Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Filozofijas un socioloģijas institūta 2014. gada publikācijas

 1. Grīnfelde, Māra. Absolūta fenomena iespējamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Māra Grīnfelde ; darba zinātniskā vadītāja: Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; rec.: Velga Vēvere, Māra Kiope, Raivis Bičevskis ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 27 lpp. – Bibliogrāfija: 23.-27. lpp.
 2. Grīnfelde, Māra. The possibility of absolute phenomenon in Jean-Luc Marion’s phenomenology : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, subfield: history of philosophy / Māra Grīnfelde ; supervisor: Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; rev.: Velga Vēvere, Māra Kiope, Raivis Bičevskis ; University of Latvia. Faculty of History and Philosophy. – Rīga : University of Latvia, 2014. – 30 lpp. – Bibliogrāfija: 13.-17., 26.-30. lpp.
 3. Intelektuālās identitātes un vērtības : filosofei Larisai Čuhinai – 100 / Svetlanas Kovaļčukas zinātniskajā redakcijā ; [zinātniskie recenzenti: Jānis Bērziņš, Elga Freiberga ; sastādītāja un literārā redaktore krievu valodā Svetlana Kovaļčuka ; literārā redaktore latviešu valodā Arta Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jānis] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 351 lpp. : il. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
 4. Kirkegoriskie lasījumi / zinātniskā redaktore [un sastādītāja] Velga Vēvere ; [zinātniskie recenzenti: Māra Rubene, Ella Buceniece ; literārā redaktore Arta Jāne] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 168 lpp. – (Filosofiskā bibliotēka) – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
 5. Koroļeva, Ilze. Profesiju prestižs un izvele jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums / Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule ; rec.: Brigita Zepa, Silva Seņkāne. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 230, [1] lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: [219].-223. lpp. – Teksts latv. val., kopsav. angļu val. – Monogrāfija sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros.
 6. Reliģiski-filozofiski raksti / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ; galv. red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; red. Jānis Nameisis Vējš, Māra Grīnfelde ; lit. red. Arta Jane ; zin. red. kol.: Ella Buceniece, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Maija Kūle, Andris Priede, Māra Rubene, Inese Runce, Igors Šuvajevs. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. – 17.[sēj.]. – 191 lpp. : il.
 7. Vēgners, Uldis. “Tagad” loma laikapziņā : fenomenoloģisks pētījums : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Uldis Vēgners ; zinātniskā vadītāja: Maija Kūle ; rec.: Māra Rubene, Ella Bucenience, Velga Vēvere ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 28 lpp. – Bibliogrāfija: 14.-18., 26.-28. lpp.
 8. Vēgners, Uldis. The role of now in time-consciousness : a phenomenological investigation : summary of doctoral thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, subfield of history of philosophy / Uldis Vēgners ; supervisor: Maija Kūle ; rev.: Māra Rubene, Ella Bucenience, Velga Vēvere ; University of Latvia. Faculty of History and Philosophy. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 30 lpp. – Bibliogrāfija: 16.-20.un 28.-30. lpp.

