Cepurite_1VAKS

Cepurīte, B. Vascular flora of Latvia 12: Grass family (Gramineae) = Latvijas vaskulāro augu flora 12 : Graudzāļu dzimta (Gramineae) I /atb. Red. V. Šulcs.- Rīga: LU Bioloģijas institūts, ISNB 978-9984-9821-6-8, 2014. – VII-XIV + 158 lpp.

Dr.biol. Biruta Cepurīte par publikāciju:

1_Cepurite

Ekspedīcijas laikā Tūjas jūrmalā

“Monogrāfija “Latvijas vaskulāro augu flora, 12 (Gramineae)” veltīta graudzāļu dzimtai – vienai no lielākajām vaskulārās floras dzimtām. Dzimtā ir 68 ģintis un 192 sugas; 9 sugas ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Šajā monogrāfijas izdevumā apkopoti 20 ģinšu un 68 sugu (no tām 26 ir adventīvas sugas un 5 kultūraugi) sistemātiskās apstrādes rezultāti, atbilstoši pasaulē pieņemtajam klasiskās Floras standartam. Darbā dotas dzimtas, ģinšu un sugu noteikšanas tabulas. Augu apraksti ietver taksonu zinātniskās un nacionālās botāniskās nomenklatūras (pirmoreiz Latvijas floras izpētes vēsturē), morfoloģisko pazīmju, ekoloģijas un ģeogrāfiskās izplatības Latvijā un pasaulē analīzes rezultātus. Taksonu oriģinālos aprakstus bagātīgi ilustrē 63 augu un to morfoloģisko pazīmju zīmējumi, kā arī 45 ģeogrāfiskās izplatības kartes Latvijā.

Pirmoreiz latviešu valodā sagatavoti apraksti 19 sugām (galvenokārt adventīvajām) un 1 apakšsugai.

Izdotā monogrāfija uzskatāma par būtisku ieguldījumu Latvijas dabas izpētē. To savā darbā izmanto zinātnieki un studenti, dabas aizsardzības speciālisti, skolotāji, farmakologi, tulkotāji un citi interesenti.”

 

Projekts “Latvijas vaskulāro augu flora”