliebtesten rufnamen der Letten im 17. Jahrhundert in Vidzeme, 193.-194.lpp. // Baltistica. – ISSN 0132-6503. – 177.-196.lpp. : fig.
 44. Siliņa-Piņķe, Renāte. Personvārdi 1638. gada zviedru arklu revīzijā : analīzes problēmas un risinājumi / Renāte Siliņa-Piņķe. – Bibliogr.: 209.-210.lpp. – Kopsav. angļu val.: Given names in the Swedish ploughland survey of 1638 : problems of analysis and solutions, 210.-212.lpp. // Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 198.-212.lpp.
 45. Siliņa-Piņķe, Renāte. Die vorchristlichen Rufnamen in Lettland (9.–13. Jahrhundert) und ihre Spuren in der heutigen Namengebung / Renāte Siliņa-Piņķe. – Bibliogr.: p.913-914 // Els noms en la vida quotidiana : Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques = Names in daily life : proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences/ Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 11. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. – Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 2014. – P.907-914.
 46. Stafecka, Anna. Jēdzieni pusnakts un pusdiena latviešu un lietuviešu valodas izloksnēs : etnolingvistiskais aspekts / Anna Stafecka. – Literatūra: 237.lpp. – Kopsav. angļu val.: The notions of ‘mdnight’ and ‘noon’ in Latvian and Lithuanian subdialects : the ethnolinguistic aspect, 229.lpp. // Cilvēks valodā : etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in Language : Ethnolinguistics, Linguistic View of World = Человек в языке : этнолингвистика, лингвистическая картина мира / ed. J. Koroļova, O. Kovzele. – (Komparatīvistikas almanahs = Journal of Comparative studies = Альманах компаративистики ; Nr.4). – Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014. – ISBN 9789984146843. – 229.-237.lpp. : il. – URL: http://www.du.lv/files/000/009/969/Cilveks_valodaa_TIRRAKSTS_2.pdf?1404895211.
 47. Stafecka, Anna. Marta Rudzīte – baltu valodu atlanta rosinātāja / Anna Stafecka. – Literatūra: 61.lpp. // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi : veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, 7.-8. novembris, Rīga, 2014 : referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. – ISBN 9789934838729. – Rīga : LU Baltu valodniecības katedra, 2014. – 59.-61.lpp.
 48. Strelēvica-Ošiņa, Dace. Custos Sermonis (valodas sargs) : īss ieskats izpratnē par dzimtās valodas mācīšanu latīņu un latviešu tradīcijā / Dace Strelēvica-Ošiņa. – Bibliogr.: 143.lpp. – Kopsav. angļu val.: Custos Sermonis (Guardian of language): an insight into the perception of native language instruction in Latin and Latvian traditions, 144.lpp.; latv. val.: 136.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 2255-9779. – 4.[sēj.] (2014), 136.-144.lpp.
 49. Strelēvica-Ošiņa, Dace. Divu valodu robežu kontaktpunkts – latviešu valodas lībiskais dialekts / Dace Strelēvica-Ošiņa. – Atsauces: 67.-68.lpp. // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [satād. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – ISBN 9789984648521. – 54.-68.lpp.
 50. Štrausa, Ilze. Ieskats skolotāju iesaukās / Ilze, Štrausa, Linda Linde. – Bibliogr.: 316.lpp – Kopsav. angļu val.: Insight into teachers’ nicnames, 317.-318.lpp. // Onomastikas pētījumi =Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 308.-318.lpp.
 51. Timuška, Agris. Femme / Agris, Timuška // Atlas Linguarum Europae / ed.: Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu, Ionuţ Geană. – Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. – Vol.1 : huitième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Carte I.82, Légende LX, p.4–8, Commentaires. Commentaire LX, p.19–38.
 52. Timuška, Agris. Homme / Agris, Timuška // Atlas Linguarum Europae / ed.: Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu, Ionuţ Geană. – Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. – Vol.1 : huitième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Carte I.81, Légende LIX, p.1–3, Commentaires. Commentaire LIX, p.1–17.
 53. Trumpa, Anta. Vietvārdi ar ruoz- «Latvijas vietvārdu vārdnīcā» / Anta Trumpa. – Bibliogr.: 132.-133.lpp – Kopsav. angļu val.: Toponyms with rouz- in the Dictionary of Place-names of Latvia, 133.-134.lpp. // Onomastikas pētījumi =Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli]. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – ISBN 9789984742755. – 122.-134.lpp. : il.
 54. Trumpa, Anta. Vietovardžiai su sāt- Latvijos vietovardžių žodyne / Anta Trumpa // Onomastikos dabartis : inovacijos ir tradicijos : tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti, 2014 m. lapkričio 20–21 d. : tėzės = Present of Onomastics : Innovations and Traditions : international scientific conference in honour of Professor Aleksandras Vanagas (1934–1995), 20–21 November, 2014 : abstracts / Lietuvių Kalbos institutas. – [Lietuvių Kalbos institutas, 2014]. – P.17-18.
 55. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru / Ina Druviete, Annija Kārkliņa, Gunārs Kusiņš, Edgars Pastars, Jānis Pleps. – Bibliogr. parindēs – Kopsav. angļu val.: The Latvian language is the language in the Republic of Latvia. The national flag of Latvia shall be red with a band of white, 358.-361.lpp. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa. Vispārējie noteikumi. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. – ISBN 9789984840338. – 295.-330.lpp.
 56. Таперте, Яна. Формантные переходы и дополнительная артикуляция (на материале русских и латышских сонантов) / Яна Таперте // Русская филология. – Вып.25 (2014), с.390-399.