  ***********************

 9. Beitnere, Dagmāra. Intelektuāļu liecības dzīvesstāstos par 20. gr. 50. gadu notikumiem Latvijā / Dagmāra Beitnere. – Avoti un atsauces: 1887.-188.lpp. – Kopsav. krievu val.: Свидетельства интеллектуалов в биографических историях о событиях 1950-х гг. в Латвии, [180.]lpp. // Baltijas valstis PSRS sastāvā : no poststaļinisma līdz pārbūvei : 1953-1990 : starptautiska zinātniskā konference, Rīga, 2012. gada 19. aprīlis : referātu krājums = The Baltic states in the Soviet Union : from post-stalinism to perestroika : 1953-1990 : international conference, Riga, April 19, 2012 : proceedings of the conference = Страны Балтии в составе СССР : от постсталинизма до перестройки : 1953-1990 : международная научная конференция, Рига, 19 апреля 2012 года : сборник докладов / rec.: Marjo Mela, Grigorijs Smirins ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. – ISBN 9789934140631. – Rīga : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2014. – 180.-188.lpp
 10. Beitnere, Dagmāra. Vides un sociālās ekoloģijas apzināšanās Ventspilī : postpadomju telpas pārvērtības / Dagmāra Beitnere. – Avoti: 121.-123.lpp. // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [satād. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 110.-123.lpp.
 11. Beitnere-Le Galla, Dagmāra. Kurzemnieku identitāte dzīvesstāstu un kultūras stāstu diskursā / Dagmāra Beitnere-Le Galla. – Avoti: 186.-188.lpp. // Ventspils paralēle I-IV : rakstu krājums / [satād. Astra Skrābane] ; Ventspils Augstskola, Ventspils bibliotēka. – ISBN 9789984648521. – Ventspils : Ventspils Augstskola, 2014. – 169.-188.lpp.
 12. Comparison of point prevalence of depression in general population of Latvia in 2011 and 2012 / Jelena Vrublevska, Marcis Trapencieris, Sigita Snikere, Elmars Rancans. – (Medical basic sciences) – Bibliogr.: p.46-47 // Collection of scientific papers : research articles in medicine & pharmacy : internal medicine, surgery, medical basic sciences, pharmacy / Rīga Stradiņš University. – ISBN 9789984793436. – Riga : RSU, 2014. – P.43-47 : fig.
 13. Datu ieguves metodes ietekme uz rezultātiem skolēnu pētījumos / Mārcis Trapencieris, Ansis Pētersons, Sigita Sniķere, Ilze Redoviča, Ilze Trapenciere. – (Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 406.lpp.
 14. Dažādu sociāldemogrāfisko faktoru saistība ar depresiju Latvijas vispārējā populācijā / Jeļena Vrubļevska, Mārcis Trapencieris, Sigita Sniķere, Elmārs Rancāns. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 110.lpp.
 15. Duālo diagnožu izplatība tiem pacientiem Latvijā, kuriem ir ar alkohola lietošanu saistīti traucējumi / Mārcis Trapencieris, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Ildze Redoviča, Aija Pelne. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 111.lpp.
 16. Garda-Rozenberga, Ieva. Biogrāfiskās intervijas ar Latvijas čigāniem / Ieva Garda-Rozenberga. – (Literatūra, kultūra, komunikācija). – Atsauces: 338.-339.lpp. – Kopsav. angļu val.: Biographical interviews with Romany people in Latvia, 339.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19. sēj. (2014), 331.-339.lpp.
 17. Kārkliņa, Ieva. Jēdziena “resilience” tulkojuma latviešu valodā interpretācijas / Ieva Kārkliņa. – (Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 414.lpp.
 18. Koroļeva, Ilze. Jauniešu identitātes tipoloģija un emigrācijas plāni / Ilze Koroļeva. – (Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 411.lpp.
 19. Kūlis, Māris. Ist die Wahrheit absolut oder optimal? [elektronisks resurss] / Māris Kūlis. – (Internationale Tagung Riga 2013 : Freiheit und Freiheiten – Möglichkeiten und Gefahren). – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 2.janv. // Fromm Forum [elektronisks resurss]. – N 18 (2014), S.56-57. – Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:http://www.fromm-gesellschaft.eu/images/pdf-Dateien/Kulis_M_2014.pdf.
 20. Mieriņa, Inta. Political alienation and government-society relations in Post-Communist countries / I. Mierina // Polish Sociological Review. – ISSN 1231-1413. – Vol.185 (2014), p.3-24.
 21. Pulmanis, Toms. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarības ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube. – (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlis, 2014, Rīga : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793528. – Rīga : RSU, 2014. – 103.lpp.
 22. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Lauma Spriņģe, Māris Taube. – (Medicīnas bāzes zinātnes). – Literatūra: 306.-307.lpp. – Kopsav. angļu val.: Adolescent suicidal behaviours in Latvia : relationship with substance abuse, 306.lpp. // Zinātniskie raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. – ISBN 9789984793566. – Rīga : RSU, 2014. – 300.-307.lpp. : tab.
 23. Runce, Inese. „Ich hätte heute predigen können, aber ich habe es nicht getan.“ Die Tagebücher der katholischen Priester in Sowjetlettland / Inese Runce. – Bibliogr. in Fußnoten // Tradition und Neuanfang : Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert / Hrsg. Svetlana Bogojavlenska, Jan Kusber. – (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas ; Bd. 7). – ISBN 9783643127327. – Berlin : LIT, 2014. – S.131-144.
 24. Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu daudzveidīgās identitātes = Diverse identities of the youth in Latvia / Ritma Rungule, Ilze Koroļeva. – (Sociālās grupas un nacionālā identitāte = Social groups and national identity) – Izmantotā literatūra un avoti: 408.-409.lpp – Kopsav. angļu val.: 374.lpp. // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / [recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena]. – ISBN 9789984458717. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. – 251.-269.lpp. : tab.
 25. The point prevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia / E. Rancans, J. Vrublevska, S. Snikere, I. Koroleva, M. Trapencieris // Journal of Affective Disorders. – ISSN 0165-0327. – Vol.156 (March, 2014), p.104-110, DOI: 10.1016/j.jad.2013.11.022
 26. The tangible common denominator of substance use disorders : a reply to commentaries to rehm et al. (2013a) / J. Rehm, P. Anderson, A. Gual, L. Kraus, S. Marmet, D. J. Nutt, R. Room, A. V. Samokhvalov, E. Scafato, K. D. Shield, M. Trapencieris, R. W. Wiers, G. Gmel // Alcohol and Alcoholism. – ISSN 0735-0414. – Vol.49 N 1 (2014) p.118-122, DOI:10.1093/alcalc/agt171.
 27. Vējš, Jānis. “Recenzējamā monogrāfija ir…” : [rec. par grām.: Runce, Inese. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013. 366 lpp.] / Jānis Vējš. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – ISSN 1025-8906. – Nr.2 (2014), [195.]-203.lpp.
 28. Vēvere, Velga. Teksta emancipācija : nepiesaistīto priekšvārdu loma Sērena Kitkegora filozofiskajā diskursā / Velga Vēvere. – (Cittautu literatūra, kultūrpētniecība un filozofija) – Atsauces: 273.-274.lpp. – Kopsav. angļu val.: Emancipation of text – role of liberated prefaces in Søren Kierkegaard’s philosophical discourse, 274.-275.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / atb. red. Edgars Lāms. – ISSN 1407-4729. – 19. sēj. (2014), 264.-275.lp.